KOROLARIA
NOVÉHO  ZJEVENÍ
PÁNA  JEŽÍŠE  KRISTA


Petr D. F.


1992 – 1997(0)

ÚVOD


Čtení těchto „Korolarií Nového zjevení Pána Ježíše Krista“  vyžaduje od každého případného čtenáře této knihy splnění určitých kritických, životně závažných a důležitých podmínek. Tyto podmínky mi byly sděleny Slovem Pána Ježíše Krista dne 17.dubna 1994. Jsou následující:

(1)
Je absolutně podstatné, aby každý případný čtenář předtím, než začne číst tuto knihu, důkladně poznal a chápal „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“ publikované v r. 1992. Tím se říká, že k řádnému pochopení a provádění toho, čeho se týkají tato „Korolaria“, je třeba nejprve přečíst „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“.

(2)
Pouhé přečtení a pochopení „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“ nestačí. Nejdůležitější a duchovně nejpodstatnější podmínkou, která má absolutní platnost, je to, že se „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“ přijme – a jeho principy, pojetí, ideje a poučky se praktikují ve všech aspektech vlastního života – jako pravé Slovo Pána Ježíše Krista.

(3)
Přijetí a praktikování „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“ každým případným čtenářem obou těchto knih musí být pod podmínkou jeho úplné a neoddiskutovatelné svobodné vůle a volby, bez jakéhokoli zevního vnucování, nátlaku a vyžadování zázraky, znameními a podobnými vnějšími činiteli, které jednoho olupují o jeho vlastní svobodnou vůli a svobodnou volbu, či bez toho, že by se tím snažil někomu či něčemu učinit za dost.Musí to být kvůli principu, bez jakýchkoli háčků, kvůli poznání pravdy a jejímu praktikování ve všech aspektech vlastního života, aniž by se očekávalo cokoli na oplátku.

(4)
Ke čtení této knihy se má přistupovat s otevřenou myslí a srdcem, v čistotě vlastních pozitivních úmyslů a se správnou motivací, aby se jeden stal lepší, více milující, moudřejší, milosrdnější, odpouštějící a soucitnou bytostí, a kvůli Pánu Ježíši Kristu, kvůli ostatním a kvůli sobě.

(5)
Aby se řádně porozumělo všemu co se předkládá a líčí v této knize, je nutné rozvíjet smysl své vlastní zodpovědnosti a odpovědnosti za následek čtení tohoto materiálu a toho, jak se pochopí, aplikuje a interpretuje. Jeden se má spoléhat na vlastní intuici a využívat ji pro ověřování, potvrzování a určení platnosti všeho, co je v této knize zjeveno. Je tedy absolutně podstatné, aby každý čtenář potvrzoval, ověřoval a posuzoval platnost všech tvrzení v této knize z pozice svého vlastního nitra prostřednictvím procesu vlastního intuitivního rozlišování. To bude ovšem fungovat tehdy a jedině tehdy, jestliže se k tomuto činiteli přistupuje v čistotě vlastního srdce, s kladením správných otázek a získávání náležitých odpovědí kvůli objevení pravého Zdroje těchto zjevovaných Pravd (plurál !), aby se ve vlastní mysli a vlastním srdci, to jest ve všech aspektech vlastního života, nastálo ustavilo Království nebes Pána Ježíše Krista.

Pokud tedy nejsou výše naznačené podmínky splněny, jeden nebude s to mýt z prospěch ze čtení této knihy. A nejen to, ale, a to je nejdůležitější, následek takového čtení se bez splnění těchto podmínek může pro takového čtenáře stát duchovně krajně nebezpečným. Nechť si je tedy případný čtenář vědom těchto skutečností a na jejich základě nechť učiní moudré rozhodnutí ohledně toho, jak má v tomto ohledu postupovat.Dr. Peter D. F.
Santa Barbara, Kalifornie
USA
Dne 1. července 1997


(1)

Doplnění 1

(Dne 26. listopadu 1992)

AGENTŮM POZITIVNÍHO STAVU PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
A PRAKTIKUJÍCÍM JEHO / JEJÍ NOVÉ ZJEVENÍSkrytá působnost pseudotvůrců na tuto planetu jim umožňuje, aby k útokům na agenty pozitivního stavu užívali agenty negativního stavu a jejich negativní identity tím, že zesilují jejich negativitu a vkládají ji na agenty pozitivního stavu. Tomu lze zabránit novými, níže popsanými metodami, které nám dal Pán Ježíš Kristus.

V negativním stavu a na této planetě se to stává horším a neustále horším a nejhorším. Ve skutečnosti se to však pro pozitivní stav a pro agenty pozitivního stavu na této planetě stává dobrým, velmi dobrým, lepším a mnohem lepším. Je to proto, že Pán Ježíš Kristus přivedl pozitivní stav do nejtěsnější blízkosti stavu negativního. To činí negativní stav horším a horším, ale zároveň to činí vše lepším pro agenty pozitivního stavu poskytujíc jim schopnost a příležitost proniknout a napojit se do pozitivního stavu Pána Ježíše Krista, čímž z něj získávají energie dobra, sílu, vitalitu, svěžest, rozhodnost, lásku, moudrost, ochranu, zabezpečení a péči. Aby však byli schopni využít tuto obrovskou příležitost, je na straně čtenářů a praktikantů Nového zjevení třeba vědomě, dennodenně – dvakrát, třikrát aktivně evokovat následující:

Ze své svobodné vůle a volby pokorně sloužím Pánu Ježíši Kristu a následuji Ho/Ji v Jeho/Její Nové přirozenosti a praktikuji Jeho/Její Nové zjevení. Takový/taková jsem kvůli Pánu Ježíši Kristu, kvůli druhým, kvůli sobě a kvůli samotnému principu bez očekávání čehokoli na oplátku. Být takovým/takovou a číst i praktikovat Jeho/Její Nové zjevení je mou nejvyšší životní prioritou. Není nic důležitějšího v mém životě, než být takovým/takovou a konat vůli Pána Ježíše Krista. Vkládám vše ve svém životě – svého ducha, svou duši, své tělo, své problémy a nedostatky, své činy a všechny události svého života – do rukou Pána Ježíše Krista.

Jsem agentem pozitivního stavu Pána Ježíše Krista na této planetě a v tomto těle, abych konal/konala a byl/byla takovým/takovou, jak to On/Ona chce. Konat takto a být takovým je velkou výsadou a poctou a dává mi velkou radost, potěšení, rozkoš, štěstí, naplnění, spokojenost a uspokojení, když konám Jeho/Její dílo a jsem takovým/takovou, jak On/Ona chce, abych byl/byla. Dosahuji svýma rukama na Jeho/Její pozitivní stav a pronikám do něj, jsa/jsouc jím zcela obalen/obalena pod Jeho/Její ochranou, ostrahou a péčí. Zviditelňuji si, myslím, vidím a představuji si, že jsem obklopen/obklopena dvojitými zrcadly, která odrazí všechny možné útoky agentů negativního stavu na mne, odrážejíce v zesílené míře zpět vše, co pro mě zamýšleli, s milosrdenstvím a odpuštěním, soucitem a vcítěním se, láskou a moudrostí. Nic mě nemůže žádným způsobem a nijak zranit či mi ublížit.

Tato, či podobná slova je třeba užívat nejen, když vcházíte dovnitř – dvakrát, třikrát denně, pokud je to možné – ale zároveň na vědomé úrovni včetně vašeho probíhajícího vědomého uvědomění. Tyto či podobné promluvy lze též užít v procesu vcházení do nitra – jako uvedení niterného stavu.
(2)

Doplnění 2

(Dne 27. března 1993)

 VŠEM ČTENÁŘŮM A PRAKTIKANTŮM
NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
A JEHO/JEJÍM SLUŽEBNÍKŮM A NÁSLEDOVNÍKŮMV době mezi 26. březnem a 4. dubnem l993 během mých cest po předsunutých strážích Nového zjevení a když  jsem byl s Markem K., obdržel  jsem od Pána Ježíše Krista následující vysvětlení a nové údaje:

(1)
„Protože jste pravými vyslanci pozitivního stavu s tím, že máte poslání v negativním stavu – již kvůli tomuto faktu očekáváte, že jste neustále napadáni silami negativního stavu. Tento předpoklad byl správný ještě  donedávna čili do doby, kdy negativní stav byl úplně obklíčen pozitivním stavem. Jakmile se toto obklíčení dokončilo, situace s negativním stavem a v něm se zásadně změnila: Kromě mnoha jiného již není v pozici ofenzivní nýbrž defenzivní. Z tohoto důvodu nejsou již síly negativního stavu od tohoto data schopny podnikat tyto přímé útoky. Avšak pokračujete–li v očekávání takových útoků, pak již faktem tohoto očekávání umožňujete silám negativního stavu, aby uvěřily tomu, že vás napadají, a tak posilování jejich  pozice.

Důrazně se vám radí, aby jste přestali dávat takovou moc anebo takové zbraně negativnímu stavu. Namísto toho změňte svůj postoj ve shodě s následujícími fakty: Ať zakoušíte jakékoliv problémy,  bolesti, úzkosti, starosti, obavy, nedostatky (ať jsou duchovní, mentální, sexuální, fyzické, finanční atd.), tyto již nejsou výsledkem útoků sil negativního stavu. Jsou to symptomy vaší koexistence s negativním stavem tím, že jste zástupci pozitivního stavu. Žít v negativním stavu jako zástupce pozitivního stavu znamená zakoušet různé symptomy, které jsou vlastní povaze negativního stavu. Zároveň se prožíváním těchto symptomů stáváte pro veškerý pozitivní stav důležitými příklady toho, jaké je to žít v negativním stavu jako zástupce stavu pozitivního (mimo mnoho jiného). Přídavkem k tomuto chápání diskutované situace jsou některé vaše symptomy použity Pánem Ježíšem Kristem jako návnady za účelem rozptýlit, svést a odvést jiným směrem síly negativního stavu, aby nevěnovali pozornost něčemu důležitému, co váš život, vaše práce nebo zkušenosti na této planetě reprezentuje a čeho je příkladem. To vše je za tím účelem, aby se zajistilo, že nenastanou žádné  zásahy sil negativního stavu  a nenaruší vaše důležité poslání .

(2)
Nynější situace s negativním stavem a v něm se dá teoreticky pojmout jako následující vizuální konstrukce: Představte si kruh, v němž se v přítomné době nachází veškerý negativní stav. Dále si představte přímou linii reprezentující pozitivní stav, která přichází a obemyká ten kruh, čímž vytváří situaci intenzivní kondenzace uvnitř toho kruhu. Jak již bylo uvedeno při předcházející  příležitosti, žádné nové ideje, které přichází z pozitivního stavu, nejsou již uvnitř  toho imaginárního kruhu  k dispozici. Vzhledem k tomu jsou síly negativního stavu – nemajíce nic nového, co by k nim přicházelo – nuceny neustále recyklovat své staré vlastní ideje. Tímto procesem dochází k situaci stále větší a větší kondenzace uvnitř tohoto kruhu a následkem této intenzivní kondenzace se situace v něm stává víc a víc nesnesitelnou.Tímto faktorem se povaha negativního stavu víc a víc exponuje a stále víc lidí uvnitř toho kruhu transmogrifikuje v agenty negativního stavu. Navíc si můžete vizuálně představit, že tím, jak se tato kondenzace v kruhu stane stále výraznější, budou někteří lidé vytlačeni či vypadnou ven z toho kruhu. Lidé tohoto druhu se stanou vhodnými pro konverzi do  pozitivního stavu. Budou schopni porovnat vaše rozpoložení představitelů pozitivního stavu  se svým mizerným stavem a začnou si klást otázku: „Proč já a proč ne oni ?“ Jeden z mnoha důležitých aspektů vašeho poslání v této zvláštní době je pomáhat těmto lidem. Máte se snížit na úroveň jejich chápání a pomalu, trpělivě, láskyplně a krůček za krůčkem je uvádět do Nového zjevení. Prostředky Nového zjevení budou obráceni do pozitivního stavu a vyjmuti ze stavu negativního. Tito lidé jsou velmi důležití, neboť naplní požadovaný  počet, potřebný pro závěrečnou a nejzazší eliminaci negativního stavu.

Jakmile kondenzace uvnitř toho kruhu dosáhne takových proporcí, že bude před výbuchem takříkajíc jako „supernova“, negativní stav na vaší planetě na kratičkou dobu zvítězí. V okamžiku tohoto úplného vítězství vybuchne (řečeno symbolicky) jako spektakulární ohnivá koule a již ho nebude. Všichni jeho účastníci spolu se všemi jinými ve stvoření a jeho multivesmíru stanou před posledním soudem pro tento cyklus času .    

