(15)

Doplnění 14Dne 4. září 1993 jsem byl velmi brzy ráno požádán Pánem Ježíšem Kristem, abych sdělil vám všem, kdo máte zájem, následující informace a rady:

„Aby se tato otázka zodpověděla a odpověď na ni byla tak jednoduchá a srozumitelná, jak je jen možné, nechť je její obsah vylíčen v následujících bodech:

Jak víte, ve všech doplněních, která jste donedávna obdrželi se několikrát opakuje, že máte učinit Nové zjevení Pána Ježíše Krista JEDNIČKOU na žebříčku priorit svého života. Někteří z vás se správně tážou na praktický význam tohoto požadavku či rady. Jinými slovy je otázkou, co to v praktickém smyslu znamená, že se Novému zjevení Pána Ježíše Krista dá nejvyšší přednost ve vlastním životě. A jaké jsou dosahy takového požadavku či rady pro normální dennodenní typ činností, kterým jste vystaveni a neustále je prožíváte ? 

(1)
Aby se váš život učinil zvládatelnějším a prostším, jste nabádáni uspořádat svůj každodenní život – v rozsahu, který je proveditelný a prakticky možný – následujícím způsobem: Když vstanete z postele, umyjete se, než učiníte cokoliv jiného, čtěte Nové zjevení. Jak víte, každý den je jiný. Má odlišné spoluoznačení a jiný význam v universalitě všeho. Některé dny jste čilejší a energičtější než v jiné. Jsou dny, kdy je vaše pozornost a soustředění vynikající. Na druhé straně jsou dny, kdy opak je pravdou. Přizpůsobte se těmto proměnám a kolísáním. Znamená to, že některé dny bude vaše čtení Nového zjevení smysluplnější, více naplňující a uspokojivější než v některých jiných. V tomto případě, kdy je to smysluplnější, přečtěte několik stránek či tolik, na kolik máte čas. Během jiných dnů, kdy rozpoložení či stav vaší mysli a vašeho těla je méně příhodný, přečtěte pouze pár odstavců či stránku, aby vaše čtení neztratilo smysl.

(2)
Z vaší vlastní svobodné vůle a volby – bez jakéhokoli vynucování a nátlaku, kvůli principu, kvůli rozpoznání faktu, že je to správné udělat a bez očekávání něčeho na oplátku – vykonávejte veškeré svoje snažení v souladu se svými nejlepšími schopnostmi a do plnosti svých potenciálů při aplikování všeho toho, co je obsaženo v kapitolách 13, 16 a 24 „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, v každodenním životě. Protože lidská paměť je křehká, nespolehlivá a má sklon zkreslit vše, co si pamatuje, jste nabádáni si čas od času přečíst tyto tři kapitoly častěji jako přídavek k pravidelnému čtení Nového zjevení. Použitím toho, co je obsaženo v těchto kapitolách, ve svém každodenním životě splňujete požadavek, abyste učinili Nové zjevení nejvyšší prioritou svého života.

(3)
Po četbě Nového zjevení si řekněte Novou úplnou motlitbu Pána Ježíše Krista a vejděte do nitra metodou, která je pro vás nejvhodnější. V procesu přebývání uvnitř buďte ve společenství, komunikujte a interagujte jakýmikoli prostředky, které máte k dispozici (duchovně, duševně, sexuálně, představou, myšlením, cítěním nebo čímkoliv, co máte), s Pánem Ježíšem Kristem, všemi členy vlastní duchovní rodiny a všemi ostatními členy pozitivního stavu, kteří jsou vám přiděleni za účelem účasti v událostech, které se odehrávají na planetě Nula. Pamatujte si, že v průběhu doby, kdy jste uvnitř, máte zahrnovat do tohoto procesu popředí vašeho vědomého uvědomění, takže si budete vždy vědomě uvědomovat to, co se odehrává.

(4)
Když jste před skončením vašeho denního niterného putování, jak se popisuje v bodě č.3, ze své svobodné vůle a volby pozvěte Pána Ježíše Krista, všechny členy vaší pravé duchovní rodiny a ostatní členy pozitivního stavu, aby vás doprovázeli a byli s vámi po celý den, kdy se zabýváte svými denními povinnostmi, závazky, tím, za co jste odpovědni, zaměstnáním a povoláním, odpočinkem, zábavou či čímkoli, co je na programu každého jednotlivého dne vašeho života na planetě Nula. Mějte to stále v uvědomělém vědomí pomocí metody rozdělené pozornosti – jak se popisuje v jednom z předcházejících doplňků.

(5)
V procesu svého denního života na planetě Nula, bez ohledu na to, co děláte či neděláte, čím se zabýváte či nezabýváte atd., konejte vše na základě principů Nového zjevení. V praktickém smyslu to znamená, že hodnotíte vše, pohlížíte na vše, zkoumáte vše, uvažujete o všem a analyzujete vše atd. z pozice Nového zjevení a jeho nauky. Neberte ohled na jiná vysvětlení událostí a dění, kterým jste vystaveni po celých čtyřiadvacet hodin. Jsou všechna buď nesprávná, či zkreslená. Jinými slovy: Váš postoj v tom všem a ve všem, co se týká vašeho života, má být ovlivněn obsahem Nového zjevení.

(6)
Když tak jdete za svým denním zaměstnáním ve svém lidském životě na planetě Nula, bez ohledu na to, co děláte či co se s vámi děje, a to bez jakékoliv výjimky a vyloučení čehokoli, pociťujete-li například nějaké těžkosti či něco nepříjemného, nebo naopak – něco příjemného a šťastného, mějte neustále na mysli, že je to vše součástí vašeho poslání a pověření a že vše bylo dohodnuto a že není nic ve vašem životě, co by bylo mimo tuto dohodu či mimo Vůli a Dovolení Pána Ježíše Krista.

(7)
Stále si pamatujte, v jakém světě žijete. Jak víte, tento svět se stává negativnějším a negativnějším každou vteřinou. Znamená to, že vy, jakož i kdokoli jiný, jste nenadále bombardováni všemi druhy negativních, zlých, protivných, nesprávných atd. myšlenek, citů, emocí, událostí, dějů či čehokoli, co máte. Tím, že se nacházíte v tomto světě, je absolutně nevyhnutelné, že podléháte velmi často těmto negativním myšlenkám, pocitům, emocím a tomuto chování atd. Vaší povinností a odpovědností v tomto ohledu je rozpoznat tyto protivné stavy a okamžitě se od nich distancovat tím, že je prostě odvrhnete jako vám nepatřící. Když pocítíte nevolnost, strach, zuřivost, či touhu, které nejsou v souladu s povahou pozitivního stavu a s vaší původní přirozeností, okamžitě se zastavte a řekněte si nahlas a jasně (to lze učinit ve vaší mysli potichu, jste – li obklopeni jinými lidmi), že toto není vaším rozpoložením či stavem nebo reakcí, ale že pocházejí a jsou z negativního stavu, a tudíž s nimi zcela a úplně nesouhlasíte. Následně pak vejděte při první příležitosti do nitra a očistěte se od všech možných z nich plynoucí zašpinění a zamoření. Vzpomínáte si, co bylo řečeno v Novém zjevení o této situaci ?  Je pro vás nemožné, abyste z času na čas nezakopli a neupadli, ale vaší povinností a odpovědností v tomto ohledu je okamžitě vstát, když upadnete, nebo se narovnat, když zakopnete. Budete-li právě takto jednat, nemůžete si přivlastnit či osvojit nic negativní a protivné povahy.

(8)
Jste nabádáni, abyste přijali skutečnost, že různí členové Nového zjevení, jakož i kteříkoli jiní v tomto ohledu, mají odlišnou roli, odlišné pověření, poslání, odlišný osud atd. než vy sami. Avšak všichni ostatní se vším tímto mají vztah, ať tak, či onak, k Novému zjevení. Takže slouží svým životem a příkladem nějakému důležitému účelu. Z toho důvodu se máte veškerým způsobem vyhýbat tomu, abyste je soudili, odmítali, zavrhovali, odkládali jako odpad, nezlořečili jim, nezvedali nad nimi prst, nebavili se s nimi nebo se jim vysmívali tak, či onak. Ti z vás, kdo čtou, přijímají a praktikuji Nové zjevení, jsou integrálně spojeni toutéž ideou, která vyvěrá přímo z Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Proto jste v Jeho/Jejích očích stejně hodnotní a potřební. Ze strany Pána Ježíše Krista není v žádném ohledu možné a nevzniká žádné přednostní zacházení s kýmkoli z vás. Jste nabádáni následovat příkladu Pána Ježíše Krista, abyste byli ve svém relativním rozpoložení stejní či podobní jako je On/Ona nebo Ona/On. Aby se toho, jakož i cokoli jiného dosáhlo, požádejte Pána Ježíše Krista  o pomoc. Požádejte Ho/Ji či Ji/Ho, aby vám pomohl konat vše v životě bez ohledu na to, co to je, s Ním/Ní, Jím/Jí, skrze Něj/Ni a z Něj/Ní, kráčejíce vždy s Ním/Ní či s Ním/Ní. Takže prostými slovy: Konajíce vše pod dohledem, doprovodem, vedením , kontrolou a předsednictvím Pána Ježíše Krista.

(9)
Při praktikování vaší lidské sexuality jakýmikoli prostředky se distancujte jak jen možno za podmínek lidského života od typicky lidského pojetí a chápání toho, co je sexualita zač. Pro členy Nového zjevení, ty, kdo se plně identifikují s jeho principy a ideami, je sexualita prostředek sdílení, radosti, potěšení, rozkoše a obohacení vlastního každodenního života, která zasahuje do fyzického a tělesného pociťování. Někteří z vás by mohli mít sklon opovrhovat smyslnou a čistě tělesnou rozkoší sexuálního aspektu. Sexualitu máte ve svém lidském životě pojímat tak, že je rozšířením duchovní a duševní rozkoše do fyzických a tělesných zážitků (tedy z nitra do zevnějšku). Nelze vyloučit fyzický aspekt z jejího praktikování. Smyslnost v tomto ohledu působí jen tehdy, když neberete ohled na duchovní či duševní konotaci vlastní sexuality. Ale je tu jiný bod v této věci. Smyslné poznání se z duchovního hlediska vztahuje k praktikování sexuality v sexuálních orgiích během uctívání satana, v různých náboženstvích, kultech, pseudoduchovních rituálech a při nárokování si „prominentních“ guru, swámí a různých pseudoduchovních vůdců na planetě Nula, kdy jediná cesta k Bohu je skrze sexuální styk výhradně jen s nimi. Jste nabádáni se za každou cenu vyhýbat takovému praktikování a pojímání sexuality. V tomto ohledu před tím, než přistoupíte k sexuálnímu styku, prozkoumejte velmi pečlivě své sklony a motivace, s jakými plánujete se pustit do tohoto aktu. Vždy požádejte Pána Ježíše Krista o radu v tom, či onom, zdali jsou vaše sklony a motivace duchovně, duševně a fyzicky náležité a zdali má vámi plánovaná účast v sexuálním styku s případným sexuálním partnerem podporu Pána Ježíše Krista a zda-li by byla prospěšná a užitečná všem, jichž se to týká zde a v duchovním světě. S přístupem ke své sexualitě v tomto ohledu nemůžete nikdy kráčet nesprávným směrem.

(10)
To, že se Nové zjevení učiní vrcholnou prioritou vašich životů, NEZNAMENÁ, že se vzdáte svých pravidelních denních činností, zábav, odpočinku a čehokoli, co máte. Po nikom se nežádá, aby se něčeho vzdával, s výjimkou všech nátlaků negativního stavu a všeho, co komplikuje váš život, dělá jej obtížným, zatěžujícím, zamotaným, nezvládatelným, nešťastným a depresivním. Požádejte Pána Ježíše Krista, aby vám pomohl zbavit se všeho ve svém životě, co má tuto protivnou povahu. Jinak máte spokojeně užívat svého života ve všech jeho aspektech a buďte svobodní a nezávislí na komkoli a čemkoli, jsouce zodpovědní a schopni skládat účty jen za svůj život, a ne za jiného. Se svou svobodou a nezávislostí nedělejte žádné kompromisy kvůli ničemu a nikomu. V každé situaci, kdy se takové kompromisy vyžadují, požádejte Pána Ježíše Krista, aby vás vedl v tom, či jakémkoli jiném ohledu, abyste tak mohli poznat, jak postupovat a co dělat ve všech situacích na planetě Nula. A, což je nejdůležitější, snažte se s pomocí Pána Ježíše Krista ustanovit náležitý a správný postoj ke každému a všemu a ve všech záležitostech svého života dle principů Nového zjevení.

(11)
Učinit Nové zjevení nejvyšší prioritou svého života znamená akceptovat fakt, že jste zde na planetě Nula se SPECIÁLNÍM POSLÁNÍM od Pána Ježíše Krista. Protože se jedná o pověření od Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti, máte to považovat ze nejvyšší možnou poctu a výsadu. Vzhledem k tomu vykonávejte všechny své povinnosti, závazky, práce a své pověření či cokoli máte s povznesením, rozkoší, radostí, spokojeností, potěšením a štěstím a se všemi pozitivními city a emocemi, vyhýbajíce se, jak je jen možno, pocitům nudy, odporu, deprese, nenaplnění, nespokojenosti a toho, že jste vyhořelí. Naučte se přijímat svůj osud, svou práci a pozici, či cokoliv máte, jako pověření od Pána Ježíše Krista. Nakonec je tomu tak !  Snažte se všeobecně o to nejlepší do krajnosti svých potenciálů ve všem, co děláte či neděláte, bez ohledu na to, co to je či není. Rozviňte si pocit spokojenosti z vlastního života, protože to velmi uspokojuje Pána Ježíše Krista a veškerý pozitivní stav, když jste sami se sebou a se svým životem spokojeni – z pozice Nového zjevení.

