(17)

Doplnění 16
 


Dne 23. října 1993 během mého formálního, jakož i neformálního niterného stavu, v rozpoložení intuitivního rozlišování mi byla Milosrdenstvím a Štědrostí Pána Ježíše Krista předložena následující objasnění, rozpracování a vysvětlení, abychom jim porozuměli, uvažovali o nich, intuitivně je verifikovali a potvrdili - pokud tak učiníme pouze ze své vůle a volby bez jakéhokoli vnějšího nátlaku:

„V doplnění 15, které jste, Petře, obdrželi během svého pobytu u Marka v Koloradu ve dnech 9., 10. a 11. října 1993, se sděluje, že určité ideje tohoto doplňku jsou nekonkrétní a zahalené. Bylo též naznačeno, že je tvou povinností, misí, odpovědností a posláním si s pomocí přímého nadání, intuice a vstupu Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti do tvé mysli objasnit, vysvětlit a vyložit obsah tohoto doplnění, jakož i ostatních - jak minulých, tak i budoucích. Pak je představit všem, kdo jsou spojeni s Jeho/Jejím Novým zjevením, aby je oni sami intuitivně verifikovali, potvrdili, zvážili a uvedli v život v individualizované a zosobněné formě, která je v souladu s jejich zvláštní a jedinečnou přirozeností, úrovní duchovního rozvoje a povahou jejich poslání, které mají přímo od Pána Ježíše Krista.

Než postoupíme dále ke speciálním záležitostem, nechť se objasní, že hlavní změnou ve formě těchto doplňků je od této chvíle to, že nic se již nikomu nebude předkládat ve formě návodů, instrukcí a návrhů, jak se má chovat, co má dělat a jak použít cokoli, co vyvstane z těchto doplnění. Je výhradní a absolutní odpovědností každého jednotlivce, který čte toto či jiné poselství, aby ze svého nitra s pomocí metody rozlišující intuice nalezl a stanovil, jaké jsou jeho osobní a individuální návody a metody k praktikování principů Nového zjevení a všech jeho doplnění. Každý jedinec je na základě prvotní dohody osobně odpovědný a zodpovědný přímo Pánu Ježíši Kristu. Namísto toho budou tato či všechna následující doplnění nabízet pouze vysvětlení, rozpracování a objasnění idejí, pojmů a obsahu Nového zjevení s jeho doplňky, jak bude třeba, když a jestliže bude třeba; a také tu budou pro zjevení nových informací, které do té chvíle nebyly k dispozici z prostého důvodu, že nebyl ještě čas nebo by to bylo předčasné, aby se zjevily na každé jednotlivé křižovatce životní cesty na planetě Nula.

Takže nyní se obrátíme ke třem záležitostem pocházejícím z doplnění ze dne 9. - 11. října.

(A)
První věc se týká definování metod a praktik. Co to vlastně jsou metody a praktiky a co vytváří jejich obsah a význam ?

Existuje obecné chápání těchto pojmů a existuje i jejich zvláštní a podrobné vysvětlení. V obecném smyslu jsou všechny metody a praktiky tím, co se očekává od lidí ve smyslu toho, jak smýšlejí, cítí, jak se chovají, vytvářejí vztahy, fungují a projevují se v každodenním životě. Každý je na své cestě individuálním životem situován do určitých pravidel, předpisů a očekávání, která jsou určena buď rozličnými zákonnými či společenskými požadavky, či zvláštními znaky nějakého společenstva nebo oblasti. Tyto požadavky do posledního detailu diktují jedinci způsob jeho života a všechny jeho aspekty. Očekává se, že se s těmito požadavky a očekáváními ztotožní. Neučiní-li tak, stává se takříkajíc vyvrhelem.

Na druhé straně tu máme jistá zvláštní seskupení metod a praktik, které lze rozdělit do čtyř kategorií:

(1)
Nejběžnější metody a praktiky lze shledat ve všech tradicích, zvycích a zvláštních kulturách, které diktují způsob života každé zvláštní společnosti či národa. Všechny tradice, zvyky a kulturní návyky jsou v zásadě ustanoveny za tím účelem, aby se neustále udržoval status quo a přežíval zvláštní životní styl, vynucený požadavky jedinečnosti každého zvláštního národa či jen oblasti v rámci tohoto národa. Následkem tohoto udržování je důsledná neohebnost, tuhost a neochota něco změnit či postoupit vpřed k nějakému odlišnému způsobu a stylu života. Lpění na tomto typu života ustanovuje bytí v negativním stavu. Není-li kdo ochoten odvrhnout tento stagnující životní způsob, je mu souzeno zůstat otrokem svých vlastních tradic, zvyků a kultur. V tom případě odmítá svou vlastní svobodu a nezávislost. Výsledkem toho je rozpoložen(, které mu nedovoluje dělat rozhodnutí z vlastní svobodné vůle a volby. Nerozhoduje se z pozice vlastní individuální jedinečnosti, ale namísto toho z pozice běžně přijímaného zakládání si na příslušných tradicích, zvycích a kulturách. Takže se žije životem stagnujícího shromažďování a hromadění, které se udržuje neohebností, tuhostí a pevností toho, jak kdo přijímá svůj životní způsob v souladu s požadavky veškerých pravidel a očekáváni jemu příslušné společnosti.

(2)
Jiné nejběžnější metody a praktiky jsou obsaženy ve všech náboženských, duchovních a kultovních doktrínách, dogmatech, rituálech, předpisech a požadavcích, které jsou vnucovány jejich následovníkům a jejichž praktikování se požaduje a udržuje do nekonečna bez toho, že by se povolilo, aby mohly nastat či se odehrát nějaké změny či modifikace. Ohromné nebezpečí v následování těchto stagnujících pravidel a rituálů spočívá ve faktu, že se to „děje ve jménu Božím“, jehož autorita je neoddiskutovatelná, neměnitelná a nezměnitelná, a kdykoliv se nenásledují či nesetrvává se u nich, hrozí věčné zatracení. Nejohavnějším zločinem, který neustále páchají všechna náboženství na planetě Nula zvlášť a v zóně vymístění obecně, je to, že nanejvýš pevně a zoufale lpějí na ideách, pojetích či výrocích, které pocházejí z doby před mnoha sty či dokonce tisíci lety, aniž by se jakkoli dovolovalo jakékoli odchýlení. Tím, že tak činí, naznačují, že Bůh není schopen přijít s něčím novým a cokoli dávno stanovil, je platné na všechny časy a přesně tak, jak to stanovil, a tak tomu bude navěky a jakékoli změny v tomto ohledu nejsou jakkoli možné. Takový nárok se rovná vzdorování Bohu a činí Ho neschopným, nezáživným, neproduktivním a netvůrčím. Takové pojetí přirozenosti Boží ustanovuje život negativního stavu. Takže všechna současně existující náboženství, a to bez jakékoli výjimky či výluky (včetně vyznavačů Swedenborgova učení ve všech jejich existujících větvích), neslouží pravému Bohu, ale tím, že pevně lpí na všech dogmatech, doktrínách a obřadech (vyvinutých a založených před stovkami či tisíci lety) svých příslušných náboženství, kultů či čehokoli, co vám zde v tomto ohledu tak bují, ve skutečnosti slouží negativnímu stavu. Nedovolí-li v tomto či jiném ohledu jakékoli změny či doplnění novými údaji, přispívají velmi mocně a významně k udržování života negativního stavu.

(3)
Specifičnost tohoto bodu metod a praktik se vztahuje k obecně ustanoveným pravidlům a návodům lidských systémů zákonů a z nich vyplývajících nakupení zákonů, které diktují, co je a co není dovoleno v rámci každého národa či společenství. Když si určíte a ustanovíte takové zákony a pravidla života a lidského chování, automaticky se omezujete ve svém expresivním či impresivním projevu a chování. Důvod k tomu lze nalézt ve faktu, že jestliže se odchylujete .jakýmkoli způsobem od těchto pravidel, porušujte ustanovené kodexy. A výsledkem toho,je potrestání a ochuzení vlastní svobody. Problémem s těmito typy zákonů a pravidel je, že mají sklon setrvávat v knihách po staletí a zabírá to nezměřitelné úsilí a mnoho času, než se v nich učiní jakékoli změny či modifikace, aby se přizpůsobily požadavkům progresivního směřování v lidském rozvoji; to jest, řekněme, že odlišná doba si vyžaduje odlišné chápání a způsob použití těchto zákonů a pravidel. V progresivním způsobu života se takové zákony a pravidla stanou zastaralými velmi rychle. Zabere to ohromné množství úsilí a času, aby se změnila. A nejen to, ale problémem je též, že v době, v jaké se tato změna uskutečňuje, uběhne tolik času, že prováděné změny a modifikace se stávají ve chvíli svého uskutečnění taktéž obsoletními a neodpovídajícími novým poměrům. Takto se problémy zavile udržují v životě negativního stavu. A ačkoliv jsou takové zákony a pravidla nutné ve společnosti, která je ovládána principy džungle negativního stavu, problémem je to, že se velmi brzy stávají zpátečnickými a brzdícími, nesloužícími již svému původnímu účelu. Bez neustálých změn a modifikací, to jest bez jakýchkoli doplnění novými údaji, aby se přizpůsobily požadavkům každé jednotlivé doby na časové linii životní cesty, se stávají tyto zákony tak zkaženými, že začínají sloužit účelu přesně opačnému k tomu, pro který byly zpočátku ustanoveny. Tím, že se tak působí, či že se takovými stávají, slouží velmi pěkně udržování života negativního stavu.

(4)
Věc metod a praktik se vztahuje k osobním a individuálním záležitostem. Hlavní aspekt této věci se v tomto ohledu vztahuje k osobním návykům a rituálům, k jejichž ustanovení má každá individualita sklon. Je tendencí dělat věci stále a stále znovu přesně stejným způsobem. Je tu sklon být spojen s jistými věcmi, objekty, tretkami, mazlíčky a podobnými jsoucny a uvyknout na ně do té míry, že není žádné touhy, přání či ochoty cokoli v tomto ohledu změnit. Takový postoj potlačuje vlastní tvůrčí rozvoj a projev vlastního tvůrčího úsilí tím, že se zoufale Ipí na tom, co je dobře zavedeno, zdánlivě pohodlné a důvěrně známé. Ustanoví-li se takový životní styl, jeden se naplní hrůzou, když se vyžadují či jsou nutné jakékoli změny či úpravy. Někteří lidé mohou v tomto ohledu jít tak daleko, že mohou vážně duševně onemocnět, jsou-li konfrontováni s nutností změny a pozměnění jejich dobře založeného životního stylu, kterému tak význačně uvykli. Jinými slovy si v tomto ohledu navykli na své metody a praktiky. Jakmile se stanete na něco navyklými či uvyklými, stáváte se toho otroky. A to odnímá jakoukoli touhu nebo přání anebo ochotu se tvořivě vyvíjet a měnit kdekoli, kdy je to třeba. V tahovém případě se jeden stává plně oddaným, otrokem negativního stavu, vzdávajícím se v jeho prospěch zcela své svobody volby a projevu.

Podíváte-li se pečlivě na všechna tato seskupení metod a praktik, jakož i na všechno ostatní zde zmíněné (je duchovní povinností každého z vás, kdo je spojen s Novým zjevením, aby ze svého nitra objevil, jaké jiné zvláštní a osobní metody a praktiky pěstuje a uskutečňuje ve svém osobním životě, a aby je dle toho následně upravil, změnil, nahradil anebo doplnil), zcela zřejmě shledáte, že jejich hlavní charakteristikou je to, že jsou všechny vnuceny z vnějšku. Řeklo by se tedy, že jsou vnucené z vnějšku a nepocházejí z vnitřního či niterného uznání skrze intuici, zdali je něco tak, či jinak. Takže diktáty zevních nátlaků jsou považované za platné za všech dob a okolností, majíce stále stejné univerzální použití pro všechna individua bez jakéhokoli ohledu na jedinečnost a zvláštnost přirozenosti každé osoby a její role, pozice, totožnosti a jejího osudu. Takto působí negativní stav.

Jedním z hlavních a význačných důvodů toho, proč se v doplňcích Nového zjevení Pána Ježíše Krista tak velmi zdůrazňuje, že POSUN odehrávající se od skupiny směrem k jednotlivci a od běžně zavedených metod a praktik použitelných všeobecně u každého k individuálním a jedinečným přístupům a návodům, které jsou použitelné jednomu jedinci, je ten, že život negativního stavu je životem skupin a mas. Čím větší je počet lidí ve skupině, tím se negativní stav stává mocnějším. To je obzvlášť pravdou, jsou-li takové skupiny ovládány dobře zavedenými a dobře ustanovenými metodami a praktikami, které podléhají jejich funkci a činnosti. V okamžiku, kdy se taková všeobecná pravidla ustanoví, všichni členové této skupiny se okamžitě stávají cílem negativního stavu. Velmi brzy poté jsou všichni zkaženi negativním stavem - sloužíce jeho účelu a cílům. V pozitivním stavu ­na straně druhé - se klade důraz vždy na jednotlivce a jeho jedinečné nadání, prezentaci a projev z nitra při intuitivním rozlišování toho, co je a není správné a náležité, při neustálém vnímání - skrze toto osobní a jedinečné intuitivní rozlišování - potřeby změn, modifikací a doplňování v rámci vlastního způsobu a praktikování životního stylu bez jakýchkoli stagnací, kdykoli je to nutné a včasně - takříkajíc bez toho, aby se uvízlo v bahně jedněch metod a praktik, které byly náležité a správné do té doby, ale které nejsou již udržitelné v nadcházejícím způsobu duchovní progrese života, Že tito jedinci v pozitivním stavu následně sdílejí tyto své jedinečné dispozice mezi sebou navzájem, takže přispívají svou jedinečnou dávkou všem ostatním, je zcela jiná věc.

Negativní stav šílí, když vnímá, že jakákoli jednotlivá individualita již není pod vlivem předešlých metod a praktik či skupinového hnutí, protože je zcela neschopen si představit, co se děje a jak učinit takového jedince terčem svého vlivu a své zkaženosti.


Z toho plyne zřejmý fakt, že od této chvíle je jediným způsobem, jak je možné být osvobozen od jakéhokoli vlivu negativního stavu či od jakékoliv moci, kterou by negativní stav mohl vykonávat na jakéhokoli jedince, individualizace vlastních metod a praktik s neustálými modifikacemi, změnami a doplněními v jejich procesu a užívání prostřednictvím vstupu z vlastního nitra intuitivním rozlišováním - z přítomnosti Pána Ježíše Krista v této intuici (slabý tichý hlas v tvém nitru !). Proto v tomto jednotlivém doplnění a ve všech ostatních, která by mohla následovat, již nenajdete nějaké směrnice či rady, jak máte žít svůj život a jak postupovat ve svém každodenním žití a svých záležitostech. To se stává záležitostí nejvyšší bezpečnosti a ochrany před nákazou a vlivem negativního stavu.