(3)
Aby jste mohli přispět svým důležitým podílem na procesu této nutné kondenzace negativního stavu uvnitř toho imaginárního kruhu, jenž je obklopen a uzavřen pozitivním stavem, má se vaše technika zrcadlení modifikovat následujícím způsobem: Ať jakkoli prožíváte negativitu, zlo,  nepravdu,  problémy atd. v každém  časovém okamžiku svého denního života na planetě Nula – než pošlete zpět všechen ten odpad, to smetí, harampádí a ty odpadky negativního stavu jeho členům, kteří jsou zdrojem vší té špíny – je třeba, aby jste vše toto transformovali či redefinovali  v energie pozitivního stavu a  v jeho čistě  pozitivní konotaci. Všechno to obrátíte v něco pozitivního a spolu se vším svým milosrdenstvím  a odpuštěním, se soucitem a empatií, láskou a moudrostí, objektivitou i poctivostí a se spravedlností i rozvahou Pána Ježíše Krista jim to pošlete zpět. Takto negativní stav nedostane zpět to, co nepřetržitě vylučuje ze své negativní přirozenosti ve snaze otrávit každého, kdo je nablízku, aby se tak posiloval svou vlastní negativitou, ale namísto toho bude dostávat ryzí pozitivní stav, který umožní, aby jeho kondenzace došla ke svému  nejzazšímu stupni vedoucímu k jeho totální definitivní eliminaci. Avšak dojde také k tomu, že jako následek vašeho pozitivního zrcadlení se do pozitivního stavu obrátí mnozí agenti negativního stavu, možná včetně některých členů týmu pseudotvůrců, naplňujíce tak nutný počet před posledním soudem. Toť vše, čeho si máte být vědomi v této chvíli.“


(3)

Doplnění 3

Všem, kteří čtou, přijímají a praktikují
 Nové zjevení Pána Ježíše KristaKoncem května a na počátku června 1993 byli někteří z vás mnou informováni o tom, že se udá nesmírně významný posun v celém Stvoření, v zóně vymístění a na této planetě, jakož i ve vašich  životech.

Během prvního a druhého července byla přijata následující poselství od Pána Ježíše Krista, abychom je uvážili a uskutečňovali. Buďte, prosím, zpraveni o tom, že forma, ve které bylo prezentováno to, co následuje, je značně odlišná od předešlých forem. Tato současná forma je formou neformálního dialogu dvou lidí, kteří probírají důležité životní otázky. Snažil jsem se jak jen nejlépe zachovat tuto formu. Avšak, jak víte, je-li struktura hovoru, kterým dva lidé rozmlouvají, doslovně přepsána, postrádá potřebné prvky soudržnosti. Byl jsem Pánem Ježíšem Kristem požádán, abych vám prezentoval to, co následuje, v poněkud modifikované formě. Tato modifikace se vztahuje pouze na sled předkládání idejí, které mi byly v rozhovoru sděleny, a nevztahuje se k ničemu jinému. Jde tedy o toto:

„Je tu, Petře, nový a pozitivní příspěvek ve formě posledního doplnění novými údaji ohledně současné situace, jak se odráží v procesu posunu, o kterém jste byli informováni. Možno jej charakterizovat  následovně.

Než ale budeme dále pokračovat, žádá se po vás, abyste pohlíželi na vše, co vám bude sděleno, s otevřeným srdcem a otevřenou myslí kvůli lásce a principu, protože vše, co následuje a přichází, je z pozitivního uvnitř - Absolutního sídla Pána Ježíše Krista ve Vás a přichází to jako pokorný a tichý hlas.

Samotným prvním zjevením ohledně tohoto posunu je to, že všechny záležitosti se nyní redukují na velmi prosté a ovladatelné pojmy. Tato redukce je jediným základem či nástrojem, chcete-li to tak nazývat, jehož prostřednictvím se můžete takříkajíc otočit kolem rohu, abyste se mohli navrátit ke své vlastní pravé přirozenosti. Tomuto sdělení máte rozumět tak, že když jste přišli na planetu Nula, byla vaše původní a ryzí přirozenost do značné míry potlačena a pozapomenuta a vy jste přijali od Pána Ježíše Krista úlohu, což vám umožnilo vstoupit na planetu Nula.

Jedním z kriticky závažných aspektů posunu, o kterém dnes hovoříme, je to, že nyní pro vás nastal čas, abyste se vrátili ke své vlastní přirozenosti. Tento proces navrácení bude z velké části ohniskem po zbytek vašich životů a vše se nyní kolem něho bude soustřeďovat. Vezměte to na vědomí, prosím. Má to ohromný význam.

Je třeba, aby následovalo něco diskusí a zjevení o odlišné povaze návratu zpět čili navrácení k vaší pravé přirozenosti: V procesu vašeho života jste měli za povinnost či bylo vaším účelem vstoupit do lidského života jako dobrovolníci, kteří tak na požádání Pána Ježíše Krista dobrovolně učinili ze zvláštních důvodů a za účelem důležité aktualizace svého poslání a hledání pravdy ve znamení Nového zjevení. Jak víš, Petře, před Novým zjevením si téměř nikdo z vás nebyl vědom, že jste agenty pozitivního stavu, kteří mají od Pána Ježíše Krista zvláštní a důležité poslání na této planetě, a co je podstatou negativního, jakož i pozitivního stavu. Objevení tohoto faktu skrze Nové zjevení a prostřednictvím něho (a mimochodem není žádný jiný způsob, jak objevit tuto skutečnost) vkládá do vás schopnost následovat svou vlastní pravou přirozenost. Této skutečnosti v podstatě a obzvláště skutečnosti objevu vaší pravé přirozenosti se negativní stav snažil za každou cenu zabránit.

Abyste objevili svou pravou přirozenost Přirozeností Pána Ježíše Krista a skrze ni, jak vám zjevuje v Novém zjevení, souhlasili jste také s poznáním svého vlastního nadání. Znamená to, že jste byli stvořeni, že vaše vlastní pravá přirozenost byla stvořena, přímo Pánem Ježíšem Kristem. Tento poznatek od vás vyžaduje, abyste převzali plnou odpovědnost za objevování podstaty své pravé přirozenosti a pravdy o ní. Charakteristické pro tuto dobu a pro to, co se vám prezentuje v pojmech uzpůsobených tomu, aby se mohlo působit, a tomu, jak se má od nyní postupovat dál, je nyní to, aby se skutečně objevila - bez jakéhokoli zasahování negativního stavu – podstata vaší přirozenosti. Co to znamená ?

Jak víte z Nového zjevení, všichni lidští tvorové poté, co vstoupili na planetu Nula a postupovali zde v procesu svého vývoje, postupovali pod největším nátlakem přicházejícím z negativního stavu. To je zřejmé !  Na druhé straně jste jako agenti pozitivního stavu pravidelně uvědomováni o posunech, které nastávají ve vaší prvořadé funkci podávat ostatním lidem zde na planetě Nula příklad toho, jaké je to být pozitivním. Ale také, a to je nejdůležitější, toho, že – byť pod rouškou nátlaku negativního stavu – agenti pozitivního stavu mohou v tomto rozpoložení pořád procházet procesem objevování své vlastní přirozenosti.

Proč je to důležité ?  V postatě jediný způsob, jak se v tomto bodě dostat ven z negativního stavu, je následování vlastní pravé přirozenosti, která je darem, nadáním a prezentací od Pána Ježíše Krista. Tato skutečnost je hlavním rysem posunu, o kterém hovoříme. Nejdůležitějším atributem tohoto posunu je to, že je velmi jednoduchý. Prosté vědomí faktu potřeby objevení vlastní přirozenosti v jejím původním nadělení od Pána Ježíše Krista a jejího návratu do ní, je hlavním obsahem, smyslem a faktorem tohoto posunu. Především si zapamatujte, prosím, že dokud vám nebylo poskytnuto Nové zjevení, pravá perspektiva toho, kým jste a proč jste zde, byla pro vás ztracena. Jelikož toto je prostou skutečností, je vyznění toho, co se odehrává, pro vaše vnímání tak neznámé a zdánlivě nesprávné.

Tento posun je tak důkladné povahy, že protiakce negativního stavu proti jeho nastávání by ovšem mohlo eventuelně zrušit jen soustředění se na prostředky neuvěřitelné jednoduchosti jeho povahy. Jak víte, kdyby byl tento posun charakterizován prvky složité a zamotané intelektuální povahy, stal by se bezprostředně vlastnictvím negativního stavu a žádný posun by se neudál, nebo by se odehrál směrem opačným, tj. negativním.

S tímto faktorem jednoduchosti je spojen fakt, který byl popsán mnohokrát, mnohokrát dříve, že abyste se vrátili do Absolutní pozitivity, a tak ke své vlastní pravé přirozenosti, musíte být jako malé děti.

Než postoupíme dále, musíte chápat – a to je velmi důležité si uvědomit – že se musely odehrát precedenty, příklady a události, aby předcházely tomuto posunu. Nutně pro vás všechny musely být zcela neočekávané. Důvody pro to jsou následující:

Kdyby záležitosti předcházející tomuto posunu probíhaly takříkajíc vždy stejně jak na přídi, tak i na zádi s tím, že každý koná zřejmě dobře, a všechny věci by byly takové, jak jste očekávali, že mají být, posun této povahy by se nepociťoval a nebyla by jeho potřeba. Někteří z vás, než kdy přišli na planetu Nula, se dobrovolně uvolili účastnit se ustanovení určitých pozic na mapě životních cest, které by vám velmi jasně naznačovaly, že postupovat způsobem, jakým jste dosud postupovali, je již déle neudržitelné. Takové je například poslání Marka K.. A určité události, které předcházeli tomuto setkání zde, Petře, sloužili jen k rozšíření účinků tohoto posunu. To se zvláště týká i záležitosti domu, který postavil jako investici, ve které ztratil značnou částku peněz. Kdyby byl výsledek tohoto podniku očekávaný – například finanční úspěch – pak by bezprostředním následkem a výsledkem tohoto byl sklon opět se dál takto ubírat a pokračovat s tím. Toto by ovšem nebylo udržitelné. Byl by tu sklon považovat to za pozitivní kurz konání, neboť finanční stabilita z toho získaná  by přispívala, nebo by se myslelo, že přispívá, k dalšímu stupni vašeho pokročení. Aby to ale mohlo být všezahrnujícím příkladem, účinným jak pro pozitivní, tak pro negativní stav, je třeba přerušit různé druhy působení. Pán Ježíš Kristus prohlašuje, že ačkoli je to vždy charakterizováno trampotami, situace se vždy úplně a zcela napraví.

Nyní je třeba pochopit, že to bylo součástí Markova úkolu a že jediným důvodem toho, že to byl úkol, je to, že se to může sdílet s ostatními. Nikdo druhý, kdo je spojen s Novým zjevením, by nemohl mít zdroje a prostředky zmírnění, aby mohl snést takovou ztrátu a přesto ji sdílel s každým v jejím správném záměru. To je tedy účelem této jednotlivé finanční blamáže. Opětovně pokračovat tímto způsobem by zřejmě nemělo žádný význam . Nyní je tu ale nová sada okolností, v nichž se vše zjednoduší. Aby se znovu zopakovalo: Toto poselství zde jasně spočívá v jednoduchosti.

Nyní je otázkou: Jak se to uplatňuje ve vašich životech ?  Příklad je prostý: Tato zřejmá porucha je ve skutečnosti změnou v kurzu pro všechny z pozitivního stavu zde na planetě Nula, kteří si zvolí ji postřehnout. Je závažná a účinná ve svých důsledcích pro Markův život. Ale u těch, co si zvolili to postřehnout, Petře, není třeba, aby  ve svém životě pokračovali s něčím této velikosti, neboť příklad byl dán Markovou blamáží. Není nutné ji opakovat. Rozumíš ?

Poněkud podobná situace existuje v záležitostech Daniela B. v New Yorku (jako u několika ostatních). Příklad jeho situace je také účinný, protože je to jeho vhodný vklad ve věci pozitivního stavu, a ty odezvy, které na něho dopadly, také přispívají k Novému zjevení. Je to nyní velice subtilní, Petře, a ti, kdo si zvolili chápat tyto příklady (podané např. Markem a Danem a několika jinými) s otevřeným srdcem a otevřenou myslí, zažijí či budou mít z nich plný prospěch. Zároveň budou hluboce vděčni těm, co snesli takovou zřejmou ztrátu kvůli všem. Tyto příklady byly podány, aby předcházely tomuto novému posunu. S tímto děním, s těmito precedenty může být současný posun viděn – a to je to, co je nejdůležitější – v náležitém světle. Protože, jak se opakuje, probíhá - li něco očekávaným způsobem, v zásadě by to splňovalo očekávání. Toto náležité splnění by naneštěstí přineslo spíše závažný stupeň uvíznutí v negativním stavu než osvobození.

Klíčovou záležitostí v tomto bodě je si nyní uvědomovat pasti nastavené podél cesty. Jak jsi jednou řekl, Petře, všichni jednotlivci na planetě Nula si nedostatkem uvědomělosti sami nastavují nejrůznější pasti. Důležitost tohoto faktu a jeho významnost se má sdílet se všemi. Spočívá ve skutečnosti, že tento posun může být závažný a mít široké důsledky pro každého jedině tehdy, když dopad bude dostatečný k tomu, aby se  změnil směr, ve kterém agenti pozitivního stavu na planetě Nula v současnosti pohlížejí na svůj život. Buďte si vědomi této skutečnosti.