(12)
A na závěr: Učinit Nové zjevení číslem jedna na žebříčku priorit svého života znamená být zodpovědným a schopným SLOŽIT ÚČTY za to, jak smýšlíte, cítíte, chcete, chováte se, konáte a představujete se sami sobě, Pánu Ježíši Kristu a druhým. A konat to vše z vlastní svobodné vůle a volby, pamatujíce na to, že struktura Stvoření a sentientní mysli je taková, že každá volba, bez ohledu na její obsah a působení, má v sobě zakotveny své vlastní důsledky a výsledky. Když hovoříme o vaší odpovědnosti a zodpovědnosti, hovoříme o nutnosti nést důsledky jakékoli volby či dohody, kterou jste učinili. Taková volba anebo dohoda zavazuje. Toto je Universální zákon. Jakmile ji učiníte, tím, že jste ji učinili vy, stáváte se za ni plně odpovědnými a zodpovědnými. Někteří z vás se snad cítíte ohroženi předcházejícími výroky v některých doplňcích, které se týkají této věci. Někteří s vás mysleli, že to zní poněkud drsně. Avšak nikdy to nebylo míněno tak, aby to takto vyznělo nebo aby to takové bylo. Prostě to znamená, že kdykoli učiníte volbu či dohodu či nějaký závazek, stáváte se plně odpovědnými a zodpovědnými za to, jak splníte požadavky vaší dohody, volby, smlouvy či čehokoli, co máte. Toto je prostá logika uspořádání sentientního života – jakéhokoliv sentientního života. Není tomu nijak jinak nikde a nikdy ve stvoření či jinde. Prostě řečeno: vyhýbat se tomuto znamená vyhýbat se životu. Používejte, prosím, techniku zrcadlení v její úplné formě za účelem provádění všeho, co bylo řečeno v tomto bodě či bodech předcházejících. Děkuji vám všem za uvážení těchto bodů a všech předcházejících doplnění novými údaji. Na závěr této rady pokračuj, Petře, a řekni to, co jsem ti navrhl.“

Aby se vyhnulo jakémukoli pojímání nátlaku, diktátu, tlaku či násilí a aby se zachovala plně svoboda vůle a volby, žádám ve vší pokoře a poníženosti a skromnosti vás, kdo přijímáte tyto doplňky, abyste mi dali vědět (písemně či telefonicky), jestli chcete pokračovat v jejich příjmu. Pokud neodpovíte na tento požadavek během odpovídající a obvyklé doby, bude se to považovat za to, že si nepřejete dostávat tyto doplňky. V tomto případě je nedostanete, pokud o ně znovu nepožádáte. Děkuji vám za vaši pozornost v této věci a za vaši promptní odpověď na mou žádost. Další doplnění novými údaji nepřijde dříve, než se uskuteční společné setkání Marka, Petra a Pána Ježíše Krista (někdy v průběhu měsíce října). To vám poskytne čas, abyste mohli přijmout vše, co vám bylo doposud sděleno ve 14 doplněních. Přeji vám vše nejlepší. Petr.
(16)

Doplnění 15Dne 9. října 1993 v průběhu mé návštěvy Marka K. v Koloradu nám Pán Ježíš Kristus poskytl následující informace, abychom je zvážili a uvedli do života – pokud se rozhodneme tak učinit ze své svobodné vůle a volby. Tyto informace přišly opět formou rozhovoru.

„Dobré ráno, Petře. Začněme dnes právě tím, že nastíníme a řekneme následující: Jak víš, jsou podmínky a okolnosti, za nichž vše na všech úrovních nastává, nové a odlišné. Také odrážejí umístění či přemístění všech prvků energie, jak vám bylo asi před rokem naznačeno, že by se tak mohlo stát. Než budeme pokračovat, omezme však své soustředění na velmi jednoduchou úroveň. Jak víš, je povznášející a radostné, že vaše činnost a ze všeho nejvíce vaše záměry se na této úrovni pociťují s velkým povznesením a radostí. Pamatuj si, že se nejprve soustředíme na ustanovení a objevení zvláštních aspektů toho, proč máš v tomto daném čase a prostoru toto poslání – postupovat v před v tomto porozumění, aby tak i ostatní mohli jednoduše a náležitě pochopit, jak se to uplatní u jejich vlastní pozice, a tedy v pozici všeobecné.

K tomuto se hodí zajímavá metafora, kterou lze prostě popsat následovně: Kdyby se všem entitám na planetě Nula a v negativním stavu jednoduše poskytl dar pochopení toho, kým jsou, přestal by negativní stav prostě existovat. S tímto na mysli začneme dnes vyvoláním a novým posílením úvah, že je nyní včas a vhod, aby všichni náležitě porozuměli tomu, kým jsou. A také tomu, jak se hodí do kontinua zde-a-nyní.

Dnes probereme a nabídneme k úvaze v zásadě tři body a další budou následovat zítra a brzy ráno v pondělí. Teď, když jsme se tu spolu sešli o tomto pěkném víkendu, je důležité myslet též na rozšiřování sféry uvědomění, kterou máš osobně, Petře, a tudíž pomáhat a rozšiřovat sféru použití Nového zjevení. Zítřejší poselství vyžaduje dnešní úvod, protože bude velmi nové. Ale připomíná se vám také skutečnost, že Nové zjevení je ve svém celku nové. V úvodu je také velmi včasné a vhodné si uvědomit, že zároveň  by se ničemu v Novém zjevení neměla dávat příležitost, aby se to stalo starým. Toto je náš první bod.

Takže můžeme začíst s těmito třemi body. Jak víš, Petře, na počátku, když lidští tvorové dosáhli bodu svého vlastního uvědomění v procesu oddělování Božského od jejich lidskosti a stvoření této falešné konstrukce, byl jedním z elementů, který byl vložen do působení jejich mysli, sklon, ba přímo nutkání vyhledávat něco důvěrně známého. Vzhledem k úchylnému způsobu, jakým je zapojena lidská mysl, z čehož tudíž vyplývá a jehož výsledkem je přepojení všech fyzických procesů, je toho důsledkem, že spojení s Absolutním vědomím, které lidští tvorové zajisté mají, má chvilkovou podobu. Ale doposud není rozvinuto tak, aby bylo v popředí lidského uvědomění. Kvůli tomuto zřejmému oddělení je tu sklon či potřeba tíhnout ne tak k tomu, co je – metaforicky řečeno - na hraně, ale raději k tomu, co je důvěrně známou půdou pod nohama. Ale paradoxní na tom je, že v zde-a-nyní lidského uvědomění je, jak víte, působení lidskosti takové, že snahou ustanovit důvěrně známý základ – který je všem lidem znám a umožňuje jim působit, nebo, což je výstižnější, na který jsou omezeni – se lidé z vlastního dopuštění sami dostanou na špici. A lze to ověřit pohledem na stav záležitostí, se kterým je nyní konfrontována většina mládeže a světa. Co se tím myslí ?

Aby se tomuto bodu rozumělo, je nutno opět zjednodušovat. Jak lidé vyhledávají důvěrně známé, což je pro ně jediným pohodlným způsobem působení, je tu stále narůstající proces, jehož výsledkem je rozpoložení, jež stále a velmi neochvějně odstraňuje jisté prvky, které by jinak byly v jejich vědomí. A protože je tu zřejmá desintegrace, kterou v tomto bodě lidstvo pociťuje, je tu souběžná vytrvalost, s jakou lidé přistupují k představě stability, která je ve skutečnosti falešnou představou – neboť se týká stability na planetě Nula. Jedinou stabilitou, jakou lze očekávat na planetě Nula, je stabilita pocházející z uvědomění, že nic není stabilní. Teď je to v několika ohledech zpětným pohledem, ale ten vede k něčemu novému a tím je následující:

Doposud nebyl nikdo schopen uchopit konkrétně a, což je nejdůležitější, zkušenostně představu nestabilního. Protože dokonce i s informacemi a vědomím Nového zjevení nebylo doposud ani včasné, ani vhodné se soustředit na stabilitu skrze nestabilitu. Tento paradox je poněkud obtížné pochopit. Jak víš, Petře, jak zahajují mnozí proces své duchovní transformace v rovině svého vlastního uvědomění, tedy řekněme bytím na živu, stávají se účastníky této transformace; když dosáhne nejvyššího bodu či vrcholu počátku, čehož znakem je, že si uvědomují svoji vlastní duchovní transformaci a též okrajové prvky s ní spojené (totiž být s to vám o tom vyprávět, nebo se s k vám z tohoto zvláštního důvodu připojit), tedy se jejich mysl stává naplněnou mnoha, mnoha prvky, které jsou vhodně načasované, protože je pro ně vhodné a časově příhodné, aby se soustředili na veškeré toto zjevné pozdvižení, které je spojeno s duchovní transformací. To je v podstatě procitnutí.

Je-li tomu tak, soustředí-li svoji energii na toto procitnutí, pak je pro ně velmi obtížné se též soustředit na jiné elementy objevování, které jsou jednotlivci jako vy nyní připraveni pochopit. Takže vidíte, že následuje pěkné pokročení – že v procesu počáteční duchovní transformace se tu toho vynořuje tolik a tak mnoho věcí je uvrženo do stavu převratných změn, že je nutně třeba soustředit se na sebe. Jakmile se tohoto bodu dosáhne a uspěje se v něm, je možno se soustředit na dodatečné elementy, kterými jsou ve skutečnosti doplnění novými údaji. Takže s tímto na mysli a s pochopením toho, že to předtím nikdy nebylo časově vhodné, protože kolektivně jste vy jako skupina nebyli na této pozici a prostě se to nehodilo – s tímto poučením a porozuměním můžeme nyní pokročit v této rozpravě.

Je přirozeností lidí, že používají pojem paradox pro něco, co přesahuje jejich rozsah chápání. Přesto je ale pojem paradoxu svým způsobem nejvhodnějším obratem pro toto, co máte chápat jako svoji cestu návratu. Protože na počátku  je konstatování skutečnosti či paradoxu nebo věci – a pak je tu druhá strana paradoxu, jíž je to, co nedává na první pohled žádný smysl – ta souvztaží s cestou návratu. Ale ve skutečnosti je to jen cedulka či štítek, který je velmi vhodně vtisknut či pojmově uzpůsoben v lidské řeči, aby se popsalo něco, co ve skutečnosti nepřináší žádné porozumění v situaci zde-a-nyní na planetě Nula. Ale v podstatě je vhodné pochopit, že nyní přišel čas se tím zabývat. Co to znamená ? 

Při umisťování všech lidských tvorů a u jejich kolektivních voleb existuje bod, ve kterém kolektivní volba zaujme pozici nasměrování. Tím se má říci následující: V průběhu dějin planety Nula a lidstva je tu vždy prvek zralosti, jenž je pro negativní stav nutný k tomu, aby vyčerpal důvod, pro který vstoupil do jsoucna a bytí. Ale je tu též okrajová sada okolností, které podporovaly rozvoj toho, aby negativní stav dosáhl svého plodného dozrání. Důsledky, které z toho tedy plynou, mají nyní dvojí účel.

(1)
První spočívá v bezprostřední ilustraci ve zde-a-nyní v každém jednotlivém období na časové linii negativního stavu, která slouží k naznačení toho, že negativní stav se vskutku aktivuje a probíhá. Druhý účel, který lze v jeho působení popsat jako podélný, vede ale takovým směrem, aby negativní stav vskutku došel plodnosti, což znamená, ke svým následkům a důsledkům.

Jakmile se posunou všechny energie od prvního účelu ke druhému, což nyní znamená, že negativní stav se nashromáždil do toho, co se popisuje jako jeho kondenzace, jež slouží dvojímu záměru – jeho izolaci a separaci, ale také vnímání negativního stavu jako kondenzujícího ve smyslu energie a v pseudosmyslu jeho oživování – pak negativní stav již nepotřebuje vynakládat podstatnou část své energie za prvním účelem, jímž je projevování jeho vlastní existence. Takže pro tuto dobu je charakteristický posun od prvního prvku ke druhému, kterým je dovedení negativního stavu k jeho plodnosti – dle tvé terminologie, Petře, k jeho výhře čili vítězství.

Co to znamená ?  Důsledky, které jsou toho výsledkem, jsou ve skutečnosti tímto vnímaným posunem. A tento posun, který později zkušenostně prožíváte jako mnohonásobně se projevující, ale, a to je nejdůležitější, jako zdánlivě rušivý vjem nepřítomnosti něčeho důvěrně známého, a tím se navracíme zpět k zahájení či počátku tohoto rozhovoru – absenci familiárního, je zajisté odchýlením se od prvního elementu. Jinými slovy negativní stav musel vynaložit jisté množství energie, aby projevil, že skutečně existuje, a tudíž poskytl platformu důvěrné známosti lidským tvorům, na něž má působit. Jemnosti svého působení a svých triků byl negativní stav v zásadě s to naučit lidi věřit, že fakticky existovala základna důvěrně známého a základna toho, co se může v uvozovkách vyložit jako „dokonalý život“ na planetě Nula.

Takže, Petře, vidíš, že je tu souběžnost v otřásání ohromné a úsporné tendence individuí, aby vnímala „dokonalý život“ na planetě Nula, a tudíž aby využívala svůj dvojaký výklad „dokonalého života“ jako vztažný bod veškerého působení a všech aktivit, které podnikají. Ale souběžně na druhé straně mince je tu ponětí toho, že existuje absolutní duchovní anarchie, která se tak dobře projevuje u mnoha mladých lidí, u nichž zcela a úplně absentuje cokoli důvěrně známé, a tudíž vše, co je jim důvěrně známé, je to, co důvěrně známé není.

Tento posun či toto oddělení v pseudokontinuu na planetě Nula naznačuje, že posun energie se nyní fakticky přiřazuje ke druhému elementu přivedení negativního stavu k jeho pseudovítězství. To jest, jak se opakuje, neexistuje již potřeba či sklon vynakládat energii na to, aby se předvedlo, že planeta Nula je v podstatě místem, jaké má být.

Takže s tímto posunem přicházejí zřejmé důsledky pro agenty pozitivního stavu na planetě Nula. A je důležité, že to je náš první bod kvůli faktu, že jste také dobrovolně sdrátováni ve formě lidských tvorů na planetě Nula – ačkoli se z milosti a pocty Pána Ježíše Krista v okrajovém smyslu převíjíte – stále ještě potřebujete částečně přijímat a, což je mnohem důležitější, vnímat svým lidským  uzpůsobením to, co zde nastává. Je to jediný způsob, jakým byste to mohli prožívat, přijímat, upotřebit a chápat, a tudíž umožnit druhým toto poznání. A toto je nyní velmi důležité kvůli pochopení toho, kde se nacházíte a do čeho se hodíte.

Proto postupme k bodu druhému. A mimochodem: V procesu přepisu, jak ti ráno postupuje, se ciť zcela svobodně při rozpravě o tomto bodu.

(2)
Bod číslo dva se, Petře, vztahuje k tobě osobně. S ohromnou radostí je ti věnován s připomínkou, že to pochází z Absolutní štědrosti Pána Ježíše Krista. Jak nyní víš, tvá pozice a mise je vskutku spojena s oblastí napomáhání druhým při objevování toho, co ve velmi jednoduchém smyslu přibližuje Absolutní pravdu. Tímto objevováním, tímto procesem a, což je nejdůležitější, tímto nadáním, které jsi obdržel, jsi položil značný důraz na toto své poslání jako takové a přiložil jsi mu velký význam. Avšak v této chvíli je časově vhodné a náležité tě požádat, aby ses seznámil s několika novými věcmi, které jsou následující:

Jak bylo uvedeno v bodě jedna, je včasné a důležité, aby se opět na světlo ramp dostalo povědomí toho, že by bylo krajně nevhodné pro cokoli z Nového zjevení, aby se to stalo zastaralým. Co to tedy znamená, co se tebe, Petře, týče ?  Můžeme začít pohledem na metody a praktiky, které se doposud užívaly. A říká se stručně, že se, jak je ti známo, Nové zjevení ve své čisté ideji - formě spíše než, jak bychom řekli, ve formě archivní jako psaná kniha – ve kteréžto podobě tato idea - forma nastala na počátku – Petře, nemůže nikdy stát zastaralým. Protože vlastní této ideji - formě, která vyvěrá přímo z Absolutní energie Uvědomění Pána Ježíše Krista, je vestavěný bezpečnostní činitel, který způsobuje, že nic v ní se nemůže stát ničím jiným, než obnovujícím se. Jinými slovy v absolutní vizi není Nové zjevení ani knihou, ani přepisem, ani ničím jiným než krásnou ideou energie světla, která se neustále obnovuje a znovu rodí. Toto je jeho nádherná forma v pozitivním stavu, Petře. Při potřebě, aby byla k dispozici lidským a jiným tvorům v rozmanitých součástech stavby multivesmíru, bylo nutné, aby na sebe vzala psanou formu. Na určitý čas je to jediný způsob, jakým se může přijímat náležité šíření takové energie.