Vidíte, že negativní stav je neschopen učinit svým terčem jedince, který se spoléhá na svou intuici. Důvod lze nalézt v prostém a zřejmém faktu, uvedeném mnohokrát před tím, že vaše intuice je přímým nadělením Pána Ježíše Krista ve vás. A proto je přítomnost Pána Ježíše Krista ve vaší intuici nanejvýš přímá a mocná. Myslíte si, že je negativní stav schopen zvýšit útoky proti přítomnosti Pána Ježíše Krista ?  Taková snaha by vedla k okamžité anihilaci každého, kdo by se jen vzdáleně pokusil učinit takovou bláznivou věc.

(B)
Druhý pojem, který potřebuje objasnění a více propracované vysvětlení, je pojem užitý několikrát v Doplňku 15, a tím je důvěrná známost. V tomto poselství se uvádí, že lidští tvorové mají nebezpečný sklon lpět na tom, co je jim důvěrně známé. Co ustanovuje tuto důvěrnou známost ve vašem lidském životě ?  Jak lze pojem důvěrně známého definovat a vysvětlit, abyste přesně znali, čeho si máte v tomto ohledu být vědomi ?

Tento pojem je v zásadě spojen s výše uvedeným vysvětlením ohledně metod a praktik. Dobře zavedené metody a praktiky, které se staly životním stylem jakéhokoli individua, se celkem vzato stávají něčím velmi familiárním a zdánlivě bezpečným a jistým. Takové jsou všechny návyky a zautomatizované a ritualizované způsoby chování, jednání, myšlení, cítění, vztahů a podobné elementy. Takže tyto věci se lidem stávají opěrnými body důvěrně známého.

Je tu ale jiný bod v pojetí důvěrně známého. Vztahuje se k něčemu, co bylo původně vloženo do lidských genů pseudotvůrci. Má to vztah k tomu, jak jsou lidé uzpůsobeni vnímat realitu svého jsoucna a bytí a taktéž, jsoucna a bytí obecně. Zakládajíce na tomto uzpůsobení je pro ně jedinou věcí, která je skutečnou, a tudíž důvěrně známou, to, co vnímají svými vnějšími senzorickými orgány. Nejsou si vědomi skutečnosti, že jejich senzorické orgány byly původně pozměněny tak, aby jim poskytovaly nesprávné vjemy světa kolem nich, jakož i jich samotných. Zároveň byli uzpůsobeni tak, aby se spoléhali jen na to, čím jsou napájeni z vnějšku své mysli, to jest z něčeho, co je mimo nich, co se odlišuje od jejich osobních vstupů. Vstupující údaje o všem přicházejí vždy z jejich vnějšku. Při jejich rozvoji a založení vnímání je jim cokoli přicházející z vnějšku, či, jinými slovy, cokoli mohou slyšet svýma ušima, vidět očima, ochutnat svými chuťovými pohárky, vnímat svým dotykem atd., důvěrně známé a pro ně pohodlné. Cokoli jiné, mimo jejich způsob vnímání, je velmi neznámé a nepohodlné.

To je typický způsob života v negativním stavu a života lidí. Skutečností této situace je to, že takzvaná familiarita, na níž tak lidé Ipí, je fakticky nereálná - vzhledem k obecné definici života i lidského života speciálně. Zároveň to, co lidé pociťují jako důvěrně známé a pohodlné, ve skutečném jsoucnu a bytí buď vůbec neexistuje, nebo je to pokroucením a karikaturou pravé reality jen velmi málo se jí podobající či ji odrážející. Na druhé straně mince je fakt, že povaha této familiárnosti nemá svůj vlastní původní život, ale je vstupem idejí někoho jiného, idejí, které ve své podstatě a formě nevznikly v lidském životě nebo na planetě Nula. Jinými slovy: Realita je za scénou, ne na scéně. Aby se to tedy zopakovalo: Co lidé vnímají jako realitu, není pravá skutečnost, ale realitou je to, co je za jimi považovanou skutečností, či to, co způsobuje, že jejich skutečnost se jeví jako realita.

Avšak to, co je za jimi považovanou skutečností, je lidem naprosto cizí, a tudíž se tomu za každou cenu vyhýbají, lpíce namísto toho na tom, co je nereálné a je jen povrchní a přechodnou pseudorealitou, kvůli faktu, že je jim to důvěrně známé, potvrzované jejich způsobem vnímání prostřednictvím senzorických orgánů. A cokoli, co je s tím v protikladu, protiřečí tomu či to zpochybňuje, to vše je jim velmi nepohodlné a cizí, takže mají soustavný sklon to přehlížet či se tomu vyhýbat.

Vzhledem k tomu mají lidé nesprávný sklon nebrat v úvahu nic, co přichází z jejich nitra či z nich. Většina z nich dokonce popírá, že takové nitro existuje. Niternosti neboli niterný stav je něčím, co je jim značně cizí. Je-li to nefamiliární, pak je to nebezpečné, nepohodlné a není to nutné. Takže past negativního stavu je nastavena a většina z nich do ní padne velmi snadno, „pohodlně“ stagnujíc ve vlastní nereálné familiárnosti, považované jimi za jedinou skutečnost, kterou jsou ochotni přijmout, ve které chtějí být a se kterou chtějí zacházet.

Aby se vyhnulo této pasti, doporučilo se vám, abyste si přivykali pohlížet za scénu, za všechny tyto metody a praktiky a nad tuto pseudorealitu typického lidského vnímání. To znamená uznat a přijmout skutečnost, že je tu VÍCE než to, co se právě odehrává na scéně lidského života. A že vše na této scéně má hlubší, niternější smysl a účel; a že nic se neodehrává bez zvláštního souhlasu a přípravy za účelem dosažení něčeho, co má multiverzální význam a slouží to v nejzazším smyslu prospěchu z poučení z velmi důležité lekce všem ve Stvoření a z odjinud, jakož i z jindy. Znamená to též, a to je nejdůležitější, cvičit se v pohlížení dovnitř a vyhledávat všechny odpovědi na své životní otázky ve stavu a ze stavu vlastních niterností, a tak se do značné míry vyhýbat jakýmkoli a všem nátlakům negativního stavu, jakož i jakýmkoli jiným.

Jak si vzpomínáte z doplnění ze dne 9. - 11. října, je vše na planetě Nula uvaleno z vnějšku. Avšak na toto sdělení lze pohlížet následovně: Jsou uvalení způsobená negativním stavem a jsou některá jiná, která jsou dána povahou světa, v němž žijete. Všechny nátlaky negativního stavu existují za účelem, aby se někdo, kdo se nachází v jeho těsné blízkosti či je s ním ve styku, učinil otrokem či agentem jeho pseudoživota. Na straně druhé vyžaduje povaha života na planetě Nula, aby se proces poučeni odehrál především s pomoci vloženého z vnějšku - to jest, jak se říká z vnějšku dovnitř. Kvůli tomuto uspořádání se i pozitivní stav přizpůsobil této situaci a předkládá lidem poučení způsobem ukládání z vnějšku - v tomto případě pomocí psaného slova či rad od někoho jiného. Této situaci pozitivních aspektů poznávání těmito jednotlivými způsoby vkládání z vnějšku se lze vyhnout s pomocí vaší schopnosti vcházet dovnitř a potvrzovat, ověřovat, zjišťovat intuicí, stvrzovat atd. vše, co se vám předkládá jakýmkoli vnějším nátlakem, zdali tomu je tak, či nikoliv. Je-li tomu tak, přijmete to, zvnitřníte a učiníte integrální součástí vlastního života. Když to odmítnete, nemůže to mít nad vámi žádným způsobem žádnou moc. V tomto případě jste zabezpečeni a zajištěni poznáním, že konáte něco, co se nachází mimo metody a praktiky vnějších obřadů vnějšího světa a rozpoložení.

Při pohledu na výše uvedená fakta je otázkou, zdali je ve vašem životě vůbec něco, co by negativní stav nebyl s to zkazit a co by se nemohlo stát jeho terčem. Jsou některé faktory, které jsou negativnímu stavu nepřístupné a nemůže si je jakkoli podřídit.

(1)
První se vztahuje ke stavu a procesu niterného vcházení nebo bytí či setrvávání - uvnitř sebe sama navždy. To jest, jak se říká, pohlížet na vše z nitra ven - jak Pán Ježíš Kristus učí ve všech knihách Svého Nového zjevení a ve všech jeho doplňcích. Být ve stavu niternosti znamená být v přítomnosti Pána Ježíše Krista a všech členů své duchovní rodiny, jakož i všech členů pozitivního stavu, kteří jsou s vámi na základě dohody spojeni. Být neustále a stále v přítomnosti Pána Ježíše Krista znamená vyloučení čehokoli a všeho vnuceného negativním stavem. Ale také to znamená neustálé a stálé individuální potvrzování, ověřování a dosvědčování všeho, co ukládá stav pozitivní (Nové zjevení Pána Ježíše Krista a všechna jeho doplnění, což k vám přichází z vnějšku ve formě slov a písemného materiálu) přímo a od Pána Ježíše Krista skrze vaši intuici. Jak víte, je stav intuice jak velmi osobní a individuální, tak je i středem vašeho nitra. Aby se znovu zopakovalo; Je to místo ve středu vašeho nitra, kde je přítomen Pán Ježíš Kristus s Jeho/Její pravou multiverzální skutečností. Negativní stav nemůže takový stav a takové rozpoložení jakkoli ovlivňovat. Nemohou se stát terčem. A je to tak proto, že je tu multiverzální zákon a výsada, které vám dovoluji být v neustálém spojení a společenství s Pánem Ježíšem Kristem ve vás (význam Poslední večeře). Tato výsada nemůže být nikdy nikomu odňata. Aby se však této přítomnosti dosáhlo, je nutno ji z vlastní svobodné vůle a volby vyvolat. Na druhé straně je proces niterného vcházení a setrvávání něčím, co je neznámé, a tudíž většině lidských tvorů nepohodlné. Ve většině případů se tomu vyhýbají. Proto se nemůže stát terčem negativního stavu.

(2)
Druhá situace se v tomto ohledu vztahuje k úplné verzi Nové modlitby Pána Ježíše Krista. Každé slovo této modlitby obsahuje multiverzální duchovní souvztažnost, jejíž vyvolání poskytuje velmi mocný a účinný štít proti úkladům negativního stavu. Jak Pán Ježíš Kristus ve Svém Novém zjevení uvádí, je Jeho/Její přítomnost v Jeho/Její Nové přirozenosti nanejvýš intenzívní. Toto sdělení je však pravdivé pod jednou podmínkou: Že pronášení této modlitby se nestane rituálem, rutinou a neztratí ve svém procesu svůj smysl a význam. Jestliže nevidíte či nevnímáte za slovy této modlitby multiverzálně mnohonásobnou duchovní souvztažnost a jestliže se nesoustředíte na význam slov, která obsahuje, pak se i může stát, že ji negativní stav zkazí a podřídí si ji.

(3)
Třetím stavem - bezpečným před negativním stavem, jestliže se k němu přistupuje s pozitivním a dobrým úmyslem, kvůli principu - je vaše zviditelňování, představování či myšlení si toho, že se nacházíte v bílém světle Pána Ježíše Krista, které pochází z Jeho/Její Nové přirozenosti a které se do vás promítá či do vás vlévá z Jeho/Její Absolutní nepodmíněné lásky, Moudrosti, Milosrdnosti a Opuštění. Ale aby to působilo, je nutné, aby každý, kdo k tomuto faktoru přistupuje, uznal a přijal fakt, že taková Nepodmíněná absolutní láska, Moudrost, Milost a Odpuštění Pána Ježíše Krista jistě existuje, a následně ukázal ochotu ji vyvolat, přijmout a zapojit do svého vlastního života. A opět nic z celkové moci negativního stavu v jeho souhrnu a vzato dohromady nemůže prostoupit, nebo odejmout anebo si podřídit tento typ Božské lásky, Moudrosti, Milosti a Odpuštění Pána Ježíše Krista, aby jej zničil. To obzvlášť platí, jestliže je někdo přivolává z pozice vlastní svobodné vůle a volby, ze svého niterného stavu, kvůli principu, neboť konat takto je správné.

(4)
Čtvrtým stavem, který si negativní stav nemůže podřídit, je - pokud se dělá s řádným záměrem a kvůli správným důvodům - pravidelné denní čtení Nového zjevení Pána Ježíše Krista a všech jeho doplňků. Kdyby se však toto čtení mělo dělat pro jakýkoli jiný důvod než kvůli prohlubování vlastního poznání, chápání a praktikování všech principů Slova Pána Ježíše Krista, jak je zaznamenává Nové zjevení, a pro podporu rozvoje vlastní intuice, skrze kterou se verifikuje Pravda Nového zjevení osobně pro sebe sama, pak v takovém případě by tuto metodu mohl negativní stav pokazit ovládnout. V tomto případě bude vaše chápání toho, co je psáno v Novém zjevení a jeho průběžných doplňcích, zkreslené, nevhodné a bude sloužit vašemu duchovnímu poklesu. Jak si pamatujete z Doplňku 15, nesprávné chápání Nového zjevení a Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a zkreslený náhled na tyto činitele z vás činí terč negativního stavu více, než je tomu u těch, co jsou v nejnižších z nejnižších pekel.

Ale u čtení Nového zjevení a jeho pokračujících doplňků - pokud se k tomu přistupuje se správným záměrem a ze správných důvodů - tu máme další bod. Jak víte, Nové zjevení obsahuje jisté informace, které jsou velmi včasné. Ale taktéž se přizpůsobuje svým obsahem a informacemi, které poskytuje, potřebám té které jednotlivé doby ve zde-a-nyní. Znamená to tedy, že každé nové čtení Nového zjevení a jeho doplňků vyvolá v každém čtenáři něco, co doposud nebylo k dispozici v době předešlého čtení z prostého důvodu, že nepřišel ještě čas, aby bylo vhodné to poznat či si to na základů čtení vydedukovat. A zároveň se tímto faktorem pomáhá čtenáři v dalším rozvoji jeho vlastní intuice, porozumění a míry pochopení všeho, co se vztahuje k obsahu Nového zjevení a všech jeho doplnění, jakož i k životu obecně a lidskému životu zvlášť. Takže v každé době vytváří odlišnou, hlubší a účinnější úroveň osobní a individuální intuice, která pak uvádí čtenáře blíže k Pánu Ježíši Kristu v Jeho/Její Nové přirozenosti a k Jeho/Jejímu pozitivnímu stavu a všem jeho členům. Kvůli této skutečnosti se tento proces nemůže podřídit negativnímu stavu. Kvůli faktu, že tento faktor se praktikuje za účelem dalšího rozvoje vaší intuice, vašeho poznání a chápání Slova Pána Ježíše Krista, a tak se vám umožňuje rozvoj lepšího a více osobního vztahu s Pánem Ježíšem Kristem v Jeho/Její Nové přirozenosti, může se uvedený přístup bezpečně považovat za probíhající mimo obvyklé metody a praktiky.

