(6)

Doplnění 5


Dne 1. srpna 1993, velmi brzy ráno, jsem byl v průběhu své pravidelné komunikace s Pánem Ježíšem Kristem Jím/Jí požádán, abych sdělil následující poselství všem, kteří kvůli principu denně čtou, přijímají a praktikují Jeho/Její Nové zjevení, protože je ryzí a nezkaženou Pravdou a ryzím a nezkaženým Slovem Pána Ježíše Krista:

„Jak jste si vědomi ze zprávy, která vám byla sdělena v průběhu našeho spolupůsobení dne 1. a 2. července: Všechny formy spoléhání se na Pána Ježíše Krista, ať v podobě vedení, informování či čehokoliv, co můžete mít, jsou úplně ovládnuty negativním stavem. Tento fakt naznačuje, že proces vcházení do nitra prostředky a způsoby, kterými jste ho praktikovali až do tohoto bodu, musí být modifikován, aby se v tomto ohledu zmařili nátlaky a zásahy negativního stavu. Těm z vás, kdo přečetli Nové zjevení nejméně třikrát a pokračují v jeho dennodenním čtení, a těm, co bezpodmínečně přijímají jeho obsah jako pravé Slovo Pána Ježíše Krista a ve všem se snaží praktikovat všechny jeho principy ve svém dennodenním životě, - a jen těm – se nabízí následující příklad, jak od této chvíle v tomto ohledu postupovat. Buďte si vědomi, prosím, že je to jen ukázka, příklad znění, který se vám radí používat. To tedy znamená, že můžete tato slova pozměňovat způsobem, jaký se hodí vašim individuálním potřebám. Přistoupíte-li k této radě s otevřenou myslí a otevřeným srdcem a přijmete i ze svobodné vůle a volby, budete Pánem Ježíšem Kristem individuálně inspirováni, co se týče slov, která budete používat ve vaší vlastní zosobněné proceduře. Můžete také použít, pokud si to přejete, přesné znění a postup, které se popisují níže.

Prvním krokem v tomto ohledu je - než se nastolí stav vaší niternosti – vědomě a tiše či nahlas (čemu dáváte přednost a co je nejvíce žádoucí a vhodné pro váš vlastní způsob komunikace) říci Novou motlitbu Pána Ježíše Krista v její úplné podobě, jak vám byla zjevena v Petrově dopise ze dne 25. července 1993, který byl rozeslán ještě tentýž den. Když si řeknete v popředí svého vědomého uvědomění tuto modlitbu, můžete vědomě říci něco jako toto:

Ze své svobodné vůle a volby plně uznávám a přijímám skutečnost, že jsem Tvým pokorným služebníkem, následovníkem, agentem, prodloužením a procesem a – s Tvou pomocí – velmi účinným i úspěšným praktikantem Tvého Nového zjevení. Jsem tvým přímým nadáním, darem a předvedením. Má původní přirozenost byla stvořena přímo Tebou a z Tebe. Ze své svobodné vůle a volby jsem od tebe dobrovolně přijal pověření a poslání, abych vstoupil na planetu Nula do života, podmínek a těla lidských tvorů za účelem prožití a projevení života agenta pozitivního stavu v negativním stavu a typickém životě lidských tvorů. Plně uznávám a přijímám skutečnost, že se všechny události v mém životě do posledního detailu staly z Tvé vůle a dovolení a že není nic v mém životě, co by bylo mimo mé uvědomění a bylo bez mého souhlasu se toho zúčastnit. Když jsem přijal své poslání, též jsem plně a neodvolatelně souhlasil s přijetím všech specifických okolností, za kterých budu působit a v nichž budu účasten. Poznávám sám sebe před Tebou, můj Pane Ježíši Kriste, jako jedinečného jedince. S Tvou pomocí a podporou se navracím zpět ke své pravé původní přirozenosti, která vyvěrá z Tvé Absolutní přirozenosti – BEZ JAKÉHOKOLI ZASAHOVÁNÍ NEGATIVNÍHO STAVU – a tedy se navracím k Tobě. Přijímám plně sám sebe jako takového a přijímám tyto skutečnosti s bezpodmínečným spolehnutím se na Tebe, s bezpodmínečnou vírou a důvěrou v Tebe a v tato fakta jako malé dítě se vší skromností, pokorou a ponížeností. Tedy se navracím s Tvou pomocí a podporou k Tobě jako malé dítě. Proto jsem zvolil zjednodušit svůj život ve všech jeho aspektech a učinit vše zvladatelným a prostým. Vidím, reflektuji, představuji si, vnímám, myslím, cítím a zrcadlím sám sebe ve svém původním nadání od Tebe, ve své ryzí pravé přirozenosti bez jakéhokoli zasahování negativního stavu. Tímto činem vlastního sebepřijetí ve své pravé přirozenosti bez zasahování negativního stavu jsem zajištěn a zabezpečen před léčkami negativního stavu či jeho nátlaky v jakýchkoli formách, podobách, projevech a podmínkách. Hluboce a zhluboka Ti děkuji, jsem Ti vděčný a cením si Tě, Pane Ježíši Kriste, za to, že mi dáváš čestnou výsadní příležitost být Ti k službám v životě lidských tvorů na této planetě Nula a že mě uvádíš zpět na cestu návratu k mé vlastní pravé přirozenosti, která vyvěrá z Tvé Absolutní přirozenosti, tedy se navracím k Tobě. Miluji Tě bezpodmínečně s moudrostí z celého svého „já jsem“.

Tato či podobná slova lze užívat v procesu denního vcházení do nitra. Následně po vědomém vyjádření těchto slov můžete pak postoupit k tomu, že sami sebe vidíte či si představujete (a ti, co nemají tuto schopnost vidění a představování samých sebe, mohou sami sebe myslet a cítit) jako jsoucí na vrcholku své duchovní hory a pak, máte-li tam přístup, následně kráčející na svou domácí základnu, kde můžete konat, cokoli cítíte, že potřebujete udělat, a komunikovat s Pánem Ježíšem Kristem a interagovat se členy své pravé duchovní rodiny anebo s kýmkoli, s kým potřebujete komunikovat.“

A to je všem co vám, mí nejdražší přátelé, mám sdělit... alespoň prozatím.(7)

Doplnění 6Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 33 – 36, Doplnění 6.

Dne 7.srpna velmi brzy ráno jsem během komunikování a interakce s Pánem Ježíšem Kristem byl Jím/Jí požádán, abych sdílel se všemi těmi, kteří čtou, přijímají a praktikují Jeho/Její Nové zjevení kvůli principům, následující důležité informace a důležitá objasnění:

„Tohoto rána se chystáme probrat tři body:

(1)
Nedávno jste obdrželi radu, abyste přidali jistá slova k Nové motlitbě Pána Ježíše Krista. Tato rada vám nebyla dána náhodou. Ohledně přidaných slov je třeba něco stručně vysvětlit. Jak jste si povšimli z formulace této Modlitby, nebylo odstraněno ani jedno slovo z jejího obsahu. Vše zůstává stejné s výjimkou toho, že něco k ní bylo přidáno. Takže se to nedá klasifikovat jako změna či náhrada, ale jako přidání nebo, ještě lépe, jako kompletace. Nyní je tedy tato Motlitba doplněna tak, jak má být. Do tohoto bodu, před tím, než jste dostali radu doplnit tato slova, byla situace s planetou Nula a u těch, co jsou těsně spjati s Novým zjevením, taková, že nedovolovala zahrnutí těchto slov do Motlitby. Především nebyla planeta Nula v poslední fázi svého poslání. Kvůli tomu nemohl být pozitivní stav přiveden do největší blízkosti k její sféře a negativní stav v obecnosti a ve své celistvosti nemohl být plně obklíčen pozitivním stavem. Takže dříve než se tato kompletace mohla odehrát, bylo nutno planetě Nula a negativnímu stavu obecně dovolit postupovat s dojmem nezávislosti na vlivech pozitivního stavu, a toho, že Pán Ježíš Kristus nezasahoval do jejich činností, ale byl přítomen pouze v schopnosti každého volit a změnit se.

Za druhé: Vy od Nového zjevení jste stále ve svém poslání postupovali, jak bylo symbolicky popsáno ve zprávě ze dne 1. a 2. července 1993, směrem ke středu planety Nula bez toho, že byste se takříkajíc obrátili kolem rohu a bez toho, že byste se chystali na vaši důležitou cestu návratu.

Avšak, jak víte, s tímto novým, pozoruhodným posunem se situace jak s planetou Nula, tak i u každého z vás osobně od základů změnila. Planeta Nula vstoupila do závěrečné fáze svého souhrnného poslání a vy jste obešli kolem rohu a nyní se navracíte zpět domů k Pánu Ježíši Kristu a ke své pravé původní přirozenosti a ke svému nadání, daru a obdarování od Pána Ježíše Krista. Kvůli tomuto faktu nemohla být formulace Nové motlitby Pána Ježíše Krista završena.

Zabývejme se nyní významem přidaných slov. Neúplná verze této Motlitby nezahrnovala v textu zvlášť planetu Nula ani vás osobně. Takže slova: „na planetě Nula i v naší jedné sjednocené sentientní mysli“ byla úmyslně opomenuta. Přítomnost Pána Ježíše Krista na planetě Nula a ve vás byla pojata v obecném smyslu, ale ne zvlášť ani jednotlivě. Tak, jak jste postupovali ke středu planety Nula, a tedy pryč od pozitivního stavu, postupovali jste pryč od stavu integrace čili ve skutečnosti pryč od své pravé přirozenosti. Za těchto okolností nemohlo být užito slov: „i v naší sjednocené sentientní mysli“. A protože vaše mise je integrálně spojena se souhrnným posláním planety Nula, nemohlo se použít ani slov „na planetě Nula“. Avšak s tímto velkolepým posunem přichází vše týkající se planety Nula a vaší mise na ní ke svému konci. Jste připraveni na vaši cestu návratu k vaší pravé přirozenosti, tj. do stavu integrace – což je pozitivní stav čili vaše domácí základna. Vzhledem k povaze vaší cesty návratu a protože planeta Nula vstoupila do poslední fáze zobrazování a představování toho, co se nemá volit, stává se přítomnost Pána Ježíše Krista na ní a ve vás velmi specifickou a velmi přímou. Proto je pro vás, kdo jste byli Pánem Ježíšem Kristem pověřeni zvláštní úlohou vzhledem k osudu planety Nula, důležité rozpoznat, že tato přítomnost Pána Ježíše Krista na planetě Nula a zvláště ve vás je plně a zcela projevena ve stavu integrace vašich sentientních myslí a v naplnění osudu planety Nula.