Avšak co je předmětem stárnutí, jsou metody a praktiky. Na planetě Nula bys nyní mohl pojímat následující: Protože metody a praktiky jsou elementy, které jsou zajisté z planety Nula, mají charakter svého času a prostoru. Je typické – protože jsou nástroji tvého chápání v říši a oblasti lidskosti – že by se mohly stát novým terčem posunu, který vnímáš. A protože negativní stav již nevynakládá energii na první element, kterým je demonstrace jeho uvědomování nebo existence, a protože se nyní posouvá ke druhému bodu, který je  důsledkem a následkem, ohnisko energie se stává více jak terčem, Petře.

Všechny rozpravy o zrcadlení a předcházejících elementech minulého roku byly předchůdci této skutečnosti. Tu se splétá nebo se rozvíjí překrásná logika, která je pochopitelná ve smyslu následku negativního stavu. Jak se uvádí, toto bude vhodné jen pro nemnoho vás, Petře, neboť jen nemnoho z vás se nachází v pozici, v níž jsou připraveni to pochopit. A proto se tu nyní v tomto bodě trochu odchýlíme, abychom ve formě poznámky pod čarou probrali následující velmi důležitou věc:

Neznepokojuj se prosím nedostatkem odpovědí od jistých jedinců, neboť se to v tomto bodě může popsat jako splývání různých forem vlivu, což je charakteristické pro zde-a-nyní na planetě Nula. Vezměme jednu formu za druhou a zkombinujme je. Jak víš, někteří jedinci neodpověděli na tvoji výzvu, kterou si rozeslal ve smyslu toho, aby se požádalo o doplnění Nového zjevení novými údaji. To ukazuje na něco zvláštního v čase a prostoru na planetě Nula. Ti co si zvolili neodpovědět, ve skutečnosti odpovídají na částečný iniciační prvek uvnitř svého vlastního jsoucna. Více o tom bude řečeno později. Neznamená to prostě, že odpadli. Odpovídají na určité popudy. A jak víte, protože jsou rozmanité stupně přijetí Nového zjevení, jsou určití jedinci taktéž náchylní k různým úrovním reakcí na energii negativního stavu.

S tímto na mysli by se nyní mohlo tušit, že není-li zjevné zavázání se Novému zjevení dostatečné k tomu, aby se vyhnulo náklonnosti k energii negativního stavu, bylo by třeba tak řečeno zvýšit vlastní závazek. Ale to již není udržitelný argument, a není z následujících důvodů:

Každý, potenciálně každý, kdo se vtělil na planetu Nula, má určité a zvláštní aspekty spojené se svým posláním, které jsou striktní záležitostí mezi ním a Pánem Ježíšem Kristem. A je časově vhodné a užitečné si nyní uvědomit, že je-li někdo ze 75 % zavázán Novému zjevení, neznamená to, že tento jedinec je líný, přelétavý či jakýkoli, ale znamená to spíše, že jisté energie přítomné na planetě Nula v této chvíli spouštějí tuto jednotlivou demonstraci a manifestaci toho, čím tito jedinci jsou. Pozicí, ve které se nacházejí, slouží proto veškerému Stvoření jako krajně cenný příklad. Proč je to nyní z časového hlediska vhodné ?  V podstatě proto, že nyní je vše na úrovni vytváření příkladu ve zkušenosti. Slouží to jako velmi, velmi užitečný příspěvek všem jednotlivcům v tom, čím a kým teď právě jsou. A nejdůležitější skutečností, kterou budeme dnes probírat, je pro vaši informaci, Petře, Marku a vy všichni ostatní, to, že představa ukládání z vnějšku dosáhla velmi, velmi důležité úrovně.

Co by se doposud  charakterizovalo jako zevní nátlak, má ve skutečnosti nový význam. Jestliže je příležitost pohlížet na pojímání nátlaku, jak se popisoval a vnímal dříve, pak je tu krajně velký rozsah informací, které by byly ponechány stranou. Protože s posunem negativního stavu, který je ovšem nyní nutný a správný, se pojetí nátlaku dostává na velmi, velmi citlivou úroveň. A tohoto rána je pro tebe a Marka, Petře, včasné, abyste pochopili, že nyní má nátlak nový potenciál. Jinými slovy: To, co nebylo doposud nátlakem, je jím teď, a je to proto, že kvůli posunu energie jsou jistí jednotlivci spojeni s jednotlivými úrovněmi či jednotlivými ideologiemi. Tyto ideologie se vyvolávají duchovní formou. A tudíž jedinec dochází k úplnému uvědomění toho, proč se má či začíná spojovat se svými vlastními duchovními předpoklady, což pak zpětně přivádí k rozpravám o tom, proč daný jednotlivec byl stvořen ve světle či v ... to je poněkud obtížný bod, Petře. Zopakujme si zas a znovu toto: Je tu idea, velmi zásadní idea dohody mezi jednotlivcem a Pánem Ježíšem Kristem. A to se v metaforickém smyslu může vnímat jako to, jak je jednotlivec stvořen, a skrze to dostáváme kód či rozvoj účelu, kvůli němuž bylo jednotlivé  individuum stvořeno či zfabrikováno – ať by se jednalo o jakýkoli případ. A ten kód by se mohl kvůli pochopení obrazně popsat jako počítačový čip, Petře.

V tomto čipu jsou zahrnuty programy působení a chování tohoto jednotlivce, které jsou specifické jen dle dohody, kterou tento jednotlivec učinil s Pánem Ježíšem Kristem. Ta určuje působení individua a jeho chování po celý jeho život. A nyní přichází to, co je závažné a kritické, Petře, neboť se tím doplňuje pojetí životní cesty. Toto je nejkrásnějším poselstvím. A je to proto, že kvůli srozumění mezi jedincem a Pánem Ježíšem Kristem, což se může vnímat jako naprogramované v tomto počítačovém čipu, odrážejí tyto události a následnost podél životní cesty toto naprogramování. A tudíž jsou v průběhu životní cesty také nedílnou součástí tohoto naprogramování určité reakce, které jsou spuštěny rozličnými energetickými úrovněmi – ať jsou z negativního stavu, či jakékoli jiné.

Takže se dá říci, že pokud má někdo dohodu s Pánem Ježíšem Kristem být po určitý čas v blízkosti Nového zjevení, aby se vykonala určitá práce, uskutečnili se určité prvky a vytvořilo se východisko pro další pokračování, a nyní se tento jedinec kvůli nějakým důvodům vnímá jako uchylující se od Nového zjevení, jeho poslání bylo nicméně splněno, pokud učinil vše, co bylo předem naprogramováno a dohodnuto mezi ním a Pánem Ježíšem Kristem. Tehdy vykonal tento jednotlivec svou práci. A to odchýlení je zajisté také fakticky předem naprogramovaným prvkem. A není to odpadnutí, jak někdo může pociťovat kupříkladu u těch, co odpadnou od babtistické církve. Neboť kdyby tomu tak bylo, byli byste všichni ztraceni.

Ale co je teď závažné, Petře, a včas se to dostává do vašeho povědomí, je představa nátlaku. Není-li tato informace odhalena, pak se tito jednotlivci samozřejmě prostě vnímají jako odpadlíci či jako ti, kdo se odvrátili kvůli nějakým periferním elementům. Ale důležitý je teď následující scénář: Předpokládejme, že je tu pořadí, v jakém mnozí přicházejí k Novému zjevení v jeho formě na planetě Nula. A jeden za druhým tito lidé odpadají – jak se všeobecně pociťuje – a v době přechodu by tu byli jen tři z vás. Pravda by byla stále pravdou bez ohledu na to, jak do někoho jiného vstupuje či jak ji kdo vnímá, či na cokoli jiného. A byť je to prostě jen hypotetické vylíčení – je tu včasné, že každý jednotlivec, který přichází do styku s Novým zjevením – tedy každé individuum na planetě Nula, má svoji zvláštní roli ve vzájemné mezihře, ve které se vytváří pozice pro náležité následky na planetě Nula. A to zahrnuje ty, kteří přijdou do styku s Novým zjevením, a též ty, kteří s Novým zjevením nezůstanou, jak to vnímáte vy.

S tímto na mysli  lze pojem vkládání z vnějšku probrat v přijatelné formě. A nyní se můžeme vrátit a v zásadě uzavřít tuto poznámku pod čarou, Petře. V pojetí ukládání z vnějšku, jak se mu rozumí v samotném lidstvu, se na něj pohlíží dvěma způsoby: Především je ve skutečnosti vše přítomné v pravé duchovní realitě na planetě Nula vloženo z vnějšku. Je to ale na druhé straně to, co se od planety Nula požaduje, aby mohlo nastat ponaučení. Takže jak jste přicházeli na planetu Nula jako agenti pozitivního stavu, souhlasili jste s tím, že přijmete metody a způsoby vkládání z vnějšku jako svou prvořadou metodu poznávání.

Kdyby dozajista nebylo na planetě Nula žádného vkládání z vnějšku, veškeré poznání by vyvěralo a prýštilo z nitra – jak je náležité a správné. A tak vy, kdo jste agenty pozitivního stavu, působíte ve skutečnosti duálně, přičemž je tu stránka vnějšího vkladu, ve které např. přicházejí poselství v psané formě, takže mnozí, kdo četli Nové zjevení, je ve skutečnosti četli jako konstrukci, která přišla z vnějšku. Jinými slovy z knihy do jejich vědomého uvědomění. Ale souběžně je tu činitel intuice, který je opakem vložení, který verifikuje a potvrzuje takové informace a potvrzuje jejich platnost pro daného jednotlivce.

To je ovšem metoda, která je povětšinou vyhrazena agentům pozitivního stavu – jak těm, kteří jsou s ním nyní otevřeně spojeni, tak i těm, kteří s ním spojeni nejsou nebo skrytě. Zajímavé je však to, že tento prvek se v narůstající míře zmenšuje. Znamená to tedy, že vlastní lidští tvorové doposud měli příležitost a  schopnosti se přinejmenším v jistém ohledu dotknout tohoto pojetí ve svých životech – pojetí opačného k vložení z vnějšku, kterým je osobní, intuitivní typ objevování. Jelikož ale i to si negativní stav přivlastnil, je nyní důležité, že toto bude vskutku dostupné jedině těm, kdož rozmanitými způsoby vedou za ruku jiné. Např. Margaretina školka, tvoje úsilí, Petře. Skrze dílo, které ty a Marek a někteří další konáte, pomáháte lidem s odpovědí na jejich vlastní otázky. A je jen málo lidí, kteří k vám nyní kvůli tomu přistupují. Ale zajisté je se stále o co zajímat v psaném slově Nového zjevení. Ohniskem je nyní pomoc, aby se podpořila tato samotná schopnost v jiných. A to je něco velmi nového, na což se nikdy před tím nesoustředila pozornost, protože v minulosti množství této energie procházelo jinými kanály, což bylo velmi potřebné a nutné.

Porozumět nyní opaku vkládání z vnějšku znamená v podstatě pomáhat  a být nápomocen druhým, aby byli nejprve s to klást své vlastní otázky a za druhé na ně získat odpověď. To v podstatě pomáhá rozvíjet proces intuitivního uvědomění, bez něhož je každý, kdo provádí přechod do duchovního světa, neschopen působení. A důvod, proč je toto nyní včasné, je ten, že i v Nové škole je posun, Petře. To, co je zatím vodné říci a co je nyní dostupné popisu, odráží v podstatě skutečnost, že přijímání do Nové školy má kritéria. Dobrovolnost je nejzávažnějším kritériem. Za druhé je to ale vykázání určitých základních dovedností. To přináší otázku podmíněnosti. A ta je úvodem k bodu třetímu.

Vaše odpovědnost je nyní také spojena s podmíněností. Jak víte, a toto je velmi důležitý bod, je Absolutní láska Pána Ježíše Krista bezpodmínečně přístupná všem. Avšak odpověď a odpovědnost za odpověď se zakládají především na ochotě přijímatele čili na ochotě objektu. Protože Absolutní láska, Božské milosrdenství a Odpuštění Pána Ježíše Krista jsou přístupné každému, je jedinou nutnou podmínkou pro odpověď, aby tu u příjemce byla ochota přijímat takovou Božskou lásku, Božské milosrdenství a Odpuštění, a tudíž zahájit cestu porozumění tomu, co to ve skutečnosti znamená.

Prvním elementem této skutečnosti je uznání, že taková Božská láska, Božské milosrdenství a Odpuštění zajisté existuje. Jestliže je to vskutku milník - a zajisté to bude, Petře, milníkem pro mnoho, mnoho, mnoho, mnoho lidí – bude to počátkem a poslouží to jako kritérium přijetí do Nové školy. Ale je zde včasné a vhodné uvést, že s tímto posunem a energií, Petře, je tu teď jakési zmenšení uvědomělosti toho, že tato nepodmíněnost může především existovat a že se může za druhé použít, rozeznat a být božsky přítomná v lidských životech.

Je právě načas pohlédnout na jistá individua, která jsou dle tebe, Petře, tak sešněrovaná, že nemají žádnou základnu či oporu pro rozpoznání byť i nejzákladnějších prvků toho, proč existují. Vidíte, že je to tam, kde se nyní nachází terč negativního stavu – v završení cyklu zaměřování se na tuto energii. Protože tento posun proběhl  také k této nové formě a k novému soustředění energie, toto soustředění se ve skutečnosti stává velmi, velmi zásadním prvkem ochoty. A je tudíž časově vhod, že jste nyní požádáni - a to se ještě v průběhu tohoto víkendu bude rozebírat – abyste porozuměli tomu, jak se může vaše metoda působení ve vašem bytí na planetě Nula začít obracet k představě této ochoty. V zásadě by bylo užitečné shrnout, jak to může nastat.

Především jsme v poznámce pod čarou popsali, že každý má zvláštní dohodu, známou jen jemu a Pánu Ježíši Kristu, kvůli níž a jíž přichází do jsoucna a bytí. Ta tudíž nastavuje jeho působení, jak se popisuje v metafoře o počítačovém čipu. A ustanovuje také pozici pro vaše působení jako reakci na ně. Protože každý na planetě Nula má své poslání – a vy to můžete vnímat tak, že jeho misí může být, aby se houževnatě vyhýbal Novému zjevení, a že může být jeho posláním být nejzavrženíhodnějším kriminálníkem, sociálně úchylným, či čímkoli jiným. A snad může být jeho posláním podpořit poselství, která přicházejí od Pána Ježíše Krista a z Jeho/Jejího Nového zjevení v nejširším ohledu. Měli byste ale vnímat všechny jednotlivce tak, že mají svou vlastní dohodu. A může se to popsat tak, že je jejich prací  přebývat určitým způsobem na planetě Nula. A je tedy nyní načase říci – a toto je velmi nové – že oni jsou ve skutečnosti součástí důsledků Nového zjevení, protože svým způsobem, na základě vlastní dohody s Pánem Ježíšem Kristem pomáhají tím, že slouží jako nejrůznější příklady na cestě životem.