Důvodem, proč tedy nelze tyto shora popsané faktory podřídit negativnímu stavu, je to, že jdou za metody a praktiky a neodvozují se ze zevních věcí, kde mají metody a praktiky původ. Všimněte si prosím, že tyto faktory jsou ze stavu i ve stavu niterností a stavem niterností čili stavem niterným. Vcházení do vašeho nitra je odchodem od zevnějšností, a tedy z negativního stavu. Jak by se toto mohlo podřídit negativnímu stavu ?  Vyřčením kompletní verze Modlitby Pána Ježíše Krista a čtením Jeho/Jejího Nového zjevení a všech jeho doplnění se shora uvedeným záměrem a účelem se uvádíte do stavu niterností a to, když jste v tomto stavu, vás spojuje s různými okruhy Stvoření v pozitivním stavu a umožňuje přítomnost Pána Ježíše Krista ve vás. Jak by takový proces mohl být podřízen negativnímu stavu ?  Být ponořen v bílém světle Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a skrze to v Jeho/Její Absolutní nepodmíněné Božské lásce, Moudrosti, Milosrdnosti a Odpuštění znamená být přímo pod ochrannými křídly Pána Ježíše Krista. Existuje v celém multivesmíru nějaká síla, která by vám mohla zabránit, abyste obdrželi tyto nanejvýš vybrané atributy Absolutní nové přirozenosti Pána Ježíše Krista ?  Taková myšlenka, stav či kondice jsou byt' i vzdáleně nemyslitelné.

(C)
A třetím bodem, který dnes potřebuje vysvětlení, je to, co se vztahuje ke sdělení v Doplňku 15 a které naznačuje, že každý na planetě Nula, celkem vzato každý, je zde na základě osobní a individuální dohody mezi ním a Pánem Ježíšem Kristem. Toto sdělení se vztahuje k záležitosti, o které se Pán Ježíš Kristus mnohokrát zmiňuje v knihách Nového zjevení a která se znovu potvrzuje v Doplňku 15, že negativní stav je experiment. Co to znamená experiment ?

Pohlížíte-li na pojetí toho, co experiment znamená v typicky vědeckém chápání tohoto pojmu, postřehnete následující fakta:

(1)
Především je tu otázka či hypotéza. Jak si vzpomínáte, otázkou v tomto případě bylo: Je život možný bez Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejich pravých duchovních principů ?  A je-li možný, jaký život by to byl a jak by se srovnával se životem, který vychází z Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích pravých duchovních principů ? 

(2)
Druhým krokem v tomto procesu je ustanovení velmi podrobných a zvláštních podmínek, za nichž se tato hypotéza vyzkouší tím nanejvýš spolehlivým, platným a dopady majícím způsobem. Za tím účelem do nejmenšího detailu definujete to, jak se takový pokus provede. Vyhledáte dobrovolníky, kteří souhlasí s účastí v tomto experimentu. Každému takovému dobrovolníkovi přiřadíte velmi podrobnou, jedinečnou a zvláštní roli, formu chování, identitu, osudovou náplň, mysl, osobnost atd. a to, co má dělat a čím má být a jak to má dělat a jak má být. Jestliže takový dobrovolník souhlasí s tímto zvláštním pověřením, zahrnete ho do experimentu s tím, že se chápe, že tento pokus bude především pokračovat pouze a jen do té doby, než se testovaná hypotéza či otázka plně, spolehlivě a platně zodpoví ke spokojenosti všech - což znamená do té doby, než se získá plné poučení a stane se integrální součástí mysli všech; a za druhé všechny dobrovolníky odměníte tím, že budou vyvedeni ven z okolností tohoto pokusu a umístíte je zpět tam, kam patří - do pozitivního stavu. Jestliže dobrovolník nějakou náhodou nesouhlasí s tímto experimentem, či se pro něj shledává nevhodným, z tohoto procesu ho vyloučíte.

Z tohoto popisu můžete nyní získat lepší pochopení toho, proč se v Doplňku 15 naznačuje, že prakticky každý se na planetě Nula a v zóně vymístění nachází na základě dohody mezi ním a Pánem Ježíšem Kristem, a proč je každý tak, či onak spojen s Novým zjevením, skrze něž Pán Ježíš Kristus zjevuje všechny tyto záležitosti, a proč je každý takový, jaký je. Takže jak můžete vidět, jelikož je negativní stav fakticky experimentem na multiverzální úrovni, dle pravidel platného a spolehlivého pokusu musí proběhnout od začátku do konce. To jasně naznačuje, že měl jak svůj počátek v době, kdy byl aktivován negativní stav a uveden do procesu stávání se tím, čím je, tak bude mít i svůj konec - z prostého důvodu, že každý pokus je doveden ke svým důsledkům, aby nastalo poučení a přineslo požadované plody. Jinak by nic nedávalo smysl. Tato vysvětlení vám též umožňuje pochopit, proč nikdo nikdy nemůže být zatracen či odsouzen na věčnost pobývat v peklech či negativním stavu, jak byste měli věřit dle bláznivých náboženství na planetě Nula a v zóně vymístění.

Takže na základě souhlasu s účastí v tomto pokusu v jakékoli roli, přirozenosti či identitě, jedinec také zcela a plně souhlasil, že bude spasen z jakýchkoli protivných důsledků tohoto experimentu. Jinými slovy bylo každému slíbeno, že na konci pokusu se vrátí na své právoplatné místo - do pozitivního stavu, který bude aktivován ve své plné a úplné kondici v době ukončení tohoto experimentu - jak se popisuje v kapitole osmnácté Nového zjevení Pána Ježíše Krista. A to je prozatím vše.“


(18)

Doplnění 17


Dne 4. listopadu 1993 a několik dní před tím se během mého niterného stavu odehrávala následující diskuse mezi mnou a Pánem Ježíšem Kristem za přítomnosti všech členů pozitivního stavu se mnou spojených, jakož i všech členů mé pravé duchovní rodiny. Předmět diskuse byl mnohoúrovňový. Týkal se obsahu a idejí vyjádřených v Doplňku 15. Byl jsem Pánem Ježíšem Kristem zpraven, abych sdílel tento rozhovor se všemi z vás, kteří ze svobodné vůle a volby požádali, aby byli zahrnuti mezi ty, kdo budou dostávat doplnění novými údaji. Účel tohoto sdílení je dvojí. Jedním je, abyste dostali do povědomí to, co vyvstalo v procesu diskuse. Tímto účelem je, aby se vám objasnily a snad dostaly do pozornosti nějaké nové informace, které nebyly doposud k dispozici, které jsou ale nyní vhodné ke zjevení. Druhým účelem je vaše vlastní intuitivní ověření, prověření a potvrzení ­z vašeho vlastního niterného stavu - pravdivosti a autentičnosti těchto informací. Takže jde o toto:

„V procesu tvého mnohonásobného probírání Doplňku 15 ti přišlo na mysl několik otázek, jakož i pochyb, Petře. Hlavní zájem, který jsi vyjádřil, měl vztah ke sdělení, že každý, celkem vzato každý, je tu na planetě Nula na základě dohody mezi ním a Pánem Ježíšem Kristem. Takže když někdo kupříkladu svolil k tomu, že na planetě Nula zobrazí povahu, chování a životní styl vraha, nemá jiné východisko než být vrahem či nepopiratelným zločincem. Jak by v tomto případě mohla u kteréhokoli jedince vyvstat záležitost zavržení, odsouzení, spravedlnosti, odpovědnosti a skládání účtů ?

Než se tato otázka zodpoví k tvé spokojenosti, jakož i ke spokojenosti několika jiných vyznavačů a čtenářů Nového zjevení a jeho doplňků, kteří ti, Petře, vyjádřili podobné starosti, ať se vám zjeví, jakož i připomene následující:

Jak víš, a bylo to uvedeno mnohokrát před tím, je planeta Nula jevištěm, na kterém se provádí experiment v negativním stavu. Tato situace spolu s okolnostmi na planetě Nula určují, komu a jakému druhu jsoucen je dovoleno se zúčastnit tohoto experimentu a žít na této planetě. Co musíš pochopit, a je to něco nové, Petře, je to, že se na jeviště života na planetě Nula promítá směsice rozličných elementů včetně kontrolní skupiny. Tyto elementy lze definovat následovně:

(1)
Všichni agenti pozitivního stavu, kteří se na základě dohody s Pánem Ježíšem Kristem dobrovolně účastní tohoto experimentu v každé jednotlivé době v průběhu celé historie této planety, byli pověřeni rozličnými rolemi, identitami a životními styly, které by mohly uvést příklad překlenovacích schopností či mechanismů - chcete-li to tak nazvat - u někoho, kdo je niterně pozitivní, ale musí fungovat a působit uprostřed negativního stavu. Ale nejen to, kde se vystavuje i NEBEZPEČÍ, že se na své cestě ztratí a nakazí se životním stylem negativního stavu - tedy se stane negativním.

(2)
Všichni vlastní lidští tvorové, kteří souhlasili - dle ideje souhlasu před svým aktuálním fyzickým zrozením, aby se stali typickými lidskými tvory, mají za účel uvést příklad svého prazvláštního životního stylu, který není ani stavu pozitivního, ani negativního, ale je vystaven oběma a směřuje oběma cestami v závislosti na niterné inklinaci každého jednotlivého lidského tvora. Co musíte ohledně vlastních lidských tvorů pochopit, je to, že jejich souhlas, aby se stali lidmi, určuje zvláštní životní styl, který má charakter otevřeného konce. Rozdíl mezi vlastními lidskými tvory a například agenty pozitivního stavu, kteří sem přicházejí s velmi specifickou plnou mocí, rolí a přirozeností, spočívá ve faktu, že vlastní lidští tvorové mají trojí obvod ve svém obrazném počítačovém čipu. Dá se tedy říci, že vystavením se jak pozitivnímu, tak negativnímu stavu se lidem poskytuje svobodná možnost se připojit na kteroukoli stranu, nebo, jak je tomu v některých případech, uvést příklad obou sklonů v rámci téhož jednotlivce. Řečeno jako paradox: Lidští tvorové se mohou podivným způsobem stát jak pozitivními, tak negativními zároveň.

Aby byl experiment platný, spolehlivý a schopný pojmout všechny elementy odpovědi na existenciální otázku o životě bez Boha a Jeho/Jejího pozitivního stavu, či s falešným bohem a falešnými duchovními principy, bylo nutné dovolit fabrikaci typických lidských tvorů, kteří by mohli v sobě projevovat všechna tři směřování najednou. Takže mezi vlastními lidskými tvory lze pojímat existenci těch, kteří projevují sklon především k pozitivnímu, či negativnímu stavu, ale taky těch, kdo projevují stejnou náklonnost k oběma stavům. Musíte pochopit, že u typických lidských tvorů byl jejich obrazný počítačový čip přeprogramován trojím způsobem. Takže každý lidský tvor má ve svých genech zakódovány všechny tři alternativy. Jakmile se nějaký lidský tvor objeví na planetě Nula, je vystaven různým situacím téměř náhodným způsobem, což umožňuje vyvolat tyto dispozice postupně, ale někdy i souběžně. Tento faktor naznačuje, že tito lidé se mohou stát pozitivními, nebo negativními, nebo zároveň obojím buď postupně, nebo souběžně v závislosti na vyvolávacím mechanismu. Tato situace lidem umožňuje velmi důležité demonstrování a uvedení příkladu - pro poučení všem - zvláštního životního stylu, který není ani zcela pozitivní, ani zcela negativní, ale nějak mezi tím, nebo může na druhé straně také zobrazovat životní styl, který je lidsky pozitivní, nebo lidsky negativní, či lidsky obojí zároveň.

Jak jste si povšimli, bylo shora zdůrazněno slovo „lidsky“. Ohledně lidských tvorů musíte pochopit, že jejich pozitivnost se jen velmi málo podobá pozitivnosti, jak se projevuje v samém pozitivním stavu. Totéž platí o lidské negativnosti. Není to přesné totéž jako negativita samotného negativního stavu. Třetí rozpoložení, které neexistuje nikde jinde a nikdy jindy, je typicky lidské ve smyslu toho, že jen vlastní lidští tvorové jsou schopni být současně v rámci jednoho individua jak lidsky pozitivní, tak i lidsky negativní. Taková lidská kondice dovoluje náležitě zobrazit důsledky a následky aktivace negativního stavu. Jak vidíte, Petře a vy všichni, kdo čtete tato slova, je náležité, platné a spolehlivé zobrazení důsledků a následků aktivovaného negativního stavu možné jen a pouze s pomocí životního typu, který obsahují vlastní lidští tvorové. Proto bylo pseudotvůrcům poskytnuto povolení, aby postupovali ve fabrikaci lidstva. Ve skutečnosti, jak můžete vidět z tohoto tajemství, začíná proces aktivace negativního stavu a následná ilustrace důsledků a následků takové aktivace fabrikací lidských tvorů ustanovením typicky lidského životního stylu.

(3)
Třetí element tohoto pokusu představují agenti negativního stavu, kteří se vtělili na planetu Nula z různých pekel, čili byli zfabrikováni v peklech se specifickým záměrem a posláním inkarnace na planetě Nula. Tyto typy tvorů nejsou na této planetě se svolením, ale s dovolením Pána Ježíše Krista. Je jim dovoleno být na planete Nula za jediným účelem, aby zviklali vlastní lidské tvory do negativního stavu či aby je učinili otroky či plnohodnotnými agenty negativního stavu. Dohoda mezi nimi a Pánem Ježíšem Kristem je zahrnuta v původní dohodě o provedení experimentu v negativním stavu. Každý, kdo byl zfabrikován za účelem toho, aby se stal agentem negativního stavu, byl na počátku dotázán dle ideje dotazování, zdali souhlasí s tím, aby se dobrovolně stal agentem negativního stavu s přesně určenou rolí, přirozeností a zaměřením. Jakmile se takový souhlas zajistí, takový agent postupuje ve svém jednotlivém životě dle procesu dovolení být takovým a chovat se tak za účelem ilustrace života typicky negativního stavu. Tento život je velmi odlišný jak od života v pozitivním stavu, tak také od typického života lidských tvorů.