Dalším důležitým bodem  je popis toho, co tento posun znamená ve zde – a - nyní. Je důležité započít náhled na život každého ve smyslu jeho bytí zde; těch, kteří jsou agenty pozitivního stavu, a těch, kteří jsou jeho asistenty a podporovateli v čistotě svých srdcí prostřednictvím nebo skrze spojení s Novým zjevením – které je čistou pravdou Pána Ježíše Krista  a Jeho/Jejím Svatým slovem – za účelem toho, aby byli ve své pravé přirozenosti, tj. aby se navrátili do své pravé přirozenosti. Aby se znovu zopakovalo: Hlavní a nejdůležitější charakteristikou tohoto posunu je cesta návratu. Tomuto v zásadě odpovídá následující: Od doby, kdy jsi, Petře, před několika roky zprostředkoval přenos podstatných informací k tomu, aby se rozpoznala existence negativního stavu a jeho pravý původ a skutečná povaha, jste až doposud postupovali do určité míry souběžně s negativním stavem. Avšak rysy nadcházející fáze jsou nyní odlišné z následujícího pohledu:

Jak víte, byla a je vždy tendence jaksi usilovat o bytí naživu na planetě Nula. Kvůli tomuto byla vždy tvá situace, Petře, trochu klopotná a delikátní, jaká byla i u ostatních agentů pozitivního stavu. Je ale velmi zajímavé, aby se vám opět v pozitivním smyslu připomenulo a aby jste to v tomto bodě rozpoznali zas a zase, že vaše existování není dle nějaké příhody či nešťastné náhody a že není nahodilé. Ti z vás, kteří jsou agenty pozitivního stavu, se nyní žádají, aby převzali plnou zodpovědnost za to, že opět rozpoznají jako všeovládající faktor svého života, že nikdo nikde či v jakékoliv pozici není mimo Absolutní vědomí Pána Ježíše Krista. Z toho plyne fakt, že všichni jste byli požádáni před tím, než jste vstoupili na planetu Nula, abyste zachovávali specifickou sekvenci vašeho poslání. A myslíte-li si na okamžik, že události ve vašem životě jsou nezávislé na vědomí Pána Ježíše Krista, a tedy, nezávislé na vašem poslání, pak se zcela mýlíte.

Nyní je podstatné následující poznání: Nic, co se vám nyní stane, není mimo vaší mise. Ježto jste doposud byli nabádáni požádat Pána Ježíše Krista o ujištění, že cokoli se stane a proběhne ve vašem životě, je z Jeho/Její vůle a z Jeho/Jejího dovolení, od této chvíle je posunem to, že vše ve vašem životě bez ohledu na to, co to je, je a bude do posledního detailu integrální součástí vašeho poslání. Je absolutně podstatné uvědomit si tento fakt a znalost toho, že je tomu tak, v tomto bodě velmi pomáhá. Ujišťuji vás všechny z pozitivního stavu, z Absolutního stavu rozpoznání, že se o vás  všechny pečuje a že se o vás pečuje ve zvýšené míře. Musí tomu tak být, neboť by  vaše přežití zde a nyní nebylo možné. Aby se vám dovolilo přežít, musel vzrůstat faktor ochranné izolace mezi vámi a negativním stavem. A to je jiný bod současného posunu. Co je ale podstatné, že nikomu z vás by nebylo dovoleno přežít, pokud by to nebylo částí jeho mise.

Rysy vaší, takříkajíc, návratné cesty jsou nyní tyto: Existoval specifický soubor podmínek, se kterými jste souhlasili v době, když jste přijali vaše poslání. Vyhýbat se jim nebo nesouhlasit s pokračováním života za dodatečných podmínek, by bylo vyhýbáním se vlastnímu poslání. Takže já, Pán Ježíš Kristus, vás posiluji a připomínám vám, abyste všichni posunuli vlastní pozornost, soustředili a zahrnuli do popředí svého vědomí to, že existovaly zvláštní podmínky, v nich zúčastnit se a působit jste souhlasili, když jste přijali svoje poslání. Je ve velmi důležité, že se to připomíná nyní.

Prvním výhonkem toho je to, Petře, že vás žádám, aby se vaše působení zjednodušilo. Co to znamená ?  Aby mohli všichni členové Nového zjevení postupovat následováním vlastní intuice, a tudíž své vlastní přirozenosti – jež je  Absolutním nadáním od Pána Ježíše Krista – je důležité, aby zjednodušení dosáhlo úrovně, ve které každé individuum uznává Absolutní lásku a dovolení i vedení, které, přicházejí pouze z Pána Ježíše Krista. Když si osvojíte nový význam tohoto sdělení a to, co skutečně znamená, uvědomíte si, že aby se postoupilo skrze zbytek smyčky na planetě Nula a vskutku se učinil přechod do nové úrovně, musí se dále rozvinout vaše vlastní zdroje. Důvod, proč je tento posun nyní včasný, je ten, že všechny formy spoléhání se na Pána Ježíše Krista, ať v podobě vedení, informování či čehokoliv, co můžete mít, jsou úplně ovládnuty negativním stavem. Proto je, Petře, jediným východiskem a způsobem účinného postupu s jistotou a s pravdou Nového zjevení a, což je nejdůležitější, při plnění vašeho poslání, si uvědomit, že vaše vlastní zdroje, které jsou absolutními danostmi od Pána Ježíše Krista v relativní formě, musí hrát větší roli.

Důvodem, že je v tomto bodě poněkud obtížné to uskutečnit, je to, že mnozí agenti pozitivního stavu mají sklon se spoléhat na staré způsoby. A důvod, proč toto nebude již účinné, je ten, že negativní stav stále více kondenzuje. Nový způsob – jako důležitý aspekt tohoto posunu – spočívá za tohoto rozpoložení v narůstajícím soustředění na sebe, to jest posun je k individualizaci. Tento faktor je přímým opakem k negativnímu stavu, protože, jak víte, jak narůstá kondenzace negativního stavu a dosahuje vysoké úrovně, je negativní stav schopen působit pouze početně a skupinově. Pozitivní stav má však nyní kvůli narůstající důvěře, narůstajícímu nadání a soustředění Absolutní energie  Pána Ježíše Krista – čímž je vám dovoleno pokračovat za těchto podmínek – nutně individuální konotaci. A tudíž se, Petře, rozšiřuje na vás všechny, že individuální přispívání ve smyslu intuitivního myšlení, individuálních vztahů mezi všemi ostatními, a soustředění se na ně, se zvýrazňuje co do jeho výsledku i kombinace, a tudíž co do jeho přispění k ponětí skupiny na planetě Nula.

Jak nyní víte, do této chvíle se předpokládalo, že síla Nového zjevení Pána Ježíše Krista, přeneseného tebou, Petře, prochází skrze skupinu. A opět se potvrzuje, že je to stále pravda. Avšak velmi nutnou a integrální součástí současného posunu je individuální přispění. To znamená, že ohnisko a podstata vašeho bytí na planetě Nula bude vaším ohromným individuálním příspěvkem, a tedy přínosem pro skupinu. To je vhodné nyní, protože, jak víte, váš přechod do nové úrovně, která není z planety Nula, je individuální a probíhá osobně mezi vámi a Pánem Ježíšem Kristem ve smyslu splnění vašeho poslání. Co si máte nyní opět uvědomit, a to je důležité, je to, že vše je nyní příkladem, Petře. A prvořadým příkladem, který lze dát negativnímu stavu, je důvěra, která pochází z poznání, že tu nejste díky štěstěně, náhodě nebo nějaké nehodě a že se tu nenacházejí zákoutí či skrytá místa, jichž by si Pán Ježíš Kristus nebyl vědom. Také je tu důležité, že ve vašem poslání není aspektu, se kterým byste nesouhlasili předtím, než jste přišli na planetu Nula. A ačkoli to v obecném smyslu znáte z Nového zjevení, je podstatné, že se to od nynějška stane ohniskem vaší sebereflexe. Je to posun od obecného povědomí k osobnímu individuálnímu uvědomění. Tento posun i s jeho ostatními aspekty se nutně pociťuje jako nepohodlný, protože je takové ohromné velikosti. Opakuje se znovu: Tento posun v podstatě reprezentuje přechod a vaše sebepoznání jako individuí před Pánem Ježíšem Kristem. Je opět velmi důležité si uvědomit, že se s vámi neděje nic, s čím by jste nesouhlasili.

A nyní k dalšímu bodu: Buď si, Petře, prosím, vědom, že jen velmi, velmi, velmi málo z vás si uvědomuje pocity, které jsou s tímto přechodem spjaty: Tlak, snad nepohodlí a vědomí změny, kterým tento posun předchází. Ti z vás, co to v zásadě pocítili, přejali odpovědnost za toto břímě na svých bedrech. Co to znamená ?  To značí, že velmi málo z vás si před tím, než přišli na planetu Nula, zvolilo přijmout tuto zodpovědnost kvůli Pánu Ježíši Kristu, jakož i kvůli vám samotným. Takže to znamená, že je v podstatě části vašeho poslání anticipovat taková posunutí všemi dostupnými fyzickými prostředky a uskutečňovat je, jak jste souhlasili učinit. Vše toto je opět se souhlasem. A nyní se znovu prohlašuje, že vše se posouvá k velmi, velmi, velmi prostým pojmům. A opět se vám, Petře, připomíná, že je jen velmi málo z vás, co budou schopni rozpoznat tuto skutečnost. Účastí na tomto posunu k jednoduchosti tak opouštíte složitost negativního stavu, která působí na některé agenty a čtenáře Nového zjevení.

Toto působení se projevuje souborem zdánlivě nepřekonatelných problémů, které se zdají v daném bodě neřešitelné. To je teď nejpřednější zbraní a nástrojem negativního stavu. Ten se nyní projevuje v budování souborů podmínek, které jsou tak obtížné, tak zdánlivě nepřekonatelné, že pomalu podkopávají důvěru a uvědomění. To se stane mnoha lidem a bylo již dovoleno, aby se to stalo zde několika z vás kvůli tomu, aby se vědělo, jak se to pociťuje, Petře. Co je však ale důležité si znovu a znovu uvědomovat, Petře, a to se bude stále opakovat, že se neděje nic, co je mimo Absolutní uvědomění Pána Ježíše Krista. A ti z vás, jichž je velmi málo, co dobrovolně urychlují tento posun tím,  že se ho účastní, snášeli v minulých měsících, och, co to jsou potíže. Ale ve skutečnosti to byla, Petře, vaše metoda účasti v usnadňování a zrodu uvědomění si tohoto posunu. Řečeno opět velmi obecně, toto je nejvelkolepější posun, který se kdy vyskytl na planetě Nula. Pro jeho uskutečnění, pro jeho důležitost a pro jeho skutečnou použitelnost pro všechny je, Petře, ale nutné, že musí být velmi prostý ve výrazu a účinku. Tak, jako by se bruslilo vedle negativního stavu, aniž by ten něco vnímal. A pokud ovšem ti z vás, kdo jsou odpovědní za usnadnění tohoto přesunu, procházejí zjevnými těžkostmi, pak jaká by byla ovšem lepší pozice pro vyvolání a provedení tohoto posunu, pokud se to týká negativního stavu ?

V tomto bodě se vám všem, kdož jste zde, kteří budou číst toto poselství, nabízí pozitivní znovuujištění od Pána Ježíše Krista, že tento posun se počne projevovat velmi neočekávaně vždy klidným a jemným způsobem. Uvědomte si, prosím, skutečnost, že zúčastnit se tohoto posunu je pro vás všechny ohromnou výsadou. Tento posun nutně doprovází klesající rozsah konání tak, aby jste všichni měli příležitost, tu nejširší, jakou jste předtím nikdy neměli, pokračovat, ale přesto velmi prostě a skromně, ve svém poslání a ve svém dalším kroku. Záležitost prostoty a skromnosti je nutno nyní velmi zdůraznit, neboť cokoli jiného či odlišného by bylo nejen velikášské a prospívající negativnímu stavu, ale čemukoliv jinému by negativní stav kladl též překážky. Takto můžete začít spatřovat, jak v nynějšku při takovém přístupu působí a jsou osnovány bezpečnostní faktory.

Připomíná se vám opět, že tento celkový posun má důsledky pro všechny, ty, kdo jsou ochotni a přistoupili či se navrátili k Pánu Ježíši Kristu jako malé děti. Kvůli tomu by negativní stav ve svém rozpoložení zvýšené složitosti nyní zřejmě neměl prostředky k interpretaci tohoto posunu kvůli skutečnosti, že jeho schopnost být jednoduchým není ve skutečnosti vůbec žádnou schopností.“

Petr: Z pohledu negativního stavu.

Pán Ježíš Kristus: „Přesně, Petře. A je to velmi moudré, protože to, co jsi právě řekl, je velmi výrazným rysem tohoto posunu – ten je obzvláště z pohledu něčeho či někoho. Z pohledu negativního stavu tu není žádný posun. Z pohledu těch, kdo mají výsadu se ho zúčastnit, je tento posun monumentální. A to tudíž představuje nyní nejpozitivnější, radostný a extenzivní vklad ve tvých posláních a posláních všech ostatních, kteří si volí účastnit se v usnadňování tohoto posunu – ve vnitřním kruhu, jak ty, Petře, říkáš.

Co to znamená v této chvíli zde a nyní ?  Dovol mi, Petře, abych vám nejdříve řekl, že je to ohromné a pociťováno jako velmi povznášející, že jste zde a že několik z vás, co se na tom podílí právě teď, může zasít semeno ohledně tohoto posunu. Buďte citlivě vnímaví k tomuto typu sdílení na planetě Nula. Skutečně málokdo tak může činit, Petře. Ale tento typ sdílení je nejzávažnější, neboť je to z toho, co máte na planetě Nula, nejbližší ke druhu sdílení, který existuje v pozitivním stavu. A tento způsob sdílení rozvíjíte nyní a toto setkání. Proto je toto setkání tak velmi včasné právě zde a nyní.

Je tu faktor času, který je spojen s událostmi, které nastávají na planetě Nula. Abyste splnili své poslání (a to zahrnuje všechny vás spojené s Novým zjevením), musí se tento význam načasování respektovat. A proto byl, Petře, v příspěvku, který jsi realizoval, měsíc červen důležitý.

