(20)

Doplnění 19


Dne 16. ledna 1994 jsme obdrželi následující poselství od Pána Ježíše Krista abychom je uvážili, intuitivně ověřili a aby nás informovalo.

„Nedávno otevřel Pán Ježíš Kristus velmi zvláštní oddělení Nové školy. Toto oddělení se specializuje výhradně na záležitosti pseudotvůrců. Potřeba otevření této divize vychází z faktu, že někteří členové klanu pseudotvůrců se moudře rozhodli konvertovat do pozitivního stavu. Takže každý z pseudotvůrců, který vyjádří svou ochotu ke konverzi, či návratu do pozitivního stavu, vstupuje nejprve do tohoto zvláštního oddělení Nové školy.

Jak víte, vyžaduje složitost a charakter uspořádání přirozenosti pseudotvůrců v procesu jejich transformace, restrukturalizace a přerodu zcela odlišný přístup - velmi zvláštní a specializovaný. Kroky, které jsou v tomto ohledu použitelné u.jiných členů negativního stavu - vstupujících za tím účelem do Nové školy, nelze použít u pseudotvůrců. Jejich duchovní, duševní a fyzické uzpůsobení se nijak nepodobá komukoli jinému. Proto je třeba vyvinout jistý komplex přizpůsobení, aby se tento proces ustanovil a umožnil i jim konverzi do pozitivního stavu.

Co musíte v tomto ohledu kromě mnoha jiných věcí chápat, je to, že na počátku své transmogrifikace pseudotvůrci zabudovali do svých zvláštních genů kód, který by jim zabránil ve spontánní touze stát se zase částí pozitivního stavu. Dle zvláštního projektu, vyvinutého za tímto účelem osobně Pánem Ježíšem Kristem, byly tyto geny jemně pozměněny tak, aby se v nich znovu nastolila schopnost pseudotvůrců vyvinout tuto spontánní touhu. To se vykonalo zvláštním typem postupu, který je nepochopitelný nejen lidem, ale též komukoli kdekoli a kdykoli. Tento postup v sobě neoddělitelně zahrnuje zvláštní druh uvádění příkladu pseudotvůrcům - a to na jistých událostech uvnitř negativního stavu a obzvláště na planetě Nula, které se odehrávají v životech některých agentů stavu pozitivního spojených s Novým zjevením Pána Ježíše Krista na základě svobodné vůle a volby.

Jak sis, Petře, povšiml a jak si povšimly také tvé děti, které jsou s tebou na planetě Nula, nedávno se vám pseudotvůrci počali objevovat, či, abychom byli přesní, stali se viditelnými některým z vás, pokud jste v niterném stavu. To není v žádném případě náhodou. Jedním z hlavních důvodů pro to, že se taková viditelnost či přítomnost stává některým z vás zřejmou, je ten, že se v procesu vašeho setrvávání v niterném stavu odehrává něco velmi nezvyklého, něco, co je zcela nemožné slovně popsat lidskými či jakýmikoliv jinými pojmy, co umožňuje shora zmíněné uvedení příkladu pseudotvůrcům. Zkušenost zobrazení a uskutečnění tohoto příkladu pro pseudotvůrce umocňuje Pánu Ježíši Kristu, aby pozměnil dané geny tak, že se konverze pseudotvůrců do pozitivního stavu stává reálnou.

Jak si vzpomínáte z Doplnění 15 a doplnění následných, jste na jevišti lidského života osvětleni, abyste se mohli a směli stát viditelnými. Jedním z hlavních důvodů (vedle těch, se kterými jste se seznámili v Doplnění 18), proč jste byli do této pozice umístěni Pánem Ježíšem Kristem na základě vzájemné dohody Jeho/Jí s každým z vás, kdo se tohoto procesu zúčastňuje individuálně, byl velmi významný a závažný účel: Umožnit konverzi pseudotvůrců do pozitivního stavu, a umožnit tedy úplnou a celkovou věčnou eliminaci negativního stavu. Jak víte, bez konverze pseudotvůrců je tato eliminace nemožná.

Poprvé se zde zjevuje velké tajemství. Ti z vás, kdo jsou těsně spojeni s Novým zjevením Pána Ježíše Krista a kdo je učinili vrcholem na žebříčku priorit ve vlastním životě, jsou na základě prvotního svobodného souhlasu využiti Pánem Ježíšem Kristem za tímto nejvýznamnějším a nejšlechetnějším účelem.