Tato situace a vaše cesta návratu k Pánu Ježíši Kristu, a tedy k vaší pravé přirozenosti, vyžadují vaše spojení se všemi úrovněmi pozitivního stavu a obzvláště, což je důležité, se všemi úrovněmi Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista. Když jste putovali do středu planety Nula, pryč od vaší pravé přirozenosti, vaše spojení s pozitivním stavem a obzvláště s Pánem Ježíšem Kristem bylo skrze zprostředkující svět s Absolutní vnitřní myslí Pána Ježíše Krista. Proto byla užita v této Modlitbě pouze slova: „dobro a pravda“. Tato slova souvztaží s těmito dvěma faktory.

Abyste však uspěli na vaší cestě návratu k Pánu Ježíši Kristu a k vaší pravé, ryzí přirozenosti bez zasahování negativního stavu a bez léček negativního stavu, které umístili pseudotvůrci a jejich pochopové podél cesty, kterou putujete, potřebujete si ze své svobodné vůle a volby vyžádat či vyvolat princip propojenosti se všemi úrovněmi Stvoření Pána Ježíše Krista a Jeho/Její Absolutní sentientní mysli. Toto spojení se provede požádáním: „Přijď Tvá Láska a Tvá Moudrost, Tvé Dobro a Tvá Pravda i Tvé Pozitivní konání a Tvá Víra a ať se natrvalo ustanoví ve všech aspektech našeho života“. Přizvání Lásky a Moudrosti vás spojuje s Absolutní duchovní myslí Pána Ježíše Krista a s duchovní dimenzí Jeho/Jejího Stvoření. Přizvání Dobra a Pravdy vás spojuje s Jeho/Její Absolutní vnitřní myslí a zprostředkující dimenzí Jeho/Jejího Stvoření. Přizvání Pozitivního konání a Víry vás spojuje s Jeho/Její Absolutní vnější myslí a s přírodní dimenzí Jeho/Jejího Stvoření. Takže, jak můžete vidět, toto přizvání je samo o sobě pozváním k tomu, aby se ustanovil stav integrace vaší mysli a aby se udál návrat do vaší pravé přirozenosti, která vyvěrá z Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista – Stavu Absolutní integrace. Tento činitel umožňuje, aby se odehrál proces integrace vaší sentientní mysli, a poté umožňuje, aby se ve vašich životech projevila plnost přítomnosti Pána Ježíše Krista.

Jakmile náležitě vyvoláte tuto trojí propojenost jak se popisuje shora, můžete pak pokračovat a přivolit, aby se konala Vůle Pána Ježíše Krista také zvláště a jednotlivě na planetě Nula a ve vašich osobních životech. Do tohoto bodu se tato Vůle konala obecně skrze pověření planety Nula zvláštním osudem a skrze váš souhlas přijmout speciální poslání od Pána Ježíše Krista na planetě Nula. Zvláštnost současné situace na planetě Nula a požadavek, abyste individualizovali a personalizovali svoje životy, stávajíce se individui před Pánem Ježíšem Kristem, vyžaduje zvláštní a konkrétní přizvání, aby se konala Vůle Pána Ježíše Krista na planetě Nula a také ve vašem individuálním životě. Takže tu máme posun od obecných okolností a působení k velmi zvláštním, konkrétním, prostým a osobním okolnostem a působením – co se týče planety Nula a vás osobně a individuálně.

(2)
Jak si pamatujete, bylo vám ve zprávě ve dnech 1. a 2. července 1993 naznačeno, že Pán Ježíš Kristus ustanovil v pozitivním stavu nové nadělení, nové světlo a novou schopnost. Povahu a obsah tohoto ustanovení není možno zjevit lidskými pojmy. Prostě byste je nemohli uchopit vaší zvláštní lidskou myslí. Co však máte ohledně této situace pochopit, je to, že tyto změny se nevztahují speciálně jen na členy pozitivního stavu, ale jsou též strukturálními změnami osnovy celého Stvoření a jeho multivesmíru. Proč myslíte, že by jinak byl tento posun označen za nejvelkolepější, který kdy doposud nastal ?  Myslíte si, že se vztahuje pouze k individuím v pozitivním stavu a k vám na planetě Nula a k ostatním v zóně vymístění ? 

Jak si vzpomínáte z „Nového Zjevení Pána Ježíše Krista“, jsou změny v rozpoložení sentientních entit integrálně a strukturálně propojeny se souvztažnými změnami ve struktuře, dynamice a osnově jim odpovídajících prostředí. Ale čemu zde musíte porozumět, je to, že tyto změny vyplývají z činnosti a působení Pána Ježíše Krista, Jenž/Jež je spouští posunem Své pozice ke Svému Stvoření a uvolněním určitého Absolutního aspektu Své Absolutní přirozenosti, který do tohoto okamžiku nebyl nikomu k dispozici. Toto uvolnění ustanovuje také Absolutní změnu v samé Přirozenosti Pána Ježíše Krista. Když se toto stane, celková struktura Stvoření a jeho multivesmíru a veškerá struktura základů organizace rozmanitých součástí, úrovní, sfér a dimenzí Stvoření se také od základu mění a restrukturalizuje, aby se přizpůsobila nové .situaci, která vchází do svého jsoucna a bytí.

Zvláštnosti tohoto monumentálního posunu a těchto změn nemohou teď být zjeveny z toho prostého důvodu, že jsou mimo jakékoli pojímání ohraničenou myslí lidských tvorů. Avšak důvodem toho, proč se o něm nyní zde zmiňuje, je to, že především znalost tohoto faktu – že se událo něco tak velkolepého – bude mít hluboký dopad na vás všechny, kteří jste spojeni s Novým zjevením, a bude to ovlivňovat váš život a vaši cestu návratu k Pánu Ježíši Kristu způsobem co nejpozitivnějším a nejvíce žádoucím: ale, za druhé, a to je velmi důležité, tato znalost vás bude připravovat na přijetí situace, která bude existovat, a která již existuje v duchovním světě, až se navrátíte domů – po vašem odchodu z planety Nula.

Co musíte chápat, je to, že tyto shora popsané změny všech aspektů Stvoření přesahují vše ve struktuře, která doposud existovala. Takže nic, absolutně nic, nebude a již není totéž. Cokoli bylo doposud obecně o této struktuře duchovního světa a Stvoření napsáno (např. ve Swedenborgových spisech či ve spisech jiných) již více neplatí a nedá se to již použít v žádné formě, stavu či procesu. Takže např. rozlišování nebeského a duchovního království a jiná rozlišování, která se vztahují k duchovnímu světu, jak je popsal Swedenborg a jiní, nejsou již nadále platná a použitelná. Vy jste o tomto informováni proto, že je třeba, abyste skončili s očekáváním, hloubáním a spekulacemi o tom, jak to vypadá v duchovním světě. To by jen překáželo vašemu přijetí současné situace ve všech aspektech pozitivního stavu, neboť vaše očekávání by v tomto ohledu nebyla splněna. Avšak jste požádáni, abyste udržovali svoji mysl otevřenou a byli připraveni přijmout cokoli, co naleznete po svém návratu domů. Nic nebude takové, jak jste to znali, než jste to místo opustili a vtělili se na planetu Nula. Takže neočekávejte, že vše bude takové, jaké to bylo tehdy. Nebudete to schopni poznat.

(3)
Třetí a závěrečný bod se vztahuje k záležitosti vaší cesty návratu, tj. cesty k vaší vlastní přirozenosti – bez zasahování negativního stavu. Jak si pamatujete z poselství ze dne 1.-2. července 1993, váš vstup na planetu Nula a vaše fungování na ní doprovázelo značné ovlivňování negativním stavem. Tyto zásahy měly především za účel vás blokovat od povědomí a přijetí toho, kým jste, jaký je účel vašeho života na planetě Nula a toho, a to je nejdůležitější, co je zde vaším posláním a pověřením. Takže všeobecné zasahování a blokování negativním stavem bylo namířeno proti tomu, abyste objevili pravdu o své pravé přirozenosti a misi, jak se popisuje v tomto již zmíněném poselství ze dne 1.-2. července. Co musíte v tomto ohledu chápat, je to, že tyto zásahy a bloky negativního stavu se projevují v mnoha způsobech, projevech a vlivech na váš život, bez toho, že byste si je jako takové uvědomovali. Mohou přicházet v mnoha formách a velmi jemným rafinovaným způsobem. Je nutné si uvědomovat tuto skutečnost. Důvodem nutnosti uvědomění si tohoto faktu je to, že váš návrat k vlastní přirozenosti musí být bez veškerého ovlivňování negativním stavem. Jinak byste tyto vlivy vlekli se sebou do vaší přirozenosti, což by pak znamenalo, že se nevracíte do vaší pravé přirozenosti, ale že jste vychýlení na vedlejší cestu do negativního stavu a do nepravd o vaší pravé přirozenosti.

Jak se shora uvádí, tyto vlivy mohou být velmi jemné a jednoduché, abyste si je neuvědomovali či jim nevěnovali tolik pozornosti. To bylo jedním z důvodů, proč jste byli v poselství ze dne 1. - 2. července 1993 požádáni, abyste velmi pečlivě a do všech možných detailů prozkoumali svůj minulý život (od okamžiku narození na planetu Nula do přítomné doby), aby se tak objevili všechny možné vlivy negativního stavu a ihned se odstranily. Dobrým příkladem takovéhoto zdánlivě zcela nevinného ovlivňování je požívání alkoholu a tabáku (aby se jmenovaly jen některé – ty nejviditelnější). Jak víte, tyto dvě látky jsou s to pozměnit vědomí a odvést mysl do pseudoduchovních rozpoložení, která zcela a úplně zotročují negativnímu stavu. Co však musíte jasně pochopit, je to, že tyto mysl pozměňující látky mají velmi negativní duchovní souvztažnost. Téměř nikdo, či jen velmi málo z lidí, si je vědomo, čím tato souvztažnost je či co znamená. V tomto ohledu požívání alkoholu za účelem změny své nálady či relaxace nebo jiného pozměňování mysli souvztaží s procesem náhrady pravé reality falešnou, což znamená náhradu pozitivního stavu negativním stavem. Nebezpečí této náhrady je zřejmé. V tomto ohledu požívání alkoholu, byť ve velmi malých a příležitostných dávkách, za shora zmíněným účelem může být zničující, obzvláště a jednotlivě pro ty, kdo jsou spojeni s Novým zjevením. Toto je nebezpečná past nastavená pro vás negativním stavem, aby vám zabránil se navrátit do vaší pravé přirozenosti. Jediné ospravedlnitelné upotřebení alkoholu, které by mohlo mít nějakou pozitivní konotaci, je za komerčními účely a v gurmánské kuchyni. Vzhledem k tomuto faktu se ti z vás, kdo stále oblibují dát si sklenici nějakého alkoholického nápoje (vína, piva či koktejlu), velmi důrazně nabádají, aby okamžitě přestali s jeho požíváním.