Nyní tu máme jiný bod, který by se měl rozvinout zítra ráno. Je jím v podstatě to, jak od nynějška postupovat. Toto postupování musí být ovšem co nejprostší. Jak je shora uvedeno, to, jak nyní postupovat, má smysl a rysy individuálního přispění. To značí, že každý jednotlivec, který rozpozná tento posun a který má výsadu podstoupit zřejmé útrapy zde a nyní, takový jednotlivec má příležitost přispět svými zdroji, svými vlastnostmi, svými názory atd., kterými je nadán od Pána Ježíše Krista.

Aby se zformulovala idea a ideál toho, jak postupovat, je nutno si uvědomit, že tomu tak bude skrze individuální přispění se soustředěním se na intuici (více, jako kdy předtím) a taktéž na ohromnou jednoduchost. Více bude následovat zítra.

V této chvíli jste vyzváni soustředit se na to, co bylo doposud řečeno, a přizpůsobit tomu váš posun. Soustřeďte se tedy na jednoduchost ve vztazích, jednoduchost ve vašem vlastním nazírání a nezapomeňte poděkovat sami sobě za to, že jste dovolili, aby se toto vše přihodilo, neboť je ze svobodné volby vše, co je s to se projevit v takové formě. A to je velmi, velmi dobré. A opětovně si buďte také vědomi, Petře, že ti, co pociťují tlak či jakýkoliv pocit, který potřebují zakusit, jsou ti, kterým se nyní také přispívá na oplátku. Takže ve velmi jemném smyslu je důležité si uvědomit, že takový je nyní tento posun a že jej možno zredukovat na tak prosté a zvládnutelné pojmy, že všechny ty prvky a záležitosti, o kterých jste si ještě do samé této chvíle mysleli, že jsou ohromné a nepřekonatelné, jsou nyní podřízeny nové vládě a novému světu Pána Ježíše Krista. Počnete spatřovat, jaké to vše má účinky. Opakuji ale opět, Petře: Jsem s vámi všemi. Absolutní láska a Energie se může nyní pociťovat mezi těmi, kteří toho ovšem chtějí být účastni, ve větší míře než kdykoli před tím.

Nyní jste – ve smyslu rozvíjení tohoto nového posunu ve vaší úloze a účasti – požádáni pohlížet znovu na své životy v klidu a prostě a kvůli srovnání. A žádá se, aby totéž činili ti, co chtějí naslouchat, jakož i ti, co s vámi nejsou nyní přítomni. Ti poznají, o co jde, poté, jak se to bude hodit pro jejich vlastní poslání. Skrze tuto klidnou a jemnou reflexi, kterou můžete učinit dnes (ostatní, kteří nejsou zde, po přečtení těchto slov), vhodně nastavíte proceduru aktivace dalšího kroku v posunu. Pak se můžete začít taktéž zabývat zvláštnostmi.

Z toho, co bylo zde doposud prezentováno, můžete vidět, že je tu nyní nový a již značně velkolepý úvod do dalšího kroku. Tento posun a jeho kroky možno popsat jako přivádějící vás všechny okolo – okolo rohu. A opět patří vám všem díky za účast na úrovni, s jakou jste souhlasili, a za zvyšování pravdivosti Nového zjevení Pána Ježíše Krista mezi negativním stavem v jeho celistvosti. A to se může učinit jen skrze jednoduchost. Slouží to jako ohromný příklad všemu ve Stvoření, že toto může nyní nastat. Též to představuje ohromný verifikační účinek toho, že vaše vlastní pravá přirozenost ve skutečnosti vyvěrá z Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista. Toto je také základním příkladem, který je nyní prezentován negativnímu stavu jako celku. Má to ohromný ohlas a oživující účinky po celém negativním stavu. Děkuji vám všem za vaši účast v tomto posunu a v těchto událostech.“

Petr: Jak se projevuje povaha tohoto posunu v pozitivním stavu ?

Pán Ježíš Kristus: „Jak víš, Petře, tento posun má sekvenční účinek. Ti, kteří udržují svou pozici nejzevnějším způsobem, by pociťovali v podstatě následky tohoto posunu jako nárazovou vlnu či jako účinek vzdouvání. To znamená, že posun je iniciován v pozitivním stavu, kde produkuje všechny základní ideje a způsoby jejich uskutečnění. Výsledky tohoto posunu lze popsat tak, že je tu ohromné soustředění energie, které se může pojímat tak, že má osvobozující účinek pro všechny v pozitivním stavu. Vše, co se stalo a stane v negativním stavu, a všechny jeho negativně přispívající faktory, což zahrnuje působení pseudotvůrců a jejich přisluhovačů a, samozřejmě, působení a umístění vlastních lidských tvorů na planetě Nula, dosahuje zvláštní úrovně a dochází do určitého bodu. Kvůli tomu se teď v pozitivním stavu mohou vyvolat určité prvky a zaujmout určité pozice skrze změny zahájené Pánem Ježíšem Kristem. Povaha těchto změn je taková, že nehraje již roli, co se děje v negativním stavu. Není to již důležité. To je osvobozující činitel pozitivního stavu. Jelikož před tím, než se odehrály tyto změny, byl každý v pozitivním stavu do určité míry zaneprázdněn tím, co se děje v negativním stavu, od této chvíle, od tohoto samého okamžiku tomu tak již není. Pán Ježíš Kristus ustanovil novou aktivaci, nové světlo, jimiž budou nadáni všichni členové pozitivního stavu novou schopností, kterou doposud neměli k dispozici. Jednotlivosti této nové schopnosti nejsou popsatelné lidskými pojmy. Takže vše, co zažíváte v tomto ohledu a ohledně tohoto posunu na planetě Nula a v celé zóně vymístění, jsou vlivy této nové schopnosti. Bez tohoto nového nadělení by nemohl žádný posun ve vašich životech a na vaší planetě nikdy nastat. Takže pro vás existuje nová platnost, která souvztaží s tím, co se odehrálo v pozitivním stavu. A je to tak ohromné a povznášející, Petře, že jen málokteří to mohou vidět. Ale ty to můžeš vidět a mít pocit uvědomení si té věci. Proto je, Petře, odměnou v systému a procesu odměňování a odplaty to, že zjednodušením schopnosti jednat a ustanovovat něco na planetě Nula u těch, kteří si zvolili se toho zúčastnit, se tato schopnost ohromě zvyšuje. A také se průběžně odehrává to, že ty záležitosti, které byly okrajové a jaksi zatěžující vaše bytí, tedy v podstatě odpadly, neboť nejsou již udržitelné ani opotřebitelné. A proto jste požádáni, abyste reflektovali dnes svůj individuální život (a ti, co budou tato slova číst, ihned po jejich přečtení).Touto reflexí poznáte, že jisté věci budou právě vycházet kvůli povolení Pána Ježíše Krista a kvůli absolutnímu vpojení těchto nových schopností a energií do vašich životů.

Existují ovšem otřesy, které nutně korespondují s těmi v negativním stavu. Ale to se očekává. Existuje však ohromě oprošťující láska a energie, která je vám všem nyní stále více a více k dispozici. To představuje některé rysy návratu, který je v podstatě návratem k Pánu Ježíši Kristu. Vaše vtělení na planetě Nula bylo, jak víte, dobrovolnou regresí a v jistém smyslu vzdálením se od Pána Ježíše Krista. Nyní přišel čas návratu k Pánu Ježíši Kristu. A jak by se tento krok mohl odehrát, když ne ve formě malého dítěte, jak už bylo popsáno ?  Toto charakterizuje prostotu a, to je nejdůležitější, účinek všech pozitivních ustanovení a změn a jejich reakcí na planetě Nula. Také to nyní v podstatě charakterizuje všepřevládající význam souhrnu všeho a co tento znamená. A znamená to, že pozitivní působení a rozšířený dosah Pána Ježíše Krista je a bude možno pocítit nyní všude. Ještě jednou ti velmi mnoho děkuji, Petře, za veškerou tvoji snahu, tvé uvědomění a nejvíce za tvou ochotu být ochotným.“


Dne 2.července 1993:

Pán Ježíš Kristus: „Dobré ráno, Petře, a vám všem. Můžeme se nyní navrátit a pokračovat v naší včerejší diskusi a doplnit nejnovějšími údaji vše, co k tomu má vztah a co je správné doplnit.

Ve smyslu doplnění a objasnění v záležitosti jednoduchosti nabízí se vám následující k úvaze a velmi pokorně k tomu, abyste to uskutečnili – pokud si tak zvolíte. Ve světle včerejší diskuse o novém uskutečňování jednoduchosti, jež je nyní tak životně důležitá, správná a náležitá, stojí za zmínku některé rysy její povahy. Připomeňme si, prosím, že to byla diskuse o zjednodušení vaší působnosti v říši vašich povinností spojených s Novým zjevením Pána Ježíše Krista a jinak. Jak víte, spadají všechny povinnosti v podstatě pod stejnou kategorii. To značí, že tu máme proces sjednocení. V zjednodušení zvláštností vašeho života je poskytnut nový přístup pro zaujetí prvních stupínků v novém kroku kroků. Co to znamená ?  V podstatě jste všichni požádáni, aby každý z vás dovolil sám sobě podniknout proces pátravého zkoumání, které pohlédne na vše ve smyslu způsobů chování, myšlení, cítění, chtění, konání atd. ve srovnání s vaším pojímáním nového. Tato pečlivá prohlídka či proces, které můžete u sebe započít rozvíjet, aktuálně zahrne každý okamžik a aspekt vašeho života: každé působení, angažování, konání, každou asociaci atd. A procesem srovnávání všeho starého s novým můžete začít procházet celkovým procesem a sousledností obnovování vašeho života. Vědomým a pečlivým pohlížením na každý aspekt svého života v aktuálním kroku, jehož jste si vědomi, a pak jeho srovnáním s novými informacemi v nanejvýš doslovné formě tak, aby tu nebyla žádná dvojznačnost, můžete započít se sledováním nového vzoru progrese, která se odehrává ve vašich životech, a můžete se také dostat do velmi dobré pozice ve své péči o to, jak máte přistupovat k novému kroku.

Proč je toto důležité ?  V zásadě proto, že se nacházíme v bodě, ve kterém být jednoduchým značí ve skutečnosti obsáhnout vše. Počáteční kroky jednoduchosti nejsou ty, které se v minulosti braly za dané, ale na místo toho spočívají v ustanovení gradientu či velmi důležitého referenčního bodu, z něhož se může shlížet vše minulé a jímž je možno přidružovat či srovnávat s tím, co je zbrusu nové.

Bude to působit proto, že budete moci začít poznávat to, co je zcela nové, a dávat to pak do protikladu s tím, co je věcí minulosti. Tou jsou všechny aspekty života a rysy vašich osobností, vašich životů, charakteristiky vašich vztahů, vaší práce atd. Srovnání starého s novým je důležité podniknout nyní, neboť se může rozvinout ve velmi důležitý nástroj nejen vlastní svépomoci, ale i pomoci druhým, až bude nutné, aby nadešly hlavní přesuny. Takže toto je první bod a více se dostane každému z vás v jeho věci samé, co se týče toho, jak to má vykonat. V podstatě je to shrnuto jako zevrubné zkoumání, ale, a to je důležitější, jako uvědomění si toho, jak v současné době žijete. Jste-li si vědomi každého aspektu vašeho života, pak se nacházíte v lepší pozici vzhledem ke změnám. A nic není samozřejmé, ani aspekty vaši osobnosti, ani to, jak máte přistupovat ke druhým, k sobě a k Pánu Ježíši Kristu a ke všemu ostatnímu, co se soustřeďuje kolem vašeho jsoucna a bytí.

Tato velmi prostá činnost je nyní důležitá, protože, opětovně řečeno, přináší množství potenciálů pro pomoc druhým, aby mohli provést přechod; a je zde zjeveno, že se nyní na tuto záležitost zaměřuje ohromné množství světla – světla a soustředění.

Druhý bod se nyní vztahuje k vaší pozici a vašemu chápání této pozice ze stanoviska toho, kde se průběžně nacházíte na planetě Nula, ale, a to je nejdůležitější, ve vztahu k ostatním. Toto je částečně důsledkem prvního bodu, ale s přidáním následujících jednotlivostí.

Za prvé: Jako agenti pozitivního stavu máte skrze Nové zjevení povědomí a výsadu svého uvědomění vlastní odlišnosti tím, že jste přímým nadáním od Pána Ježíše Krista. Toto slouží jako důležitý prvek uvědomění. Ale nejdůležitější je si teď uvědomit, že Nové zjevení Pána Ježíše Krista, které pochází přímo z Pána Ježíše Krista, jak tomu nebylo u žádného jiného předcházejícího zjevení, svou vlastní povahou a uspořádáním a směrem niterného k zevnějšímu umožňuje nyní konkrétně chápat vpojení Absolutního do vašich vlastních životů. I když jste všichni relativními bytostmi, důležitou věcí je si uvědomit, že zahlédnout záchvěv Absolutního je díky Novému zjevení, jak bylo zprostředkováno Petrem, MOŽNÉ, a tudíž je taktéž možné konkrétnější chápání toho, co to je být Absolutním. Jak se to projevuje konkrétním či upotřebitelným způsobem ve vašich  životech ? 