Takže vidíte, že Nové zjevení by nemohlo mít svůj dopad, kdyby se jistá individua dobrovolně nepodjala na tyto pozice, které by ilustrovali, proč je Nové zjevení absolutně podstatné. Takže každý jednotlivec, který vchází do jsoucna a bytí, se v zásadě přidržuje své zvláštní pozice v celkové osnově projevovaného. Takže je zřejmé, že některá individua jsou dobrovolně negativní, jiná kolísající a jistá souhlasila ze své odpovědnosti a volby podporovat Absolutní slovo Pána Ježíše Krista – Nové zjevení.

Petr: Takže tu musí být kontrast. Musí tu být kontrast mezi někým, kdo nanejvýš podporuje Nové zjevení, a někým, kdo je zavrhuje.

Pán Ježíš Kristus: To je pravda sama, Petře. A je jí vlastní ohromné a krásné porozumění zde-a-nyní. A je to tak krásné, Petře, protože se tím rozpoznává třetí bod souhrnu, kterým je ve skutečnosti to, že nikdo není zatracen, dokonce ani pseudotvůrci. Není nic krásnějšího, než oznamovat tuto nádhernou zprávu všem ve stvoření, protože to ve skutečnosti znamená v nejkonkrétnějším smyslu, že negativní stav je experiment.  A tudíž nikdo není zatracen – nikdy. A je-li v některém bodě nutné opětovné nabytí energie, je to Absolutním Božským milosrdenstvím, Láskou a Odpuštěním Pána Ježíše Krista, že se tato energie ve své nejelementárněji poskytnuté formě navrací ke svému pozitivnímu zdroji.

Protože tato krása a prostota skutečně odráží zaobalení všech věcí, může to sloužit jako velmi krásné opětovné ujištění všem jednotlivcům, Petře, ať kdy měli, či neměli možnost číst Nové zjevení na planetě Nula, že budou mít tuto možnost čtení, až přijdou do duchovního světa. Je tomu skutečně tak.

Jak se to v tomto bodě dotýká jednotlivců na planetě Nula ?  Začněme nyní s jednotlivci, kteří jsou spojeni s tvým kruhem, Petře. Jsi teď požádán, abys pohlížel na jiný modus působení. Opakuje se, že se to počne rozvíjet v průběhu tohoto víkendu. Protože tato informace je k dispozici a připravena, jsou tu jisté nutné podmínky, které spadají do odpovědnosti, kterou má každý jednotlivec. Nyní to lze ve zvláštním smyslu popsat jako následující:

Ve své vlastní štědrosti jsi schopen vzít některá individua takříkajíc za ruku. Tím se jim ohromě pomůže. Můžeš ale také, Petře, očekávat, že je tu jaksi na okraji sklon se spoléhat na tvé vedení. A někteří jednotlivci, a to se ti dostalo do podvědomí během doplnění, přistupovali k doplňkům ve smyslu toho, že je obdrželi jako překrásná doplnění novými údaji a jako nové informace od Pána Ježíše Krista. Ale jiní, kteří jsou na částečně jiné úrovni svého vývoje, se na ně počali spoléhat. Co se stalo důsledkem tohoto spoléhání se, je to, že se báli učinit jakýkoli pohyb bez tvého souhlasu, Petře. Co to nyní znamená ?

Doufejme, že se těmto několika individuím v této pozici dostane schopnosti znovu se spolehnout na vlastní intuici. Namísto přímého spoléhání se na rozlišování tak řečeno každého jejich pohybu se snad stanou objekty soustředění pomoci, aby nyní mohli v intuitivním smyslu pohlížet na události vlastního života spíše tak, že jsou z vlastního rozhodnutí, a tedy se jim předkládají, aby je mohli prodiskutovat. Rozdíl je tu tento: jsou-li tu ti, kdo jsou spojeni s Novým zjevením a kteří jsou neschopni rozumět nástrojům, které mají, a tudíž je využívat, pak to v zásadě bude pro negativní stav střelivem, a oni se stanou ve skutečnosti terčem.

Toto je úvodem zajímavého bodu: Ti, kdo mají informaci Nového zjevení, ale chápou ji nevhodně, se tedy stanou více terčem než dokonce i nejnižší z nejnižších pekel, Petře. A to je nyní zajímavý bod k diskusi, neboť zatímco náležité pochopení všech prvků, které vyvěrají z vlastního náležitého pojetí Pána Ježíše Krista a vztahu s Ním/Ní, učiní vlastní bytí v negativním stavu sotva kdy vnímatelné pseudotvůrcům, ti, kdo mají tuto energii a tyto nástroje, ale vnímají je a vyjadřují špatně, se pak stávají jakoby jasným světlem pro ty, kdo jsou v nejnižších peklech, Petře. Jinými slovy stahují na sebe pozornost jako bolavý palec.

Kvůli velkorysosti, kvůli dávání a kvůli náležitému chápání všech duchovních prvků je tedy důležité, aby se tito jednotlivci, kteří jsou spojeni s Novým zjevením, ze svého srdce, vlastním výběrem, ze své svobodné vůle a volby skutečně spoléhali na opak vkládání z vnějšku – což je jejich vlastní intuice. Protože potřebují-li být vskutku vedeni za ruku do pozitivního stavu, do dalšího přechodu, musí jim být opět položena otázka dobrovolnosti, protože každé individuum stojí jako jednotlivec před Pánem Ježíšem Kristem. Je dobré si to zapamatovat. Je to důležité.

V tomto bodě je důležité a pozitivní si uvědomit, že s tímto posunem se vyžaduje i posun ve vašem působení – některý bude ve skutečnosti poněkud drastický, Petře, jestliže si ovšem zvolíte jej takto vnímat a pohlížet na něj. Ale drastický jen ve své pozitivní souvislosti, a ne v negativní. A opětovně: ohniskem jsou metody a praktiky. Důležité je, že metodami a praktikami je to, co je viditelné negativnímu stavu. A ačkoli je vždy docela krásné chápat, že vskutku není nic zatraceno a že s tím uzavřením negativního stavu přichází porozumění tomu, že experiment bude mít následky a že všechny elementy, které do tohoto experimentu vstoupily, se spravedlivě navrátí jejich oprávněnému vlastníkovi, je důležité nyní pochopit a uvědomit si, že jak experiment pokračuje, vychází z toho, že důsledky, činy, reakce a metody i praktiky těch, kdo si zvolili se v něm účastnit, se nyní stávají daleko více viditelnými na jevišti planety Nula. To jest tam, kde představa  zodpovědnosti hraje velmi důležitou roli.

Jak víš, Petře, negativní stav nenávidí zodpovědnost, a tudíž bude dělat vše, aby zabránil jejímu náležitému porozumění. A přece paprsek nyní spočívá na zodpovědnosti a je nyní velmi důležité si uvědomit, že náležitý příklon k ní a její řádné pochopení je nutné pro správné působení v rámci parametrů času. To bude v praxi znamenat jakousi generální opravu metod a praktik, protože s náležitým pochopením, s posunem správného chápání přichází také posun ve vyjádření toho chápání. A nyní přišel čas tohoto posunu.

Aby se nyní založilo východisko pro zbytek rozpravy o tomto víkendu, požaduje se po tobě ze stanoviska svobodné volby pár maličkostí. Především by bylo dobré prohlédnout si nyní znovu seznam tvých otázek, ne kvůli tomu, abys je teď položil, neboť se můžeš tázat zítra. Co se tvé osoby týče, Petře, vezme-li se za základ to, co přišlo dnes ráno, a pochopení  posunu v energii k následku, jaký je nyní protikladem k perifernímu, a také pochopení ve smyslu doplnění novými údaji o pozici každého, můžeš tyto otázky prostě projít kvůli případné oprávce záměrů, s jakými byly tyto otázky na počátku postaveny. Svobodně můžeš tyto otázky položit zítra.

Je to nádherná příležitost prozkoumat znovu povahu těchto otázek, než se položí. A může to také posloužit jako začátek informování ohledně Danovy otázky a Danovy zapeklité situace. A opět se ti připomíná - toto je druhý bod – že pozice každého, jeho obtížná situace, jak to lze nazvat, vyvěrá z jeho souhlasu mít svoji vlastní zvláštní cestovní mapu na cestě životem. A tudíž všechny elementy, z nichž sestávají jejich cestovní mapy, a tudíž všechny zkušenosti, které jednotlivec zažije na této cestě životem, jsou dozajista specifické vzhledem k tomu, čím jedinec je, a k tomu, co dobrovolně uvádí jako příklad kvůli prospěchu všech. A tedy se také nemůže odehrát nic bez předchozí dohody a smlouvy mezi tímto jedincem a Pánem Ježíšem Kristem. V tomto bodě je to velmi, velmi důležité, protože je to jistě podstatou odpovědnosti, Petře. Když se tomuto rozumí, pak se může započít s odstraňováním prvku náhodnosti, jenž se někdy zdá doprovázet to, co se stává lidem. Jak víte, nic není náhodné.

S tímto v mysli můžeme nyní uzavřít toto setkání. Ale nejdůležitější je, jak se opakuje, Petře, že se má zvětšovat ohromný vděk, protože je nyní důležitý a v ohnisku leží posun od metod a praktik k pravdě. Jak se již uvedlo, je prospěšné přemýšlet o tom, že v Novém zjevení by mohlo zestárnout pouze to, co je spojeno s praktikami čili zevními elementy působení na planetě Nula. S tím na mysli můžete opět započít shledávat, že je nyní k dispozici nový potenciál působení. A používá se nyní slov, která jsou jedině použitelná k tomu, aby se to mohlo popsat. V podstatě se to, z čeho toto nové působení sestává, dá popsat následujícím obrazem:

Nové zjevení, jak je viděno z této strany (pozitivního stavu), je ve skutečnosti ohromným bílým světlem úplného poznání a vědění veškerých absolutních pravd, které vyvěrají z Pána Ježíše Krista. Jestliže tedy někdo něco zná intuitivně, v podstatě nepotřebuje provádět slovní popis. A v zásadě je Nové zjevení na této straně známo v této formě. To je absolutní pravdou – v pozitivním stavu. Nyní se zde uvádí to, že forma Nového zjevení na planetě Nula – forma psaná – je v podstatě pro všechny úvodem do života pozitivního stavu. Ale v tomto bodě je nyní zajímavé uvést, jak může Nové zjevení postupovat a nebýt přesto mařeno metodami a praktikami. Proto se v zásadě zdůrazňuje, že jsouc ve své psané formě, v jazyce planety Nula a negativního stavu, je součástí potenciálu této situace to, že ho může negativní stav zvrhnout a zvrátit atd. Jinými slovy: jsou-li metody a praktiky úplně známy negativnímu stavu, pak se může, jak víte, zahájit jeho nákaza. Takže ohniskem je nyní a dnes uvedení modifikací  metod a praktik, aby se nic z Nového zjevení v podstatě nestalo starým. A jediný způsob, cesta a místo, jimiž a kde by se mohlo stát starým, je planeta Nula.

Petr: Dal bys nám instrukce o nových způsobech těchto metod a praktik ?

Pán Ježíš Kristus: Rád. A přídavkem, Petře, a to je velmi důležité, je třeba pro každého ustanovit úvod k jeho osobnímu intuitivnímu ověřování a objevování instrukcí a těchto záležitostí. A je dobré dnes ráno říci, že jednou z věcí, kterou zajisté negativní stav využije, je universální  či globální pojetí instrukcí, neboť co se začíná velmi dobře hodit k parametrům negativního stavu, je představa universálního návodu. Platí však osobní návody, Petře. A ty se zakládají na souhlasu s vlastním takzvaným počítačovým čipem.

Petr: Takže poselstvím je, že osobní praktiky a metody jsou u každého individuální, a tudíž nelze poskytnout návody.

Pán Ježíš Kristus: To je pravda, ale, jak víš, jediným způsobem, jak jsme se mohli dostat až sem, je to, že tomu předcházel patřičný sled událostí. Jinými slovy: Písemná forma a veškeré tvé psané dílo a veškeré doplňky.

Petr: Doplňování novými údaji budou přicházet neustále, dokud jsem zde ?

Pán Ježíš Kristus: Ve zvláštní formě, Petře. Bylo by obtížné a kontraproduktivní učinit prohlášení dopředu, že právě přijdou. Ale forma bude tím, u čeho dojde k posunu. Je to nutné proto, že když doplnění novými údaji přichází jako návod v očekávané formě, pak by ovšem i negativní stav také věděl, co se má očekávat. Absolutní obsah a, což je důležitější, absolutní pochopení toho, co tato doplnění skutečně obsahují a skutečně znamenají, vyžaduje prvek dobrovolnosti, který povětšinou není negativní stav schopen zažít. Negativní stav je ovšem schopen užívat stále stejné metody a praktiky. Takže klíčovým prvkem je ochota vidět pozitivní plody doplnění novými údaji, jak se vztahují na každého jednotlivce a jeho vlastní porozumění. Je to forma, co se mění. Protože, jak víš, Petře, je forma, která má povahu zde-a-nyní, dočasná a přechodná. Není vůbec třeba na ní záviset či ji zachovávat. A co je důležité a vskutku nádherné a pokrokové a podporované Pánem Ježíšem Kristem, je stálá novost a změna za účelem uspokojení z toho, co přišel každý udělat. A v této formě se uskutečňuje stálý přerod a stále obnovování. A to je to, co je krásné a vzmáhající se, proti čemu negativní stav bojuje, neboť jak by obnovování a obrození mohly být na planetě Nula možné ?

Všechna doplnění jsou součástí cestovní mapy, Petře. Předpokládat, že metoda a praktikování budou správné a pravé nekonečně dlouho, by bylo nesprávné. Žádá se, abyste posunuli svoje myšlení ve smyslu toho, že doplnění jsou značkami na cestovní mapě, a tudíž významnými referenčními body pro ty, kdo je čtou. Toto je velmi důležité. Naznačovalo by to, že kdyby se potvrdilo, že jsou správné a pravdivé na věčné časy, pak by mnoho lidí mělo sklon je vidět jako neměnné, a nemající tudíž nikdy schopnost, aby je někdo změnil, něco k nim přidal či je doplnil novým či čímkoli. A je důležité si uvědomit, že doplnění představují pojem plynutí pozitivním směrem a v tom, jak můžete vidět, slouží svému nejhodnotnějšímu účelu.

Dnešní setkání by tedy posloužilo jako dostatečný úvod. Pokračovat budeme zítra ráno. V tomto úvodu jsou některé body nejasné. Lze si je vysvětlit a pochopit je během dne.

Co se týče Danova rozpoložení: To má dvě části. Vzhledem k první části musíš chvíli počkat, až se rozvine význam tohoto víkendového setkání. Ale, za druhé, se také rozumí, že v Danově rozpoložení není nic náhodného a že toto svou existencí jako takovou slouží velmi, velmi hodnotnému účelu a je důležité, že to pro Dana slouží dvojímu účelu: Prvním je rozpoznání a uvědomění si, že on je jediným člověkem na tuto práci, a nedílnou součástí toho je opětovné ujištění, že je tomu tak, neboť se opakuje, že nic se neděje náhodu. Je tu oddělená sada důvodů, kvůli kterým a pro které je zodpovědný a bude skládat účty za své výsledky Pánu Ježíši Kristu. Za druhé je tu ale skutečnost, že se to odehrává zde-a-nyní na planetě Nula a může to sloužit hodnotné funkci uklidňující změny. Žádá se, aby se vše ostatní  ve vztahu k tomuto rozpoložení ponechalo na zítřek, pokud proti tomu něco nemáš.