Co se týká duchovní souvztažnosti kouření anebo žvýkání tabáku, jeho požívání souvztaží s náhradou jasného vnímání duchovní reality vnímáním deformovaným, falešným a matoucím. Takže to vede k přijetí nepravd a zkreslenin namísto přijetí pravdivosti a jasnosti duchovní reality. A opět je to nebezpečná situace, neboť zabraňuje zření a přijetí věcí takových, jaké skutečně jsou ve své esenci a substanci. Není-li kdo s to jasného nazírání, není mu možno se navrátit ke své vlastní pravé přirozenosti. Z tohoto důvodu se ti, kdo stále kouří či žvýkají tabák, velmi důrazně nabádají, aby zastavili ihned tuto praxi, protože se stala krajně nebezpečnou pastí negativního stavu, která vám zabrání se navrátit do vaší pravé přirozenosti, a tedy k Pánu Ježíši Kristu.

Zas a znovu jste důrazně nabádáni, abyste pokračovali v procesu zkoumání všech aspektů svého života, svých zvyků, svého chování, svých postojů, vztahů, svého způsobu užívání věcí, toho, jak myslíte a cítíte a co chcete, jak pojímáte události a jakým způsobem omlouváte či ospravedlňujete své zvyky a chování, za účelem objevení toho, jaké typy vlivů negativního stavu obsahují, a aby se s pomocí Pána Ježíše Krista ihned odstranily nebo takříkajíc na místě napravily. Takto se budete moci navrátit ke své pravé přirozenosti daleko snadněji. Toto jsou náznaky, které vám mají pomoci při vašem procesu sebezkoumání. Je to velmi důležité !  A to je pro dnešek vše. Mějte se nádherně.“

Mí drazí přátelé, toto jsou rady od Pána Ježíše Krista nám všem, abychom o nich uvažovali a uvedli je v život – pokud tak učinit zvolíte ze svobodné vůle a volby. S láskou a úctou zůstává váš pokorný služebník Petr.
(8)

Doplnění 7Velmi brzy ráno dne 13. srpna 1993 jsem byl požádán Pánem Ježíšem Kristem, abych s vámi sdílel následující slova:

„Dříve než pokročíme ke konkrétnímu sdílení některých idejí, které se vztahují k objasnění určitých výroků v poselstvích, která vám byla sdělena ve dnech 1. a 2. července 1993, nechť je vám všem známo, že s velkým potěšením a radostí každý ve stvoření a Pán Ježíš Kristus osobně bere vděčně na vědomí skutečnost, že česká verze „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“ byla publikována v České republice a že včera (12. srpna) byl dokončen překlad španělský. Chci, abyste věděli, že jsou důležité milníky v procesu závěrečné eliminace negativního stavu s jeho pseudojsoucnem a pseudobytím. Význam těchto událostí je enormní a je vždy mimo schopnost vaší lidské mysli si představit jejich dopad na tento proces. Takže Pán Ježíš Kristus by rád vyjádřil Svou hlubokou vděčnost a ocenění i pochvalu Dr. Ivanu D.F. za původní český překlad této knihy a Kamilu B. za její závěrečnou velmi důkladnou redakci a přípravu k publikování a vytištění a Danielovi B. z New Yorku za završení španělského překladu Nového zjevení a také Dr. Vasilu N. a Larise P. z Moskvy v Rusku za veškerou snahu uskutečnit překlad „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“ v této těžce zkoušené zemi. Pán Ježíš Kristus osobně povzbuzuje všechny, kteří teď překládají tuto knihu (jako je tomu v Rusku), nebo ty, kdo uvažují nad jejím překladem do nějaké jiné řeči, aby se tento nejdůležitější projekt stal v jejich životě vrcholnou prioritou, které se podřídí všechny ostatní činnosti, jež se nyní uskutečňují.

A nyní se věnujme několika dalším záležitostem. Jedním z nejdůležitějších aspektů zjednodušení aktivit, k jehož podniknutí jste byli nabádáni v poselství ze dne 1.-2. července, bylo potřeba uznání Absolutní lásky, dovolení a vedení, které přicházejí pouze z Pána Ježíše Krista. V té době se dovodilo, že tento faktor má nový význam, který vy všichni potřebujete objevit a být si ho vědomi. To vám pak umožní přikročit k dalšímu stupni vašeho duchovního rozvoje, pokroku a splnění vašeho poslání na planetě Nula. Bylo tehdy naznačeno, že aby se tento pokrok provedl a aktualizoval, musí se nejprve rozvinout vaše vlastní zdroje. Tyto zdroje jsou absolutním nadělením v relativní formě od Pána Ježíše Krista.

Jaký nový význam má tento fakt, že Absolutní láska, dovolení a vedení Pána Ježíše Krista prostupuje všemi aspekty veškerého jsoucna a bytí, zóny vymístění a planety Nula a životů vás všech zvlášť ?  A jak uznání tohoto faktu může zjednodušit váš život a vaši činnost ?  A jak můžete dále rozvinout své zdroje ?  Co jsou tyto zdroje ?

Nový význam tohoto činitele lze nalézt ve skutečnosti, že Pán Ježíš Kristus zaujal vzhledem k celku Svého Stvoření, k zóně vymístění a individuálně k vám novou pozici, která doposud nebyla k dispozici. Povaha této pozice je taková, že umožňuje, aby se započaly a uskutečňovali zcela nová kvalita, nový aspekt a obsah Absolutní lásky, dovolení a vedení Pána Ježíše Krista všude a u každého, ale obzvláště u vás od Nového zjevení. Vaší rolí bude o nynějška sdělovat a projevovat tuto novou kvalitu, tento nový aspekt a obsah skrze váš individualizovaný a jedinečný život všem ostatním, kdo nejsou od Nového zjevení.

Jak víte, Božská láska Pána Ježíše Krista je absolutní. Protože jste ale relativními, můžete prožívat obsah této Lásky v relativním smyslu. Takže jak postupujete vpřed životem, stávají se vám dostupnými různé aspekty této Lásky, péče, dovolení a vedení relativně k vaší pozici a k tomu, co jste dosáhli. Avšak máte si být vědomi toho, že současná situace vyžaduje, aby k vám dosáhl zcela nový aspekt této Lásky, dovolení a vedení, abyste mohli učinit vaši cestu návratu k Pánu Ježíši Kristu, a tedy k vaší pravé přirozenosti – bez zásahů negativního stavu – možnou a bezpečnou.

Takže si buďte, prosím, vědomi faktu, že je vám k dispozici ve své kvalitě, svém obsahu, použitelnosti a projevu něco zcela nového, co ovlivní váš život, budete-li ochotni tento fakt ve všech jeho aspektech ze své svobodné vůle a volby uznat a přijmout. Toto prosté vědomí vám všem dovolí dále rozvinout vaše vlastní zdroje, a tak dovést závěrečnou fázi vašeho poslání k úspěšnému završení.

Vaše vlastní zdroje sestávají ovšem ze všeho, čím jste byli obdarováni a nadáni, z jedinečnosti vašeho způsobu myšlení, cítění,chtění, chování, konání, prožívání atd. Tyto unikátní kvality vašich jedinečných osobností jsou tím pravým nadělením od Pána Ježíše Krista v každém z vás. Uznáním a přijetím faktu, že nejsou vaše ani nikoho jiného, ale že ve skutečnosti náležejí jen Pánu Ježíši Kristu ve vás, budete s to je rozvinout dále a s větším úspěchem, použitím a dopadem.

Je to pro vás všechny a pro vaše poslání na planetě Nula životně důležité a závažné, aby se tyto zdroje a ta nadání, která se odrážejí ve struktuře a dynamice vaší jedinečné osobnosti, mysli, mentality, sexuality i fyzičnosti, a vše ostatní, co k vám jako k individuu patří, plně rozvinulo a použilo v procesu vašeho života. Nastal čas se zbavit všeho a každého nesprávného ztotožňování, ovlivňování a diktátu pocházejícího z vaší výchovy, vašeho náboženství, vlivu škol, vašich sklonů, zlozvyků a všeho ostatního, co není částí vašeho původního nadání a vašich původních zdrojů, která vám věnoval Pán Ježíš Kristus před tím, než jste se vtělili na planetě Nula.

V tomto ohledu – aby se objevilo, co jsou tyto nátlaky – se vám radí, abyste  Pána Ježíše Krista přímo požádali, abyste byli upozorněni na všechny jednotlivé aspekty vaší osobnosti, totožnosti, představy o sobě, sebepojetí a sebevnímání, které nejsou z vaší původní přirozenosti, jak ji Pán Ježíš Kristus přímo stvořil.

Nedílnou součástí této prosby ať je, že požádáte Pána Ježíše Krista, aby vám dal schopnost přijmout jedinečný projev a životní styl každého z vás, bez toho, že byste potřebovali odsuzovat, zatracovat a kritizovat toho, kdo nesplňuje vaše očekávání či vaše představy či cokoli mezi sebou máte. Nastal čas, abyste se zcela a úplně přestali takto chovat a přijali skutečnost, že každý z vás svým bytím a chováním, bez ohledu na to, jaké je, plní nějaký důležitý aspekt svého poslání, a takto slouží tak či onak Pánu Ježíši Kristu. Bez ohledu na to, jak negativní a nepřijatelné se vám chování a projev některých z vás zdá, je to část vašeho i jejich poslání a souhlasu být takovými a takto se chovat. Buďte si, prosím, vědomi faktu, že projevit takový nevhodný postoj vzhledem k ostatním, kteří jsou tak či onak spojeni s Novým zjevením, znamená být pod nátlakem negativního stavu. A je to tak bez ohledu na to, jak se zdá být váš postoj ospravedlnitelný. Vaší povinností vůči vám samotným a vaší pravé přirozenosti je upustit okamžitě od tohoto postoje. Samozřejmě, jako vždy, jen tehdy, pokud tak zvolíte ze svobodné vůle a volby se všemi důsledky takové volby. Změnou vašeho postoje v tomto ohledu budete moci překonat sevření, ve kterém vás negativní stav může mít.

Čím víc jste osvobozeni od všech nátlaků negativního stavu, jak byly částečně popsány shora, tím prostší a více ovladatelnější se stane váš život. Prostým důvodem této skutečnosti je to, že každý nátlak negativního stavu činí život krajně složitým, zamotaným, pokrouceným a zmatečným. Taková je povaha negativního stavu.