(4)
Čtvrtým elementem pokusu je kontrolní skupina. Tato skupina představuje ty tvory, kteří jsou mimo jakoukoli shora uvedenou kategorii. Jak si pamatujete, bylo sděleno shora a v Doplňku 15, že celkem vzato každý je na této planetě dle dohody či dovolení (což je ve skutečnosti také dle dohody - vzhledem k výše uvedenému vysvětlení). Výraz „celkem vzato“ znamená převážnou většinu, ale ne výlučně každého. Takže, a to je něco nového, v celé lidské historii na planetě Nula až jedno procento celkové populace patřilo do této kategorie, která nezapadá do žádné ze shora uvedených. Jinými slovy nejsou tito tvorové na planetě Nula ani dle dohody, ani z přímého dovolení, ani dobrovolně, ale z pouhé nutnosti, aby se ilustrovalo něco, co není ani povahy pozitivního stavu, ani negativního stavu, ani typického lidského života. V uspořádání experimentu lze tuto kategorii považovat za kontrolní skupinu, s níž se srovnává vše ostatní. Máme tu takový životní styl, který by se nemohl přiklonit ani k pozitivnímu stavu, ani k negativnímu stavu, ani ke stavu lidských tvorů ?  Jaký je to život ?  Tyto lidi nelze považovat ani za pozitivuí, ani za negativní, ani za typické lidské tvory, ale za zcela neutrální ve všech ohledech. A zároveň je jim přidělena role pozorování a zaznamenávání všech tří typů života pro účely objektivního zhodnocení následků experimentu. Aby se získalo toto objektivní zhodnocení, je nutné na této planetě mít někoho, kdo by byl nejen zcela neutrální, ale kdo by nepocházel ze žádné z těchto shora uvedených kategorií. Jinak by se taková osoba mohla přiklánět ke kategorii, ke které by patřila. Za takových okolností by nebylo možné žádné objektivní a nestranné hodnoceni. Tato zvláštní stvoření vstoupila zároveň do svého jsoucna a bytí na základě paradoxní dohody nesouhlasit s ničím, jen s neutralitou, dokud experiment probíhá a dokud se úspěšně a účinně nezavrší. Jedině poté budou odměněni za své úsilí účastnit se této nezvyklé role, která se ale dá pochopit, tím, že budou zahrnuti do nového života pozitivního stavu.

Tento typ tvorů má dvě podkategorie. Na základě původní dohody mezi pseudotvůrci a Pánem Ježíšem Kristem (tehdy Bohem Nejvyšším) byl před tím, než se pseudotvůrci stali skutečně pseudotvůrci, stvořen jak Pánem Bohem Nejvyšším, tak i těmi, kdo mají být pseudotvůrci, zvláštní typ sentientních entit se zvláštním uzpůsobením, aby se staly neutrálními pozorovateli a záznamníky procesu aktivace negativního stavu, jakož i procesu ilustrace důsledků a následků této aktivace, z obou stran mince (symbolicky řečeno). A zároveň, aby byly kontrolní skupinou, s níž by se mohly srovnávat všechny ostatní životní styly, jakož i pro zobrazení životního stylu, který nespadá do žádné ze shora uvedených kategorií.

Aby se navždy zachovala tato neutralita čtvrté kategorie tvorů, nikdo na planetě Nula, jakož i v zóně vymístění a v celém Stvoření s výjimkou Pána Ježíše Krista od počátku až dokonce neví, kdo tato stvoření mezi vámi na planetě Nula jsou. Ale nejen to, ale i ona sama nemají vědomou znalost či ideu, že se nacházejí ve své neobvykle zvláštní roli a sudbě. Jedině za těchto podmínek lze zajistit jejich úplnou a ničím nekontaminovanou neutralitu.

(5)
A nakonec element pátý, který není ještě na planetě Nula plně aktivován, ačkoli je v procesu své plné aktivace, představují a zobrazují sami pseudotvůrci. Jejich pozice je zcela odlišná od všech kategorií uvedených výše. Jejich účelem je ilustrovat na planetě Nula životní styl těch, kdo vytvořili a aktivovali negativní stav ve všech jeho aspektech. Jak vidíte, Petře a vy všichni, kdo čtete tato slova, je životní styl a způsob působení někoho, kdo je sám původcem a aktivátorem negativního stavu, zásadně odlišný od výše uvedených kategorií. Ve skutečnosti nemají vůbec nic společného. Aby negativní stav na planetě Nula řekl plně své ­to jest, jak by se řeklo, aby dosáhl svého plného pseudovítězství, je nutné, aby se úplná a všem dostupná přítomnost těch, kdo jej vytvořili a aktivovali, stala plně rozvinutou skutečností. Co máte v tomto ohledu chápat, je to, že úplné vítězství, čili pseudovítězství negativního stavu je možné jen a pouze tehdy, když by všech pět uvedených kategorií mělo příležitost zobrazit a uvést příklad své zvláštní party a role. Jakmile bude v tomto ohledu vše zobrazeno a k dispozici, tehdy budou agenti pozitivního stavu ODVOLÁNI z planety Nula a může nastat závěrečná fáze jsoucna a bytí negativního stavu. Tato fáze vyžaduje plnou přítomnost pseudotvůrců na planetě Nula - tedy i v jejich fyzické formě.

A jak tedy lze - při pohledu na výše uvedená fakta - odpovědět na otázku odpovědnosti a skládání účtů ?  Jak mohou vstupovat záležitosti Soudu a Spravedlnosti a následné odplaty či odměny do tohoto podivného uspořádání ?

Aby se tato otázka zodpověděla, vraťme se na chvíli k metafoře počítačového čipu. Můžeme předpokládat, že existuje PĚT OBECNÝCH ČIPŮ navržených tak, aby vyhovovaly každé z pěti výše uvedených zvláštních kategorií, a je téměř NEKONEČNĚ MNOHO SPECIÁLNÍCH ČIPŮ v rámci každého z těchto pěti. Takže odlišný obecný čip s téměř nekonečným počtem svých speciálních čipů je určen pro agenty pozitivního stavu, negativního stavu, pro vlastní lidské tvory, neutrály a pseudotvůrce. V každém z těchto obecných čipů a v jejich individualizovaném počtu jsou zahrnuty různé úrovně programování.

(1)
Sama první úroveň programování obsahuje nevědomou informaci o tom, že program v každém jednotlivém čipu je jen dočasný a trvající potud, pokud se provádí specifické naprogramované poslání.

(2)
Druhá úroveň obsahuje souhlas přijmout každé dodatečné pověření na cestě životem na planetě Nula, které by bylo třeba, jestliže a kdykoliv by bylo třeba. Toto jednotlivé naprogramování poskytuje schopnost flexibility, přizpůsobení a adaptace vždy se měnícím požadavkům života v negativním stavu a na planetě Nula.

(3)
Třetí úroveň programování obsahuje mnoho možností a nástrojů působení, reakcí, akcí, chování, postojů, způsobů myšlení, cítění, chtění a voleb. Takže tato partikulární úroveň programování poskytuje každému jednotlivci téměř nekonečnou rozmanitost možných výběrů a reagování vzhledem ke každé jednotlivé situaci v jeho životě.

(4)
Čtvrtá úroveň programování obsahuje paměťový blok zabraňující, aby se pamatovalo, že cokoli takové povahy se předpokládalo a souhlasilo se s ním.

(5)
Pátá úroveň programování se vztahuje ke schopnosti každého volit a měnit se. Poskytuje jedinci možnost modifikovat vlastní pověření a změnit vlastní volbu v rámci dohody o tomto jednotlivém postavení. Znamená to například, že nemůžete změnit to, že jste přítomni na planetě Nula, dokud zde není ukončena trasa vašich povinností, ale můžete měnit svůj způsob působení a reagování v bytí na planetě Nula - ať by to bylo cokoliv.

(6)
Šestá úroveň programování obsahuje souhlas s tím, že přebíráte odpovědnost a budete skládat účty za vše, co s vaším souhlasem je a dělá se obecně i ve své postupné zvláštní manifestaci, aktualizaci a realizaci.

(7)
A sedmou úrovní programování je dohoda, že nebudete nikdy byť jen souhlasit s tím, abyste zůstali či byli negativními nadobro a navždy, a že na konci trasy vašich povinností ve vašem poslání na planetě Nula nebo obecně v negativním stavu, ať byste měli jakoukoli roli, pozici, povahu, inklinaci, identitu a osobnost a byť by se sledoval v tomto procesu jakýkoliv životní styl, nebudete mít žádnou touhu, žádost, potřebu, motivaci, intenci atd., abyste pokračovali v tomto jednotlivém životním stylu; a že budete souhlasit s návratem zpět do pozitivního stavu, ať je to jakkoli. V případě kontrolní skupiny je dodatečně naprogramován i souhlas s paradoxem toho, že se nesouhlasí s ničím, dokud neskončí experiment nebo dokud se pro každou jednotlivou individualitu v této kategorii nezavrší v tomto ohledu posloupnost jejích povinností.

A zároveň se v každém obecném i individuálním čipu nechá dostatek prostoru pro zvýšení úrovně, modifikace, změny anebo nahrazování, jak, kdykoli a jestliže je to třeba.

Z tohoto výkladu vyplývá odpověď na otázku odpovědnosti a skládání účtů. Mohou se rozlišovat nejrůznější aspekty této odpovědnosti a zodpovědnosti. Tyto aspekty se vztahují k rozmanitým úrovním struktury sentientní mysli, Stvoření obecně a zóny vymístění i planety Nula zvlášť.

(1)
Na základě těchto činitelů je každý jednotlivec v každé kategorii plně odpovědný a zodpovědný především za to, aby postupoval ve svém poslání, jak souhlasil nesouhlasit (v případě neutrálů), a za druhé za to, že uzná a přijme skutečnost, že takové poslání a pověření je jen dočasné hodnoty a v žádném případě nebude trvat navždy. Tento typ odpovědnosti a skládání účtů se vztahuje k Duchovní mysli i k pseudoduchovní mysli každého a duchovnímu světu i jeho protějšku v zóně vymístění.

(2)
Další úroveň odpovědnosti a skládání účtů se vztahuje k činiteli objevování a chápání vlastní role, přirozenosti a identity. Každý jednotlivec je odpovědný a složí účty za to, aby vyhledal, co je jeho úlohou, přirozeností a osobností a jak je s tím vším v souladu. Touha nalézt odpověď na tuto závažnou otázku je naprogramována v tomto čipu. Avšak čemu musíte rozumět, je to, že tento jednotlivý program, jakož i všechny ostatní, se musí vyvolat jednotlivcovou ochotou takovou otázku především položit a za druhé na ni hledat odpovědi. Stav a proces ochoty je součásti tohoto obrazného počítačového čipu. Tato úroveň odpovědnosti a skládání účtů se vztahuje u každého k jeho vnitřní mysli a pseudovnitřní mysli a intermediálnímu světu a jeho protějšku v zóně vymístění.

(3)
Třetí úroveň odpovědnosti a skládání účtů má vztah k faktu, že každý jednotlivec kvůli demonstraci, ilustraci a poučení souhlasil s tím, že ponese následky a důsledky každé jednotlivé odezvy, reakce, chování a zvoleného životního stylu až do nejúplnějšího stupně. Takže je v tomto ohledu každý jedinec odpovědný a složí účty za to, že sám sebe bude za předsednictví Pána Ježíše Krista soudit dle toho, co kdy udělal či neudělal - ať je to cokoli. A nejen to, ale každý takový jedinec je také odpovědný a složí účty za to, že sám sebe odsoudí k velmi zvláštnímu typu odměny či trestu za tyto všechny důsledky a následky svého chování, rozhodování atd. - ať by to bylo cokoli. Tato úroveň odpovědnosti a skládání účtů se vztahuje k vnější mysli a pseudovnější mysli a k přírodnímu světu a jeho protějšku v zóně vymístění.

Co se týká lidských tvorů na planetě Nula, nemůže - vzhledem ke zvláštní dohodě - jejich odměňování či potrestání nastat, dokud nebudou mimo planetu Nula. Cokoli se jim stane v průběhu života na planetě Nula, je výsledkem původní dohody. Nelze to považovat za odměnu či trest. Může u nich dojít ke zvláštním druhům navštívení - jestliže zlo a negativita jejich chování a činů překročí dovolenou míru. V tomto případě jsou vzati z planety Nula a umístěni do rozpoložení, kde se takový soud může vykonat.

(4)
Čtvrtá úroveň odpovědnosti a skládání účtů se vztahuje k faktoru podmíněnosti a nepodmíněnosti. Každý jedinec je zodpovědný a odpovědný především za UZNÁNÍ faktu, že jeho situace v negativním stavu a na planetě Nula je podmíněná a přechodná, mající vztah pouze k prostoru a času, ale ne ke stavu a procesu života, který je mimo zvláštní časové kontinuum, a za druhé za PŘIJETÍ toho faktu jako takového bez toho, že by se vězelo v bahně pojetí toho, že cokoli spojené s negativním stavem pokračuje na věčnost. Zároveň je každé individuum odpovědné a bude skládat účty za skutečnost, naprogramovanou v tomto obrazném čipu, že bez ohledu na to, jaká je, existuje ve .jsoucnu a bytí kondice, která je nepodmíněná. Tento nepodmíněný stav se vztahuje k Absolutnímu stavu a Procesu, kterým je integrovaná Přirozenost Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti. Znamená to, že je za prvé každý odpovědný a složí účty za uznání toho, že Božská láska a Moudrost, Božská milosrdnost a Odpuštění jsou Absolutní a, což je nejdůležitější, Nepodmíněné. A za druhé je každý jedinec odpovědný a složí účty za to, jak reaguje na tuto Nepodmíněnou absolutní Božskou lásku, Moudrost, Milost a Odpuštění svojí ochotou uznat, že tyto existují a jsou k dispozici všem, přijímat je a užívat ve svém životě.