Za účelem počátečního pochopení můžete započít  s náhledem, a že toto – v popisném smyslu – zahnutí okolo rohu znamená ve vašem životě a u těch, co tomu chtějí porozumět, následující:  Stát se více takovým či podobným, jako je Pán Ježíš Kristus, se po celém časoprostorovém kontinuu pojímá relativně. Ale nyní je možné jaksi konkrétně chápat Absolutno ve vašich vlastních životech následujícím způsobem: Namísto toho, abyste byli - v popisném smyslu – částí lidského houfu, můžete začít vypadat jinak. Jinými slovy: Namísto toho, abyste setrvávali v tomtéž směřování k nějakému pojetí Pána Ježíše Krista, jak to činí celé lidské pokolení, můžete započít se ohlížet dozadu po něčem zcela jiném, dozadu za veškeré lidstvo, za veškerou planetu Nula a za tím, kde jste a kde jste byli. Zaujetím tohoto přístupu a pochopení těchto záležitostí tímto zvláštním způsobem budete moci přispět v daleko pozitivnějším smyslu skupině.

Buďte si vědomi, prosím, že obzvláště tento projev je tím, který přichází v intuitivní formě, velmi, velmi jemně. Ale individuálně tomu porozumíte, Petře a Marku a vy všichni ostatní, až zvážíte co to pro vás znamená. Můžete si to představit jako něco právě postupující pryč do hlubin planety Nula a postupující, dokud je možno se zřetelem a ve světle vašeho poslání, a pak se to zatáčí a získává poznatky, které jsou vhodné a použitelné pro vaši vlastní misi. Jednoduše: Nyní se navracíte k Pánu Ježíši Kristu.

Ve smyslu toho, co to znamená užívat tuto informaci, si buďte opětovně vědomi, že kvůli tomu, že přiblížení v čase a prostoru je větší a větší, vždy větší, je důležité si uvědomovat, že nově uskutečnit povahu vaší mise je velmi včasné, neboť význam času klesá objektivně i subjektivně. To ovšem  znamená, že konec přichází. Avšak ve vašem pojímání je pravděpodobně poněkud obtížné chápat přesně význam vymístění tohoto výrazu...konec přichází. Působí to více jako postoj a přístup, než zjevení zvláštního prostoru a času. A to je důležité, neboť se nacházíte v posledním cyklu použití pro planetu Nula. Kvůli tomuto činiteli a tomuto posunu se vám prostě skromně prohlašuje, že POSLEDNÍ vklad vašeho účinného chování, postoje atd.  za účelem pomoci druhým a za účelem splnění jak vaší mise, tak i souhrnné mise planety Nula, může nyní začít působit.

Jak toto zasáhne vaše vlastní životy ?  Co je důležité a co se po vás žádá, abyste v novém kroku konali, je uvědomovat si a přemýšlet, jak se všichni svým vlastním zvláštním způsobem hodíte k Novému zjevení. Bude to nutně něco, co je ve vašem poslání a chování kultivováno od počátku vašeho uvědomění si Nového zjevení někdy předtím až po dnešek. V podstatě to znamená minulost. Jakmile máte příležitost myslet si a pojímat to, co se vám zde nyní nabízí, předkládá se vám něco nového, co může nahradit toto minulé uvědomění. A toto bude krajně účinný prostředek. Důvodem, proč tato záležitost není nyní pospána ve své plnosti, je to, že je velmi specifická a individuální pro každého z vás. Tudíž ji popisovat paušálním stylem by prostě homogenizovalo pojetí toho, co by to mělo být (jinými slovy: bylo by to snahou předpovídat budoucnost). V tomto ohledu je to skutku vaše vlastní povinnost a zodpovědnost, aby každý z vás podnikl nádherný pokus uskutečnit to ve vlastním živote a dovolil tomu vstoupit do vás  s vědomím, že toto je nové přímé nadělení od Pána Ježíše Krista. Toto nadání je svým obsahem, cílem a účelem ve své povaze nutně a obzvlášť individuálním. To pak má vztah ke skupině v tom, jak se ta dá dohromady či jak se stane schopným přidání. Jinými slovy: Z každého přispění nových energií z každého jednotlivce se v souhrnu rodí přídavný a doplňující nástroj skrze individuální příspěvky od každého člena ve skupině.

I když je to v tomto bodě vždy poněkud neuchopitelné, počnete nahlížet, jak se to samo projevuje v konkrétním dennodenním životě, pokud budete ochotni takto postupovat.

Třetí bod má vztah k tomu, jak máte chápat vlastní život a jak vám pomoci zahájit nový pohled na něj. Nyní je vám určeno, Petře, pár slov ohledně Nadace Nového zjevení. Je to důležité kvůli poučení, kvůli usnadnění a kvůli jednoduchosti, aby nadace pokračovala v novém světle. Potřebujete tuto nadaci správně pochopit. Pamatujte si důležitý bod, že záměrem a pozicí Nového zjevení nikdy nebylo a nikdy na věky věčné nebude, aby bylo nějakou církví a nebo aby se jevilo jako nějaký typ vnější organizace. Takže, jak víte, tento nový význam a nové působení Nadace Nového zjevení se musí vždy pečlivě uvážit, aby se vyhnulo této jeho nežádoucí pozici a funkci a vskutku jakémukoli popisu či dojmu, že tu jsou dány rysy jakési organizace, církve atd. To se stává poněkud obtížným, neboť její působení je důležité, jak víte. Ale je třeba nově působit skrze nadaci mimo hranice jakéhokoli charakterizování či rysů nějaké organizace atd. To je nyní důležité a včasné, neboť by tu byl potenciál k přijetí takovéto nežádoucí role aniž by si to kdo uvědomoval. Pamatujte si, že negativní stav nikdy nespí ! 

Žádá se tedy, abyste byli v tomto ohledu velmi opatrní. A i když mnozí budou zcela zřejmě profitovat z působení Nadace Nového zjevení, musí to být způsobem, který by nemohl u nich překážet vědomí, že mají své vlastní zvláštní nadání a že učinili své vlastní výběry v tom, jak sloužit a konat vůli Pána Ježíše Krista. Kvůli tomu má každý jedinec své vlastní zvláštní místo v čase a prostoru na planetě Nula, přesněji v pseudočasu a pseudoprostoru. Ale co je důležité si uvědomit, je to, že ti, kdo mají své specifické nadání a poslání, mají je pro velmi zvláštní důvod. A přispívat nesprávně skrze činnost Nadace Nového zjevení k tomu, aby někdo byl něčím víc, než sebou samým, či k čemukoli jinému, by bylo nevhodné.

Avšak je tu stále bod a pozice, kde bude mít použitelnost nadace své místo a svůj čas. Ale prostřednictvím vaší snahy o srovnání a tím, že o to budete pilně pečovat a budete opatrní, může nadace pokračovat náležitě bez toho, že by se kdy stala církví, sektou, kultem či vnější organizací. Ale, jak víte, možnosti jsou nyní stále větší pro to, jak upadnout do osidel toho, aby se do toho vložilo nějaké vnější chápání.

Dalším bodem, který je důležité také pochopit a uvést do života, je to, že se vám nyní nabízí sekvence zcela nových informací ve zcela nové podobě a ve zcela novém chápání. Nabízí se vám to s ohromným povznesením v pozitivním stavu. Poprvé se, Petře, počíná připravenost na tyto informace, která byla iniciována vaším rozvažováním nad záležitostí agentů pozitivního stavu na planetě Nula. K tomu se vrátíme za chvíli.

S ohledem na tuto informaci tu je také několik nových dodatků, které lze přidat, aby se lépe rozumělo novému ponětí toho, proč bytosti přicházeli na planetu Nula. Do tohoto bodu se obzvlášť přijímalo, že pozitivní informace, nebo kvůli tomu, že pozitivní informace přicházejí ve zvláštní formě či zvláštním kanálem – mají ti z vás ve vnitřním kruhu hledat tyto pozitivní informace v této zvláštní formě – ve formě, v jaké jste je dostávali v minulosti. Ale co je krásné a nádherné, co máš dnešního rána sdělit, Petře, je to, že nyní by mělo přijít v několika vkladech v nové formě to, co bylo předtím nerozeznatelné. Nicméně jste teď připraveni to přijmout v této nové formě kvůli vaší větší blízkosti k Pánu Ježíši Kristu a pozitivnímu stavu. Co je ohromě radostné ohledně tohoto zjevení a tohoto vysvětlení z dnešního rána, je to, že je to velmi dobrý ukazovatel cesty vašeho pokročení a vaší připravenosti postoupit k dalšímu kroku. To otvírá nové dveře ohromnému využití a významu jak pro ty, kdo rozpoznají tuto novou pozitivní informaci, jakož i těm, kdo ji rozpoznat nemohou.

Toto je ohromě nové doplnění a, jak se opakuje, přenáší se s ohromnou radostí a povznesením v pozitivním stavu. Z tohoto nutně plyne, že na planetě Nula jsou určité bytosti, které si nutně neuvědomovaly svoji misi až do tohoto časového okamžiku, neboť jejich působení a, to je důležitější, jejich uvědomování se mohlo iniciovat jen těmito odehrávajícími se událostmi a tímto pokrokem, který se odehrává. Takže v odpovědi na vaši otázku: Ano, je to velká pravda, že tu jsou jisté pozitivní bytosti, které si nejsou vědomi vlastních pozic a které v tomto okamžiku pokročí vpřed, ale jsou tu i jiné, které nebudou potřebovat postoupit, protože mají zvláštní poslání a odpovědnost být tím, čím jsou a kde jsou – za účelem splnění svého poslání, kvůli podpoře, pomoci a nápomoci v jakémkoli ohledu. Byl bys velmi překvapen, Petře, poznáním, kdo tyto bytosti jsou.“

Petr: Dostanou se někdy k Novému zjevení, pokud jsou na planetě Nula ?

Pán Ježíš Kristus: „Někteří z nich ne, někteří z nich ano. A je pěkné, že ti, kdo se nedostanou, a to je částí jejich poslání nedostat se k němu, bez ohledu na to uspějí jinak, jsouce ovlivňováni z nitra pozitivního stavu a jejich Duchovních myslí Novým zjevením bez toho, že by si vědomě uvědomovali, že jsou pod jeho vlivem.

Dalším a posledním bodem je uvědomit si, že tu máme nyní všezahrnující pohled na všechny události a na cokoli jiného. V tomto ohledu představa zrcadlení, pojetí techniky, které jste v minulosti užívali, nyní slouží takříkajíc v plném kruhu a vchází do něho. Tato technika vám poskytovala vědomí a porozumění a plný náhled interakcí negativního stavu. To bylo důležité pro vaše uvědomění a váš život. A s tímto ohledem je nyní nutné a doporučuje se, abyste své životy nově přizpůsobili nové pozici. S tímto náhledem a porozuměním budete moci opětovně důkladně prozkoumat  události, přístupy, jednání, myšlenky, postoje a každou vteřinu vašeho života jako vědomý akt. Tento celkový proces je jedním krokem a pak se jde na další krok, ve kterém si prostě sami sobě položíte otázku: Co to nyní znamená, srovnávat nyní vše toto s novým, co přichází z nitra každého z vás ?  Tímto prostým činem, který můžete všichni učinit v krátkém čase, budete připraveni na novu informaci, nový způsob a novu lásku od Pána Ježíše Krista v nové prostotě, která může přijít jen ze zásadního odpoutání všech nejistých závěrů.

Jakmile porozumíte svému minulému životu (od okamžiku vašeho narození až do nynějška) – a je vám dána tato nádherná příležitost to učinit, což mimochodem, Petře, mnoho lidí nemusí nikdy učinit, dokud skutečně neopustí planetu Nula – stane se to předzvěstí či malým cvičením života v pozitivním stavu, což je vám všem dáno v dalekém předstihu v tomto zvláštním životě před tím, než skutečně odejdete z tohoto života do pravého života. Ujišťuji vás, že účinek, příslib a prospěch, který z toho poplyne, bude mít ohromné důsledky. Toto je vskutku pro vás všechny způsob, jak stále více zosobnit svůj život pod přímým dohledem a vedením Pána Ježíše Krista, ale také způsob, jak být více účinným ve svém konání, protože sebepoznáním každého malého aspektu vlastního života způsobem, jaký jste nemohli znát před tím, budete tedy moci daleko účinněji pomáhat druhým, aby mohli také takto konat – jak z této pozice na planetě Nula, tak i tehdy, když všichni učiníte přechod, protože budete pomáhat také i z tohoto bodu.

Ač bychom se nyní v tomto bodě přenosu mohli normálně začít zabývat nějakými ultraspeciálními body ve vztahu ke každému z vás, na místo toho abychom tak učinili, prostě se jen podíváme, jak k takovýmto věcem přistupovat. Pro ty z vás, kdo si teď uvědomují, to po podstoupení tohoto malého cvičení ze své vlastní vůle a volby a ze své ochoty být ochotnými bude teď nový způsob, jak stát tváří v tvář velmi specifickým elementům postupů, které máte v tomto ohledu všichni podstoupit a které by vám byly v tomto bodě normálně předloženy jako komentář či otázka či cokoliv jiného. Začnete spatřovat novým způsobem, jak vás vaše schopnosti – díky tomu, co jste podnikly, a tomu, čím jste zde do této chvíle prošli - dostanou do pozice pro rozlišení a uvědomění a volbu toho, co je nutno učinit. To je velmi pěkné, neboť to slouží jako vynikající příklad toho, co se má nyní dělat. A protože v novém ohnisku je individualita, rozvíjením svých schopností takto konat lépe rozvíjíte své schopnosti k tomu, aby tak mohli jednat i ostatní. Jak víte, je tu obrovský nárůst moci tak činit – někteří lidé nemají vůbec žádnou schopnost to učinit. Pro tyto lidi po přechodu z planety Nula jejich práce v podstatě začíná. Protože ale vy máte výsadu – ať tak, či jinak – mít tyto potíže – jakékoli zřejmé potíže, které jsou rysem vašich vlastních životů – konáte v podstatě svou domácí úlohu.