Takže, jak jasně vidíte, jedním z nejdůležitějších způsobů, jak úspěšně a účinně provést zjednodušení vašich životů, a tak návrat k Pánu Ježíši Kristu a k vaší pravé přirozenosti, je odstranit z vašeho ztotožnění se, postoje, chování a všech aspektů vaší duše všechny otisky negativního stavu. Jak se shora uvádí, tato snaha a tato činnost bude hlavním obsahem a cílem vašeho poslání po zbytek vašeho života na planetě Nula.

Jiným bodem, který je třeba si uvědomit, je to, že vaše hlavní povinnost na planetě Nula a též vzhledem k pozitivnímu stavu se váže k Novému zjevení a k tomu, jak používáte jeho principy ve svém životě. V tomto ohledu si máte uvědomit to, že všechna vaše činnost, odpovědnost, práce, veškeré vaše zaměstnání a všechny vaše vztahy i všechno ostatní je bez výjimky a vyloučení sjednoceno v jednom pojmu – služby Pánu Ježíši Kristu a Jeho/Jejímu Novému zjevení. Takže na nic ve vašem životě nemůžete již pohlížet bez ohledu na Nové zjevení. Neboť od chvíle jeho přijetí prostupuje a bude prostupovat ve všech aspektech váš život v jeho zbývající části na planetě Nula i dále. Pokud toto přijmete jako neoddiskutovatelný fakt, pak se váš život ohromě zjednoduší a učiní zvládatelnějším. A učinit tak je ale také součástí vašeho poslání.

Kvůli faktoru vašeho spojení s Novým zjevením a protože se vše ve vašem životě otáčí kolem Nového zjevení, je krajně důležité zdůraznit pro vás všechny, kteří jste nedokončili jeho trojí přečtení, jak se navrhovalo již v minulosti, a kteří nepokračujete v jeho dennodenním čtení, abyste tak učinili co možná nejdříve. Ve skutečnosti se vám radí, abyste toto čtení a studium učinili nejdůležitější prioritou svého života a odložili vše ostatní (co odložit lze), dokud toto neuděláte. Význam tohoto sdělení se nemůže dost zdůraznit.

Pamatujte si, že čas je velmi, velmi, velmi krátký a všechny záležitosti se urychlují a docházejí ke svému konci. Vaše splnění tohoto úkolu a pak dennodenní čtení a praktikování Nového zjevení je ve skutečnosti integrální součástí procesu této akcelerace a tohoto zakončení. Je to vaší povinností a odpovědností před Pánem Ježíšem Kristem, abyste tak činili, protože jste s tím především takto souhlasili. A toto ať vám slouží jako připomínka, že tomu tak je. Proto již déle neotálejte. Když tento úkol nedokončíte, jak jste s tím souhlasili, jste stále pod vlivem negativního stavu.

A toto je pro dnešek vše. Buďte si, prosím, vědomi potřeby neustálého doplňování nových údajů.“
(9)

Doplnění 8


Ve dnech 14. a 15. srpna l993 jsem byl požádán Pánem Ježíšem Kristem, abych s vámi, kdo jste spojeni s Jeho/Jejím Novým zjevením, sdílel následující ideje:

„Jak si pamatujete z poselství poskytnutých vám v průběhu 1. – 2. července, kladl se jeden z hlavních důrazů na rozvoj vlastní intuice a spolehnutí se na ni. Z těchto poselství jsou zřejmé tři věci:
(1) vaše intuice je Absolutním nadáním Pána Ježíše Krista;

           (2) vaše intuice se rovná vaší pravé přirozenosti;
           
 (3) vaše pravá přirozenost sestává, mimo jiného, z vašich zdrojů, které jsou taktéž     
      Absolutním nadáním Pána Ježíše Krista.

Takže tu máme nyní následující rovnici:

    Intuice = vaše přirozenost = vaše zdroje = Absolutní nadání Pána Ježíše Krista.

Ale tato formule se může pojmout i následovně:

    Intuice + vaše přirozenost + vaše zdroje = Absolutní nadání Pána Ježíše Krista.

Obě tyto možnosti mají důležitý význam. Odrážejí jak faktor rovnosti, tak i aditivní činitel, což nakonec vede k poznání, že jste ve skutečnosti pravými a přímými dítkami Pána Ježíše Krista.

Zároveň vám bylo naznačeno, že jedinou cestou, jak můžete objevit svoji pravou přirozenost, je cesta skrze Nové zjevení Pána Ježíše Krista, jak bylo zprostředkováno Petrem. Pohlédnete-li na toto sdělení z hlediska logické konstrukce, správně a náležitě usoudíte, že k tomu, aby se rozvinula vaše intuice do své nejvyšší dokonalosti a spolehlivosti, potřebujete nejprve přijmout Nové zjevení a ztotožnit se s ním.

V této věci musíte chápat, že v procesu vašeho vstupu na planetu Nula a během života na ní byla vaše pravá přirozenost až do této chvíle zaobalena do vrstev a všech druhů nánosů zfabrikovaných početnými vnějšími a neduchovními, jakož i velmi často negativními zdroji. Jedním z nejzávažnějších důvodů, pro jaké vám bylo poskytnuto Nové zjevení, bylo to, že nebyl a nebude na této planetě jakýkoli jiný prostředek proniknutí těmito nánosy či vrstvami, než je pravda Nového zjevení. Pokud čtete a plně přijímáte pravdu Nového zjevení a bezpodmínečně se ztotožňujete s jeho principy a poučkami, pak tehdy a jen tehdy můžete uspět v rozvíjení své pravé, dokonalé intuice – nezamořené negativním stavem a nesprávnými touhami vašeho myšlení. Jedině tento typ intuice je tím pravým Absolutním nadáním Pána Ježíše Krista.

Z výše řečeného tedy logicky plyne, že vaše pravá a ryzí přirozenost je zakotvena ve vaší intuici. Takže abyste se stali samými sebou, tj. vaší přirozeností, musíte se naučit následovat hlas vaší intuice, ve které je přítomnost Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti v nejzazší míře. A protože jsou tyto faktory integrálně spojeny s Novým zjevením Pána Ježíše Krista, pak čím větší jeho přijetí a ztotožnění se sním, tím dokonalejší bude vaše intuice a následně tím blíže se dostanete ke své vlastní přirozenosti a pravé identitě ve stavu, v jakém byla přímo stvořena Pánem Ježíšem Kristem.

Z toho plyne, že jestliže budete od nynějška ve svém životě postupovat s Pravdou Nového zjevení, budete schopni efektivně a úspěšně plnit své poslání na této planetě. A nejen to, ale, což je nejdůležitější, budete s to si uvědomit své vlastní zdroje, které vám byly dány v relativní formě z Absolutního stavu Pána Ježíše Krista. Na základě přijetí tohoto faktu budou tyto zdroje následně hrát daleko větší roli, než tomu bylo doposud.

Sledováním tohoto směru budete s to zvyšovat věrohodnost Nového zjevení po celém negativním stavu. Právě takovým konáním připravujete negativní stav k jeho věčné eliminaci. A to je, kromě ostatního, veskrze vaší hlavní rolí a posláním. Takže, jak můžete vidět, vše je nyní spojeno s Novým zjevením a připojeno k němu. Vzhledem k této skutečnosti – jste-li řádně připojeni k Novému zjevení (plným přijetím jeho idejí a jejich uváděním do praxe – jako pravého slova Pána Ježíše Krista) – váš život, vaše chování, vaše myšlení, vaše cítění a emoce, vaše veškerá duševnost, sexualita, fyzická stránka, vaše vztahy, vaše konání a vše ostatní – bez ohledu na to, co to je, včetně vašich potíží všeho druhu a ve vší podobě – se stanou příkladem toho, jak se uskutečňuje a aktualizuje dílo Pána Ježíše Krista uvnitř negativního stavu a planety Nula. Tento příklad bude sloužit poučení nejen celému negativnímu stavu, ale též veškerému pozitivnímu stavu. To je důvodem, proč bylo v poselství ze dne 1. a 2. července uvedeno, že vše je nyní příkladem.

Příklady, které všem poskytujete svými životy a ve všech aspektech, budou mít ohromné odezvy pro celý negativní stav a planetu Nula. Ale toto bude mít též spasitelskou kvalitu pro všechny, kteří jsou lapeni v pasti negativního stavu. V tomto sdělení je velké tajemství !  Z bezpečnostních důvodů se povaha a obsah tohoto tajemství nemohou zjevit. Nejsou ale ani plně pochopitelné ohraničenou lidskou myslí. Avšak toto tajemství vám všem naznačuje, jak jsou důležité vaše životy ve službách Pána Ježíše Krista a, nad to, jak důležité je pro vás neustále čtení a praktikování Nového zjevení, aby se došlo ke splnění Velkého plánu spasení Pána Ježíše Krista. To vám dává velmi mocné a silné zbraně, nástroje a prostředky pro dosažení tohoto nejdůležitějšího a nejzávažnějšího cíle na planetě Nula a v negativním stavu obecně.

Protože v současné době nejsou jiné způsoby, jak v komkoli vzbudit správnou a původní intuici, než prostředky a pod ochranou Nového zjevení Pána Ježíše Krista, kdokoli si nárokuje, že má intuici a kontakt s někým v duchovním světě, a není čtenářem Nového zjevení a jeho následovníkem, je pak (bez ohledu na to, v jakém jménu se tyto kontakty činí) ve skutečnosti v kontaktu s nepravdami, deformacemi a negativními duchy, démony a množstvím tvorů ze zóny vymístění. Toto pravidlo platí univerzálně. Dává vám to též spolehlivý a bezpečný nástroj odhalení všech takových nároků. Pro zdůraznění důležitosti tohoto sdělení se zde opět opakuje: Nikdo, kdo není od Nového zjevení, nemá v této době přímý přístup k realitě pozitivního stavu Pána Ježíše Krista. Tato kondice byla zavedena nedávno, aby se dala negativnímu stavu možnost zvítězit na planetě Nula. Co musíte jasně chápat, je to, že negativní stav úplně ovládne vaši planetu jedině tehdy, jestliže lidé na ní budou přijímat a akceptovat ve svých životech cokoli, co jim sdělují pekla a pseudotvůrci. A přijmout to a rozhlašovat to mohou jen, když to přijde ve jménu Boha a nebo duchovní bytosti, která je velmi známá a jimi respektovaná. Pozor na tuto situaci !