Jak vidno, Petře a vy všichni, kdo čtete tato slova, než bylo dovoleno negativnímu stavu dozrát, byla mezi všemi účastníky a mezi všemi ostatními ve Stvoření, kteří nebyli přímo zahrnuti pod negativní stav, učiněna dohoda, že každý ze zúčastněných jedinců je především odpovědný a bude skládat účty za všechny následky a důsledky negativního životního stylu s patřičným potrestáním a sebeodsouzením, aby se plně zobrazilo, jaké jsou plody tohoto životního stylu; a za druhé, a to je nejdůležitější, že jim všem Pán Ježíš Kristus BEZPODMÍNEČNĚ ODPUSTÍ a prokáže MILOSRDENSTVÍ bez ohledu na to, co vskutku učinili, či ne. Pouze a jen za těchto podmínek mohl negativní stav dojít plodného dozrání. Ať je nyní známo po celém Stvoření a všech jeho multivesmírech, jakož i všem v zóně vymístění a na planetě Nula, že je to Absolutní pravda.

Jiná úroveň odpovědnosti a skládání účtů, kterou má každý jedinec, se vztahuje k programu, který obsahuje schopnost či nadání každého jednotlivce volit a měnit se. Takže na konci každého poslání a pověření, které každý jedinec má, je odpovědný a bude skládat účty za cokoli, co si zvolil na každé křižovatce cesty ve své zvláštní životní posloupnosti, a za to, jak se změní a jakým směrem půjde. Je mnoho takových křižovatek na životní cestě, které takové volby a změny umožňují. Nejzazší volba a změna naprogramovaná v tomto obrazném počítačovém čipu se ovšem týká úplné likvidace všeho, co má ve vlastním životě vztah k negativnímu stavu, a plného přijetí nového života pozitivního stavu.

Z těchto skutečností plyne závěr, že NIC V ŽÁDNÉM DRUHU ŽIVOTA ČI V ŽÁDNÉ Z VÝŠE POPSANÝCH KATEGORIÍ NENÍ PŘEDURČENO NEBO PREDESTINOVÁNO. Pojetí predestinace a předurčenosti se v duchovním smyslu vztahuje jen na nezměnitelnou či neproměnnou kondici. Což jest řekněme to, že pokud by někdo byl odsouzen setrvávat v negativním stavu na věčnost a nemohly by kdy nastat žádné změny v jeho rozpoložení, pak by byl predestinován a předurčen být navěky zatracen z pozitivního stavu. Toto nesprávné a ohavné pojetí by bylo pravdivé, kdyby negativní stav existoval navěky. Protože je ale přechodný a dočasný a protože je jen pokusem za účelem přípravy na dozrání plné aktivace nového života pozitivního stavu, žádná osoba bez ohledu na to, kdo to je nebo co dělá, nemůže být predestinována a předurčena zůstat navěky v negativním stavu. V tomto ohledu je to zcela jasné a je absolutní pravdou, že KAŽDÝ JE V NEJZAZŠÍM SMYSLU PREDESTINOVÁN A PŘEDURČEN POUZE PRO NOVÝ ŽIVOT V POZITIVNÍM STAVU. Žádné jiné předjímání osudu a předurčení neexistuje. Namísto toho existuje dohoda mezi všemi účastníky v negativním stavu a Pánem Ježíšem Kristem o jejich dočasné účasti jako dobrovolníků v experimentu s povahou života v negativním stavu či, jinými slovy, v životě, který nevznikl přímo v pozitivním stavu Pána Ježíše Krista.

A nyní se obraťme k několika jiným záležitostem majícím vztah k obsahu Doplňku 15. Jak si z tohoto doplnění pamatujete, bylo soustředění energie negativního stavu zcela přesměrováno k tomu, aby dosáhl svého pseudovítězství na planetě Nula. Protože se již nemrhá energií na něčí přesvědčování, že negativní stav a planeta Nula jsou dokonalým místem, jaké má být, způsob působení vás, kdo jste spojeni s Novým zjevením na jakékoli úrovni a stupni jeho pochopení, přijímání a užívání, se zcela a úplně změnil. Co to prakticky znamená ?

(1)
Především se všechny vaše činnosti a způsoby chování, jakož i formy metod a praktik, které užíváte a jste jim uvyklí, staly více a více viditelné na jevišti planety Nula.

(2)
A za druhé jste se vy všichni kvůli této viditelnosti stali potenciálním terčem negativního stavu. Jediným způsobem, jak se před tímto zabezpečit, a toto je připomínkou něčeho, co se uvedlo již mnohokrát před tím, je se vyhnout, jak jen je možno, spoléhání se na popudy a vstupy z vnějšku a namísto toho se učit a přizpůsobovat své VLASTNÍ ZOSOBNĚNÉ INDIVIDUALIZOVANÉ INTUICI. Ve skutečnosti NENÍ JINÉ CESTY z této šlamastiky. Aby se tak učinilo, je třeba se učit vytvářet neustálý niterný stav, to jest být navždy v přítomnosti Pána Ježíše Krista ve vás spolu se všemi členy vaší pravé duchovní rodiny a s každým z pozitivního stavu, kdo je s vámi spojen.

Opětovně použijme metaforu s počítačovým programováním. Máte-li počítač, můžete působit dvěma způsoby. Předpokládejme, že máte svůj individuální program, který nemá spojení s ničím a s nikým, a zároveň je váš počítač napojen na sít'. Je-li váš počítač takto napojen, můžete přistupovat ke svému individuálnímu programu dvěma způsoby: Mimo nebo skrze síť. Předpokládejme nyní, že tato síť představuje váš niterný stav, na který jsou napojeni mnozí lidé v pozitivním stavu a obzvláště Pán Ježíš Kristus. Na druhé straně představuje váš individuální program váš dennodenní život, jak kráčíte za svými záležitostmi a za vším, co na planetě Nula děláte. Jestliže tedy kráčíte za svými denními záležitostmi přímo skrze váš individuální program bez spojení či napojení nebo bez prostřednictví vaší sítě - niterného stavu a osobního intuitivního rozlišování - stanete se snadným terčem negativního stavu. Nemáte dosti jistící ochrany pomocí ohromné moci vaší sítě, což by mohlo učinit zaměřování vašeho osobního života negativním stavem téměř nemožným, či možným jen do jisté omezené míry za účelem jistého důležitého poučení a zobrazení. Na druhé straně, když se nejprve napojíte na svou sít' a z této pozice budete aktivovat svůj osobní a individuální program, tak zatímco jste zde v tomto vnějším světě každodenního lopocení a potýkání se s lidským životem nebo životem negativního stavu, máte veškerou podporu a navíc od každého, kdo je na tuto sít' napojen. Ale nejen to, ale také umožňujete každému z vaší sítě, aby se zúčastnil všech aspektů vašeho individuálního života a života v negativním stavu a na planetě Nula obecně. Vidíte z toho důležitost toho, abyste vždy byli napojeni na svou sít', to jest na stav své niternosti, a působili a fungovali jen a pouze z této pozice ?  Jak vidíte, má to mnohonásobný účel. Je to nejen štítem a ochranou proti nátlakům a zacílení negativního stavu, ale také to funguje jako most jak pro vás do pozitivního stavu, tak pro každého z pozitivního stavu, který je spojen s vámi, s planetou Nula a s negativním stavem obecně. A také to agentům negativního stavu a vlastním lidským tvorům poskytuje příležitost poznat, jaké je to v pozitivním stavu - skrze vaše úsilí vytvořit jim most do pozitivního stavu prostřednictvím vašeho niterného stavu či neustálého spojení s vaší sítí.

Doufejme, že tento obraz vám pomůže porozumět důležitosti toho, co se děje, a tomu, jak se máte přizpůsobit současné situaci na planetě Nula.

Aby se vám tedy pomohlo při přípravě na to, co přichází, sdělují se vám k uvážení a osobnímu intuitivnímu ověření a spolupráci následující informace za účelem toho, abyste si mohli uvědomit, jaké oblasti veškerého lidského života a působení na planetě Nula jsou terčem negativního stavu, aby se mohlo dosáhnout jeho pseudovitězství na planetě Nula.

Podívejme se na nějaké zvláštní aspekty zacílení se jak na lidstvo obecně, tak zvláště na vaše lidské vybavení - těch, kdo jsou spojeni s Novým zjevením. Je nám zahájit se zacílením na veškeré lidstvo za účelem toho, aby se negativní stav přivedl ke svému pseudovítězství. Aby negativní stav dosáhl tohoto bodu, budou, a již jsou, předmětem jeho intenzivního zaměřování následující oblasti lidské činnosti:

(1)
Nová přirozenost Pána Ježíše Krista, jakož i ta stará. Zde máme tři úrovně, které jsou jeho terčem.

(1-1)
Na první úrovni se vylučuje, že by se přirozenost Boží mohla jakkoli měnit. Je tedy nemyslitelné, že by Bůh do Sebe mohl včlenit něco tak agresivního, zlého a špatného, jako je lidské tělo - maso a jeho sexualita, která je plna zel a nepravd a všech druhů ohavností a ošklivostí. Bůh tak nikdy nekoná.

(1-2)
Druhou úrovní je uznání, že Pán Ježíš Kristus je Syn Boží, který je Božský, ale je jen druhou a oddělenou osobou vzhledem k pravému Bohu a Duchu Svatému. Tento typ nepravdy budou načas udržovat všechna křesťanská náboženství.

(1-3)
A třetí úrovní, která je terčem, je to, že Ježíš Kristus neměl žádnou Božskost, ale že je jen prorokem či obyčejným člověkem, který byl osvícen a snažil se pomáhat lidským tvorům v jejich bídě na planetě Nula. Jak si tedy pamatujete ze Slova Pána Ježíše Krista v Jeho/Jejím Novém zjevení, bylo zde předpovězeno, že se pseudotvůrci na počátku objeví na planetě Nula jako spasitelé (jeden z možných scénářů jejich objevení se). Bylo zde také naznačeno, že jedním z jejich hlavních činů bude VYTVOŘENÍ proroka Ježíše či Ježíše Krista, který se bude PODOBAT skutečnému Pánu Ježíši Kristu, přičemž budou prohlašovat, že jsou především stvořiteli lidských tvorů (což je samozřejmě pravda) a za druhé, že Ježíš Kristus je jedním z nich, a tudíž není žádného Boha či Syna Božího nebo nikoho takovéto povahy, ale že ONI jsou těmi nejzazšími bohy a stvořiteli. Se všemi zázraky, které bude tento Ježíš Kristus schopen provádět a ukazovat, bude veškeré lidstvo načas svedeno na jejich stranu. Takto negativní stav zvítězí. Jak víš, Petře, takové zvěsti se již šíří po světě v oznámeních UFO, jak ti to sdělil od Moniky a Klause z Německa tvůj přítel Manfred. To je přípravou na to, co má přijít. Jste o této situaci zpraveni, takže nepodlehnete této falešné propagandě. Těmito poplašnými zprávami se jen potvrzuje věrohodnost Absolutního slova Nového zjevení. Zapamatujte si to. Je to důležité.

(2)
Obsah a všechny ideje Nového zjevení Pána Ježíše Krista budou dalším terčem intenzivního zacílení negativním stavem. Tento bod má integrální vztah k bodu prvnímu. Jestliže tu není žádný Bůh, jestliže tu není žádný skutečný Pán Ježíš Kristus, pak z toho ovšem logicky plyne, že neexistují ani takové věci, jako je Nové zjevení Pána Ježíše Krista. A tedy cokoli je v něm obsaženo, je nesprávné a zavádějící. Je to výsledek fantazie zprostředkovatele přenosu a jeho duševní choroby. Je jen falešným prorokem a považuje se za zprostředkovatele přenosu něčeho, co ve skutečnosti neexistuje. Nevěřte ani jednomu slovu obsaženému v tomto takzvaném Novém zjevení. A zase bude falešný Ježíš schopen s pomoci mnoha zázraků přesvědčit lidi o pravdivosti svých prohlášení ohledně Nového zjevení. Takovéto zvěsti ohledně Nového zjevení však již kolují mezi několika příslušníky různých církví.

(3)
Tento bod se již uvedl do pohybu od počátku měsíce října (10. měsíc) 1993. Zahrnuje postupné odříznutí všech lidských tvorů od přístupu k vlastní intuici čili k tenkému tichému hlásku uvnitř nich - hlasu Pána Ježíše Krista. Lidstvo je vedeno k víře, že jediná věc, kterou lze uvnitř sebe nalézt, je pouhá prázdná představa - v případě nejlepším, či šílenství - v případě nejhorším. Takže, prosím, nemrhejte svým vzácným časem na vcházení do nitra nebo na snahu naslouchat tomuto tenkému hlasu či své intuici, ale namísto toho poslouchejte nás a to, co přichází z vašeho vnějšku. Jedině v tom spočívá vaše bezpečnost a jistota. Tento bod je velmi lehké splnit, protože cokoli, co přichází z nitra, je pro lidské tvory velmi nefamiliární a nepohodlné. Takže velmi rychle ztratí byť jen chvilkovou schopnost přístupu ke své intuici, kterou doposud měli. Namísto toho očekávají, že vše obdrží z vnějšku. Konajíce tak, stávají se snadným terčem zkázy negativním stavem a pseudotvůrci, kteří jim vloží do jejich myslí všechny zlé a nesprávné představy ohledně Pána Ježíše Krista, Jeho/Jejího Nového zjevení a původu, účelu a smyslu života obecně.

(4)
Zacílení se na ochotu a schopnost lidských tvorů volit a měnit se. S tímto bodem je spojena schopnost lidských tvorů uznat a přijmout Absolutní nepodmíněnou Božskou lásku, Moudrost, Milosrdnost a Odpuštění Pána Ježíše Krista. To znamená odříznutí lidských tvorů od možnosti vzít na sebe odpovědnost a složit účty za to, že se stanou ochotnými uznat, že taková Nepodmíněná Božská láska, Moudrost, Milost a Odpuštění především jistě existuje a za druhé, že ji mohou použít a že může být pro ně a pro jejich život obecně vhodná. Nezapomínejte, že princip věčného zatracení zcela vylučuje, že by něco takové velikostí mohlo v nepodmíněné formě existovat či být k dispozici. Zároveň tedy, jestliže není žádný skutečný Bůh ani Pán Ježíš Kristus, pak skutečně nehraje roli, co děláte či nikoliv. Nejste za nic odpovědni a nebudete z ničeho skládat účty. Můžete dosíci štěstí a klidu bez tohoto nesmyslu. My vás naučíme, jak to zařídit, protože vás milujeme, staráme se o vás a chceme pro vás jen to nejlepší. A úspěšně odstraníme všechny nepříjemné okolnosti, v nichž žije lidstvo (jako jsou války, hladomory, zdravotní potíže, nedostatky a vše ostatní, co lidi tak značně sužuje) a zbavíme je od toho jednou provždy. A jestliže budete mít hmatatelný a konkrétní důkaz, že se tento slib plní, bude krajně obtížné, ne-li nemožné, nepodlehnout této nepravdě.