Povšimněte si, prosím, jaké události nastaly od okamžiku vašeho setkání na Den díkůvzdání do dnešního dne, dne tohoto přenosu: Především jste od té doby ty, Petře, spolu a bok po boku s Markem pomáhali Pánu Ježíši Kristu po čtyřiadvacet hodin denně při založení zvláštního typu opěrného bodu pozitivního stavu v peklech pseudotvůrců. Někteří jiní z vás byli posláni na zvláštní misi do ostatních důležitých oblasti zóny vymístění, kde pseudotvůrci založili své pevnosti. Zároveň jste, Petře a Marku, pomáhali Pánu Ježíši Kristu v založení a otevření zvláštního oddělení Nové školy pro pseudotvůrce. Proto jste oba, Petře a Marku, od té doby zažívali neobvyklý stav duševní a fyzické únavy. Tato práce spolu s vaší každodenní pravidelnou činností na planetě Nula byla a stále je velmi vyčerpávající a intenzívní. To nejsou symptomy deprese, jak se někteří z vás na počátku pokusili diagnostikovat toto rozpoložení vašimi lidskými psychiatrickými metodami, ale jsou to výsledky této významné práce.

Události na setkání v Den díkůvzdání a to, co nastalo před ním a na samém jeho konci, to vše bylo nutné k tomu, aby se vám zobrazilo, že se nyní nacházíte v osvětlení a že jakýkoli sklon fungovat z pozice toho metaforického lidského počítačového čipu namísto z pozice toho, jaký do vás instaloval Pán Ježíš Kristus, může být zničující či přinejmenším velmi nepříjemné a škodlivé pro vaše vzájemné vztahy. Z takových zkušeností získáváte hodnotné poučení, které přivádí do vaší pozornosti potřebu fungovat pouze ze stavu vašeho nitra, tedy řekněme z Pána Ježíše Krista ve vás, a ne ze stavů vašeho vlastního ega.

Jako následek této zkušenosti bylo dovoleno, aby nastaly různé události, které jsou krajně závažné v díle Pána Ježíše Krista a které povedou k závěrečné eliminaci negativního stavu. Tyto události měly přesně opačnou konotaci než ty, které se odehrály v týdnu se Dnem díkůvzdání. Jejich obsah je tedy čistě pozitivní. Povšimněte si, prosím, co se stalo v průběhu závěrečné fáze duchovní transformace dr. N. a jeho znovuzrození. Byla dosažena a projevena nová úroveň duchovnosti, lásky, moudrosti a přátelství, která nebyla doposud k dispozici. Byly vyvinuty nové formy vztahů mezi některými z vás, které byly kdykoli před tím na planetě Nula či v kterékoli oblasti zóny vymístění zhola nemožné. Po té se s tvou pomocí, Petře, odehrál velmi zvláštní proces s Monikou z Německa, během něhož vyvstala velmi důležitá ilustrace toho, jak lze dosáhnout posunu ze svázanosti s vnějškem ke spjatosti s nitrem a jak se stává neustálou realitou. Zároveň odvedl Manfred z Německa ve stavu nitra zcela odlišný typ práce, což umožňuje se soustředit na proces konverze pseudotvůrců do pozitivního stavu. Navíc to pak ilustruje, co se může stát, když někteří z vás nesprávně vykládají a chápou, co vám sdělují speciální poselství v doplněních a jednotlivá poselství v Novém zjevení. Jste upozorněni na typ reakce, který nastává, když agent pozitivního stavu reaguje nevhodně na tato poselství, a zároveň na to, a to je nejdůležitější, jak – tak řečeno na místě - korigovat tyto omyly, aby se mu nemohly přičíst.

Tyto závažné události slouží nyní několika závažným účelům. Nechť je vám známo, že kvůli tomu, co bylo shora řečeno o pseudotvůrcích, jim bylo dovoleno, aby velmi pečlivě pozorovali a sledovali, jak se chováte, jak odpovídáte a reagujete. Opakuje se zase, že jste ve světle ramp. Jak si vzpomínáte, pseudotvůrci původně měli za to, že žádné takové události, chování či vztahy zobrazované nyní některými či všemi z vás, kdo jste nedílně spojeni s Novým zjevením Pána Ježíše Krista, by se nemohly nastolil někým, kdo je uzpůsoben typicky lidsky. To ovšem platí jen pro ty, co ve svých životech dávají Novému zjevení prvořadou přednost.