Agenti pozitivního stavu, kteří nebudou ve spojení s Novým zjevením, budou prostě Pánem Ježíšem Kristem ochráněni předtím, aby je neovlivnilo a nepřijali cokoli, co přichází z tak ošidného zdroje. Jejich poslání je zcela jiné od těch z vás, kteří mají největší možnou výsadu být hlasateli a praktikujícími Nového zjevení.

Jak si vzpomínáte, v poselstvích ze dne 1. a 2. července 1993 vám bylo naznačeno, že celkový ráz toho, co právě probíhá, je vám tak cizí a vnímáte to jako zdánlivě nesprávné, že je vám některým povětšinou zatěžko přijmout věrohodnost těchto poselství a událostí. To obzvlášť platí vzhledem k výrokům o tom, kým jste a proč jste zde a že máte zvláštní poslání a výsadu zúčastnit se něčeho, co má multiverzální význam. Důvodem toho, že se vám to může zdát nepravdivé a cizí, je to, že doposud jste pohlíželi na sebe a své životy a na všechny a všechno ostatní z pozice toho, že jste v negativním stavu, a negativními prostředky. Taková pozice a takové prostředky by někomu nedovolili přijmout skutečnost, že je přímým nadělením Pána Ježíše Krista a že hraje velmi důležitou roli ve službách Pána Ježíše Krista, Jeho/Jejího pozitivního stavu a na planetě Nula i v negativním stavu obecně. Jednoduše řečeno: Takové myšlenky by nejen že nemohli vstoupit do vaší mysli, ale pokud by tak tomu bylo, byly by považovány za duchovní nadutost. A to by bylo pravdou bez Nového zjevení.

Ale jak si myslíte, že Pán Ježíš Kristus koná Své dílo v negativním stavu a po celém Stvoření a jeho multivesmíru ?  Skrze Své lidi a agenty pozitivního stavu, s nimi a jimi. Takže Pán Ježíš Kristus posílá určité dobrovolníky i do nejhlubších pekel a na planetu Nula a skrze jejich životní styl a jím On/Ona koná, cokoli je třeba udělat v rámci Svého Velkého plánu spasení a konečného eliminování negativního stavu. A protože této eliminaci musí předcházet Nové zjevení, které se stává jedním z nejdůležitějších prostředků a nástrojů, jakými a skrze něž je negativní stav eliminován, jsou Jím/Jí na planetu Nula a jinam vyslány určité sentientní entity, které se stávají nositeli, dávajícími příklad, praktikanty, praporečníky a hlasateli Nového zjevení a jeho uvaděči v život a vůbec každým, kdo s ním má co do činění. Nechť je vám nyní zjeveno v tomto poselství, které přichází přímo od Pána Ježíše Krista skrze Petra, jehož posláním a určením je konat přesně toto – že vy všichni, kdo jste spojeni s Novým zjevením až po jeho plné a bezpodmínečné přijetí ve vašich životech, jste skutečně těmito bytostmi. Uvažte,  prosím, že nebyla a nebude nikdy jiná možnost poznat tuto skutečnost než přímým zjevením od Pána Ježíše Krista a skrze Jeho/Její Nové zjevení. Toto se zde opakuje pro zdůraznění důležitosti tohoto sdělení.

Takže, jak vidíte, někteří lidé dobrovolně přišli na tuto planetu speciálně a jednotlivě za účelem spojení se s Novým zjevením a ustanovením životního stylu podle jeho principů. Ale buďte si také vědomi toho, že jsou tu lidé, kteří přistupují a přistoupí k Novému zjevení z nesprávných důvodů a s nesprávnými záměry – za účelem zdiskreditování jeho obsahu, a v některých  případech také za účelem prolnutí a zamoření čistoty jeho principů tím, že jsou do něj vkládána a s ním kombinována některá pseudoduchovní dogmata a výroky falešných náboženství, učení, kultů a tak zvaných hnutí nového věku. To je zvláště pravdou o takových učeních, jaká se například odrážejí v duchovně velmi nebezpečném přenosu z pekel, který je obsažen v „Kurzu zázraků“. Dejte si pozor na tento fakt !  Pokud kdo nepřijme Nové zjevení kvůli principu, bez jakýchkoli dalších úvah, nenachází se mezi těmi shora zmíněnými. Nicméně tyto typy lidských tvorů slouží také určitým důležitým účelům ve velkém plánu spasení Pána Ježíše Krista. Buďte si tedy vědomi jejich existence, ale nesuďte je či neodsuzujte příliš přísně, nebo tak nečiňte vůbec.

Takže s ohledem na tato fakta odstraňte v sobě jakékoliv pochybnosti o sobě samotných a o své misi, jak je vám to zjeveno v Novém zjevení a obzvláště v těchto nových údajích. (Považujte, prosím, tyto nové údaje jako důležité doplňky k „Novému zjevení Pána Ježíše Krista“). Tím, že o tom pochybujete a považujete to za nesprávné a neznámé, potěšíte jen negativní stav. Tím, že to přijmete a ztotožníte se s tím, potěšíte nejen Pána Ježíše Krista a Jeho/Její celé Stvoření, ale, a to je nejvíce důležité, naplníte svůj souhlas ohledně vašeho poslání a objevení své pravé přirozenosti. Více o tomto se vám dostane, jak bude třeba – když a jestli bude třeba.

S výše uvedeným bodem je spojen fakt, že vaším posláním, jak bylo předtím popsáno, jste se vy od Nového zjevení stali nejdůležitějším, nejzávažnějším a životně významným ohniskem přenosu anebo mostem mezi pozitivním stavem a planetou Nula a planetou Nula a pozitivním stavem. Novým zjevením a skrze ně a vaši pravou přirozeností se stáváte jediným možným mostem spojujícím a vedoucím linku oběma směry mezi dvěma těmito diametrálně odlišnými světy. Na události na planetě Nula se v pozitivním stavu může náležitě pohlížet jen skrze vás. A také události v pozitivním stavu se mohou rozlišovat a vykládat uprostřed negativního stavu a na planetě Nula jen vámi a skrze vás – díky dostupnosti Nového zjevení s jeho pokračujícím nejnovějším doplňováním, což jste  souhlasili doložit svým příkladem. Připomíná se vám, že tato skutečnost a role, kterou hrajete, je od této chvíle integrální součástí vaší mise. A to je jedna z nejdůležitějších rolí, které jste byli Pánem Ježíšem Kristem určeni hrát před tím, než jste se vtělili na planetu Nula. Jestliže to přijmete jako neoddiskutovatelný fakt, pak budete moci pokračovat s velmi úspěšným naplňováním této životně závažné role, kterou jste přijali. A tímto se vám všem od Nového zjevení jemně připomíná, že jste skutečně souhlasili s přijetím této role. Co by mohlo být důležitější v očích Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích lidí než hrát takovou roli ?  Jen o tom přemýšlejte a shledáte závažnou důležitost této role.

Jiný bod, který potřebujete rozebrat, je sdělení v poselství ze dne 1. a 2. července 1993, které se vztahuje k tomu, abyste mohli názorně chápat vpojení povahy Absolutna do vašich vlastních životů s pomocí činitele povahy uspořádání Nového zjevení a jeho směru z nitra navenek. To vám umožňuje mít letmý záblesk toho, co to znamená být Absolutním.

Toto se dá zařídit několika způsoby. Tyto jsou obsaženy v „Novém zjevení Pána Ježíše Krista“. K této záležitosti se přímo váže celá dvacátá první kapitola pod názvem „Tajemství Stvoření a zóny vymístění“. Totéž platí i pro kapitolu dvacet tři s názvem „Jak Pán Ježíš Kristus vládne nad Svým Stvořením, zónou vymístění a planetou Nula“. Taktéž některá sdělení v kapitole devatenáct s názvem „Život po lidském životě“ se vztahují k této záležitosti.

Krátce se zabývejme touto důležitou záležitostí. Jak víte, jsou různé názory na to, jak bylo stvořeno Stvoření. Běžný náboženský dogmatický názor stanoví, že Bůh stvořil Své Stvoření z ničeho. Iracionální a nelogický závěr tohoto výroku je zcela zřejmý. Jediné, co můžete stvořit z ničeho, je absolutní nic. Protože si všichni náboženští dogmatikové a filozofové byli a jsou vědomi nelogičnosti a iracionality tohoto výroku, přišli s koncepcí slepé víry. Takto vstoupila záležitost slepé víry do jsoucna a bytí. Prostě řečeno: Bylo nutné prohlásit, že tajemství Boží a proces Jeho tvůrčího počínání nelze pochopit lidskou myslí či jakýmikoli logickými a rozumovými prostředky, a tedy se musí slepě věřit, že je tomu tak, bez ohledu na to, jak to vyvrací jakýkoliv logický či rozumový proces lidské mysli. A když si někdo troufá veřejně na tento rozpor upozornit, je třeba ho upálit, setnout či, v pozdější době, vyloučit z církve, do které patřil.

Na druhé straně přijímá tzv. všeobecné vědecké pojetí této věci, že tu byl shluk vysoce kondenzované věčné mrtvé hmoty, který se z nevysvětlitelných důvodů rozhodl explodovat v spektakulární ohnivou kouli, což skončilo objevením se Vesmíru, jaký znáte. Žádná vědomá síla nebyla za touto takzvanou explozí (teorie Velkého třesku). Takže je tu postulována existence jakési hmoty, která sama o sobě a ze sebe nemá jakýkoli život – jak se život pojímá a chápe – a z ní čistou náhodou povstal Vesmír, což pak dalo popud životu, aby se vyvíjel tak, jak jej znáte.

Jestliže se pečlivě podíváme na tento vědecký koncept procesu stvoření, uvidíme, že je stejně tak iracionální a nelogický, jako tento dogmaticky náboženský. Musel by se přijímat též slepou vírou. Především: Jak se objevila mrtvá hmota ?  Museli byste navzdory všem rozumovým pochodům a logice věřit, že hmota je věčná, to jest, že je vždy bez konce a začátku. Za druhé byste museli věřit tomu, že z něčeho, co v sobě a ze sebe nemá život, se může jakýmsi tajemným procesem odvodit život takový, jak jej všichni znají a pojímají. Je třeba si zde uvědomit to, že něco, co není samo o sobě a ze sebe životem, je neschopno vytvořit život. Sám význam a pojetí výrazu „JEST“ postuluje podstatu života. Takže prvotní hmota, která není živou, není „JEST“. Protože není tím „JEST“, může produkovat pouze smrt anebo nižádný život, nemůže být faktorem původu jak sebe či jakékoli formy života. A protože smrt je ničím, jedinou věcí, která může z takové hmoty vyjít, je absolutní nic.