(5)
Zaměření se na individuální jedinečnost každé osoby a namísto ní podporovat, povzbuzovat a prosazovat spoléhání se na masy a velké skupiny, v nichž se pohltí osobnost a individualita každého jednotlivce, takže tu dostáváme úplnou a celkovou závislost na skupinách, masách, vnějších organizacích, institucích a podobných jednotkách, které jsou postaveny na početné účasti, a ne na jednotlivých jedincích. To povede k situaci, ve které nebude mít ani jeden jedinec své vlastní osobní názory, postoje, ideje, myšlení, pocity, emoce či projevy vůle, ale namísto toho přijme plné – jako své vlastní - názory, ideje, myšlenky, pocity, emoce, projevy vůle atd. příslušných skupin, organizací, církví, institucí a speciálně pro tento účel založených společenstev. Taková ztotožnění se a přijímání zcela vymažou jakýkoliv smysl pro to, že by někdo měl něco byť jen vzdáleně podobného stavu niternosti a osobnosti.


Pokud si tedy uvědomíme tyto a mnohé jiné podobné faktory tohoto zaměřování, které se zde neuvádějí, budete vědět, že negativní stav na této planetě zvítězil. Tehdy bude konec na dosah.

Jinými oblastmi automatického zaměřování negativního stavu budou, a již jsou, typické lidské faktory, které vy všichni máte či vlastníte tím, že jste takříkajíc v lidské kůži. Tento bod a vše, co následuje, se vztahuje jednotlivě k těm, kdo jsou SPOJENI s Novým zjevením.

(1)
Především se, jak je uvedeno v Doplňku 15, všechny vaše metody a praktiky, které nejsou individualizovány a neustále nově doplňovány, se stávají podřízenými negativnímu stavu. Jsou jeho hlavním terčem. Nebudou již fungovat. Takže když se snažíte kopírovat tyto metody a praktiky od druhých (některé tyto typy metod a praktik byly nastíněny v Doplňku 16) a jestliže ve svém životě následujete něco, co je všem společné, stáváte se automaticky terčem negativního stavu. Čeho si máte být vědomi, je to, že je typicky lidské, co mají lidé takříkajíc v krvi - kopírovat, napodobovat způsoby, metody a praktiky jiných lidí a ztotožňovat se s nimi, obzvláště když se vycítí, že fungují. Do této chvíle se kvůli tomu, že na planetě Nula existovala jiná situace, a kvůli zcela jiné distribuci energie tato situace tolerovala a byla udržitelná. Avšak s tímto ohromně revolučním posunem jak v pozitivním, tak v negativním stavu se tento typicky lidský sklon se stal podříditelným negativnímu stavu. Protože negativní stav miluje všeobecné, generalizující praktiky, ovládl by vás a vnutil by vám vše, co bylo popsáno shora o zacílování se na lidstvo obecně.

(2)
Za druhé: Prostřednictvím jakýchkoli zvyků, krajností a vazeb, které byste bez jakéhokoli důvodu měli, se stanete výrazným terčem. Vzpomenuli jsme již v předešlých doplněních nebezpečí pití alkoholu, kouření tabáku, braní mysl pozměňujících drog a podobných faktorů a to, jak je užívá negativní stav. Na druhé straně mince je sklon některých lidských tvorů včetně některých agentů pozitivního stavu a těch, kdo jsou spojeni s Novým zjevením, omezovat a ohraničovat se v určitých oblastech svého života. Tato omezení a ohraničení nejsou absolutně nutná. Nejen že nejsou nutná, ale stávají se mocným nástrojem v rukách negativního stavu k tomu, abyste byli jeho terčem. Je to typický lidský sklon uvalit na svůj život různá omezení a ohraničení. Dobrý příklad tohoto omezování a ohraničování lze nalézt ve způsobu, jakým lidé jedí a pijí. Nestačí, že je lidský život ve své povaze již omezen a ohraničen mírou vrchovatou, tito lidé jdou dál a omezují se a ohraničují daleko více, než se to po nich žádá a vyžaduje. Pokud nejsou například pro omezení příjmu potravy zřejmé lékařské důvody, nemělo by se omezovat v tom, co kdo jí. Takže například omezovat se pouze na vybranou stravu je jednou z mnoha ukázek toho, jak se tito lidé ohraničují. Veškerá strava - to vše bylo lidskému životu poskytnuto k výživě těl, ve kterých setrvává duch a duše lidských tvorů. Jedná se zde o důležitou duchovní souvztažnost: Veškerá potrava, kterou se vyživuje tělo, souvztaží s duchovní výživou ducha a duše. Máme tu různé důležité duchovní souvztažnosti s různými druhy potravy, jako jsou různé druhy obilnin, zeleniny, ovoce atd. Všechny jsou dary Pána Ježíše Krista na všech úrovních - duchovní, duševní i fyzické. Jestliže například vstoupíte do místnosti, ve které vám Pán Ježíš Kristus předkládá mnohé dary, je duchovně správné přijmout je s povděkem a vděčností užít je pro uvažovaný účel. Ve smyslu duchovních souvztažností to znamená, že se odmítá účast v plnosti života pozitivního stavu. Rovná se to přijetí některých idejí a principů pozitivního stavu či několika aspektů Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista a odmítnutí jiných. To je typický přístup a praxe negativního stavu. Jak víte, má potrava jednu z nejhlubších a nejvýznamnějších duchovních souvztažností ve srovnání s čímkoli ostatním. Takže buďte velmi opatrní ve svém přístupu k potravě a ve své stravovací praxi. Nyní není důležité to, co jíte, ale to, za jakým účelem a kolik toho jíte. Jakékoliv krajnosti v čemkoli se stanou předmětem zaměřování se negativního stavu. A protože lidský život překypuje těmito krajnostmi v obou směrech, stanete se automaticky terčem, když si dovolíte podílet se na těchto praktikách.

Doposud byla tato situace tolerovaná a pochopitelná. Avšak od této chvíle, od okamžiku, kdy se tento posun dal do pohybu, se tento postoj ke stravě a jiným podobným záležitostem lidského života stal terčem negativního stavu. Takže je radno, aby každý z vás, pokud tak zvolí ze své svobodné vůle a volby, přehodnotil svůj postoj v této věci a ji podobných záležitostech vašeho lidského života.

(3)
Za třetí: Jakýkoli typický lidský vztah, který se zakládá na vašich vlastních očekáváních a projekcích toho, jak se lidé mají chovat, jak mají jednat, .jaké mají mít vztahy a jací mají v obecnosti být, se stává automaticky terčem negativního stavu. Je zde sklon definovat takové lidské vztahy z pozice běžně přijímaných způsobů, které lidským tvorům diktují, jak se takové vztahy mají zakládat či budovat. Nechovají-li se určitým předpokládaným způsobem a neuspokojují-li očekávání, máte sklon je zavrhovat, odsuzovat, odepisovat, vyhánět ze své společnosti či svého domu a kritizovat je bez uvážení toho, proč se chovají, jak se chovají, a jsou takoví, jací jsou. Tento druh postoje se nyní stává prvořadým nástrojem či prostředkem v rukách negativního stavu, při jeho snaze, abyste se stali jeho terčem. Jestliže budete pokračovat v tomto postoji vzhledem k druhým, budete na sebe upozorňovat negativní stav, jako na sebe upozorňuje bolavý palec. Opětovně se připomíná, že je radno, aby každý z vás v tomto ohledu přehodnotil svůj způsob působení a odstranil co možná nejdřív sklon takto se chovat.

(4)
Za čtvrté: Lidská nepřizpůsobivost, rigidnost, stagnace, neochota se změnit a lpění na důvěrně známém se stávají v rukách negativního stavu prostředky k tomu, aby se stal jeho terčem každý, kdo odmítá byt' jen uvažovat o nějakých možných změnách a o tom, že by přijal něco zcela nového a odlišného od toho, co používá nebo co je mu pohodlné. Toto je obecný směr typického lidského života. Pro agenty pozitivního stavu a speciálně pro ty, kdo jsou spojeni s Novým zjevením, se tyto rysy, mají-li je, stávají hlavními prostředky toho, že jsou terčem a že se jejich život stává bídným. Na druhé straně přizpůsobivost, pokrok, hledání nového, lepšího a odlišného, změna kdykoliv, kdy je náznak, že taková změna je správná a včasná, zabraňuje tomu, abyste se stali terčem negativnímu stavu.

(5)
A za páté: To, že se vše bere doslovně, jak je v typickém lidském životě zvykem, tj. že se neberou vůbec v úvahu duchovní souvztažnosti, ať je to cokoli, ať se to zdá být jakkoli bezvýznamné a nedůležité a ať to vyhlíží nevhodně, se stává v rukách negativního stavu hlavním nástrojem k tomu, abyste se stali jeho terčem. Necvičíte-li se v tom, jak nahlížet za scénu, jak se vám naznačilo v Doplňku 15, neuvážíte-li duchovní konotaci jakékoli události, situace, jakéhokoli dění, jednání a chování a konání atd., bez ohledu na to, jak chvilkové či bláznivé se vám zdají, stáváte se jasným světlem v očích negativního stavu a velmi snadným terčem jeho snah a zkaženosti. Zcela a vůbec neporozumíte pravému smyslu života v pozitivním stavu a uspořádání Stvoření, jakož i obsahu Absolutního slova Pána Ježíše Krista – Jeho/Jejímu Novému zjevení.

Tyto faktory - a některé jiné, zde neuvedené - typického lidského nadělení se tedy od této chvíle automaticky stávají terčem negativního stavu. Ty faktory, které se zde neuvádějí, jsou těmi, které potřebujete vyhledat v sobě, když vstupujete do nitra, abyste objevili, co ve vašem vlastním osobním a individuálním životě je typicky lidského charakteru, co připisujete, že by se mohlo stát, nebo již je, terčem negativního stavu. Je to vaše osobní povinnost, jste za to odpovědni a zodpovědni, abyste takto konali. Proto zde nejsou vyjmenovány všechny faktory. Kdyby tomu tak bylo, pak jen faktem jejich jmenování byste se stali okamžitým terčem.

A nakonec se vám dnes radí, abyste posunuli proces zevrubné prohlídky svého minulého života z pozice všeho nového, jak se zjevuje v předešlých doplněních, k něčemu zcela odlišnému. Jak si vzpomínáte, počínaje 1, červencem 1993 se vám radilo, abyste velmi pečlivě prošli svůj minulý život z pozice toho, že je vše nové. A tedy ti, co tak již učinili, se nabádají, aby přesměrovali svoji energii užitou za tím účelem k něčemu zcela novému; k otevření dveří do budoucnosti a do doby, kdy se budete přesouvat z planety Nula na svou domácí základnu. Na druhé straně ti z vás, kteří se nacházejí v procesu prvního čtení Nového zjevení, jsou oprávněni - jakmile skončí své první čtení - aby zkombinovali druhé a třetí čtení a všechna následující se studiem všech těchto doplnění v pořadí, jak doposud přišla. Důvodem k tomu, že tato doplnění je třeba studovat v pořadí, je to, že každý z vás přijal svůj vlastní způsob pokroku ve svém individuálním časovém a prostorovém měřítku. Není to proto, abyste byli pozadu za ostatními, pozadu za těmi, kdo již tímto procesem prošli, ale proto, že vašeho vstupu v tomto ohledu je třeba teď, nebo bude třeba v budoucnu, kdy začnete číst a používat ve svém životě to, co je obsahem Nového zjevení Pána Ježíše Krista. S tímto je spojené načasování, které se vám stane zřejmým ve chvíli, kdy tyto události nastanou. Všichni ostatní, kteří mají podchycena všechna tato doplnění, se nabádají, aby přemýšleli o tom, kým jsou, proč jsou zde a jak by se mohli připravovat na přechod z planety Nula - aby byli nachystáni, až přijde zavolání.

A to je pro dnešek vše. Mějte se pěkně. Opět se zde opakuje, že jste nabádáni k tomu, abyste si to všechno ověřili vlastní intuicí, když jste uvnitř s Pánem Ježíšem Kristem, a od Pána Ježíše Krista.“
(19)

Doplnění 18


Dne 1. ledna 1994 jsem byl v tomto prvním dnu nového roku Pánem Ježíšem Kristem požádán, abych s vámi všemi, kdo jste spojeni s Jeho/Jejím Novým zjevením, sdílel následující informace. Jejich účelem je, aby se sdílely s intuitivním ověřením těmi, kdo je budou číst s otevřeným srdcem a otevřenou mysli, a aby jejich obsah byl posuzován vzhledem k pokračujícím doplňováním Nového zjevení tak, aby se ničemu z jeho obsahu nedovolilo se stát zastaralým - a to nikdy.

„Jak si pamatujete z nedávných doplnění, je současná duchovní situace agentů pozitivního stavu na planetě Nula a obzvláště těch, kdo jsou integrálně spojeni s Novým zjevením, taková, že na jevišti lidského života na vás svítí světla a vaše pravá přirozenost, role, osud a vaše chování jsou vystaveny pohledu. Současná duchovní situace vyžaduje posun od zahalování, neviditelnosti, tajnůstkářství a zatajování k otevřené a viditelné manifestaci, uvedení příkladu, aktualizaci a realizaci všeho toho, čím jste a co máte.

Účel toho, že se nyní nacházíte osvětlení na jevišti lidského života, je mnohonásobný:

(1)
Abyste se stali negativnímu stavu a vlastním lidským tvorům příkladem fundamentálních odlišností mezi způsoby a módy života vedenými a prováděnými agenty pozitivního stavu, tedy mezi tím, co to znamená a jaké je to být pozitivním, a agenty stavu negativního a samotnými lidskými tvory, kteří nemají žádné ponětí o tom, jaký je vlastně pravý smysl života obecně a jejich individuálního života zvlášť;

(2)
Aby se uvedl příklad specifického, osobního a individuálního života v souladu s principy Nového zjevení Pána Ježíše Krista;

(3)
Aby se zviditelnil most přenosu, který vytváříte jak pro negativní, tak pro pozitivní stav i pro vlastní lidské tvory; a

(4)
Aby se učinily daleko více viditelnými vaše vlastní problémy, nedostatky, vzorce chování, myšlenky, pocity, vjemy a záměry, které vyvěrají z vašeho typicky lidského uzpůsobení.