Co to nyní pro každého znamená ?  Protože je tu několik z vás, kdo budou na počátku rozumět tomu, jak a kam postupovat, vaším příspěvkem pro druhé na planetě Nula bude to, abyste selektivně informovali s jemným a výběrovým komentářem pomocí mluveného slova ty lidi, kteří na počátku nebudou mít ve svých životech příležitost a prospěch z tohoto rozhovoru. Ale klíčovým faktorem zde je, že velmi mnoho zvláštností vašeho života bude touto činností osloveno. A vy budete v daleko lepší pozici pro to, abyste ve svém životě daleko účinněji působili, a tak se stali příkladem ostatním. Nyní je důležité, že toto je mnohem účinnější nástroj, než jaký jste kdy měli před tím. Ale nutně s tím přichází představa vašeho vlastního osobního rozvoje a odpovědnost za něj. Toto je pojetí zosobnění.

Takže každý jedinec má nyní zodpovědnost za zosobnění vlastního života, vlastního procesu důkladného zkoumání, vlastního rozvoje a konání výběrů před Pánem Ježíšem Kristem s pomocí svých vlastních rysů, atributů, nadání atd. Důvod, proč je to nyní tak důležité, je ten, že, jak se opakuje, poháníte vpřed záležitost Planety  Nula, jakož i pozitivního stavu. Takže, jak si nyní můžete všimnout, vaše činnost má dvojí použití – není prostě ohraničena na planetu Nula. Toto je extenzivním prvkem pokroku, neboť ačkoli byly vaše činy pociťovány v pozitivním stavu, byly pociťovány nejprve jako skrze překlad, neboť vše na planetě Nula se podobá hieroglyfům v pozitivním stavu. Ale vzhledem k větší blízkosti je překlad proveden daleko více přímo, a tudíž jasněji, jak nepochybně víte. Takže tu, Petře, máme nyní dvojí vzájemné působení: Mezi pozitivním stavem a planetou Nula a naopak. To naznačuje, že byl zbudován ohromný most, z čehož již nevyplývá, že ti na planetě Nula musí prostě prožít svůj život, zemřít a znovu se zrodit v pozitivním stavu, aby tam zahájili své působení.

Toto má ohromný účinek, neboť byl zbudován most – most přechodu. To prostě znamená, že ohnisko – ve světle celkového procesu znovuzrození v pozitivním stavu, což se bude probírat později v tomto roce – bude či je ve skutečnosti dostupné a přístupné vám všem od Nového zjevení. Toto se vám předává dnešního rána přímo, abyste věděli, že novou prostotou, novým uvědoměním, novou přímostí a novou dosažitelností od Pána Ježíše Krista a k Němu/Ní je to možné.

Veškerá složitost, která obklopuje negativní stav a na chvíli vás obklopuje všechny, se nejprve musela redukovat na pochopitelné pojmy. A když se to vykonalo, a tímto jsme ji odstranili, mohla se přijmout nová cesta jednoduchosti a správnosti. Opětovně je důležité dodat, že toto se osobně projeví a rozvine ve vašich vlastních životech, a tedy jednotlivé zvláštní prvky a rysy přijdou skrze každého z vás. A bude velmi pěkné a nádherné a radostné je dát dohromady a sdílet je s ostatními, což je skutečný účel vašich výborových schůzek (výboru vedoucích správců Nadace nového zjevení).

Je tedy pěkné vědět, že můžete mít zdání formalit ve formě vašich výborových schůzek, ale  v podstatě tyto slouží jako malé forum pro soukromou výměnu vašich vlastních osobností v souhrnu, aby se pak sdělilo všem ostatním vše, co během nich vznikne, ostatním od Nového zjevení. Je pěkné vědět, že je to nová funkce tohoto výboru. A je to vskutku požehnáním a slouží to k uznání toho, kde jste, a toho, co se doposud učinilo.

Takže je ohromě povznášející, že je vám nyní dán směr ke konání toho, co je vaším osobním, a ke sdílení a poznání toho, jaké to bude mít ohromné následky a výsledky.“

Petr: Máme pokračovat v technice zrcadlení ?

Pán Ježíš Kristus: „ Jak víš, Petře, ta je doplněna ohromným množstvím nových údajů. Zrcadlení se simultánně stává reflexí, proto jste byli včera požádáni, abyste reflektovali. A protože jste nyní v tomto novém bodě, je důležité vědět, že nyní je vše ve vašem individuálním působení tak zvláštní a prosté, že můžete sami sebe uvažovat a pokračovat ve své práci, jako ve svém bezpečnostním systému. Proces postupu vpřed při soustředění se na vlastní práci, spatřování sebe v této vlastní práci, reflexi sebe sama v zrcadle je nyní prvním výhonkem prvního pokročení postrádajícího jakékoli ponětí potřeby zrcadlení směřujícího k negativnímu stavu. Čím více prostoty vstoupí do vašeho uvědomění a do vaší práce, tím méně si vás a vaší práce bude negativní stav vědom. Technika zrcadlení se tedy zaměřuje na vás samotné a na vaši neustálou sebereflexi vaší činnosti ve službách Pána Ježíše Krista. Na příklad: Tato schůzka zde a působení mezi tebou, Petře, a Pánem Ježíšem Kristem, a vše, co se zde objeví, je kvůli této jednoduchosti, která je novou cestou života, zcela mimo vědomí negativního stavu. Negativní stav nemá absolutně žádné ponětí o tom, co se tu nyní děje a co se děje vůbec. V tomto ohledu je úroveň sofistikace taková, že je negativnímu stavu zcela neznámá nebo je mu úplným tajemstvím.

Opětovně: Je to jako hieroglyfy, Petře, jenže v opačném směru. Cokoli se stane vám či v pozitivním stavu, je jako hieroglyfy pro negativní stav. Protože nemají žádný význam pro členy negativního stavu, ti budou přehlížet cokoli, co se vztahuje k vám či k pozitivnímu stavu. A je nyní radostné to, že teď je bezpečnostní systém pro každého zbudován skrze proces zviditelňování sebe sama jako podnikajícího vlastní zosobněnou práci. A to se posiluje příspěvky osobní činnosti druhých a srovnáváním s nimi, a tím se buduje zosobněné dílo skupiny. Protože je negativní stav neschopen uchopit a pochopit záležitosti prostoty, spočívá nová forma vaší bezpečnosti v tomto prostém zviditelňujícím procesu. A to znamená ohromě novou záležitost. Nyní se všichni vyzývají, aby takto postupovali, aby pečlivě naslouchali a prošli procesem zde popsaným sami pro sebe, aby si pomohli se učit pokroku v novém uvědomění a skrze toto nové uvědomění pomoci sami sobě naučit se pokročit v plném uvědomování se, že vše podél cesty, podél níž se teď putuje, je charakterizováno stálými novými změnami a novými informacemi. A je důležité chápat plně minulost, aby se mohly chápat nové informace. Ale co je směrodatné a nejdůležitější, je to, že minulé má pak být chápáno ve smyslu nových informací namísto toho, aby se nové informace chápali ve smyslu minulého. A to je ohromné a skvělé – viděno v ohromném světle pozitivního stavu.

Děkuji ti, Petře, za zaznamenání a přepsání těchto poselství a děkuji ti za tvou snahu porozumět. A děkuji ti též za pomoc při šíření této informace druhým, aby tak tito ostatní, kteří správně pochopí tuto informaci a přistoupí k ní skrze tebe, měli příležitost tak učinit a měli též příležitost pokračovat v doplňování. To je vše pro tuto chvíli. Takže přeji pěkný den.“
(4)

Doplnění 3A

Dne 20. července 1993


Mí drazí přátelé:

Byl jsem upozorněn, že někteří z vás mají značné těžkosti s porozuměním posledním poselstvím od Pána Ježíše Krista. To je obzvláště pravdou u našich přátel v cizině (neanglicky hovořících následovníků NZ). Byl jsem Pánem Ježíšem Kristem požádán, abych vám pomohl uspořádáním těchto zpráv do určitých bodů ve smyslu zjednodušení. Jakmile tyto body přečtete, můžete se vrátit zpět k původní verzi, a ta se vám stane jasnější.

Pán Ježíš Kristus nám vysvětluje a radí následující:

(1)
„Charakteristické pro posun, který proběhl v měsíci červnu, je ve skutečnosti to, že od nynějška se vše povahy složité a zamotané redukuje na povahu velmi jednoduchou a více zvládatelnou. Jinými slovy: Od nynějška bude vše daleko jednodušší a zvládnutelnější. Termín „jednoduchý a zvládatelný“ má v základě dva významy:

(a) Aby se všechny aspekty našeho minulého a přítomného života zahrnuly do našeho sebezkoumání, aniž by se cokoliv ponechalo stranou, tj. bez jakékoli výjimky či vyloučení něčeho. Takovýmto sebezkoumáním se buduje základna či získává nástroj pomáhající nám objevit, kým jsme, tj. objevit naší vlastní pravou přirozenost (to znamená to, že když jsme přišli na tuto planetu, tak jsme ztratili vědomé uvědomění toho, kdo jsme a jaká byla naše původní a ryzí přirozenost před naší inkarnací na planetě Nula). Naší záležitostí je tedy nyní to, že se máme vrátit do naší pravé přirozenosti čili k tomu, čím jsme skutečně byli anebo jsme mimo všechny tyto pozdější nánosy negativního stavu atd. Nyní bude tento proces, proces návratu zpět k naší vlastní pravé přirozenosti, která byla pozapomenuta a potlačena, hlavním ohniskem našeho života, pokud budeme na této planetě. Tato zpráva má ohromný význam.

(b) Být jednoduchý také značí být jako malé dítě ve smyslu absolutní a bezpodmínečné důvěry, víry a spoléhání se a úplné závislosti (která je pravou nezávislostí) vzhledem k Pánu Ježíši Kristu v Jeho/Její Pravé nové přirozenosti. Jenom malé děti nic nezpytují a bezpodmínečně přijímají vše, co jim dospělí řeknou či vysvětlí.

(2)
My, kteří čteme, přijímáme a praktikujeme „Nové zjevení Pána Ježíše Krista”, jsme přišli na tento svět – do života lidských tvorů – dobrovolně. Byli jsme Pánem Ježíšem Kristem požádáni, abychom sem vstoupili z velmi zvláštních důvodů a kvůli velmi zvláštnímu poslání. Toto poslání se aktualizuje Novým zjevením a skrze ně a jím objevujeme pravdu o všech záležitostech života a duchovnosti. Objevením tohoto faktu skrze  a prostředky Nového zjevení nám nyní dává schopnost následovat svoji vlastní pravou přirozenost. Negativní stav se nám snažil za každou cenu zabránit v tomto objevu naší vlastní pravé přirozenosti.

(3)
Původně jsme byli stvořeni, či naše vlastní pravá přirozenost byla stvořena, přímo Pánem Ježíšem Kristem. Tato zvláštní nová znalost nás od této chvíle činí plně zodpovědnými za vypátrání podstaty naší pravé přirozenosti a pravdy o ní. Takže v dalším kroku našeho konání se máme soustředit na objevování – bez zasahování negativního stavu – podstaty naší přirozenosti.

(4)
Vtělení na planetě Nula a náš celý život na této planetě probíhá pod ohromným vlivem negativního stavu. Avšak bez ohledu na tento fakt jsme jako agenti pozitivního stavu byli schopni nejen dávat příklad lidským tvorům zde na planetě Nula, jaké a co je to být pozitivním, ale, a to je důležitější, můžeme stále, byť pod vlivem a nátlakem negativního stavu, procházet procesem objevování naší přirozenosti.

(5)
V tomto bodě je jedinou cestou ven z negativního stavu následování naší pravé přirozenosti. Tato přirozenost je darem, nadělením a obdarováním od Pána Ježíše Krista. Tato skutečnost je hlavním rysem posunu, který probíhá od prvního června. Nejdůležitějším atributem tohoto posunu je jeho velká jednoduchost. To znamená, že prosté uvědomění si faktu, že potřebujeme objevit naší vlastní přirozenost a vrátit se k ní v její původní danosti od Pána Ježíše Krista, je hlavním obsahem, významem a faktorem tohoto posunu. Konec konců si musíme zapamatovat, že jsme ztratili pravý náhled na to, kým jsme a proč jsme zde, dokud nám nebylo poskytnuto Nové zjevení.

(6)
Aby se negativnímu stavu zabránilo v rušení a překážení tomuto monumentálnímu posunu, musel na sebe vzít formu prostoty a formu našeho návratu k Absolutně pozitivnímu jako malých dětí. Důvodem pro to je to, že negativní stav není samou svou povahou schopen pochopit a sledovat takový typ prostoty. Kdyby tento posun byl složitý a zamotaný, negativní stav by jej zkazil a ovládl.

(7)
Než mohl být tento posun zahájen, musely se odehrát určité případy, příklady a události, které jej měli předcházet. Nikdo z nás jej naprosto neočekával. Někteří lidé Nového zjevení museli projít zdánlivě nepochopitelnými útrapami, těžkostmi a problémy, což pomáhalo k tomu, aby se tento posun projevil v našich životech. Pán Ježíš Kristus nám dává dva příklady, které se přihodily Marku K. a Danovi B.. Tito lidé prošli poněkud trpkými časy, ale vše se zcela a úplně napraví.