Děkuji ti tedy za tvoji snahu a, což je nejdůležitější, za tvoji novou ochotu, protože ta zasahuje dál za jakékoli představy či pojetí, které jsi ty či kdokoli jiný před tím kdy měl. Prostě se po tobě žádá, abys dnes přemýšlel o ochotě v její nejširší podobě.“


Dne 10. října 1993

„Tak začněme. Dobré ráno, Petře. Jako pokračování ze včerejška budiž nyní řečeno, že to, co přijde dnes, bude značně stručnější než úvod. Přesto bude dopad této věci významný.

Prvním elementem je nyní naznačení toho, že jste připraveni poznat něco, co je vskutku milníkem, Petře. Jak si pamatujete, včerejší úvod měl formu popisu metod a praktik. Co to teď znamená ?  V tvé mysli je prvek pochybnosti o věrohodnosti této informace, jsi ale znovu ujištěn, že ze své svobodné vůle a volby a, což je důležitější, svou intuicí si to ověříš a objasníš.

Protože se diskutovalo o vkládání z vnějšku, jsi nyní připraven si nově uvědomit, co tyto vklady z vnějšku znamenají. Byl jsi též požádán, abys zvážil otázky, které jsi měl položit jiným způsobem. Nyní to poslouží jako příklad, který zobrazí tento bod. Metaforicky bys mohl vše, co je přítomné ve tvém vědomém uvědomění na planetě Nula, popsat jako obrazovku. Všechny představy, události, atd. se promítají na obrazovku. Ale, jak víš, jestliže se chápe tato metafora obrazovky či filmového plátna, pak je to jen plocha, na kterou jsou vrženy všechny tyto představy. Avšak kdybys mohl vnímat představu pravdy, která je vším jiným než touto obrazovkou, pak by tato obrazovka byla tím, na co jsi připraven se dívat jako lidský tvor. Představ si obrazovku v divadle, Petře, ale je tam i vše ostatní přídavkem k této obrazovce: podpůrný mechanismus obrazovky, místnost za obrazovkou a také vše vně toho divadla.

Proč je tato metafora důležitá ?  Především jsi povzbuzován, abys viděl nejen to, co se promítá na obrazovku – co je včasné tak, jak se to jeví zde na planetě Nula – ale žádá se po tobě, abys začal myslet na vše ostatní, co se k tomu přidává. Jinými slovy na to, co je za obrazovkou. Začneš-li s tímto malým cvičením v metaforickém smyslu, začneš také chápat okrajové působení jistých sil, které jsou nyní aktivní.

Tento výklad představuje pro tebe nyní úvod a zjevení o několika působeních negativního stavu, který se dále zkondenzoval, jak se popsalo včera, v to, co by se dalo popsat jako podélné působení.

Takže zahajme rozpravu o Danově případu: Jak víš, když jsi s ním minulý večer hovořil, ukázalo se u něj jisté zlepšení. A bylo to právě včas, protože to souviselo s tvým výkladem a chápáním jeho pozice. Ale pro tvé porozumění, do té míry, jak se to týká tebe, Petře, a kohokoli jiného, se sděluje následující:

V zásadě sloužil Dan jako terč. Dobrovolně se rozhodl pro tuto pozici, ze své svobodné vůle a volby a při jemu udělených vlohách a schopnostech byl pro tento úkol nadán jako nejvhodnější. Co to ale nyní znamená ?  Proč se to hodí, že byl Dan terčem ?  Jeho zobrazení toho, jaké je to být objektem soustřeďování energií negativního stavu, bylo vhodné a včasné, neboť se tím předvádí možnost toho, co se nyní může stát. Jak víš, byli jste požádáni, abyste si uvědomovali, že se vyžaduje a je nutná změna na velmi, velmi jemné úrovni nejen ve smyslu přežití na planetě Nula, ale i ve smyslu toho, aby se v náležitém pořadí a pořádku splnilo vaše poslání.

Ve smyslu toho, jak jsi navyklý vnímat elementy Nového zjevení, Petře, je toto nutně nepochopitelné. Ale nyní je nutné, abys nanovo upravil přístup, a jsi prostě požádán, abys ho v tomto bodě nanovo upravil tím, že ve skutečnosti postoupíš nad metody a praktiky. Protože metodami a praktikami se působí do té míry, jak se na ně pohlíží na planetě Nula.

Ale v pozitivním stavu nejsou ve skutečnosti  žádné metody a praktiky - je tu prostě život Nového zjevení pozitivního stavu. A ten je absolutní čistotou v nanejvýš krásné podobě.

Ale jak víte, a to poslouží jako potvrzení, může absolutní stupeň uvědomění tohoto zvláštního života v pozitivním stavu přinést plody jen tehdy, jakmile negativní stav naplní svou posloupnost a svůj účel. Nyní ale, dáme-li to vše dohromady, můžeme položit otázku, co to tedy znamená žít nad metodami a praktikami ?  V podstatě – kvůli tomu, že jste na planetě Nula – existuje nějaké zdání uvědomělosti či poznání, které je vám třeba mít. To je jistě pravda. Ale tím se vracíme zpět k prezentovanému obrazu uvědomění toho, co je přítomné na obrazovce. Jinými slovy to, co je přítomné v říši planety Nula ve srovnání s čímkoli jiným, jsou v podstatě metody a praktiky. Jsou tím, co se prezentuje na obrazovce.

To lze dále objasnit, uvažujeme-li v pojmech filmu. Když sledujete film, či vnímáte svůj život jako film, máme tu posloupnost scén či událostí, kterými se prochází při účasti v takovém filmu. Ale co nám to začíná říkat ?  V podstatě je tu uvědomení, že se někdo účastní ve filmu – jako účastník či herec nebo jakkoli jinak. Je tu ale také absolutní vědomí znalosti toho, že jiní ho sledují, obzvláště Pán Ježíš Kristus. Takže v rámci parametrů scénáře filmu existuje působení, které se může vztahovat k vašemu životu na planetě Nula. Je tu také globální, universální uvědomění toho, že to vidí ostatní, jakož i Pán Ježíš Kristus. Můžeme-li to ještě dál zredukovat do jednodušších pojmů, můžeme říci, že negativní stav pozoruje pokrok rovněž jako Pán Ježíš Kristus.

Co se však stalo, a to je nové, Petře, je to, že negativní stav – skrze proces kondenzace, který podstoupil, kvůli volbám všech těch, kteří si zvolili se na tom podílet, a protože forma energie zaujala více podélný, a tím účinnější přístup – studoval jisté metody a praktiky, které – což bylo tehdy fakticky vhodné – užívali agenti pozitivního stavu na planetě Nula – a staly se mu nyní známé. To je důležitý faktor.

Danovou pozicí a jeho ochotou podstoupit tyto potíže minulých týdnů, jste uvedeni do toho, abyste ve smyslu lidské vnímavosti poznali velmi hmatatelně, reálně a konkrétně to, že faktor kondenzace negativního stavu ve smyslu zaměření energie je velmi, velmi reálný.

Vám to, Petře, naznačuje, že negativní stav získal znalosti metod a praktik. A ačkoliv je pro vás obtížné, si to osobně uvědomit, je tomu nicméně tak. Jak s tím tedy zacházet ?

Pro vás je nyní důležité si uvědomit, že nyní není cestou, aby se to popisovalo psanou či slovní formou s tím, že se to pak využije jako návod, protože – jak se znovu opakuje, co bylo uvedeno včera – návody byly již zahrnuty pod negativní stav. A kvůli podélné transformaci energie je terč v této podobě, jak se to krásně ukázalo a uvedlo jako příklad v Danově případě, velmi, velmi reálný a zasažitelný. Více se vám dostane, až projdete procesem intuitivního verifikování toho všeho, což se odehraje za čas, Petře.

Jsi ale požádán, abys provedl jistá opatření. A jsi požádán je udělat v následující formě: Včera tu byla zmínka o zevrubné prohlídce, pečlivém prozkoumání otázky, života atd. je to hodnotný nástroj, neboť nyní můžeš vnímat tento proces skrutinia – namísto prohlídky starých forem, které jsou nevhodné – a můžeš nyní zviditelnit tento postup v procesu otvírání dveří.

Mysli na chvíli na to, jak otvíráš dveře, a na účinek, jaký toto otevření má. Sedíš-li v pokoji s mnoha dveřmi, které jsou všechny zavřené, místnost se pociťuje jako temná a uzavřená - což je současný stav negativního stavu na planetě Nula. Otevřeš-li však dveře, je dovoleno vstoupit světlu a rovněž vzduchu a následně jsi s to projít ven dveřmi a ostatní zase vejít dovnitř. A otevřeš-li mnoho dveří do této místnosti, nezůstala tu již místnost, ale je tu prostě otevřený prostor. Tento obraz možno nyní použít na to, jak teď přistupovat ve svém působení k planetě Nula. Neboť jak vidíš, že ve smyslu výkladu metod a praktik vše, co jsi přijal, co jsi sepsal jako způsob, jak působit, se stalo více jak kdykoli předtím podřízeno negativnímu stavu. Proč je tomu tak ?

Do této chvíle existoval vysoký stupeň bezpečnosti, který obklopoval působení Nového zjevení na planetě Nula. Byl sis toho vědom. Ale kvůli současné rozmanité úrovni přístupu a sklonů, které předvádějí ti, kdo čtou Nové zjevení, -  a zvláště uvedeme příklad tebe samotného, kdož zaujímáš jistou pozici chápání, a někoho jiného, například tvého přítele Manfreda, se kterým pracuješ. Je nyní nepochybně rozumné předpokládat, že vaše úrovně duchovního rozvoje – vaše odpovídající úrovně duchovního rozvoje – jsou odlišné. Jsou-li tudíž odlišné vaše úrovně duchovního rozvoje, jsou tudíž nepochybně odlišné i úrovně vnímání. Chápeš to ?

Je-li tomu tak, pak co pociťuješ a vnímáš na úrovni intuice, bude u tebe inherentně jiné než to, co vnímá Manfred. Je to proto, a pokračujeme tak v tom, co se popisovalo včera, že Manfred se nachází v jisté pozici soustředění na problémy a vlastní faktory svého vlastního života, které se dostávají do popředí jeho uvědomělého vědomí skrze tvoji pomoc, Petře. Rozumíš ?  Ty, Petře, na straně druhé, jsi zcela jinde. Nyní je ale zajímavé vědět, že vzhledem k jeho pozici je tu stupeň citlivosti, který se na tebe nevztahuje. Znamená to tedy, že působení a nátlaky negativního stavu budou s ohledem na tebe a něho odlišné.

Je tomu tak proto, že on si dle principu zodpovědnosti a odpovědnosti zvolil projít svým procesem duchovního uvědomění v přesném časovém okamžiku na své vlastní časové linii negativního stavu planety Nula. A ty jsi souhlasil, že projdeš svým vlastním ve svém zvláštním čase na časové linii planety Nula.

V tomto bodě je ale závažné to, že různí lidé jsou citliví na různé úrovně energií z negativního stavu. Je velmi důležité si tento princip uvědomit. Předpokládat, že je tu všeobecná ochrana společná a účinná pro všechny na stejném stupni a stejné  úrovni, je mylné. A znovu se ti tímto nyní prohlašuje, že je to pravda. Je to pravda proto, že každý je individuálně zodpovědný Pánu Ježíši Kristu. Každý učinil své volby v určitém sledu a zvolil si být zodpovědný za svůj vlastní sled rozhodnutí. Sekvence voleb se zajisté odehrává v čase a prostoru, protože to je svět, kde se nyní nacházíte. A tudíž by nebylo možné, aby všichni podstoupili tutéž úroveň, tentýž stupeň a touž formu duchovní transformace, neboť by se tím především porušila svoboda volby. A v podstatě to, Petře, znamená toto: Poselství a doplňky novými údaji a zajisté sám obsah celého Nového zjevení v jeho úplné psané formě vnímá každé individuum odlišně, dle charakteru své vlastní pozice ve svém vlastním duchovním rozvoji.

V tomto určitém bodě to je velmi fundamentální skutečností. Týká se to nyní představy o metodách a praktikách následujícím způsobem: Ti, co jsou začátečníky ve svém procesu duchovního rozvoje, budou mít sklon lpět na ustanovených metodách a praktikách, protože se to vztahuje k pojetí důvěrně známého, jež bylo popsáno včera. Pokud jednotlivec významně nerozvine úroveň zkušenosti či uvědomění či toho, že se nachází za bloky, jak by se mohlo říci, pak bude zajisté tendencí, která je normálním, v lidském tvoru zabudovaným faktorem, chytat se důvěrně známého.

V tomto bodě a jak se o tom zmiňuje včera, se vám naznačuje, že jen velmi málo z vás je připraveno to pochopit. Jestliže se jedinec v tomto určitém čase a místě ve sledu rozvoje a pokroku na planetě Nula i nadále drží důvěrně známého, představuje to past. Protože jedinec si sám sobě nastavuje past tím, že se stává terčem. To je nový potenciál negativního stavu.

Nyní se ve smyslu objasnění popíše, což je bod druhý, následující: Na metody a praktiky lze pohlížet tak, že je lze nahradit: Můžete-li, vnímejte se tímto vizuálním způsobem: Představte si, že stojíte na scéně a jste pod bílým světlem Pána Ježíše Krista. A když na to myslíte, nacházíte se stále v absolutním rozlišování a v absolutní energii vyzařující z Pána Ježíše Krista tak, že všechny volby, veškerý pokrok, veškeré uvědomění a myšlení a veškerý proces nyní vyvěrají přímo z Pána Ježíše Krista. Z tohoto od této chvíle můžete ve svém životě zahájit odstraňování představy a potřeby návodů. Na toto lze pohlížet v kombinaci se znalostí toho, že všechny elementy Nového zjevení jsou ve své psané formě včasné a vhodné. Má platnost a je vhodné je číst a držet je v povědomí, jak jste to doposud činili, ale uvědomovat si, že všechny mají svou pozici ve vztahu k doplňkům, které přišly přímo od Pána Ježíše Krista. Nyní se zjevuje, že to znamená, že vše má svoji pozici v čase a prostoru.

Poslední a nejnovější doplňující informací od Pána Ježíše Krista je nyní toto: (jen velmi málo z vás to bude schopno uvést v život, což je v pořádku, neboť rozvoj každého z vás je zvláštní dle dohody mezi vámi a Pánem Ježíšem Kristem.) jestliže se neustále shledáváte v paprsku světla, které vyzařuje Pán Ježíš Kristus, pak se můžete začít cítit jako absolutně uvědomělí a neustále v popředí všeho nového. Jinými slovy to znamená, že vaše intuitivní schopnosti se dále rozvinuly, když jste se na to uvědoměle soustředili. Soustředíte-li se vědomě na to, že jste ve středu bílého světla, a myslíte uvědoměle na to, jak rozvinout vlastní intuici, pak je to něco, co se u vás zajisté rozvine do té míry, že se vám dostane náhlého potvrzení.