Jak si doufejme pamatujete z Doplnění 15, máte dvojí vinutí. Použijme opět metaforu o počítačovém čipu. V obecném smyslu vy, kdo jste agenty pozitivního stavu a kdo jste spojeni s Novým zjevením, obsahujete v sobě dva široce determinované počítačové čipy. Jeden je naprogramován způsobem odpovídajícím uspořádání pozitivního stavu se všemi následky a důsledky jeho typické povahy. Je v jeho povaze, že se plně projevuje přítomnost Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti, všech členů vaší pravé duchovní rodiny a každého, kdo je vám přiřazen. Druhý čip je naprogramován typicky lidským způsobem. Jak si uvědomujete, být naprogramován typicky lidsky znamená mít typicky lidské problémy. Takže bez ohledu na vaši duchovní úroveň a vaše výdobytky v pozitivním smyslu máte všichni z pozice vašeho typicky lidského čipu problémy.

Je to tento aspekt vaší lidské přirozenosti, který se stává viditelný pseudotvůrcům a jejich agentům. Takže je to ta část vašeho života, která se může stát jejich terčem. Tomuto výroku máte rozumět tak, že to není osobní, individuální viditelnost, která je terčem, ale zaměřují se na oblast typické lidské přirozenosti. Takže to není tak, že se negativní stav zaměřuje kupříkladu na konkrétního Petra, ale namísto toho je to obecně jeho lidský aspekt, který se může stát terčem. Jedině vaše odpověď a způsob reagování na toto zaměřování umožňuje negativnímu stavu poznat zvláštní individualitu reagujícího jednotlivce. Tak nějak vidíte, máte zde dvě možné úrovně zaměřování. Jedna je všeobecnou úrovní, skrze niž si negativní stav neuvědomuje vaši zvláštní totožnost. V tomto případě pociťuje vaše lidské problémy a zaměřuje se na ně bez toho, že by věděl, kdo je jeho terčem. Užije-li se tvého výrazu, Petře, typický lidský aspekt vašeho uzpůsobení zapáchá či vylučuje pach, který přitahuje negativní stav tak, jak světlo přitahuje můru či med včely. Tento zápach vytváří pro členy negativního stavu nanejvýš příjemné aróma, které je ohromně dráždí. Symbolicky řečeno, potloukají se kolem planety Nula, vyhledávajíce takové pachy, kterými se mohou napájet. Toto napájení prožívá ten, kdo jim ho poskytuje, jako potíže a bídu. Jinými slovy: Navršují se problémy jeho typického lidského života a vystupují na povrch. Náhle nemá nic jiného než samé problémy.

Jinou úrovní zaměřování je to, když si jeho zdroj uvědomí zvláštní identitu individua, které je terčem. Jak se uvedlo shora, to se může stát jedině skrze vaši či individuální reakci na toto zaměřování. Je-li reakce z pozice typicky lidského uzpůsobení či počítačového čipu, tedy řekněme z pozice typicky lidského reagování (z problémů do problémů), stává se tento jedinec viditelným ve své vlastní identitě. Jinými slovy: Členové negativního stavu vědí, kdo je tento jedinec. V tomto případě se život toho jednotlivce stává peklem na planetě Nula. Je-­li na druhé straně reakce na toto zaměřování z pozice pozitivního uzpůsobení či čipu, který byl umístěn Pánem Ježíšem Kristem, zaměřující se zdroj nebude nikdy moci poznat, kdo jste a jaká je vaše totožnost.

Tato situace vám velmi jasně naznačuje, jak se vyhnout tomu, abyste byli ve své totožnosti rozpoznáni negativním stavem. Pán ležíš Kristus vás povzbuzuje, abyste se naučili reagovat z pozice vaši pravé přirozenosti, kterou jste byli nadáni od Něho/Ní. Zjednodušeně řečeno: Fakticky se vám doporučuje, abyste na každou takovou situaci či na všechny situace obecně reagovali vždy ze svého stavu nitra. Pouze reakce z vnějšku do vnějšku (to je typicky lidská reakce) vás může ve vaší zvláštní totožnosti zviditelnit negativnímu stavu.

Hlavním a kriticky závažným důvodem toho, že pobývání na osvětleném jevišti odhaluje kromě jiného vaše typické lidské problémy a nedostatky, je to, že si je můžete jasněji uvědomit, abyste se mohli naučit je kontrolovat a nedovolit jim, aby se staly kamenem úrazu vašeho duchovního rozvoje. Když jednáte a reagujete z pozice vašeho lidského uzpůsobení, jednáte a reagujete komplexem podřadnosti či nadřazenosti, na základu nízkého úsudku o já, egoistických stavů, omezenosti ve znalostech i chápání, zranitelnosti, nesprávného vnímání pravé reality, zmatenosti, neadekvátnosti, útočnosti, sebeobrany, nesprávné vlastní totožnosti, pod vlivem vaší typicky lidské výchovy, všech možných nátlaků z vnějšku a množství podobných typicky lidských nesmyslností. Taková reakce neprodukuje nic jiného než problémy a více problémů, které se navršují a přidávají k již existujícím problémům.

Typický příklad takové reakce vyplynul ze zážitku, který někteří z vás měli na začátku a na konci vašeho setkání na den Díkůvzdání. Tyto dva incidenty byly dovoleny, aby se jak vám, tak pozitivnímu stavu ilustrovalo, co se může stát, když odpovídáte či reagujete z pozice vašeho lidského uzpůsobení, to jest z pozice vašich lidských problémů, a ne z pozice Pána Ježíše Krista ve vás k Pánu Ježíši Kristu v druhých, to jest z pozice pozitivního stavu a Jeho/Jejího Nového zjevení.

Tyto příhody mají dva aspekty. Jeden se vztahuje k chování Larisy, jejíž negativita a negativita jejího přítele si vyžádaly jejich odchod z vašeho domu. Petře, aby tak jejich přítomnost neotrávila pozitivní aspekty vašeho čtvrtečního a pátečního setkání ke dni Díkůvzdání. Její příklad byl dán - kromě mnoha jiného - za účelem ilustrace tvrzení, vyřčených mnohokrát Pánem Ježíšem Kristem v doplněních novými údaji i jinak, o tom, co se může stát, když někdo přistupuje k Novému zjevení kvůli nesprávným důvodům, s nesprávným záměrem a za účelem jeho zkreslování, zrušení jeho platnosti, za účelem je zatemnit a učinit nepřijatelným. To bylo jedním z aspektů Larisina poslání. Jak jsi poznal, část Nového zjevení, kterou přeložila, obsahuje početná zkreslení a nevhodně se v ní používají ruské termíny a pojmy. Druhým aspektem bylo blokovat Dr. N. před jeho duchovní transformací a znemožnit mu, aby se Nové zjevení ve své čisté formě a obsahu přineslo do Ruska. V tomto ohledu jsou ještě jiné aspekty její role, které teď není vhodné zjevit. Později se stanou zřejmé.

Druhý incident má přímý vztah k uvedení příkladu a zobrazení toho, co se může stát, jestliže následovníci Nového zjevení Pána Ježíše Krista mají vztah ke všem ostatním ne z pozice tohoto zjevení, ale z pozice jejich lidského uzpůsobení. Takže jak můžete vidět, to, že jste následovníky Nového zjevení, vám nezabraňuje reagovat typicky lidsky. V tomto případě se děje to, že když se chováte a jednáte z pozice vašeho lidského metaforického počítačového čipu, a ne z pozice čipu od Pána Ježíše Krista, chováte se a jednáte z pozice nedorozumění a typicky lidských problémů. V tomto případě je komunikační linka zamořena a stává se nečitelnou. Takže si nerozumíte jeden s druhým. Jedna osoba něco řekne či udělá a z pozice této osoby se to zdá vhodné milé a příjemné, v dobré víře a z legrace a pohody, vycházející z.jejího láskyplného srdce, zatímco druhá osoba to pociťuje jako útočné, chladné, nevhodné, neláskyplné, hrubiánské a velmi nelaskavé atd. Na základě takového vnímání a chování reagující osoby nastupuje ovšem řetězová reakce, takže první osoba, vysílatel, odpovídá jako napadený na negativní reakci původního adresáta podobně negativně, tedy ze svého lidského čipu. Buďte si, prosím, vědomi faktu, že veškeré metaforické lidské počítačové čipy jsou povětšinou málo hodnotné. Reagovat z jejich pozice znamená reagovat nanejvýš nízkým způsobem. Jakmile se taková reakce učiní, nezpůsobuje nic jiného než další problémy, poskytujíc jeviště pro další zamořování negativním stavem, které končí individuálním zacílením, kdy je negativní stav s to rozpoznat totožnost jedince.

Aby se vyhnulo tomto nešťastným incidentům mezi těmi, kdo jsou spojeni s Novým zjevením, jste nabádáni, abyste se naučili, jak obcházet váš lidský čip. Použijme ještě jednou metaforu o počítači. Počítač může obsahovat mnohé programy. Když ho zapnete, jste na vstupní úrovni, která čeká na vaše rozhodnuti. Jakmile se rozhodnete, který program chcete aktivovat, musíte operovat v rámci parametrů a požadavků tohoto jednotlivého programu. Jakékoli úsilí dělat něco, co je mimo schopnost tohoto programu, skončí zprávou „nesprávný příkaz či soubor“ nebo zprávou podobnou, což vás nutí operovat v rámci možnosti a ohraničení zvoleného programu.

Povšimněte si nyní zde, prosím, paralely: Na začátku, když nastartujete váš počítač, je vám v tom dána možnost. Zvolíte-li si zvláštní program, který se hodí vašim okamžitým potřebám, pominete všechny ostatní programy, které máte v počítači k dispozici. Takže tyto ostatní programy zůstávají neaktivovány, dokud je nevyvoláte. Na druhé straně: Když aktivujete nějaký specifický program, jste v procesu jeho aktivace vázáni jeho pravidly, omezeními, možnostmi a tím, co obecně i speciálně obsahuje. Nemůžete působit jinak, než jak vám toto částečné programové vybavení ve své jedinečnosti dovolí. A totéž je pravdou o vašem osobním naprogramování. Pokaždé, když ráno vstanete z postele, či jinak, čelíte volbě, který z vašich osobních programů aktivujete. Aktivace vašeho lidského programování přináší chování, reakce, odpovědi atd. typicky lidské. V tom okamžiku se stáváte zranitelnými, lehce napadnutelnými, nízkými, neadekvátními, ubohými, depresivními, odsuzujícími, zavrhujícími, dezinterpretujícími, nerozumějícími druhým a jejich motivům a stáváte se typickými lidskými tvory - otroky negativního stavu.

Aktivujete-li na druhé straně v sobě čip Pána Ježíše Krista, budete šťastnými, chápajícími, tolerantními, trpělivými, citlivými, beroucími lidi takové, jací jsou, bez toho, že byste od nich očekávali více, než mohou nabídnout; vaše reakce a odpovědi budou laskavé, mírné, láskyplné a moudré bez ohledu na to, co říkají či dělají, či jak se chovají a reagují. Jak můžete nyní vidět, toto je typická reakce pozitivního stavu. Je vaší osobní povinností, odpovědností a zodpovědností jako agentů pozitivního stavu a speciálně těch, kdo jsou spojeni s Novým zjevením Pána Ježíše Krista, abyste vždy působili z pozice svého osobního, individuálního obrazného počítačového čipu, který je tu umístěn Pánem Ježíšem Kristem.

Zde se objevuje opět záležitost odpovědnosti a zodpovědnosti. Je vám dáno poznání, že je tomu tak - že jste uzpůsobeni jak pozitivním stavem, tak i typicky lidsky. Vaší povinností, odpovědností a zodpovědností je se nyní naučit, jak fungovat jen z pozice tohoto čipu, který sem umístil Sám/Sama Pán Ježíš Kristus. Musíte stále a opět chápat, že vaše životní cesta, jakož i cesta kohokoli jiného, je uspořádána tak, aby se vám kdykoliv dávala možnost v této záležitosti - který program v rámci své osobnosti zaktivujete. Jakmile je ale program aktivován, nutí vás operovat v rámci jeho parametrů a povahy svého naprogramování. Samozřejmě máte vždy možnost zvolit si jeho ukončení tím, že jej opustíte jeho deaktivací. Zde se tedy ve vašem životě stává záležitost odpovědnosti a skládání účtů realitou.

Způsobem, jakým se lze vždy nacházet v aktivním módu vašeho niterného programu, který zde byl umístěn Pánem Ježíšem Kristem, je ustanovení takové kondice vašeho života, ve které se budete nacházet ve stálém niterném stavu a v centru své intuice. Čistota niterného stavu je vždy z pozitivního stavu. Toto je váš osobní a individuální počítačový čip, umístěný zde přímo a osobně Pánem Ježíšem Kristem. A to nás přivádí k druhé záležitosti, kterou máme dnes probrat: Jak neustále vcházet do nitra a setrvávat tam.

Jak víš, Petře, nedávno ses zabýval obsahem Kapitoly páté Nového zjevení Pána Ježíše Krista „Principy a užití nové duchovní hypnoterapie a procesu vcházení do nitra“. Otázkou v tvé mysli je: Do jaké míry jsou postupy, metody a užívání popsané v této kapitole platné, udržitelné a použitelné za současně existujících duchovních podmínek na planetě Nula ?  Jsou stále použitelné a platné ?

Na co si musíš v tomto ohledu vzpomenout, je to, že v době, kdy tato metoda byla vyvinuta poprvé, a v průběhu jejího rozvoje po léta, která následovala její první objevení se, byl pozitivní stav, symbolicky řečeno, velmi vzdálen od stavu negativního a vaší planety. Toto umístění vyžaduje odlišný přístup. Za těchto okolností bylo nutné vyvinout velmi komplikované, složité a obezřetné metody vytváření kontaktů s vlastní duchovní realitou, která se nachází hluboce zatlačena v Duchovní mysli jedince (tehdy zvané „Niterná mysl“), a s vlastním duchovním světem. Aby se vyhnulo početným nástrahám negativního stavu, byla vyvinuta propracovaná procedura bezpečnostní kontroly, která vám umožnila se ujistit, že jste byli ve styku s pravou realitou pozitivního stavu.