Na druhé straně bylo Stvoření – podle pojetí Nového zjevení – stvořeno Pánem Ježíšem Kristem (tehdy Nejvyšším Bohem) ne z ničeho, ale z Něho/Ní. Pán Ježíš Kristus je pojat jako jediný, Kdož vždycky JEST bez jakéhokoli začátku a konce a Kdož má život v Sobě, od Sebe a Sebou. Proces tohoto stvoření je dobře popsán ve shora zmíněné jedenadvacáté kapitole.

Jakou to má teď souvislost s vaší schopností mít záblesk poznání toho, jaké je to být Absolutním ? 

(1)
Vezmete-li v úvahu skutečnost, že vždy jste – bez jakéhokoli počátku a konce – a viditelně si představíte či zobrazíte, že něco stvoříte sami ze sebe, z vaší samotné esence a substance, pocítíte velmi jasně, že v procesu tohoto stvoření každý detail, každý krok, každý postup a vše ostatní integrálně spojené s tímto procesem je vám známo absolutně kvůli prostému faktoru, že se to odvozuje z vás. Jen přemýšlejte o něčem, co jste vytvořili vlastním počínáním ve vašem životě. Přemýšlejte o všech krocích a postupech, které jste použili ve vašem tvoření: Jak jste k tomu přistoupili, co jste udělali, jak jste změnili vaše postupy atd. a jak znáte své tvoření v absolutním smyslu. Tato představa vám dá názorně záblesk toho, jaké je to být absolutním. Vždyť jste to stvořili dle své představy, skrze svou fantazii, tj. ze sebe. Protože to bylo stvořeno z vás samotných, stali jste se toho částí a to se zase stalo částí vás. Spatřujete proces chodu z nitra navenek, a následně pak z venku do nitra ve formě zpětné vazby vašeho tvůrčího úsilí ?

(2)
Druhý způsob, jakým letmo zahlédnout to, jaké je to být Absolutním, je pospán ve shora zmíněné třiadvacáté kapitole Nového zjevení. Než se podnikne aktuální čin tvoření z idejí, které jste za tím účelem vyprodukovali, definují se všechna pravidla, všechny zákony, principy, řády a všechny záležitosti, jaké máte, jimiž a jejichž prostřednictvím se proces stvoření aktualizuje a realizuje. Je třeba si uvědomit to, že toto Stvoření je možno udržovat jen díky těmto pravidlům, regulím, zákonům, principům a řádům. Pokud je nesledujete, vaše tvořivá snaha nepřinese své plody. Takže, jak vidíte, rozšiřujete tyto faktory do vašeho tvoření a tím se stává realitou, udržovanou ve svém jsoucnu a bytí těmito faktory. A protože se tyto faktory odvozují přímo z vás, z vaší mysli – abychom byli přesní – sídlíte v tom, co jste stvořili, jako ve svém vlastním prodloužení a procesu. Kvůli tomuto faktu budete znát to, co jste stvořili, v absolutním smyslu.

(3)
Třetí způsob, jak mít záblesk toho, jaké je to být Absolutním, je naznačen v kapitole osmnácté Nového zjevení. Na stránkách 545-546 (Na str. 453 čes. překladu. Pozn. překl.) se říká, že, absolutní, neustálý, trvalý a nevyčerpatelný poměr může být ustanoven jen mezi dvěma stejně absolutními bytostmi. Ale takové bytosti neexistují. Jen Jeden Pán Ježíš Kristus je absolutní. Co myslíte, proč stvořil nekonečný počet sentientních entit ?  Mezi jiným je stvořil proto, aby vykompenzoval nedostatek jiné absolutní bytosti. V povšechnosti a kumulativním součtu všech sentientních entit v jsoucnu a bytí je možnost mít nevyčerpatelnou variaci zkušeností, která aproximuje vztah jednoho absolutního stavu ke druhému. Takovýto možný vztah vám může poskytnout záblesk toho, jaké je to být Absolutním.

V praktickém smyslu je toto možné skrze náležité pojetí sexuality, která je vodičem pocitu, jaké jeto být absolutním, z pozice jsoucího relativním. Nekonečná variace sexuálních zkušeností sděluje tento pocit z toho prostého důvodu, že v této kondici a zkušenosti se může uchopit absolutní stav, který se šíří skrze tuto variaci. Čím větší variace takových zkušeností, tím větší možnost mít názorné porozumění tomu, jaké je to být Absolutním. Tento výrok o sexualitě – jako o nástroji pochopení či uchopení a získání záblesku toho, jaké je to být Absolutním - je možno v této době doslovně použít jen členy pozitivního stavu. Ale bude mít dalekosáhlé důsledky pro ty, co jsou spojeni s Novým zjevením. Této záležitosti se budeme věnovat někdy  v budoucnu.

Takže tu máme nyní to, že se musíte učit pohlížet na vše ve Stvoření – na lidskost, na planetu Nula, na zónu vymístění a, což je nejdůležitější, na Přirozenost Pána Ježíše Krista – pouze z pozice Nového zjevení, a ne z pozice buď náboženských dogmat, vědeckých pojetí či toho, jak to či ono pojímají ostatní lidé. Konáte-li takto, nikdy nepůjdete nesprávným směrem.

A to je pro dnešek vše. Mějte se báječně během četby a studia tohoto poselství i po té.“
(10)

Doplnění 9Dne 18. srpna 1993 jsem byl požádán Pánem Ježíšem Kristem, abych sdílel se všemi, kdo jsou spojeni s Novým zjevením Pána Ježíše Krista, následující informace:

„Desátého srpna 1993 se na tebe, Petře, obrátil jeden ze čtenářů Nového zjevení s následujícím dotazem: . . . Pán Ježíš Kristus si vzal po Svém oslavení a vzkříšení Své fyzické tělo se Sebou. Kam si ho vzal ?  Jak se, prosím tě, může Kosmický nebeský velký člověk nekonečného multivesmíru stát fyzickým chlapíkem ?  Není to divné ?  Mně určitě. Pomysli na mnohé otázky, jaké přicházejí na mysl. Je tedy nyní černochem či Číňanem ?  Kde se nachází a jaké má fyzické obydlí ?  Vzhledem k některým tajemstvím vztahujícím se k této záležitosti by bylo dobré odpovědět na tento dotaz tak, že by to mohlo prospět všem, kteří se zajímají o Nové zjevení a zabývají se jím.

(1)
Tazatel především pominul veškerou podstatu tohoto procesu, který byl popsán v kapitole druhé Nového zjevení. Před tím, než bylo fyzické tělo zahrnuto do celku Přirozenosti Nejvyššího, bylo zbožštěno. Proces tohoto zbožštění vám není možné pochopit ani uchopit vaší ohraničenou myslí. Tento proces se odehrává z Absolutního stavu a Absolutními prostředky dostupnými jen Pánu Ježíši Kristu (tehdy Nejvyššímu). Z tohoto důvodu sám proces není pochopitelný nikomu ve Stvoření, a ne jenom lidským tvorům.

(2)
Za druhé: V procesu tohoto zbožštění byly z genů a genetických kódů tohoto těla odstraněny všechny elementy negativního stavu. Navíc byly navždy odstraněny ze všech jeho buněk a aspektů všechny prvky časoprostorového kontinua, ze kterých bylo toto tělo vybudováno. Provedení tohoto procesu zabralo mnoho času z hlediska vašeho planetárního pojímání času, které podléhá zákonům planety Nula a zóny vymístění. Zároveň však byly v tomto těle zachovány všechny specifické elementy tohoto těla v jejich pozitivním a zkušenostním spoluoznačení (z hlediska prožívání všech zel a nepravd negativního stavu), což umožnilo Pánu Ježíši Kristu se nanejvýš přímo a bezprostředně stýkat s lidskými tvory a s negativním stavem obecně.

(3)
Za třetí:  Po tom, co tento proces byl završen, bylo toto tělo – nyní v očištěné a zbožštěné formě, prosté jakýchkoli prostorových, časových a smrtelných prvků – včleněno do celku Nejvyššího. A opětovně: Tento proces včlenění je nemožné pochopit relativní sentientní myslí. Čemu zde musíte rozumět, je to, že všechny elementy tohoto těla byly přijaty do celku Nejvyššího a v něm znovu rozděleny, čili jinými slovy: Byly zkříženy se vším ostatním stávajícím z Nejvyššího, kterýmžto procesem změnil Nejvyšší Svou Přirozenost v absolutním smyslu, stávaje se tak na věky Pánem Ježíšem Kristem. Vzhledem k odstranění všech prostorových, časových a smrtelných aspektů z tohoto těla a vzhledem k jeho úplnému znovurozdělení ve zbytku povšechnosti Přirozenosti Nejvyššího a zkřížením s ním nesídlí toto tělo jako oddělené jsoucno v žádném fyzickém čase a místě. Je kdekoli a kdykoli tam, kde je Pán Ježíš Kristus; tedy dá se říci, že je kdekoli a kdykoli bez jakéhokoli spoluoznačení prostoru a času. Takže, užije-li se nesprávné terminologie tazatele, je toto tělo integrální součástí Kosmického nebeského velkého člověka nekonečného multivesmíru a tento chlapík neznamená „fyzického člověka“, ale to, že fyzický aspekt lidského těla byl rozptýlen do celku Jeho/Její Přirozenosti, což učinilo toto tělo v jeho nové kondici integrální součástí Jeho/Její nekonečnosti a nesmrtelnosti, podřízené Zákonům a Řádu této Absolutní přirozenosti a nebylo již předmětem zákonů a řádu fyzického Vesmíru, zóny vymístění či planety Nula.

Genetické rysy lidského těla, do něhož se Pán Ježíš Kristus vtělil ve formě a přirozenosti Ježíše Krista, teď tedy obsahují všechny elementy a genetický kód celého lidstva se všemi jeho rasami, etnickými odlišnostmi a rasovými nuancemi. Proto se Pán Ježíš Kristus může objevit v jakékoliv formě, barvě pleti, podobě a kondici každému kdekoliv tak, že je to v souladu s každou zvláštní situací, vyhovující potřebám a jevové formě toho, s kým On/Ona komunikuje. Takže u Číňana se může jevit jako Číňan, u černocha jako černoch, u ženy jako muž či žena, u muže jako žena či muž – jak je třeba a takovým způsobem, jaký je třeba v každé zvláštní situaci.

S fyzickým tělem Pána Ježíše Krista, do něhož se vtělil a v němž působil během Svého poslání na planetě Nula, je ale spojeno velké tajemství. Vztahuje se k faktu, že se On/Ona vtělil v židovském národě, tj. byl fyzicky Židem. Jsou velmi dobré důvody pro to, že je tomu tak. Jak víte, pro zbytek lidstva je záhadou židovský národ a role, jakou pro lidstvo v průběhu jeho dlouhé historie hraje. Nikdo přesně neví, proč byl národ židů pojímán a upřednostňován jako vyvolený, proč tomu bylo, že byl vybrán k přijetí Slova Božího a žádný jiný, či proč dal Ježíš Kristus přednost tomu, aby se vtělil jako Žid.