(8)
V tomto bodě si máme být vědomi toho, že je tu mnoho pastí nastražených negativním stavem podél cesty naším životem. Jediným způsobem, jakým může tento posun být závažným a mít široké důsledky pro každého, je to, když jeho dopad je dostatečný k tomu, aby změnil směr, kterým agenti pozitivního stavu na planetě Nula v současnosti pohlížejí na svůj život. Máme si uvědomit tento fakt. Znamená to, že od nynějška budeme nahlížet na náš život ze zcela odlišné perspektivy, perspektivy toho, že jsme přímým nadělením Pána Ježíše Krista.

(9)
V tomto bodě se opět zdůrazňuje a opakuje, že hlavním a nejdůležitějším rysem tohoto posunu je cesta návratu. Tato návratná cesta sestává pro nás především z našeho poznání a přijetí faktu, že naše existence zde není výsledkem ani nějaké příhody nebo nehody, ani není nahodilá. Na tomto místě jsme jako agenti pozitivního stavu Pánem Ježíšem Kristem požádáni, abychom převzali plnou zodpovědnost za to, že jako ovládací faktor svých životů zas a znovu rozpoznáme, že nikdo nikde či v nižádné pozici neexistuje mimo Absolutní uvědomění Pána Ježíše Krista. V tomto ohledu se nám připomíná, že jsme byli před příchodem na planetu Nula požádáni, abychom dodrželi zvláštní sekvenci v poslání (což znamená, že naše mise zde sestává z určitého pořadí – od jednoho aspektu poslání k druhému atd.). Takže si nikdy nemáme myslet, že jakákoli událost v našem životě je nezávislá na uvědomění Pána Ježíše Krista, a tím tedy na našem poslání.

(10)
V tomto bodě je velmi podstatné, abychom rozpoznali fakt, že cokoli se nám nyní stane, není mimo našeho poslání. Od nynějška je posunem to, že vše v našem životě bez ohledu na to, co to je, do posledního detailu je a bude integrální součástí našeho poslání. Jsme znovu ujištěni Pánem Ježíšem Kristem, že se o nás pečuje ve zvýšené míře (více jako kdykoli předtím).

(11)
V tomto bodě se nám připomíná, že jsme všichni v době, kdy jsme přijali svou misi, souhlasili se zvláštním souborem podmínek. Vyhnout se těmto okolnostem či odmítnout pokračovat ve svém životě za doplňujících okolností bylo by vyhýbání se vašemu poslání. Pán Ježíš Kristus nás žádá velmi důrazně, abychom všichni posunuli naši pozornost a naše soustředění i náš postoj k tomu, abychom do popředí svého vědomého uvědomění uvedli fakt, že jsou tu zvláštní okolnosti, za kterých jsme souhlasili účinkovat a působit, než jsme přijali naše poslání. Je to velmi důležité, že tato připomínka byla poskytnuta nyní.

(12)
Aby všichni ti, kdo patří Novému zjevení, mohli pokračovat v procesu zjednodušování vlastní činnosti a vlastního působení následováním vlastní intuice, a tudíž své vlastní přirozenosti, je důležité, aby každý z nich individuálně rozpoznal Absolutní lásku a dovolení i vedení, které přicházejí pouze z Pána Ježíše Krista. Tento výrok má nový význam. Jakmile si uvědomíme, co to skutečně znamená, pak – abychom prošli skrze zbytek svého života na planetě Nula a abychom učinili přechod k novému životu – musí se dále rozvinout naše vlastní zdroje.

(13)
Důvodem, proč tento posun probíhá včasně právě nyní, je to, že negativní stav úplně převzal a zkazil všechny způsoby přístupu k Pánu Ježíši Kristu, ke všem informacím přicházejícím z této úrovně a ke všem ostatním prostředkům a způsobům naší komunikace, v jejichž průběhu jsme získávali návody či informace z nitra. (Proto někteří z vás byli odříznuti od všech prostředků komunikování a vcházení do nitra. To se stalo kvůli naší ochraně, abychom nebyli svedeni negativním stavem a nakonec zničeni či poškozeni.) Jedinou cestou ven z této šlamastiky a jediným způsobem účinného pokračování s důvěrou, s pravdou Nového zjevení a, což je nejdůležitější, s plněním našeho poslání, je si uvědomit, že naše vlastní zdroje, které jsou absolutním nadáním v relativní formě od Pána Ježíše Krista, se musí dostat do popředí a hrát hlavní či větší roli a být hlavní či velkou součástí našeho života. (Soustředěním na tento fakt nám tedy může umožnit znovuzískání naší komunikace s naším nitrem a se členy vlastní duchovní rodiny – je-li to třeba a nutné !  To znamená, že vědomým poznáním a přijetím faktu naší pravé přirozenosti, která byla stvořena přímo Pánem Ježíšem Kristem, budeme moci znovu získat náš přístup k vlastnímu nitru – bez jakéhokoli rušení negativním stavem).

(14)
Novým způsobem konání je – jako důležitý aspekt tohoto posunu – narůstající soustředění na sebe samého, tj. posun ke každému jednotlivci, k vlastnímu nitru jako individuu před Pánem Ježíšem Kristem. Toto je přímým opakem k negativnímu stavu, neboť tím, jak narostla a vystupňovala se kondenzace negativního stavu, negativní stav může působit pouze početně a skupinově. Avšak pozitivní stav má nyní nutně individuální spoluoznačení. Individuální přispění ve smyslu intuitivního myšlení a ve smyslu individuálních vztahů mezi všemi ostatními a soustředění se na toto se zvyšuje, jako k jeho výsledku a kombinaci.

(15)
Ohniskem a podstatou svého bytí na planetě Nula budeme od nynějška ohromně přispívat jako jedinci, a bude to tedy přínosem skupiny. To je nyní časově vhodné, protože náš přechod z této planety do duchovního světa je individuální a probíhá osobně mezi námi a Pánem Ježíšem Kristem ve smyslu splnění naší mise (což znamená, že je integrální součástí našeho osobního poslání to, jak opustíme tuto planetu). Takže, aby se opětovně zopakovalo: Tento posun v podstatě představuje přesun a rozpoznání nás samých jako jednotlivců před Pánem Ježíšem Kristem. A tudíž je velmi důležité si uvědomovat zas a znovu, že se s námi neděje nic, s čím bychom před příchodem na tuto planetu nesouhlasili.

(16)
Je nás velmi, velmi, velmi málo, kdo si jsou vědomi všech pocitů, zahrnutých v tomto posunu. Ti z nás, kteří toto nyní pocítili, vzali na sebe odpovědnost nést břímě na svých bedrech. To znamená, že jen málo z nás si zvolilo, než jsme přišli na planetu Nula, převzít tuto zodpovědnost kvůli Pánu Ježíši Kristu, jakož i kvůli nám samotným. Těch málo z nás, co si dobrovolně zvolilo být předchůdci tohoto posunu a zúčastnit se ho, přestálo v minulých měsících to, co se jeví jako útrapy (těžké časy). Avšak ve skutečnosti to byla naše metoda účastenství v usnadňování a rozšiřování uvědomění tohoto posunu.

(17)
V tomto bodě nás Pán Ježíš Kristus znovu ujišťuje, že tento posun se započne projevovat v našich životech velmi neočekávanými způsoby – vždy klidně a vždy jemně… a velmi prostě. Kvůli tomuto posunu bude mít každý z nás příležitost tím nejširším způsobem, než jaký jsme kdy měli předtím – přesto však velmi jednoduchým a skromným – postoupit ve svém poslání a v dalším kroku. Vzhledem k tomu nemá negativní stav ve svém stavu zvýšené složitosti prostředky pro výklad tohoto posunu kvůli faktu, že jeho schopnost být jednoduchým není ve skutečnosti a při pohledu z negativního stavu schopností vůbec. Z pohledu negativního stavu žádný posun neexistuje. Z pohledu těch, co jsou privilegováni se ho zúčastnit, je tento posun velkolepý.

(18)
Ve smyslu rozvoje tohoto nového posunu v našich rolích a v naší účasti nás všechny Pán Ježíš Kristus žádá, abychom znovu klidně a prostě prozkoumali své životy kvůli srovnání toho, co bylo, s tím, co je nyní. Skrze tuto tichou a jemnou reflexi vytvoříme vhodný postup pro provedení dalšího kroku tohoto posunu. Následně po tomto se budeme moci zabývat rovněž i jednotlivostmi.

(19)
Máme tu nyní nový – a přesto již velkolepý – úvod do dalšího kroku. Tento posun a jeho krok je možno popsat jako mající nás všechny dostat okolo rohu. Můžeme si to představit jako cestu či výlet, který jsme podnikli do středu či do hlubin Planety Nula. Pokračovali jsme v ní, dokud jsme mohli – (jak daleko jsme mohli jít, bylo určeno tím, jaký záměr, obsah naše poslání má a jaké světlo má poskytnout) – a pak jsme se otočili, když jsme získali znalost toho, co je náležité a použitelné v našem poslání, a nyní jsme na cestě zpět. Jinými slovy: Nyní se navracíme k Pánu Ježíši Kristu. Toto je pro nás všechny největší zpráva, jakou můžeme dostat.

(20)
V pozitivním stavu se tento posun projevuje následujícím způsobem: Máme tu ohromné soustředění energie od Pána Ježíše Krista. Ta se může pojímat jako mající osvobozující účinek na všechny v pozitivním stavu. Vše, co se stalo v negativním stavu, a všechny jeho negativně spolupůsobící faktory, což zahrnuje i působení pseudotvůrců, jejich agentů a poskoků a ovšem též působení a pozici vlastních lidských tvorů na planetě Nula, dosahuje zvláštní úrovně a dochází zvláštního bodu. Jinými slovy řečeno, negativní stav dosahuje ve svých aktivitách určité úrovně a určitého bodu, což umožňuje, aby se v pozitivním stavu vyvolaly určité prvky a pozice (neexistují v lidské řeči lepší pojmy k tomu, aby se mohlo popsat, co se v pozitivním stavu skutečně děje) skrze změny ustanovené Pánem Ježíšem Kristem. Povaha těchto změn je taková, že již nehraje roli to, co se děje v negativním stavu – není to již důležité. Toto je osvobozující faktor pozitivního stavu. Co musíte pochopit, je to, že Pán Ježíš Kristus vytvořil nové ustanovení a nové světlo, skrze které jsou členové pozitivního stavu nadáni novou schopností, kterou neměli do této doby k dispozici. Podrobnosti této nové schopnosti nejsou popsatelné lidskými pojmy.

(21)
Kvůli tomu, co se stalo v pozitivním stavu, máme nyní novou dispozici, kterou jen velmi málo z nás může vnímat. Z toho důvodu odměna za naše činy a proces odměňování a odplaty nabývají značně zvýšené míry. Toto je zařízeno zjednodušováním našich schopností jednat a sehrát roli na planetě Nula. Toto platí jen pro ty, co si zvolili účastnit se v tomto posunu. Kvůli tomuto faktu je tu ohromná oprošťující láska a energie, které jsou nám všem nyní více a více k dispozici. To znamená, že pozitivní účinek a pozitivní extenze Pána Ježíše Krista se nyní mohou a budou cítit všude.

(22)
Máme zjednodušit naše působení v oblasti svých povinností spojených s Novým zjevením Pána Ježíše Krista i jinde. V tomto bodě jsou v podstatě všechny povinnosti stejné kategorie. To znamená, že tu máme proces unifikace. V zjednodušování našich životních specifik je nám dán nový přístup k tomu, abychom zaujali první stupeň v tomto novém kroku kroků. Význam tohoto je následující: Každý z nás je Pánem Ježíšem Kristem požádán, aby uskutečnil proces zevrubné prohlídky života. Tato prohlídka projde znovu vše ve smyslu způsobu chování, myšlení, chtění, konání atd. ve srovnání s tím, jak pojímáme to nové, co od nynějška přichází do našich životů. Máme srovnávat vše staré se vším novým a tímto procesem můžeme započít kráčení celkovým procesem a sledem obnovování našeho života. Tím, že se vědomě a aktuálně pokročí k tomu, abychom uvědoměle a pečlivě hleděli na každý aspekt našeho života a pak ho srovnali s touto novou informací v nanejvýš doslovné formě, můžeme započít pohlížet na vzor našeho pokročení, které se odehrává v našem životě. Konáme-li takto, můžeme se dostat do velmi dobré pozice pro to, abychom byli velmi opatrně dbali toho, jak přistupovat k novému kroku.

(23)
Shora zmíněný krok bude účinný, protože budeme s to započít vidět to, co je zcela nové, a pak to postavit oproti tomu minulému. Více o tom, jak se to má udělat, se každému z vás dostane samostatně. A ačkoliv se to považuje za důkladné prozkoumání našeho života, je to ve skutečnosti uvědoměním si toho, jak v současnosti žijeme. Tato velmi prostá akce je nyní důležitá, protože, opětovně řečeno, přináší množství možností, jak pomoci druhým při vykonávání přechodu.