Avšak jak se pozitivní stav přibližoval stále více a více ke stavu negativnímu, bylo s každým stupněm těsnější blízkosti nutné pozměnit metody vcházení do nitra, aby se přizpůsobily každé nové situaci. Poslední krok v tomto ohledu se odráží v obsahu shora uvedené páté kapitoly. Jak víte, bylo v současnosti završeno úplné obklíčení negativního stavu stavem pozitivním a uvedení pozitivního stavu do nejtěsnější možné blízkostí ke stavu negativnímu. Završení tohoto procesu vyžaduje ještě jednou modifikaci tohoto postupu. Celkem vzato je obsah Kapitoly páté velmi platný z pozice toho, že je milníkem na cestě a dějinnou vyhlídkou, jakož i z pozice poučení veškerému pozitivnímu stavu, jaké kroky je v tomto ohledu třeba uskutečnit v tomto jednotlivém období a za těchto jednotlivých podmínek. Takže aby mohl obsah této kapitoly neustále poskytovat všem v pozitivním stavu toto důležité poučení, nikdy by se nemohl v sobě a sám sebou změnit. Při jeho aplikaci jakoukoli jednotlivou osobou na planetě Nula je modifikace nutná a potřebná.

Tato nutná a potřebná modifikace byla jasně vyvozena na konci této kapitoly, kde bylo silně zdůrazněno, že - cituje se: „..... je to odpovědností každého jednotlivce, aby zjistil z pozice své sjednocené mysli ... jaký styl, způsob a prostředky při niterném putování se má ....“ V předzvěsti toho, co se stane, byl tento výrok učiněn již tehdy, aby se všichni připravili na to, co přijde.

Takže jak vidíte z tohoto tvrzení a ze všech doplnění, jsou veškeré metody a postupy v tomto ohledu individuální a osobní. Někdo může zažít tento proces přesně tak, jak se popisuje v Kapitole páté; někdo může v tomto ohledu zažit něco, co nemá nic společného s tím, co je obsaženo v této kapitole; nebo něčí metoda může být pouze intenzívním myšlením na to, že je v nitru, a zvyšováním důležitosti této věci; nebo někdo může vyvinout velmi živou a intenzívní interakci se členy své vlastní duchovní rodiny a obzvláště s Pánem Ježíšem Kristem. Takové zážitky mohou být nekonečně rozmanité. A ačkoli je v tomto procesu několik společných jmenovatelů, které jsou v nejzazším smyslu použitelné u všech, budou v těchto prožitcích základní odlišnosti. Aby se v tomto ohledu znovu zopakovalo: Každý vždy musí sám svou intuicí a intuitivním rozlišováním přijít na to, co je pro něj správné a vhodné. Takže je důležité se soustředit na rozvoj vlastní intuice tím, že se o ní přemýšlí a spoléhá se na vlastní vstupy, a ne na to, co říká či prožívá jiný člen Nového zjevení.

Vhodný precedent v tomto ohledu ustanovil procesem duchovní transformace Dr. Vasilij N Tento proces probíhá od té doby, kdy tě, Petře, požádal, abys mu pomohl ustanovit jeho niterný stav. Jak ti řekl, ztratil, když byl v ruské Moskvě, kontakt se stavem svého nitra a žádnou metodou, kterou užil, nebyl schopen vytvořit s nikým a ničím žádný kontakt. Jedině jeho intuice mu řekla, co má dělat a jak. To byla jeho první lekce - vždy se spoléhat na vlastní intuici. Jakmile přišel do Santa Barbary, toužil tě požádat o pomoc. Sledujte nyní tento postup: Je blokován před formálním stavem niterností, aby se naučil spoléhat se na vlastní intuici, která je neformálním niterným stavem. Pak tě, Petře, ze své svobodné vůle a volby, bez jakýchkoli vnějších tlaků, protože mu to řekla jeho intuice, požádal, abys mu pomohl vstoupit do formálního stavu niternosti, aby tak mohl zahájit proces své individuální a osobní duchovní transformace. Poté, co ze své strany učinil s pozitivním a dobrým záměrem kvůli principu tento požadavek, ukázal jsi mu, jak se vchází do nitra. Měl jsi s ním pouze jedno sezení tímto formálním způsobem. Ale povšimněte si, prosím, co se dělo pak. Několikrát denně Dr. N putoval do nitra a s Pánem Ježíšem Kristem a se všemi členy své pravé duchovní rodiny velmi usilovně a produktivně pracoval na svých problémech a na své duchovní transformaci, aniž by vynechal jediný den. Každý den od té doby ti sděloval vše, co se s ním dělo. V procesu tohoto důkladného a smysluplného sdělování jsi byl s to objasnit mu mnoho věcí a dát mu pár hodnotných návrhů, jak má v tomto ohledu postupovat, jakož i on sám si uvědomil mnoho nových, nanejvýš významných a závažných aspektů svých zkušenosti. Tvé návrhy byly ale formulovány tak, aby se u něho nevzbudil dojem, že to musí udělat tak, jak se navrhuje, či jinak. Dávalo se mu to jako možnosti, které mohly či nemusely být správné, s důrazem na to, že se potřebuje otázat sám sebe, když je ve svém niterném stavu, zdali jsou tyto návrhy v jeho jednotlivém případě použitelné. Takže se plná zodpovědnost za jeho vlastní niterný stav a proces přesunula na něj, kam patřila. Zároveň byl postupně uveden do stálého niterného stavu a procesu, kdy se učil dělat vše z nitra navenek.

Z jeho příkladu a precedentu samozřejmě neplyne, že od této chvíle každý musí projít podobným procesem. U některých lidí na základě dohody mezi nimi a Pánem Ježíšem Kristem bude pokračovat potřeba mít s tebou, Petře, příležitostná či pravidelná sezení. Ale opět si povšimni, co se stane v procesu těchto setkání. Sděluji se a diskutuji všechny jednotlivé zkušenosti a události ze života těchto osob. Poté vcházejí do formalizovaného stavu nitra, z něhož pokračují ve sdílení jak s tebou, tak se všemi členy své duchovní rodiny, jakož i se svou vnější myslí toho, co prožívají. Kladou své otázky a dostávají odpovědi a jsou nasměrováni uvnitř sebe přímo od Pána Ježíše Krista, a ne od tebe. Ty ze své pozice nijak tento proces neovlivňuješ. A tak tomu má být. A když tě nevyhnutelně žádají, abys jim odpověděl na některé jejich otázky ze své pozice, často je odkazuješ na jejich vlastní odpovědi z jejich vlastního nitra nebo, když je Pán Ježíš Kristus požádá, aby se tě zeptali, jsou při tvé odpovědi zavázáni poznáním, že tento požadavek je učiněn z nějakých důležitých duchovních důvodů a že je třeba, aby odpověď byla tebou dána z Pána Ježíše Krista v tobě. Není jiný způsob, jak od této chvíle tuto práci konat. Jako vždy, je to na dohodě mezi každým jednotlivým jedincem a Pánem Ježíšem Kristem, jaký druh zkušenosti, pokud vůbec nějaký, bude mít.

Na straně druhé může být také dohodnuto, že někteří jedinci nebudou mít v tomto ohledu žádný zřejmý prožitek. Namísto toho budou chtivými čtenáři Nového zjevení Pána Ježíše Krista, aniž by ustanovili formální stav niternosti. V podobných případech se budou v procesu čtení a praktikování nacházet v neformálním niterném stavu. V jejich zvláštním případě tím, že přistupují ke všem událostem a děním svého života z pozice zásad Nového zjevení jako Absolutního slova Pána Ježíše Krista a konají vše z této pozice, jakož i přemýšlejí o obsahu Nového zjevení a obzvláště o tom, že jsou v přítomnosti Pána Ježíše Krista a všech členů své duchovní rodiny a ostatních z pozitivního stavu, byť nemají žádný vnější či vnitřní zkušenostní vjem této přítomnosti, udržuje je to ve stálém neformálním niterném stavu. Forma a způsob jejich zkušenosti a praxe je v tomto ohledu tak potřebná a hodnotná, jako u těch, kdo mají takovou přímou zkušenost.

Provádění tohoto shora popsaného postupu vám umožní působit z pozice vašeho metaforického počítačového čipu, zde umístěného Pánem Ježíšem Kristem. Jinými slovy: Obejde se tím váš typický lidský čip, který působí vám i komukoli jinému potíže.

Aby se znovu zopakovalo: Jestliže ve vztahu k druhým působíte z pozice vašeho lidského nadání čili počítačového čipu, plně se aktivují vaše různice s druhými a vaše problémy a sklon zacházet a mít vztah s ostatními z pozice vašich problémů, a ne z Pána Ježíše Krista. Pamatujte si, že každý, kdo je spojen s Novým zjevením, se nachází na rozličné úrovni chápání, přijetí a praktikování principů Nového zjevení. Není mezi vámi osob, které by byly přesně na stejné úrovni. Ale na druhé straně je to tím, co se po vás přesně požaduje - být samými sebou a být na této odlišné úrovni. Ze své úrovně jste spojeni s úrovni pozitivního stavu, který potřebuje vaše zvláštní zkušenosti v tomto ohledu a vaše zvláštní chápání, přijetí a praktikování principů Nového zjevení. Žádná jiná úroveň by to nemohla vykonat. Takže v podstatě a fakticky je vás třeba takových, jací v tomto ohledu jste.

Jestliže ale působíte z pozice obrazného lidského čipu ve vás, pociťují se takové odlišnosti a stupně vnímavosti těchto skutečností jako vás ohrožující, snižující, nesprávně odsuzující, špatně s vámi zacházející, neberoucí v úvahu vaše potřeby, považující vás za nízké a nechtěné a jako mnoho jiných takových nevhodných pocitů. Výsledkem toho je odsuzování, snižování, pomlouvání, zatracování, odepisování jednoho druhým a vylučování jednoho ze společnosti druhého atd. Mohli bychom takto věčně vypočítávat, jaké negativní a nepřátelské pocity a postoje jedněch vzhledem k druhým byste mohli v tomto případě rozvinout. A vaše zkušenost na konci soboty po sešlosti na den Díkůvzdání pouze potvrzuje, že se to může stát také vám, kdo jste spojeni s Novým zjevením. Jestliže se můžete takto chovat a takto reagovat, co očekáváte od jiných, kteří jsou typickými lidskými tvory a kteří nemají žádnou znalost, že by Nové zjevení vůbec existovalo ?

Takže si buďte vědomi těchto negativních možností ve vašem životě, obzvláště když se nacházíte ve skupině. Skupinová setkání tím, že jsou terčem negativního stavu, jsou zvláště citlivá na to, jak ve vás vzbudit sklon reagovat a mít vztah vzhledem k druhým z vašeho zapáchajícího stavu ega, jak to, Petře, rád nazýváš. Jinými slovy: Z pozice vašeho typicky lidského uzpůsobení. Opakuje se, že je povoleno, aby se to dělo, takže máte příležitost pracovat na vašich zbylých problémech, poznávat své slabiny a svou zranitelnost a nedovolit jim, aby ovládly váš život. Potřebujete je poznat a předložit je Pánu Ježíši Kristu, aby s nimi mohl naložit, jak uzná za vhodné.

Aby se vyhnulo tomuto negativnímu faktoru, namísto odsuzování, zatracování, odepisování, pomlouvání, nenávisti a snižování jednoho druhým atd., máte miloval všechny ostatní, respektovat je, chovat v lásce, akceptovat je, považovat si.je a podporovat je bez ohledu na to, jak dalece jsou od vás odlišní, jak se chovají a co dělají. Pamatujte si jasně, že každý z vás je přesně takový, jak to bylo dohodnuto mezi ním a Pánem Ježíšem Kristem osobně. Respektujete-li tento faktor, respektujete tajemné dílo Pána Ježíše Krista. Nečiníte-li tak, odvrhujete a neberete na zřetel toto dílo, jak se projevuje v životním stylu každého jednotlivého individua mezi vámi. Avšak jste-li neustále v niterném stavu, znamená to, že operujete z pozice své intuice a z Pána Ježíše Krista ve vás. Takže je to výhodou vás všech, jakož i výhodou každého v pozitivním stavu a podobné ve stavu negativním, že se učíte být neustále v niterném stavu. Takto se úspěšně vyhnete svému vlastnímu typickému lidskému čipu, který neznamená nic než problémy.

A na závěr pro dnešek jemné upozornění na to, jak dosíci daleko účinněji vašeho neustálého niterného stavu: Jak si pamatujete, je jedním z prostředků putování do nitra vyřčení Nové modlitby Pána Ježíše Krista v její úplné podobě. Nicméně z autority Pána Ježíše Krista můžete - pokud si tak přejete ze své svobodné vůle a volby - zosobnit a zindividualizovat tuto modlitbu, aby se ve vašem životě učinila intimnější a efektivnější. Může se to učinit následovně: Současná úplná forma této modlitby má multiverzální význam. Měla by se užívat dennodenně, neboť vás spojuje s rozličnými úrovněmi multivesmíru. Ale občas ji můžete použít způsobem více osobním. Takže například namísto, abyste Pekli „náš Pane Ježíši Kriste“, můžete říci „můj Pane Ježíši Kriste“, tedy „my“, „náš“, „naše“ atd. nahradí „já“, „můj“, mne atd. Ale hlavní zosobnění přichází ve větě „Ať přijde Tvá Láska a Moudrost, Dobro a Pravda a Tvé Pozitivní konání i Tvá Víra a nechť se navěky ustanoví ve všech aspektech našeho života.“ Můžete přidat, pokud si tak přejete, něco jako to, co následuje: „Ať přijde Tvá Absolutní, Nepodmíněná Božská láska a Božská moudrost, Absolutní, Nepodmíněné Božské milosrdenství a Odpuštění, Božská dobrota a Pravda, Božské pozitivní skutky a Víra, Tvá Božská objektivita, Poctivost, Spravedlnost a Tvé Soudy, Tvá Sympatie a Empatie, jakož i hluboká a důkladná pokora, poníženost, nevinnost a skromnost a nechť se nastálo ustanoví ve všech aspektech mého života.“ Můžete zde přidat jakékoli jiné pozitivní atributy či rysy, které si přejete získat od Pána Ježíše Krista pro váš každodenní život.

Je životně závažné, že se na této křižovatce životních cest, které následujete, každodenně soustavně poznává, požaduje a aplikuje Absolutní nepodmíněná láska, Moudrost, Milosrdenství a Odpuštění Pána Ježíše Krista. Tento faktor bude hrát ohromně významnou roli nejen ve vašem životě, ale v životě celého pozitivního stavu, jakož i ve stavu negativním a na planetě Nula. Tím, že o to požádáte a dostanete to, budete s to obejít váš vlastní metaforický lidský počítačový čip. Pamatujte si, že jej potřebujete obejít, abyste se vrátili zpět k vaši pravé přirozenosti a domů, do pozitivního stavu. To je přípravou na vaše odvolání z planety Nula, až přijde čas.

A to je pro dnes vše.“
15.01.2009 15:41:12
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one