Pro shora zmíněný výběr je několik důležitých důvodů. Tyto se vztahují k tajemství, které obklopuje všechny Židy. Některé ohraničené aspekty tohoto tajemství se nyní zjevují poprvé. Genetické uspořádání Židů má zvláštní, jakýmikoli prostředky nezjistitelné součásti, které zbytek lidstva postrádá. Jak víte, jsou Židé v současnosti považováni za jeden z nejpradávnějších národů na planetě Nula. CO VŠAK NIKDO NEVÍ, JE TO, ŽE ŽIDÉ JSOU FAKTICKY PŘÍMÝMI POTOMKY PSEUDOTVŮRCŮ. Když byla pseudotvůrci zfabrikována lidská rasa, v jejím počátečním stadiu, v průběhu samotné své první manifestace, porušili někteří členové společnosti pseudotvůrců dohodu a ustanovený zákon, zapovídající jim, aby měli sexuální styky s lidskými ženami, a vstupovali s nimi do sexuálních vztahů. Mezi pseudotvůrci byla skupina vědců, které se podařilo zfabrikovat několikeré druhy žen, které se staly jejich sexuálními hříčkami. Jako výsledek tohoto zakázaného spojení se narodili některé typy lidstva, které vytvořily velmi neobvyklé a podivné rasy (zvané Obry či Nefilíny či Refajci nebo Anákovci), které pak dali zrod několika národům, které byli nositeli všech atributů a rysů svých praotců. Židovský národ byl jednou z těchto produkcí. Takže ve svých genech obnášel nejen vše, vztahující se k typickému a zvláštnímu lidství, ale též k člověčenstvu obecně. Je všezahrnující reflexí všeho a každého, objevujícího se kdy na planetě Nula od samotných prvních pozitivních entit až po současnou dobu.

Jak jste si vědomi, statisticky vzato, představují Židé mezi ostatními lidmi největší počet velmi nadaných lidí, jako jsou vědci, lékaři, psychologové, právníci, malíři, hudebníci, nejrůznější výkonní umělci, ekonomové, ti co vydělávají peníze, vůdčí činitelé světového obchodu a mnohých dalších aspektů lidského podnikání. Tato schopnost vytvářet tak mnoho nadaných a talentovaných lidí, dle typicky lidského pojetí toho, na čem se zakládá nadání a talent, se vztahuje přímo k výše zmíněnému činiteli. Tito lidé mají tento rys vrozený ve velmi omezené a minimální formě od svých praotců.

V době, kdy se někteří z pseudotvůrců rozhodli vejít do sexuálních vztahů s některými lidskými ženami, zfabrikovanými speciálně pro tento účel, sledovali v zásadě dva směry v tomto procesu. Jeden směr se vztahoval k produkci určitých národů, které by byly přímo spojeny s rozličnými úrovněmi pekel, následujíce ve svém životním stylu všechny pekelné zákony a metody; a druhý směr se vztahoval k vytvoření národa, který by měl uvědomění několika pravých duchovních principů, v nichž by se mohla do určité ohraničené míry rozpoznat přítomnost Nejvyššího. Důvodem, aby takový národ dozrál, bylo to, že pseudotvůrci poté, co realizovali možnost, která plynula z oplodnění lidských žen některými nejvyspělejšími členy své společnosti – zvanými v Genezi Bible Svaté syny Božími, se rozhodli k pokusu ve věci Boha Samého/Samé. To, co bylo třeba ustanovit a zkusit, bylo to, že by negativní geny pseudotvůrců nejenže zadusili pozitivní aspekty, které bylo dovoleno vložit do tohoto zvláštního národa, ale též by ho přivedla na úroveň nejvyšší možné externalizace a ritualizace, tedy zničily by v něm jakékoli stopy pravé duchovnosti. Tímto národem se stal národ židovský. Kvůli jeho genetickému uzpůsobení byla jeho členům přidělena role nést tíhu vyzkoušení toho, že není třeba jakýchkoli pravých niterných duchovních principů k úspěšnému a dokonalému životu. Zároveň byli povoláni k úloze potřít všechny ostatní národy přímo spojené s nejrůznějšími pekly, které se řídily pekelným životním stylem a projevovaly jej. Důvodem toho, proč tyto národy musely být zničeny takovouto krvavou a krutou cestou, bylo to, že kvůli jejich pokračující přítomnosti na planetě Nula by lidé nikdy neměli možnost svobodné volby v této věci, ale jen možnost být negativními. V tomto případě by ani jeden z lidských tvorů nemohl být spasen a následkem toho by se negativní stav nemohl zlikvidovat. Takže židovský národ, představující ve svém počátečním stádiu některé pozitivní aspekty ve svém životním stylu, měl zlikvidovat ostatní národy a přivlastnit si jejich zemi a vše, co vlastnily. Což do jisté míry učinil. Nicméně vzhledem ke svému spojení s negativními aspekty pseudotvůrců přijal některé z prostředků a způsobů životního stylu a forem bohoslužby těchto národů.

Aby se tak stalo, bylo dovoleno proto, aby se mohla co nejúplněji odhalit veškerá povaha negativního stavu. Toto odhalení se odehrává procesem celkové a úplné externalizace a ritualizace počátečních a ryzích principů, které jsou záležitostí niternou, - takže se činí jakákoli pravá duchovnost zcela postradatelnou. Tato situace se odrážela a stále odráží v nejrozličnějších formách židovského náboženství. Vzhledem k této zvláštní roli, kterou měl židovský národ hrát, bylo mu poskytnuto od Nejvyššího původní Slovo (obsažené v Starém zákoně Bible Svaté a v některých jeho vlastních náboženských knihách). Jak víte, toto Slovo bylo Slovem Božím v niterném smyslu. V něm byla přítomnost Boží. Bůh skutečně byl a je Svým Slovem. Vzhledem k tomuto činiteli musela inkarnace Ježíše Krista – jako nejzazšího Slova – nastat v židovském národě a On se musel narodit jako židovský muž.

Avšak jsou některé další důležité důvody pro to, aby Ježíš Kristus byl fyzicky Židem. Bylo nutno, aby se Ježíš Kristus vtělil do genetického uzpůsobení, které by obsahovalo některé geny přímo od pseudotvůrců. S touto potřebou jsou spojeny dva faktory.

(1)
Za prvé to dalo Ježíši Kristu matrici fyzického těla, které by mělo přímou příbuznost s uspořádáním podoby pseudotvůrců, umožňující  Mu/Jí vstoupit do jejich pekel a až donedávna je uzavřít. V průběhu vstupu do pekel a obzvláště do pekel pseudotvůrců, jak byl Jeho vstup skryt před pekelnými bezpečnostními silami (v pekle nevěděli, že to byl Ježíš Kristus), tyto síly nalezly znaky, které patřily jen pseudotvůrcům a, zakládajíce na tom, poskytly Mu přednostní průchod do pekel pseudotvůrců.

(2)
Za druhé získal Ježíš Kristus těmito rysy fyzickou schopnost být ve styku nejen s lidskými aspekty negativního stavu – což by omezovalo rozsah jeho zkušeností – ale i s negativním stavem v jeho samém zdroji a nashromáždění v PSEUDOTVŮRCÍCH. Takto tedy mohl zakusit veškerý celek všech aspektů negativního stavu. Že takováto zkušenost je absolutní nutností, měl-li být Jím eliminován negativní stav ve své povšechnosti, je zřejmé z toho, co o tom bylo řečeno v Novém zjevení. Ale to Mu dalo také prostředky, aby na konec – až přijde vhodný čas – spasil nejenom lidské tvory, ale též i pseudotvůrce samé se všemi zástupy jejich fabrikátů, které obývají pekla a veškerou zónu vymístění.

(3)
Jiný důvod pro to, že Ježíš Kristus byl Židem, lze nalézt ve výše zmíněném faktoru, že tehdy měl POUZE židovský národ Slovo Boží. Opětovně je za této situace třeba rozlišit dvě věci:

(3-1)
Za prvé – aby se UCHOVALA celistvost lidstva, jakož i negativního stavu obecně před úplnou anihilací tím, že se zjeví někdo, kdo je Absolutně Svatý a neobsahuje ve Své přirozenosti cokoli negativního, inkarnace musí být v rozpoložení, které obsahuje Jeho Slovo. Jak víte, Slovo obsahuje Jeho duchovní přítomnost na takovém místě a v takovém rozpoložení, kde je nemožná nějaká jiná rozlišitelná přítomnost. Vstupem do světa, kde taková přítomnost existuje, vstoupil na rodnou půdu; a prostředí té oblasti světa je díky přítomnosti toho Slova přátelské k přijetí někoho, kdo má přímý vztah k jeho přirozenosti. Ale ochraňuje to též před osudovým šokem z toho, že je přijat v tom světě někdo, kdo tam vskutku nepatří. Vždyť to byl nakonec svět, který ve všech svých aspektech a úrovních patřil pseudotvůrcům.

(3-2)
Z druhé: Židé tehdy povětšinou zcela a úplně externalizovali a ritualizovali toto Slovo. To bylo vykonáno v takovém rozsahu, že v jejich životech nezůstalo nic z pravé duchovnosti. Aby se toto událo, bylo povoleno pro to, že Pán Ježíš Kristus (Nejvyšší) potřeboval pro Svou inkarnaci speciální druh podmínek, které by mu dávaly důvěrnou známost situace – skrze přítomnost Jeho/Jejího Slova na tomto místě – a ve kterých, a to je nejdůležitější, by byl umístěn do nejzevnější situace největších zevnějšností, umožňující Mu/Jí zde ustanovit okolnosti příhodné k eliminaci negativního stavu a zavedení svobodné volby do míst, kde taková volba doposud existovala. Ale též Mu/Jí to dalo prostředky pro vstup do pekel. Takový vstup je možný jen z pozice nanejvýš zevního rozpoložení, které existovalo v té době v židovském národě.