To má nyní dodatečný účinek v tom, že ostatní, kteří jsou připraveni a schopni podniknout tento další krok, si budou prostě vyměňovat informace formou rozhovoru tak, že všechny vaše vnější myšlenky, všechny prvky vašeho uvědomění a vaše schopnosti plynou z tohoto nového, co lze nazvat praktikami. Ve skutečnosti je to ale více jak praktika, Petře, protože ačkoli se to nedá hmatatelně popsat, dostává vás to přímo do pozice nejnovější formy z nejnovějších – přímo do vědomí Pána Ježíše Krista. To je metodou, jak vyhodit ze sedla metody a praktiky a neupadnout při tom do bahna jakýchkoli vzdálených možností, které by poskytovali příležitost, aby se některé prvky Nového zjevení stali zastaralými.

Je to nyní důležité z následujících důvodů: Jak víš, v minulosti byly jisté informace dané v této formě – což znamená tebou tímto způsobem obdržená poselství, Petře – poněkud popisnější. To bylo proto, že v minulosti bylo včasné mít konkrétní popis všech těchto věcí. Nyní ale, jak víš, se stále více klade důraz a potřeba na rozvoj a spolehnutí se na vlastní intuici bez otázky a ohledu: Je to skutečně správné ?  Potvrzení se u tebe dostaví při srovnání s formou jednoduché slovní výměny s jinými, kdo jsou v této zvláštní pozici. Je to nyní extrémně včasné  a velmi, velmi nutné proto, že – jak se popsalo včera – když jedinci učiní přechod z planety Nula, obzvláště ve zde-a-nyní na časové linii planety Země, narůstá soustředění na potřebu mít rozvinutou intuici, obzvláště s ohledem na výsledky rozvoje, které zaujaly místo ve výbavě Nové školy.
 
Při všech pozitivních výsledcích rozvoje je potřeba jistých jedinců, kteří – samozřejmě dobrovolně – postoupí vpřed s rozvojem intuice. V tomto ohledu je třeba vykonat mnoho práce, Petře. A prohlašuje se, že je čas tuto práci zahájit. Může se to jevit poněkud nekonkrétní těm z vás, kteří nejsou v tomto zvláštním smyslu uzpůsobeni. Jste ale ujištěni, že narůstající se spolehnutí na vaši intuici, které je vždy větší než v minulosti, se samo a v sobě začne rozvíjet. Může se ale rozvinout jedině tak, že se na ně soustředí narůstající energie.

Souvztažnost, jak se můžete znovu ujistit, je pozitivní, protože jak se popisuje před tím a v předcházejících poselstvích, je soustředění na rozvoj jedince a zajisté i základní soustředění na jednotlivce před Pánem Ježíšem Kristem nyní velmi, velmi včasné, protože jak víte, akce negativního stavu jsou povětšinou skupinové povahy. Proto při dodatečné energii ve skupinové formě negativního stavu spějícího ke svému konci či závěru je jediným jednoduchým prvkem, který by mohl učinit agenty pozitivního stavu stále účinnějšími v jejich poslání, pokorné spolehnutí se na velmi tenký hlas, který je v nich, který je přímým nadáním od Pána Ježíše Krista a který je ve skutečnosti mostem k Absolutní pravdě.

 A proč by tu tedy bylo toto zdánlivě nevhodné inscenování masivního skupinového úsilí, či skupinového terčového efektu negativního stavu oproti skromným a tichým jednotlivcům, kteří jsou agenty pozitivního stavu ?  Zajisté je součástí protikladného účinku při srovnání pozitivního a negativního stavu tato navýsost skromná a pozitivní znalost, že bez ohledu na to, jak malá či jak zdánlivě neúčinná se negativnímu stavu jeví být jedna malá individualita, přímým nadělením Lásky, Božskou milostí a Odpuštěním a Absolutní pravdou Pána Ježíše Krista může jedinec vzdorovat veškeré energii negativního stavu.

To je nyní velmi důležitý bod, neboť s tímto narůstajícím posunem k jednotlivci a k rozvoji jeho intuice a uvědomělosti se začíná chystat jeviště pro závěrečné fáze, které přicházejí. Toto se vám ovšem předkládá k uvážení a za žádných okolností se to nevnucuje, jen se to předkládá k pochopení z vaši svobodné vůle a volby.

Nyní, jako v minulosti, budeš při svém procesu editace a chápání této věci s to dostat se do stavu rovnováhy s ohledem na sebe ve smyslu toho, jak a co by se mělo aplikovat. Jelikož je to tvůj úkol a část tvého poslání, Petře, abys přenášel tyto informace jiným, pak poté, co je sám zpracuješ a přijmeš v pojmech a způsobem, které jsou pochopitelné všem, se budou dále rozvíjet a mít další význam. Protože, jak víš a jak to vyplývá ze včerejška, v průběhu rozpravy o nátlaku poskytuje veškeré poznání, které přichází v jakékoli formě z vnějšku - což je ovšem charakteristickým způsobem chápání na planetě Nula - prostě příležitost, abys toto vše přijala pochopil.

S tímto na mysli jsi prostě požádán, abys to ze své svobodné vůle a volby začal přijímat. A shledáš, Petře, že tento proces je právě načas. Nemůže celý nastat dnes, ani tento, ani příští týden. Ale jak bude tento proces pokračovat, poznáš, že se ideje začínají posouvat a přicházet skrze tvoji intuici a ověřovat věci, o kterých jsi nikdy nemyslel, že by mohly zde na planetě Zemi existovat. Ale opětovně se žádá, abys nyní nehledal návody či metody a praktiky. Protože jak to Dan ve své dobrovolné pozici tak vhodně ukázal, má negativní stav nyní schopnost soustřeďovat energii také na ostatní, A jestliže účinně pochopí metody a praktiky jednotlivého individua, může se na něj zaměřit, Petře. A jak víš, to není jednoduché.

Peter: Znamená to také, že proces vcházení do nitra již není platný.

Pán Ježíš Kristus: To vůbec ne.

Petr: Tak je platnější než kdykoliv jindy ?

Pán Ježíš Kristus: Ano. Tvoje otázka je nyní včasná, neboť uvádí třetí bod, a my se toho dotkneme jen krátce a zítra přistoupíme ke zbytku. Protože jste v lidské formě, jste citliví na jisté elementy chování, které nyní v několika případech kolektivně vytvářejí terč. Co to znamená ?  Vezměme si například skupinové schůzky vyznavačů Nového zjevení. V minulosti sloužily jako platforma pro rozšiřování energie a idejí, které přišly. Ale vždy se předpokládalo, že tomu tak má být. Ale nyní jsi požádán, aby ses v procesu přeorientování svého přístupu a náhrady metod a praktik intuicí podíval na to, že se po tobě prostě vyžaduje, abys ponechal dveře otevřené druhým možnostem. A protože je to velmi nové a včasné, prostě se po tobě žádá, abys pochopil, že jsou tu jisté důsledky tvého lidského zevního projevování či tvého lidského rozpoložení, o kterých nebylo v minulosti vhodné vůbec vědět. Protože, jak se opakuje, na časové linii svého duchovního rozvoje, jsi nebyl ještě hotov k tomu, aby se ti to zjevilo. A proto to nechal negativní stav docela dobře stranou, protože jak by o tom mohl vědět ?

Nyní ale je načase pochopit, že existují jisté faktory, které jsou prostými důsledky toho, že je někdo lidský tvor, které se nyní automaticky stanou terčem negativního stavu. To se vám bude odhalovat průběžně. Ale žádá se, abyste nechali dveře otevřeně pro změny v metodách a praktikách.

A nyní, Petře, něco zvlášť. Poznamenal jsi, jaká je to tento víkend příjemná epizoda. Ačkoliv práce je namáhavá, je to nicméně nejproduktivnějšl mezihra pro vás oba, chlapci. Ale toto je forma netypická, což znamená, že ses uvolnil z pozice, jakou má Marek. A tudíž to slouží jako velmi pěkný příklad, protože i když jsi tu již jednou byl, nebyl jsi tu právě v tomto zvláštním čase a za této situace. A je to vhodně načasováno jako úvod, neboť to představuje způsob i cestu působení, které jsou v zásadě protikladné tomu, co očekává negativní stav. Co to znamená ?  Negativní stav, Petře, opravdu není uzpůsoben - můžeme-li užít tyto jednoduché pojmy - k tomu, aby si uvědomil, že tento druh setkání za těchto okolností by dokonce ještě mohl v tomto určitém čase a místě nastat. Když se nyní popíše, co to znamená, je to skutečně něco poněkud nečekaného. V Koloradu není sama o sobě žádná organizace Nového zjevení - můžeme-li to popsat v těchto nejzákladnějších pojmech. A důvod; že to slouží jako ilustrace, je ten, že tu není žádná základna, na které by mohl negativní stav získat půdu pod nohama, ze které by mohl ovlivňovat a mířit na terč či cokoli, protože je to jaksi od Pána Ježíše Krista v zásadě nečekané a ve způsobu a formě spontánní. Což znamená, že jsi neměl ani potuchy o tom, co nastane na těchto schůzkách. Jak by to tedy potenciálně mohlo být negativnímu stavu známo ?  Zbyly tu jen nicotné schopnosti určitých forem a prvků rušení. V zásadě se to ale odehrálo, Petře.

Jsi o tom informován z následujícího důvodu: V zásadě byly ponechány dveře otevřené, aby toto setkání mohlo nastat. A v zásadě to bylo protikladem k tomu, co očekával negativní stav. Proto tento druh přenosů atd. vždy přicházel za různých okolností. Jak o tom ale začneš přemýšlet poté, co jsi to přepsal a máš možnost si přečíst několikrát přepis, začneš zde postřehovat prvek odlišnosti a to, proč je to platné a důležité.

Nyní na závěr dnešního rána - i když něco z toho, co se zjevuje a diskutuje, je poněkud neuchopitelné - se vám sděluje, že toto chápání intuice a její rozvoj je ohromně krásnou věcí. Protože to skutečně znamená, Petře, že je tu vybudovaný most mezi vynuceným chápáním, to jest, že se vše musí chápat v psané formě, a chápáním všeho v nejčistší podobě, jako je tomu v pozitivním stavu - ve formě všeznalosti - univerzálního poznání - skrze absolutní nadání a obohacení Pána Ježíše Krista. A můžete se považovat za velmi šťastné, že takový úvod je nyní dán, protože ty, Petře, víš, že tento most chápání - překlenující tuto mezeru v porozumění - je velkým kamenem úrazu pro ty lidské tvory, kteří se přesunuli z planety Nula. Lidští tvorové mají vždy sklon chtít, aby měli konkrétní vysvětlení ve vhodných slovních či psaných formách. Ale je to vskutku ohromným obohacením mít více neslovní a úplné chápání ve formě všeznalosti, jak je to v protikladu s formou vloženého z vnějšku. A kvůli tomuto vám byl tento víkend dán tento výklad.

Takže by bylo včasné, prospěšné a v zásadě dobré zahájit přepis a strávit nějaký čas zpracováním těchto informací, snahou jim porozumět a rozpravou o nich. A to, co bude následovat zítra, bude pokračováním a též maloučkým poskytnutím směru, Petře.“

Dne 11. října 1993.

„Toto ranní setkání bude velmi krátké. Je vhodné pokračovat a také dodat pouze jeden nový, velmi jednoduchý bod. Nejprve bude tedy v procesu pokračování dobré, když uděláme rekapitulaci ve formě myšlení o myšlení. Co to znamená ?  Jak víš, tento víkend se toho hodně probralo, a kvůli tomu, že jsi byl blízko této diskusi, vyžaduje to trochu času pro posun z procesu angažovanosti k procesu kritického odstupu za účelem zhodnocení. Ale tato situace je nyní na postupu. Řekněme si ale pár slov o myšlení. Jak vidíš, Petře, tuto se vytvořila velmi malá spojitost s novými metodami a praktikami - můžeme-li užít těchto slov. Ve skutečnosti, jak se popsalo dříve, není metod a praktik. Ale jak vidíš, je dalším výhonkem soustředění se na intuici - v tom, jak se má dál pokročit ve smyslu jejího použití ve vašich vlastních životech - schopnost kriticky přemýšlet o intuici. Můžeme uvést následující příklady. Máš-li otázku či touhu či něco, co by tě v dřívějších metodách a praktikách ponoukalo jednoduše přistoupit k podstatě a odpovědět postaru, můžeš nyní použít svou intuici a pak o ní přemýšlet. Protože, jak se popsalo; je tvé intuitivní spojení tím, co je protikladem pojetí nátlaku, a tím, co tě uvádí do přímé blízkostí světla Pána Ježíše Krista. Ale když se o tom přemýšlí, rozlišuje se to a hodnotí atd. navýsost osobně, což znamená, že je to tvým vlastním procesem, pak především v podstatě opouštíš jakékoli elementy a sklony k tomu, abys byl predisponován, měl předsudky a dělal chyby. Za druhé to pak eliminuje nutnost vstupování aspektu souhlasu, což znamená to, že když se někdo soustředí na vlastní intuici, je to zajisté velmi osobní proces.

V minulosti měli mnozí lidé sklon spoléhat se na potvrzeni u druhých jedinců jako na důkaz, že jejich vlastni intuice je vskutku správná. Nyní se ale prezentuje, že jelikož je intuice velmi, velmi osobní záležitosti, potvrzeni přichází z vlastního já a skrze rozhovory s druhými, např. po telefonu, se pouze šíří informace, jaké víte. Takže podstatu toho lze nalézt v uvědomění, že je tu ohromně narůstající posun, či součást nedávného posunu k jednotlivci, vždy narůstající a více, než kdykoli před tím. A je tomu tak proto, Petře, že přichází nejen jako příprava na to, co má přijít, ale i jako druh včasného ukazatele toho, kde se vy všichni nacházíte. Je to nyní poněkud jemná záležitost, protože jak jsme to probrali dříve, je každý jedinec v jiném bodě svého vlastního duchovního rozvoje. A kolektivně je každému jedinci k dispozici to, co tato individua mají sdílet. A celkový souhrn sděleného vytváří klima či něco jako barometr všeobecného stavu lidského uvědomění na planetě Nula. Je tu ale upozornění, Petře. Jelikož je obecný stav lidského uvědomění - kolektivní stav lidského uvědomění na planetě Nula - upravován mnoha činiteli včetně vlivu pseudotvůrců, je též uzpůsoben vlivem a příspěvkem pozitivních agentů na planetě Nula.

Obecný stav lidského uvědomění má tedy ve skutečnosti tři podkategorie: Uvědomění, které je vstupem negativního; uvědomění vlastních lidských tvorů; a uvědomění agentů pozitivního stavu, kteří jsou v podstatě v tom nejzevněji viditelném smyslu fungující rukou Slova a Absolutního života Pána Ježíše Krista. Avšak, a to bude nyní naším druhým bodem, u těch, kdo následují Nové zjevení na planetě Nula, tu máme spád v chápání, což znamená, že má široký rozsah a značnou variabilitu. A poprvé se vám prostě nabízí, Petře, že minulé metody a praktiky jako zapadající do této široké škály se nyní musí brát odlišně. A my můžeme začít tento výklad poznámkou o několika věcech.