(24)
Díky Novému zjevení máme vědomí a výsadu toho, že si uvědomujeme svou odlišnost od ostatních lidí tím, že jsme přímým nadání od Pána Ježíše Krista. Nové zjevení Pána Ježíše Krista svou povahou a uspořádáním i zaměřením od nitra k zevnějšku nyní umožňuje konkrétně pochopit vpojení přirozenosti Absolutna do našich vlastních životů. To znamená, že nahlédnout do Absolutního je díky tomuto Novému zjevení MOŽNÉ, a tudíž je také možné konkrétnější pochopení toho, co to znamená být Absolutním. To je umožněno faktorem pohlížení na vše a na Přirozenost Pána Ježíše Krista, na planetu Nula a na všechny v lidstvu a na to, kde se nacházíme, a na to, jak Ho/Ji lidstvo pojímá, ne tak, jak na to pohlíží lidské stádo, ale směrem opačným, zpětně na to vše z pozice pozitivního stavu a Nového zjevení. Musíme si být vědomi, že to, jak se projeví a jak se tento krok uskuteční v našich životech, k nám dojde v intuitivní formě, velmi, velmi, velmi jemně.

(25)
Časové a prostorové přibližování je větší a větší, vždy větší. To činí nové uskutečňování podstaty našeho poslání nanejvýš časově vhodným, neboť významnost času objektivně i subjektivně klesá. To ovšem znamená, že konec přichází. Avšak v našich pojmech je zatěžko porozumět tomu, co znamená …  ..konec přichází. Je to více záležitostí postoje a přístupu, než zjevení ve zvláštním čase a prostoru. Jinými slovy: Nacházíme se v posledním cyklu uplatnění pro planetu Nula, tj. nacházíme se v posledním přispění našeho účinného chování, přístupu, konání atd. za účelem pomoci druhým a za účelem splnění jak naší mise, tak i poslání planety Nula jako celku.

(26)
Co je důležité a co se po nás žádá dělat v dalším kroku, je uvědomit si a přemýšlet o tom, jak se každý z nás svým jedinečným a zvláštním způsobem hodí k Novému zjevení. Jakmile máme příležitost přemýšlet o tom, co se nám zde v těchto zprávách nabízí, je nám každému z nás dáno něco nové. To je schopno nahradit naše minulé uvědomění. A to bude krajně účinným nástrojem. Důvodem, proč se tato záležitost nyní nepopisuje v její plnosti, je to, že je pro každého z nás velmi zvláštní a individuální. Nelze to zobecňovat. Je tedy v tomto ohledu naší povinností a zodpovědností vyhledat každý sám ve svém nitru, jak to udělat. To bude novým přímým nadáním od Pána Ježíše Krista každému z nás. Toto nadání je při svém obsahu, cíli a účelu ve své povaze nutně  a obzvlášť individuální. V tomto bodě Pán Ježíš Kristus naznačuje, že mnohé věci se v této době budou zdát nedostupnými (je za těžko porozumět tomu, co to přesně znamená) a povětšinou nesprávnými. Nicméně počnou se samy projevovat v našem konkrétním denním životě, jestliže budeme dobrovolně chtít takto postupovat.

(27)
V tomto bodě se Pán Ježíš Kristus speciálně obrací na mě – Petra. Týká se to TNR Foundation (dřívější TMH Foundation. “TMH” pochází z “The Most High”_=”Nejvyšší” a “TNR” z “The New Revelation”=”Nové zjevení”). Na tomto místě jsme upozorněni na nebezpečí, že aniž by si to kdo uvědomoval, může se tato nadace potenciálně obrátit v církev, sektu, kult, náboženství či uspořádanou organizaci. Máme být neustále na pozoru, aby se to nikdy nestalo, neboť nadace, jakož i Nové zjevení neměly, nemají a na věčnost nebudou mít záměr stát se církví atd.

(28)
Na planetě Nula jsou určité bytosti, které si posud až do tohoto okamžiku neuvědomovaly svoje poslání. Jejich poslání je možno zahájit pouze tím, že se stanou tyto události, nebo že se odehraje toto pokročení (jak se popisuje v těchto nových zprávách). Tito lidé nyní postoupí vpřed. Ale budou tu jiní, kteří nepostoupí, neboť to bude jejich posláním. Aby byli takovými, kým a jakými jsou kvůli tomu, aby splnili své poslání. Byli bychom velmi překvapeni poznáním, kdo jsou tyto bytosti. Někteří z těchto lidí dojdou k Novému zjevení již dokud jsou na této planetě, někteří však nikoliv.

(29)
Nyní existuje všezahrnující pohled na události a vše ostatní. To zahrnuje pojem techniky zrcadlení, která se doposud užívala. Tato technika posloužila a prošla plně svůj okruh. Poskytovala nám vědomí a pochopení i plný náhled toho, jak působí a integruje negativní stav. A nyní je nutné a doporučuje se, abychom přizpůsobili své životy nové pozici. Zrcadlení se souběžně stane reflexí nás samotných, našich činů, jakož i našeho vlastního bezpečnostního systému. Jinými slovy: Proces postupu vpřed v soustředění se na svou vlastní práci, na spatřování sebe samých v tomto svém vlastním díle, na reflektování nás samých, naší pravé a ryzí přirozenosti v zrcadle jako přímého nadání od Pána Ježíše Krista, jako agentů pozitivního stavu, je to, čím zrcadlení od tohoto okamžiku bude. Soustředěním se na ty skutečnosti, na to, kým jsme, na naše poslání, zrcadlíce a odrážejíce to v pozitivním smyslu se převyšuje předešlé pojetí zrcadlení, které jsme praktikovali do této chvíle. Tato nová metoda zrcadlení funguje taktéž jako bezpečnostní prostředek proti negativnímu stavu. Čím více se soustředíme na naše ryzí já, na naši pravou přirozenost a na naše poslání, na to, kdo jsme a za čím jsme zde, tím méně si nás negativní stav bude vědom. Jednoduchost tohoto procesu, s jakou vstupuje do našeho vědomí, znemožňuje negativnímu stavu učinit cokoli nám a ohledně nás. Technika zrcadlení se tedy nyní soustřeďuje na nás samotné a naše neustálé reflektování nás samotných a naší práce ve službách Pána Ježíše Krista. K tomu patří naše vědomé uvědomění a zrcadlová reflexe toho, že cokoli děláme či prožíváme, bez ohledu na to, co to je, či jak nedůležité to je, je službou Pánu Ježíši Kristu a částí našeho poslání, které máme od Něho/Ní – prostě jako takové. A to je to, co je prostota.

(30)
Tedy v tomto prostém procesu nahlížení prostřednictvím zrcadel spočívá pro nás nová forma bezpečnosti. Proces nahlížení obsahuje také pečlivou prohlídku naší minulosti. Řádné porozumění vlastní minulosti (od okamžiku našeho narození na planetě Nula až po současnost) a jejich odraz a zrcadlení v nás se stane předchůdcem či malým cvičením života v pravém pozitivním stavu před naším skutečným odchodem z tohoto života do pravého života. Toto nám přinese ohromě pozitivní důsledky a prospěch. Toto je také účinný způsob zosobnění našeho života. Pomůže nám to také nově seznat, jak jsou v nás naše schopnosti lépe rozmístěny, abychom si uvědomili a chápali to, co se má dělat a jaký druh výběru máme učinit.

(31)
Protože jen málo z nás bude chápat hned na začátku, jak a jakou cestou mají postupovat, bude naším příspěvkem pro ostatní na planetě Nula to, abychom je selektivně informovali s jemností a výběrovým komentářem a pomáhali mluveným slovem o všech těchto záležitostech, jak je zjevují tato poselství. Konáním tohoto budeme daleko účinněji působit v našich vlastních životech, a takto se staneme příkladem pro druhé. Toto je daleko účinnější nástroj, než jaký jsme kdy předtím měli. Protože se zde jedná o individuální a sebe reflektivní práci, tj. poskytování příkladu jiným tím, jak působíme a pracujeme ve svém osobním životě, jedná se o pojetí zosobnění. Takže nyní má každý jednotlivec zodpovědnost za zosobňování svého života, za zosobňování procesu zkoumání, vývoje a provádění výběrů pod dohledem Pána Ježíše Krista s pomocí svých vlastních charakterových rysů, atributů, nadání atd. Tímto procesem – a to je velmi důležité – posouváme nyní vpřed záležitosti planety Nula, jakož i pozitivního stavu. Naše činy mají tedy od nynějška dvojí užití. Nejsou již ohraničeny pouze na planetu Nula. Jinými slovy: Stali jsme se pozitivnímu stavu tlumočníky toho, co se odehrává na planetě Nula; ale stali jsme se nyní také i pro planetu Nula tlumočníky toho, co se odehrává v pozitivním stavu. Toto je nyní dvojitou mezihrou mezi pozitivním stavem a planetou Nula a mezi planetou Nula a pozitivním stavem. Tato skutečnost poukazuje na to, že byl skrze nás zbudován ohromný most mezi pozitivním stavem a planetou Nula. To prostě znamená, že soustředění ve světle celkového procesu znovuzrození v pozitivním stavu – o čemž bude řeč později v tomto roce – fakticky bude, či už ve skutečnosti je přístupné a dostupné nám všem, kteří patříme k Novému zjevení.

(32)
Opět je důležité zopakovat, že toto vše se osobně projeví a rozvine v našich vlastních životech. Proto specifické rysy a prvky tohoto budou přicházet skrze každého z nás osobně a individuálně, jak budeme vcházet do nitra a pak sdílet to vše se všemi ostatními během našich schůzek a komunikování jakýmkoli způsobem. V závěru jsme všichni vyzváni k tomu, abychom dále postupovali v tomto procesu sebeprozkoumávání a v tom, co bylo naznačeno v těchto poselstvích, abychom mohli pomoci sami sobě získat nové uvědomění a skrze toto nové uvědomění pomohli sami sobě se učit pokroku v tom, že si budeme plně vědomi toho, že vše na cestě, po níž putujeme, je charakterizováno stále novými údaji a informacemi. V tomto ohledu je důležité, abychom plně pochopili minulost, abychom porozuměli této nové informaci. Důležité zde je uvědomit si, že minulost se bude chápat v pojmech nových informací namísto toho, aby se nové informace chápali pojmy minulosti.

Toto tedy jsou body, které v zásadě obsahují poselství o nových údajích, které jsem vám zaslal dříve. Doufám, že způsob, jakým jsou vám nyní předloženy touto formou, pomůže lépe pochopit to, co obsahují původní poselství. Proto jakmile pečlivě přečtete tento dopis, a to opakovaně několikrát, navraťte se k původním poselstvím a shledáte, že budou mít pro vás dokonalý smysl.“
(5)

Doplnění 4

Dne 24. července 1993


Dnešního dne, časně zrána, jsem byl během své pravidelné komunikace s Pánem Ježíšem Kristem Jím/Jí požádán, abych sdělil vám všem, kteří čtete, bezpodmínečně přijímáte a praktikujete Jeho/Její Nové zjevení kvůli principu, následující krátkou zprávu:

„Povaha posunu, o kterém jste byli nedávno informováni, umožňuje a vyžaduje opatřit Novou modlitbu Pána Ježíše Krista, zjevenou v „Novém zjevení Pána Ježíše Krista”, následujícím malým, přesto velmi významným, přídavkem. Pokud tak ze svobodné vůle zvolíte, můžete – pokud si tak přejete – přidat několik slov k jejímu obsahu (slova, která se mají přidat, budou vytištěny tučně):

Náš Pane Ježíši Kriste v nebi, na zemi, v moři, v zóně vymístění, na planetě Nula i v naší jedné sjednocené sentientní mysli. V čistotě našeho srdce, s kladným a dobrým úmyslem světíme Tvoji Přirozenost jako Absolutně Svatou a Pozitivní. Přijď Tvá Láska a Tvá Moudrost, Tvé Dobro a Tvá Pravda i Tvé Pozitivní konání a Tvá Víra a ať se natrvalo ustanoví ve všech aspektech našeho života !  Ať se koná Tvá vůle všude ve jsoucnu a bytí i v zóně vymístění a na planetě Nula i v našich životech, jak se koná od věčnosti v nebi. Dej nám dnes vše potřebné pro náš denní život v souladu s povahou pozitivního stavu. Odpusť nám naše problémy a nedostatky, jak i my odpouštíme problémy a nedostatky jiných. A nenech nás, abychom se uváděli do jakéhokoliv pokušení, ale osvoboď nás od lákavosti zel a nepravd negativního stavu a ztotožnění se s nimi. Neboť Tvoje jest sláva a moc a království i všechno ostatní navždy, do věčnosti. Amen.

Nyní tedy všichni z vás, kteří přijímáte fakt a ztotožňujete se s tím, že vaše přirozenost byla stvořena přímo Pánem Ježíšem Kristem, jako Jeho/Její nadání, prezentace a dar – jak se zjevuje v poslední předcházející zprávě, která vám byla sdělena, můžete započít zahrnování této zvláštní formulace Modlitby do procesu svého denního vcházení do nitra. Vezměte na vědomí, že tato drobná změna Modlitby je použitelná jen a pouze pro ty z vás, kteří plně, bezpodmínečně a bez jakékoli rezervace přijímají a praktikují Nové zjevení jako pravé Slovo Pána Ježíše Krista a kteří postupují dle nových procedur, jak jsou zjeveny v poslední zprávě. Význam a důležitost tohoto oznámení se vám stanou zřejmé, jak budete praktikovat vaše denní vcházení do nitra a budete odrážet v zrcadlení svou pravou, ryzí a původní přirozenost bez nátlaku negativního stavu. Zapamatujte si, prosím, že vše je nyní individualizováno a zosobněno.“

A to je vše, co vám mám dnes sdělit k tomu, abyste nad tím uvažovali a uváděli to v život – pokud tak zvolíte ze své vlastní svobodné vůle a volby. Mějte se báječně.

15.01.2009 14:35:00
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one