(4)
Jiným důvodem pro tento faktor bylo to, že bylo nutné pro Pána Ježíše Krista vstoupit do situace, ve které by bylo zajištěno Jeho zavržení lidmi, kteří měli Jeho Slovo. Důvod pro toto zavržení je zakotven v souvztažném faktu, že způsobem, jakým Židé duchovně zacházeli s Jeho Slovem (odmítání jeho vnitřního smyslu a přijetím negativního typu bohoslužby od národů, které zlikvidovali. Tyto národy uctívaly nejrůznější démony, považujíce je za bohy.), by automaticky zacházeli s Jeho Slovem i fyzicky. Jak tedy víte z Bible Svaté, Slovo se stalo Tělem, židovským tělem – abychom byli přesní – které obsahuje všechny potřebné a nutné geny či genetické uzpůsobení všech ras a národů včetně těch od pseudotvůrců. Jedině tento druh a typ těla mohl způsobit, aby Ježíš Kristus završil Své poslání. Vidíte tedy, Petře a vy všichni, kdo budete číst tato slova, že pokud by se Pán Ježíš Kristus měl inkarnovat do nějakého jiného národa než židovského, byl by tímto národem plně přijat jako pravý Bůh (jestliže by byl schopen vstupem do takového národa zmírnit dostatečně destrukci veškerého negativního stavu). To by však vedlo ke spasení jen tohoto národa, ale ne žádného jiného situovaného v negativním stavu. Ale taktéž by v tomto případě nemohl získat prostředky pro vstup do pekel a zajetí pseudotvůrců, dávaje tak všem polapeným v pasti negativního stavu svobodu volby být negativním ne z donucení, ale z vlastní svobodné vůle. Toto je nutnou podmínkou spasení všech od negativního stavu a v negativním stavu. Za těchto okolností by Ježíš Kristus zcela selhal ve Svém poslání. V tom případě by se musel vtělovat na planetě Nula zas a znova. Takový postup by nikam nevedl. Takže proto nutnost vtělit se v národě, který obsahuje všechny uvedené geny a genetické struktury potřebné pro tento účel.

(5)
Ještě jiný důvod pro to, aby byl Židem, vyplývá ze zacházení, jakého se Ježíši Kristu dostalo od židovského národa. Zacházeli s Ním přesně jako s Jeho Slovem. Zapřeli Ho, vysmívali se Mu, trýznili Ho a mučili, plivali Mu do tváře a nakonec Ho ukřižovali. Takovýmto zacházením Mu umožnili, aby vstoupil do pekel bez jakýchkoli těžkostí, neboť z pohledu pekel jen ta osoba, s níž se zacházelo takovýmto způsobem, se může volně přijmout do pekel kvůli faktu, že zacházelo-li se s vámi takto, musíte být velmi, velmi, velmi zlí. A ukřižování jen potvrdilo, že tomu bylo tak. Co musíte pochopit, je to, že tehdy smrt ukřižováním byla vyhrazena nejsprostším kriminálníkům, mrzkým, zlým, ohavným, podlým lidem, nejnižším z nejnižších. Když takto umřela, mohou pekla takovou osobu přijmout bez jakýchkoli výhrad, protože takovouto smrtí náleží taková osoba automaticky peklům. Jakákoli jiná forma smrti by z jejich pozice byla poctou a ta osoba by po takovéto smrti bez ohledu na to, je-li ve své přirozenosti pozitivní či negativní, nejprve musela vejít do intermediálního světa. V tomto světě by mohla taková osoba setrvávat století, než by zvolila  vstup buď do pekel, nebo lidských nebes (v závislosti na jejím strukturálním uzpůsobení). Takže v tomto případě by Pán Ježíš Kristus skončil v intermediálním světě namísto v peklech, kam potřeboval velmi  naléhavě vstoupit. Jak je z tohoto vidět, jakákoli jiná forma smrti než ukřižováním by Ho nemohla přivést do bezprostředního styku s pekly pseudotvůrců a jinými pekly.

Musíte zde pochopit to, že aby Pán Ježíš Kristus (tehdy Ježíš Kristus – to je důvodem, proč je užita na některých místech výkladu osoba „On“) uspěl ve Svém poslání, musel postupovat podle kroků a procedur, které byly vlastní struktuře a dynamice planety Nula a zóny vymístění obecně. Kdyby nesledoval tyto kroky a postupy, nebyl by nikdy schopen vstoupit do pekel, aniž by tam kdo poznal (a obzvláště bezpečnostní ochranka agentů pekel), kým je a co je účelem Jeho příchodu do těchto míst. Vidíte tedy, Petře a vy všichni, co čtete tento výklad, že Pán Ježíš Kristus díky způsobu a podobě, jakým s Ním zacházeli Židé, a toho, jak zemřel, byl schopen na začátku vstoupit do pekel inkognito. Kdyby Ho poznali v okamžiku Jeho vstupu, všechna pekla a všichni pseudotvůrci by zmobilizovali všechny své zdroje a prostředky a napadli by Ho se vším, co měli. Takový útok by vedl k jejich okamžité anihilaci. Zóna vymístění by přestala existovat, planeta Nula a všichni lidé na ní by byli zničeni a veškerý pozitivní stav by mohl spáchat existenciální sebevraždu, tím, že by toto zničení odporovalo samé přirozenosti Nejvyššího a zároveň by nebylo pro něj místa, kam by mohl vypuzovat odvrhovanou ideu, která mu říká, že život nepochází z Nejvyššího – Pána Ježíše Krista. Tato idea by na ně mohla zpětně dopadnout a donutit ho, aby spáchal sebevraždu.

Proto bylo nutné podstoupit všechny tyto kroky – jak byly stručně popsány shora – aby se  nic takového nemohlo odehrát. Jiným tajemstvím zde zjeveným je fakt, že pseudotvůrci vzali za své, že Pán Ježíš Kristus nemůže být skutečným Pánem Ježíšem Kristem, když zemřel takovým mrzkým, ohavným způsobem. Bylo jim dovoleno předpokládat, že skutečný Pán Ježíš Kristus by nemohl nikdy podstoupit takový proces a že zemřel během vlastního života na planetě Nula. Samozřejmě neměli ani potuchy o tom, jaký byl v tomto ohledu plán Pána Ježíše Krista. Byli tehdy překvapeni nanejvýše možným způsobem. Neuvědomili si plně, co se skutečně stalo, dokud se úspěšně nezavršilo jejich úplné uvěznění. Jedině poté se jim stalo zřejmým co se událo. A tehdy už neměli žádné prostředky a výchozí bod k tomu, něco proti tomu udělat.

Jsou ovšem i mnohá jiná tajemství o způsobu a prostředcích vtělení Pána Ježíše Krista na planetě Nula do židovského národa a o tom, jak byl Židem. Není doba, aby se všechna zjevila. Některá z nich nemohou být zjevena vůbec, protože se vztahují k Absolutní kondici, z níž se tyto důvody formulují. Jeden by musel být Absolutním, aby pochopil jejich plný význam !


Takže, jak vidíte, některé doslovné výroky v epištolách v Bibli Svaté se okrajově dotýkají věci, když tvrdí, že spasení přichází od Židů. Ovšem autoři těchto epištol neměli ani ponětí, proč tomu tak bylo. Předpokládají jako všichni ostatní, že důvod tohoto sdělení je v prostém faktu, že Ježíš Kristus byl Žid. Je-li kdo Židem a zároveň Spasitelem všech, pak dle logiky tohoto spojení přichází spasení od Židů. Avšak, jak vidíte z tohoto výkladu, důvod, proč spasení nějak přichází od Židů, je mnohem složitější a daleko významnější kvůli faktoru jejich genetického uzpůsobení a veškerých jejich rolí, s jejichž hraním v tomto ohledu souhlasili. Díky tomuto souhlasu budou schopni, až přijde čas, vyjít ze svého prokletí, které je doprovázelo v celé jejich historii; toto prokletí bylo zakořeněno v jejich extrémním zvnějškovatění a zobřadnění Slova Božího a v odmítnutí jej takového, jaké je. Jinými slovy: Budou spaseni z tohoto hrozného osudu spolu s každým jiným, kdo je chycen v pasti negativního stavu.

Nyní se vraťme k tělu Pána Ježíše Krista, které si vzal se Sebou po odchodu z vaší planety. Protože toto tělo bylo tělem Žida a kvůli faktu, že obsahovalo veškeré genetické uzpůsobení nejen lidí, ale všech ostatních včetně, a to je nejdůležitější, pseudotvůrců, bylo to ze všeho tehdy dostupného nejvíce vhodným, aby to mohlo přijmout stav nesmrtelnosti. Nezapomínejte, že délka života pseudotvůrců byla NEKONEČNÁ a že mohli setrvávat v tomto životě do nekonečna. Takže s tímto druhem uspořádání bylo možné transformovat toto tělo z jeho typického lidského fyzického rozpoložení do nesmrtelné božské kondice procesem, kterým se z něj odstranily jakékoli elementy se sklonem k zániku, jakož i vše ostatní vztahující se k časoprostorovému rozpoložení. Navíc bylo podřízeno zákonům nesmrtelnosti a duchovnosti tak, že mohlo být zahrnuto, spojeno a zkříženo s Absolutní přirozeností Nejvyššího, Kdož se tímto stal Pánem Ježíšem Kristem.

Problémem v tazatelově otázce je to, že nevzal v úvahu proces, který se vztahoval k fyzickému tělu Ježíše Krista, a vyložil si je z typické lidské pozice, prostorově-časovým způsobem. Tento pohled na toto tělo už není více použitelný. Takže, aby se znovu po tolikáté zopakovalo, toto tělo nevyžaduje jakékoli zvláštní fyzické místo či podmínky, aby mohlo pokračovat ve své funkci. Především bylo, aby se to zopakovalo zas a zase, úplně pojato zbytkem povšechnosti Absolutní přirozenosti Nejvyššího a zkříženo s ním. Jelikož se z tohoto těla odstranilo vše, mající vztah k času a prostoru, jakož i k procesu zániku, při odstranění všech zel a nepravd, které obsahovalo – před svým vpojením do Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista – se zároveň plně uchovala typická lidská přirozenost se všemi svými rysy, charakteristikami, atributy a zkušenostmi, poskytující Pánu Ježíši Kristu plný přístup ke způsobu, jakým prožívají život nejen lidé, ale též, díky tělu Žida, kdokoli ostatní v celém negativním stavu a, což je nejdůležitější, jak ho prožívají pseudotvůrci, a jak všichni z nich fungují a působí. Tato situace dovolí Pánu Ježíši Kristu nejen eliminovat negativní stav v jeho povšechnosti, ale též spasit všechny lidské tvory, jakož i všechna ostatní stvoření z pekel a ze zbytku zóny vymístění z negativního stavu podobně jako pseudotvůrce. A jak jste byli nanejvýš nedávno informováni, je tento nejdůležitější čin všech činů – SPASENÍ VŠECH – ve své závěrečné fázi.“
15.01.2009 15:36:25
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one