Především je, jak víte, dynamika vztahů mezi jedinci, kteří na sebe vzali lidskou formu - tím se míní agenti pozitivního stavu, nutně do jisté míry ovládána pravidly a zákony působení pseudopřírodního světa. Je to něco, s čím jste souhlasili, když jste přijali své poslání. Avšak proces, kterým se do toho vkládá kritické uvědomění, vyžaduje přijetí jisté úrovně zodpovědnosti. A znamená to, Petře, že nyní vzhledem k informaci, kterou máte před sebou k dispozici, se vyžaduje jiný přístup ve vašem chování. To ovšem nutně neznamená, že máte vědomě pozměnit své chování vynuceným způsobem. Ale máte-li nyní k dispozici tento nový materiál, pak se opakuje, že to, co bylo vhodné dříve, již není takové, protože to ztratilo svou užitečnost. A vzhledem k novému naplňování závazků, které nyní probíhá, se vyžaduje něco odlišného.

Aby se ve výkladu o dynamice lidských interakcí postoupilo, odpovíme si na tvé otázky. Jak víte, všichni jednotlivci, kteří se stýkají na velmi nenápadné úrovni, se stýkají jinak, než jednotlivci, kteří se setkávají hromadně - jinými slovy: Jako mnoho, mnoho jedinců. Není to náhodou, že velmi dávno ve vašem časovém měřítku byl učiněn tento výrok: „Když se dva nebo tři shromáždí Jeho jménem“. Vzpomínáte ?  Je to v zásadě proto, že dynamika těch dvou či tři, kdo se sejdou Jeho jménem, se podstatně odlišuje od toho, když se shromáždí 20, 30 či 200 nebo 300 Jeho jménem - nyní leho/Jejím jménem. Co to nyní znamená ?  Znamená to, Petře, že se potenciálně vytváří zcela odlišné skupinové uvědomění, protože je ve skupinovém kolektivním vědomí zvláštní citlivost vnímání, která se odlišuje od senzitivity ve vnímání, když jsou dva nebo tři pospolu. A to se nyní, Petře, ve tvém zájmu speciálně týká schůzek Nového zjevení. A je to vhodné a načas, že se toto poselství opakovaně jako informace předkládá tobě a velmi, velmi, velmi málo jiným.

Znamená to, že jste nyní připraveni poznat, že přidáním počtu se posouvá uvědomění a nastává odlišnost v kolektivním skupinovém vědomí kvůli skutečnosti, že ve své lidské slupce máte zabudovány elementy, které skutečno nemůžete v této chvíli zapřít, neboť jsou součástí fungujícího lidského mechanismu. Ano ?  Kvůli tomu jste požádáni, abyste si prostě byli vědomi, že se působí jiným způsobem, soustředí-li se dohromady více lidí, ať jsou ve svém konání zcela pozitivní, či nikoliv. Je to právě důsledkem způsobu lidského působení.

O co nyní, Petře, jde, je toto: Pokud se podejmeš na velké schůzky, jaké jsi dělal doposud, kvůli těmto zabudovaným faktorům nyní narůstá potenciál stát se kolektivním terčem.

To se vám nyní prezentuje prostě proto, že je to tak. A je načase vám to poskytnout jako to, čemu se zvykne říkat varování, Petře, ale nyní by se to mělo prostě nazývat rozhovorem, neboť negativní stav miluje varování. To nás ale uvádí ke třem bodům. Za prvé: Je třeba si uvědomit, že tento posun v kolektivním chování nastává, je-li tu velká masová skupina. Za druhé: Žádá se po vás, abyste to, co to znamená, zvážili jen ve smyslu toho, jaký mít vztah k lidem od Nového zjevení, ano ?  Vezměte v úvahu, že nyní je vše odlišné, protože se vám dostává nových informací. Kdykoliv se objeví nová informace, pak se, jak Petře víš, automaticky mění vše, co předcházelo, a vše, co ji bude následovat. Je to, jako byste byli osvíceni, a nic již opět nebude totéž. Takže, pokračujeme-li v druhém bodě, žádalo by se, abyste prostě poněkud kriticky uvážili, že je třeba nyní myslet na nový způsob vztahu k těmto jedincům, který by se mohl charakterizovat následujícími zásadami: Za prvé: Počneš-­li, Petře, přemýšlet o vztazích k těmto jedincům a zároveň umenšuješ všechny typicky lidské prvky, které jsou spojeny se vztahy mezi lidmi ve velkých skupinách, pak ty především postoupíš v tomto procesu. A za druhé z toho všeho postoupíš ve svém vlastním procesu osobního, kritického ohodnocení toho, co to znamená působit v lidské slupce při všech těchto nových informacích.

A opakuje se: Protože je tato idea tak nová a protože terč je nyní zredukován na velmi základní úroveň, dosahujete dvojího cíle. Především zabraňujete příležitosti, aby se zesiloval útok na terč. A to je důležité, jak ukázal Dan, ano ?  Druhou věcí je obrácená strana mince, neboť vždy, když je tu potenciál, aby nastalo něco viditelně negativního, jakmile je tento potenciál zmařen, pak vše, co zbývá, je pozitivní důsledek a ohlas. Tak to, co bylo užito pro zřejmé negativní následky, prochází pěkně procesem obrácení, aby se to navrátilo následkům pozitivním. Takže co to znamená, vztáhneme-li si to k tomu, o čem hovoříme ?  Uvědomíte-li si, že staré způsoby mohou sloužit jako terč, a potvrzuje se tak to, co se diskutovalo v sobotu ráno, nedá-li se příležitost ničemu z Nového zjevení, aby zastaralo, ve skutečnosti shledáte, že vaším motivem není jen to, že se prostě vyhnete tomu být terčem, ale podporování nových věcí. A tudíž stále a neustále doplňovat Nové zjevení novými údaji.

Nyní třetí bod, a to je to, co se po tobě žádá, Petře. Při tvém příštím setkání na Den díkůvzdání bude jistý druh dynamiky, který by byl nevhodný, jestliže budou určití lidé přítomni. Jsi požádán, abys toto přijal s pokorným a otevřeným srdcem. Setkání o tomto víkendu, Petře, bylo usnadněno krajně vysokou úrovní komunikace a poctivosti. Jsi s to to vnímat. Mnohé bloky, které tu byly před tím, tu již nejsou. A naznačuje to následující: Tvůj vztah k Markovi se může popsat jako vztah „mezi potrhlými“. A to znamená něco odlišného a vymyká se to jakékoli možnosti to charakterizovat pojmy planety Nula. Rozumíte tomu ?  Má to ten význam, že jakákoli charakterizace lidských vztahů na planetě Nula znamená, že vztah mezi dvěma jedinci zapadá do způsobu a působení, které se popsaly jako typický počítačový čip lidských tvorů. Ano ?  Avšak vy jste dosáhli zvláštní úrovně vztahu, který má zcela a jen pozitivní rysy. Pak se ale v podstatě všechny tyto čipy obejdou. Skrze tento proces obcházení může jakýkoli vliv, který je silnější, než bys kdy poznal či byl připraven poznat - pravá činnost Pána Ježíše Krista, pokračovat na nejnovějším z nové úrovně. Takže jakmile se tak stalo - jako o tomto víkendu i v minulosti - poskytuje to souběžnou příležitost pro setkání.

Jinými slovy: Vaše připravenost pro setkání v budoucnu nebude v typicky očekávaném smyslu. A důvod, že tomu tak, je dvojí. Za prvé: Aby se vyhnulo nastavení terče, což by mohlo nastat kvůli mnoha okrajovým důvodům, které se vyloží za chvíli. A za druhé: Aby se vytvořila příležitost být spolu a konat práci, jež je zcela bez jakýchkoli elementů, které jsou typicky lidské. Prostě se nyní po tobě žádá, abys pochopil, že schůzka u tebe na Den díkůvzdání je včasná, ale je tu pár jednotlivců, kteří se žádají, aby se jí nezúčastnili. Marek je jedním z nich. A že je tomu tak, Petře, je opět kvůli potenciálu stát se terčem kvůli faktu, že na této schůzce bude opět značný velikostní spád víry a porozumění, které budou přítomny na tomto setkání. Nyní je důležité, abyste pochopili, že tomu tak v minulosti nebylo ze dvou důvodů. Prvním bylo to, že signifikantní byla úroveň tolerance gradientu chápání či rozptylu porozumění Nového jevení. A znamená to, Petře, že rozličná uzpůsobení, významy, rozmanité úrovně víry dosažené těmi, kdo se u tebe setkávají, nebyly negativnímu stavu postřehnutelné. Avšak že to nyní vyšlo najevo a že se to na vás žádá, je proto, že vaše úroveň vztahů dosáhla daleko čistější kvality. Shledáváš to také ?  A protože dosáhla čistější kvality, pak, a to není nějakým elitářstvím či čímkoli, to ale poněkud naznačuje, aby se nyní vaše schůzky s Markem a s několika jinými konaly na zcela neočekávaném základě. A to neznamená, že nemají opět nastat, protože to by bylo kontraproduktivní. Raději na to hleď takto: Každý očekává, že se na Den díkůvzdání sejdete z nejrůznějších důvodů, které se budou probírat v nadcházejících týdnech, buď skrze tvé či Markovy vstupy, nebo několika jiných. Kvůli tomuto elementu ale, Petře, nastaly jisté posuny, které by mohly učinit tuto schůzku kontraproduktivní tomu, co by sis myslel, že by jinak byla.

Toto je nyní důležité sdělení a vše, co můžeš udělat, je brát je za to, co v zásadě říká. Je tu potenciál jeho kontraproduktivity, než by se jinak myslelo. Opakuje se: Dan zobrazil některé z velmi důležitých bodů. A jako nejdůležitější to, že tyto záležitosti jsou nyní krajně důležité a mají své důsledky, jejichž dopad, jak zobrazil Dan, může být extrémní. Takže i když se to teď nejeví jasně, a ty teď můžeš myslet na mnoho důvodů, pro které by se Marek měl zúčastnit, je prospěšné nyní pochopit toto: Vaše schůzky budou na odlišné a neočekávané úrovni jak v přípravě, tak realizaci. A pochopíš vše ve chvíli, kdy tak bude třeba. V popředí těchto úvah je porozumění tomu, že dynamika vztahu mezi vámi dvěma chlapci je bytostně jiná než dynamika vztahů mezi vámi dvěma a skupinou. To se ještě nikdy před tím neřeklo, je to nicméně pravda a žádá se, abys o tom přemýšlel.

To ale nyní jednoduše neznamená, že se někomu zakazuje někam chodit. Ale kvůli této jednotlivé schůzce a krátkému období, které po ní bude následovat, je tomu tak, že vy chlapci můžete mít příležitost se navzájem stýkat na zcela odlišné úrovni. Samozřejmě se žádá, abyste tuto možnost zvážili ze své svobodné vůle a volby, ano ?

Toto je tedy důležitý bod, ve kterém nešlo pokročit, dokud nebylo na místě, aby se o tomto víkendu prezentoval sled informací, které by ho umožnily pochopit. Opakuje se, že se to vztahuje k novému procesu, který je nyní na místě a který má dvojí účel. Jeho prvním účelem je zřejmě pochopení nových informaci, jež přicházejí přímo z pozitivního stavu, od Pána Ježíše Krista. Za druhé ale, a jak víš, když dosáhneš úrovně získání nových informací a nové pozitivní energie, je s tím závazně spojena také nová úroveň odpovědnosti, která požaduje, abys konal jen správně. Někdy je to trochu obtížné a nečekané. Ale jak tato schůzka vyvstává, začneš, Petře, chápat, proč je tomu tak. A pouze se předkládá, že kdyby věci měly být jinak, mělo by to dozajista důsledky. A to se obzvláště vztahuje k dynamice vztahů mezi určitými jedinci. Tato představa dynamiky vztahů je, Petře, něčím, co si žádá něco z vaší pozornosti a vylaďuje nyní - ve smyslu soustředění se na ni a pochopení toho, co znamená - vaši vlastní intuici.

Tak tedy mezi vámi dvěma dojde k různým setkáním, která proběhnou příjemně a neočekávaně. Proto je třeba, Petře, splnit novou sadu kritérií. A může být nyní na místě jiné rozpoložení vztahů mezi vámi, a je to velmi radostné, protože je to, jako byste vy dva ze sebe stahovali starou kůži. Snažit se ji udržet či zachovat by jen spotřebovalo energii, kterou je třeba nyní poslat někam jinam. To je důležité. Takže se právě po tobě žádá, abys nijak nemyslel na to, že někdo bude v Santa Barbaře chybět. Mysli namísto toho na to, jestliže chceš o tom přemýšlet, aby se jiné sadě okolností dodalo to, co by vám dvěma umožnilo se setkat na odlišné a vyšší úrovni, za jiných okolností a zajisté snad i na jiném místě. Je to nyní včasné, ale jen ty bys tomu měl rozumět. Ale budou předložena další objasnění, až přijde čas - další doplňky, u kterých jste, chlapci, vyzváni, abyste je sdíleli po telefonu.

Na závěr se pak zdůrazňuje, že tento bod, je důležitý nejen pro svůj obsah a to, co vlastně znamená, ale protože to také poslouží k vyvolání některých okrajových elementů myšlení, což bude, Petře, velmi významné, včasné a nápomocné při zavádění několika nových změn. Předkládá se tobě a všem, protože je v podstatě tou nejlepší věcí. Je to zcela nové, Petře, a jak uvidíš na Den díkůvzdání, bude setkání takové, jako nikdy před tím. Ve svém dopadu bude významně odlišné, a bude-li se k němu přistupovat jako kdykoli před tím, s předešlým souborem očekávání, metod a praktik, nebude zajisté pozitivní, Petře. Takže kdyby nic jiného, můžeš v tom spatřovat potenciál, Buď ale prosím znovu ujištěn, Petře, že tu vůbec nejde o špatnou věc, neboť se nyní nastavuje soubor zcela okrajových okolností, které jsou potřebné či nutné. Jsi požádán, abys - protože je to svého druhu obtížný úkol na cestě, ­otevřel dveře své intuice pro to, co to znamená. A také se ti slibuje, že skrze okrajový soubor okolností (a co to znamená okrajový ?) a budováním okrajového souboru okolností je tu nekonečný počet pozitivních možností, které se nabízejí vám dvěma a všem ostatním. A to je důležité, neboť někdo nyní potřebuje na to myslet z tvého konce zde (z tvé pozice vzhledem k negativnímu stavu). Je tomu tak ?

Poznáním okrajového souboru okolností, které právě nyní existují ve tvé mysli jen potenciálně, děláš v zásadě to, že pomáháš v ustanovení a poznání nekonečného počtu pozitivních možností a v uskutečnění jejich přístupnosti jedincům na planetě Nula - jak těm, kteří vědí, že jsou agenty pozitivního stavu, tak těm, kdo to nevědí, tak i vlastním lidským tvorům. Proto je to včasné a možno to popsat prostě tak, že děláš Nové zjevení přístupnějším tajnými a tajemnými prostředky, které by nikdo nikdy ani vzdáleně neočekával.

Petr: A co technika zrcadlení – máme ji používat ?

Pán Ježíš Kristus: Tedy jak víš, a řeklo se to včera, je ve svém obsahu zcela zahrnuta do nových metod. A že je pravou, jak existovala i před tím, ale bylo k ní něco přidáno, byla modifikována a nově doplněna, aby se umožnila její ohromná funkce, takže o zrcadlení můžete uvažovat jako o části současného celku, jako o části celkového procesu bílého světla. A protože vše je nyní v souhrnu, a tudíž aditivní, Petře, je celé pojetí zrcadlení obsaženo v procesu představy přijímání Božské lásky, Milosti, Odpuštění a nade všechno Moudrosti Pána Ježíše Krista novými prostředky.“


OTÁZKY A ODPOVĚDI:

V průběhu třídenního rozhovoru mezi mnou a Pánem Ježíšem Kristem byly kvůli objasnění položeny některé důležité otázky. Protože odpovědi na ně obsahují některé velmi důležité informace, které by mohly zajímat každého z nás, budu tyto odpovědi sdílet se všemi z vás, kdo dostáváte tyto doplňky.

Petr: Vcházení dovnitř neznamená změnu metod a praktik ?  Rozumím tomu správně, že vcházení dovnitř znamená přicházení k vlastní intuici a k Pánu Ježíši Kristu, a tudíž je platné ?

Pán Ježíš Kristus: „Ano, je to tak, Petře. Vcházení dovnitř bylo nyní skutečně obnoveno, aby v nejnovější formě bylo s to na všechny časy dosáhnout tuto intuitivní energii a propojenost s Pánem Ježíšem Kristem. Pěkně jsi to, Petře, jednou řekl, když jsi prohlásil, že jsi uvnitř po celý čas. To je to, co se po vás žádá, abyste rozvíjeli, protože kdybyste byli ve skutečnosti uvnitř po celý čas, nebylo by vám třeba procházet vizuálními stadii, která mají tento proces vzbudit. Prostě byste se v něm zdržovali. Jak vidíš, je to skutečně přednostní stav, Petře, a je tomu tak proto, abys mohl vždy klást své otázky z niterného stavu; a tudíž pořizovat ty nejlíp možné závěry vzhledem ke své existenci na planetě Nula tím, že se učiní tvůj niterný stav tvým absolutním referenčním bodem vzhledem ke všemu, co skutečně děláš a co si myslíš.

Petr: Jen tak pro zajímavost, jak se pseudotvůrci objeví na této planetě ?  Vzpomínáš si, jak jsem s Markem probíral různé možnosti jejich objevení se, když jsme jeli včera večer na večeři ?

Pán Ježíš Kristus: Ano. A bylo to zábavné, Petře (veselý smích). Bylo tomu proto, že jak si vzpomínáš, v minulosti se prozrazení těchto informací považovalo za bezpečnostní riziko. Nyní ale, když jsme se poněkud tomuto riziku vzdálili, nechť se vyloží toto: Jsou snad čtyři nebo je pět scénářů toho, v jaké by to mohlo být formě. Všechny jsou paralelní a simultánní. Důvodem k tomu, že jsou čtyři, nebo je jich pět, což je protikladem k jednomu absolutnímu způsobu, je to, že ponechání otevřených možností dává příležitost, aby se provedly volby nejen lidmi na planetě Nula a nejen pseudotvůrci, ale též kolektivně každým, jak to má nastat. Proto by nebylo skutečně možné popsat patero nebo čtvero scénářů. Máte tímto být jen znovu ujištěni, že přijdou !  Je to jejich úkolem, aby přišli, a vaším úkolem je to vědět.

Petr: Bude tu někdo spojený s Novým zjevením, když se takto objeví ?

Pán Ježíš Kristus: Jistým způsobem a do jisté míry. Je to trochu obtížné vysvětlit, Petře. Procesem projekce vlastního uvědomění v určitých ... tady by nejlepším popisem bylo ­stavech snů. Budete s to vědět některé aspekty této věci. Není to ani skutečný krok do budoucnosti, ale není to ani skutečné snění. Jak víte, přiblížením jejich energie, přiblížení jakékoli energie, když má něco nastat, předchází tomu jeho vlastní energie. A v té energii, Petře, jsou obsaženy elementy toho, co nastane. Takže procesem své projekce do ní můžete pojmout část této energie, podobu toho, co ta energie je, a tím si vytvořit zviditelnit jistý obraz pochopení této věci. A to je způsob a forma, jakými budou někteří z vás schopni dopředu zviditelnit či vidět či být svědky nastávání toho jevu. Ale ve smyslu jeho aktuálního uskutečnění ... - to se bude, jak se opakuje, zakládat na některých volbách - je ale více než pravděpodobné, protože budete mít dobrou vnímavost k této předcházející energii, že nebude třeba se toho všeho zúčastnit, rozumíte ?  To je nyní vůbec zajímavý bod, protože jak vidíte, jedině rozvojem vlastní intuice jako receptoru této energie, která předchází příchodu těchto událostí, poháněných pseudotvůrci .... jestliže se vaše intuice rozvine do bodu, kdy jste skutečně schopni tuto energii vnímat, budete pak schopni poznat a vnímat rozličné scénáře ­čtyři nebo pět – v jejich formě před tím, než se skutečně odehrají, i před tím, než pseudotvůrci skutečně poznají jejich následky vůbec. Jedině Pán ležíš Kristus zná v celku absolutní následek všech scénářů v jejich kombinaci a v jejich rozložené formě. Ale protože energie přichází jaksi jako mlha, skrze kterou lze přesto vidět (jak byste si to mohli, Petře, myslet), máte v podstatě jakési poznání toho, co přichází.

Petr: Je správné předpokládat, že poté, co budu odvolán, již nebudou dále přicházet doplňky v jejich univerzální používatelné podobě ?

Pán Ježíš Kristus: Ó ano, tento typ doplňků přestane.

Petr: Takže kdokoli by se domníval, že dostává tyto typy doplňků, přichází z negativního stavu.

Pán Ježíš Kristus: Ano. Ale také, velmi prostě, Petře, budou nemnozí, kteří to tu jaksi dodělají, a někteří z nich budou mít příležitost nebo schopnost rozšířeného intuitivního rozlišování. A znamená to, že funkcí, které nyní slouží doplňky skrze tebe, je jak příprava na to, co přijde, tak také velmi přesné značkování cestovní mapy pro zde-a-nyní, pro tento sám den, pro toto samotné rozpoložení. A mysli na to, až přepíšeš toto poselství, neboť toto je velmi přesný a významný značkovač cesty. Tyto doplňky budou budovány a užity jako měřítko pro pochopení zvláštního elementu klimatu této doby. Takže ti, co jsou pozadu na linii, budou mít k dispozici odlišné schopnosti, které jsou charakteristické a vskutku vhodné pro tuto dobu. Důležité je zde vědět, že je tu činitel časové linie spojený s těmito doplňky. A kdyby někdo měl později, až budeš odvolán, napodobovat tyto metody a praktiky, pak lze nahlédnout na problém tomu vlastní. Protože v časové linii všech těchto doplňků, Petře, spočívá jejich zvláštnost vzhledem ke zde-a-nyní a jen pro zde-a-nyní. V souhrnu ale, v dodatečném smyslu, tato doplnění završují historii Nového zjevení na planetě Nula.

Petr: Toto je velmi osobní otázka a není nutno na ni odpovídat: Budu odvolán jako první z těch, co jsou spojeni s Novým zjevením ?

Pán Ježíš Kristus: (Smích.) Jak víš, Petře, má to být - jak jsi to včera popsal: Je to aktuální vědět, a přece to není aktuální vědět - dalekosáhlé důsledky, protože .... . Vidíš, Petře, kvůli tomu, kde jsi, a kvůli tomu, co si můžeš či nemůžeš zvolit, aby ses toho účastnil, ovlivňuje to také řada paralelních scénářů toho, co si můžeš zvolit, abys konal. Mohlo by se to tedy stát takto či snad odlišně. Klíčovým faktorem je zde poznání, že možnost volby je nyní k dispozici v popředí tvého vědomí. Takže můžeš vidět, že kdyby se ti dostalo odpovědi, že bys měl jít před někým jiným, nejenom že by ses stal neustálým terčem, ale za druhé odstranila by se ti řada okrajových možností volby, což by nejen že neobohatilo tvé poslání, ale vskutku by to odstranilo příležitost pro vykonání ohromného množství dobra tím, že tyto volby mají možnost existovat. Rozumíš ?

Petr: Byl jsem několika lidmi požádán, abych se v pokoře zeptal, jak si mají vysvětlit takové jevy jako Fatima, UFO, zjevování se Marie, únosy neznámými bytostmi a zdali též Danova kondice nebyla vyvolána nějakým navštívením těchto bytostí či něčím podobným.

Pán Ježíš Kristus: Davovou situací se zabývejme zvlášť později. Petře, jak víš, je kvůli principu Absolutního dovolení Pána Ježíše Krista do jisté míry povoleno, aby uvolnili určitou energii ti, kdo jsou výrazně mnohem mocnější, než jsou lidští tvorové na planetě Nula. A kvůli celkové spoustě možností volby, které jsou k dispozici tomu, jaké mají entity ze své svobodné vůle a volby být, a protože to vše musí dojít plodného dozrání, znamená to tedy, že vliv a, významněji, nátlaky těchto entit, které jsou za tyto činy zodpovědné, jsou skutečností.

Petr: Jsou entity, které způsobují tyto výše zmíněné jevy, z negativního stavu ?

Pán Ježíž Kristus: Jsou z negativního stavu, Petře. Ale opakuje se, že existují různé úrovně. Uvědomit si to je velmi důležité, neboť nikdo není absolutně negativní, Petře. To je absolutně nemožné, jak víte. Ale jsou RŮZNÉ úrovně zkreslení pojetí Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista, které dovolují, aby se to stalo. A byť to není pro vás podstatné, abyste znali mechanismus tohoto působení, následuje tento popis: Na základě souhlasu jak pseudotvůrců, tak jejich poskoků a po nich následujících subtvorů... bylo dohodnuto, že se uvolní jisté množství a určitá úroveň takové energie, aby se mohly odehrát podobné události jako tyto. Na základě této dohody tu může být vliv či modifikace či přesun určitých kosmických energií, což by mohlo produkovat určité vize či jisté zřejmé zázraky nebo cokoli jiného. Ale jak víte a jak lze nepochybně pochopit, ti, kdo překotně spustili tento druh energie, mají také významný počet svých následovníků na planetě Nula. Mít množství duchovně spřízněných vyznavačů na planetě znamená, že tito ze své svobodné vůle a volby souhlasili, aby měli podobné soubory informací zakódované ve svých čipech, které by se vyvolávaly ve smyslu sympatií vzhledem k nejrůznějším událostem kosmického významu. Znamená o následující: Je-li tu v rámci jednotlivého prostoru a času jednotlivec nezávislý na planetě Nula, ale přesto s ní spojený, může vyvolat zvláštní uvolnění energie. Pak jsou na planetě Nula takoví, kteří by byli automaticky citliví na takový popud a vrozeně by se vyvolalo něco v nich. Co jiného by mohly být nekonečné zástupy katolických vyznavačů, kteří vidí zjevy a věci tohoto charakteru ?  Chápeš to ?  A také zázraky Středního východu, případ Fatimy, různé síly kundalini, uzdravování z Jižní Ameriky a Filipín, rituály amerických Indiánů a podobné věci. Takže jak víte, je to do té míry skutečnost - tak, jako jsou tu rozličné metody a způsoby uvolňování a spouštění energie, na kterou se lidé na planetě Nula ze své svobodné vůle a volby uvolili být citliví. Ano ?

V Davově případu zvlášť nejsou mechanismy působení, kterých si byl vždy vědom, příliš vzdáleny označení v popisu toho, co se mu přihodilo, ale opět, Petře, se to vztahuje k představě terče. Uvidíte, že jeho ochotou to podstoupit - a jen málo lidí je připraveno poznat všechna proč v této věci, Petře - byl schopen velmi vhodně předvést, že je negativní stav najisto schopen ve svých duchovních formách obsadit lidské tělo a jeho orgány tak, jako nepřítel obsadí území, Petře. Ale kvůli tomu, co se rozhodl vykonat, je tu klíčový faktor v tom, že byť bylo jeho poslání těžké, bylo nicméně napravováno vkládáním a působením, dá­li se to tak nazvat, pozitivního stavu pozitivní energií, aby se tento proces obrátil - ne ale aby tento proces byl Davovou demisí, ale aby se raději zvrátila dočasná okupace energií negativního stavu. A vlastní tomu je, Petře, že to byl pěkný příklad, protože ukazuje, že i to, co se pociťuje jako navýsost negativní energie, se obrátí jednoduchou záměnou a změnou ke svému absolutnímu kořeni, kterým je pozitivní energie. Takže se tím demonstruje nejkrásnějším způsobem, a Davovi by se za to mělo poděkovat, že vskutku není nic absolutně negativního. Kdyby bylo něco absolutně negativní, bylo by to v protikladu k absolutně pozitivnímu, A v Novém zjevení se jasně říká , že tak tomu je v absolutním smyslu. Kdyby negativní stav měl být absolutním, byl by absolutním konkurentem Pána Ježíše Krista, a tudíž by se nemohl eliminovat. A co by bylo účelem jsoucna a bytí, kdyby tomu tak bylo ?

Petr: V poselství ze dne 1. - 2. července 1993 vyvstala záležitost okolo přerodu do pozitivního stavu, o čemž jsme předpokládali, že se to probere někdy později v tomto roce.

Pán Ježíš Kristus: Vy víte, Petře, že většina tohoto poselství se s tímto spojuje téměř tajemnou formou. A je to tak proto: Vzpomínáte si, že před několika minutami bylo popsáno, jak má mnoho lidí, když vykonávají svůj přechod do pozitivního stavu, ohromné těžkosti v procesu přerodu, protože pojem všeznalosti a soustřední se na jejich život jako takový je jim něčím, čeho se nemají jak zachytit.  V zásadě to tedy spočívá v popisu a v podpoře procesu přerodu. A je nyní krásné, že je přístupný všem na planetě Nula. Jaké je to krásné, že by to nyní mohlo nastat, Petře. Podporuje to představu stavby mostu mezi planetou Nula a pozitivním stavem a taktéž to velmi, velmi pěkně souvisí s přesunem energie, protože byť to lze i vnímat - a vztahuje se to k otázce, na kterou ses, Petře, neptal - že by pseudotvůrci museli přijít v kosmických lodích či jinak, na druhé straně této mince je též možnost, že přesun z planety Nula a skutečný její zánik a znovunastolení správného uspořádání a pořádku všech elementů ve fyzickém, přírodním a nejniternějším se mohou také odehrát nanejvýš prostě, jakož i tím nejpříjemnějším způsobem. A vidíš, Petře, že je na rozvoji a ochotě agentů pozitivního stavu na planetě Nula, aby se nyní uskutečnilo to, co můžeme nazvat, že je za metodami a praktikami. Je to v tom všem velmi pěkně propojeno a je to tak krásné, Petře.

A to je prozatím vše.“
15.01.2009 15:38:59
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one