(1)
Především by pseudotvůrci nikdy nebyli schopni zjistit, že by se takové Nové zjevení někdy stalo dostupným lidem.

(2)
Za druhé uvažovali tak, že byť by i bylo dostupné, nikdo příslušný k lidskému rodu by nerozuměl tomu, o co v něm jde.

(3)
Za třecí předpokládali, že i kdyby někteří z vás porozuměli tomu, co to je, tím, že jsou typicky lidskými čili mají v sobě typický lidský počítačový čip, uboze selžou při uskutečňování jeho principů a návodů.

(4)
A za čtvrté, a to je nejdůležitější, pseudotvůrcům by se ani v nejdivočejších snech nemohlo zdát, že proces duchovní transformace prostředky a nástroji Nového zjevení je u vás možný, zatímco jste stále na planetě Nula v lidském těle a lidském rozpoložení, a že na základě toho by někteří z vás mohli rozvinout a dosáhnout úroveň a stupeň vzájemné všezahrnující lásky, moudrosti a přátelství, které nebyly doposud nikdy a nikde ve jsoucnu a bytí k dispozici.

Záhadou pro pseudotvůrce není fakt, že by se taková nová láska, moudrost a přátelství mohly stát realitou (především je to zcela možné v říši pozitivního stavu), ale to, že se mohou projevit na planetě Nula v rozpoložení lidského života, který je uzpůsoben tak, že by nedovolil, aby se něco takového odehrálo.

Z těchto událostí ale plyne další tajemství. Jak víte, nemají pseudotvůrci ve své samotné původní transmogrifikované přirozenosti absolutně žádné přátele. Doposud nebyli schopni zakoušet takovou lásku, moudrost a takové přátelství. Jediným přítelem, kterého měli, byl jejich Absolutní přítel - Pán Ježíš Kristus, Kdož jim dovolil postupovat s experimentováním v přirozenosti a životě negativního stavu. Nyní ale při pozorování a sledování výše uvedených a podobných událostí a účasti v nich (a jejich účast má zcela zkušenostní povahu, ­to jest, jak by se řeklo, že není jen taková, jako by pozorovali z vnějšku mimo subjekt či objekt zakoušení, ale je taková, a to je nejdůležitější, jako by procházeli tím procesem samotným jsouce uvnitř té zkušenosti) jsou pseudotvůrci vystaveni zcela odlišné sadě nových zkušeností. To, co se v průběhu tohoto tajemného procesu stane, je to, že poprvé jsou pseudotvůrci schopni zkušenostně rozlišit, co je vůbec zač pravá láska, moudrost, milosrdnost, odpuštění a přátelství. Nejenom to, ale vy, co se účastníte této ilustrace a příkladu, se stáváte činem této účasti samé pravými přáteli pseudotvůrců. To ovšem neznamená, že tímto postupem se stáváte nedílnou součástí týmu pseudotvůrců v negativní konotaci, namísto toho je opak pravdou - v pozitivní konotaci se pseudotvůrci či přinejmenším někteří z nich na této křižovatce stanou či se již stali integrální součástí vašeho života. Jinými slovy: Budou konvertovat (a někteří již tak učinili) do pozitivního stavu.

Z výše uvedené ilustrace můžete mít ponětí o tom, jak se odehrává tajemné Dílo Pána Ježíše Krista, kterým se všichni spasí od negativního stavu, a jak je vaše účast s tím, jak se chováte, reagujete a na co odpovídáte atd., závažná a nutná, aby toto vše mohlo nastat.

Souslednost všech těchto událostí, jak se staly od okamžiku přenosu Doplňku 15, a speciálně těch, které nastaly v období před Dnem díkůvzdání a po něm, připravuje na to, aby nastal další závažný posun. Tento posun se v současné době vytváří. Co zahrnuje, či co obsahují některé jeho aspekty, se stane zřejmým, jakmile nastane.

Samotný první krok se v tomto ohledu odehrál v konkrétním zážitku v případě Klause v Německu. Jak víte, Klaus byl přímo spojen s pseudotvůrci, jsa jedním z jejich spolehlivých agentů. Zároveň měl ale Klaus poslání zahájit proces konverze prvních pseudotvůrců do pozitivního stavu. To pro ně vytvořilo precedent. Jedině poté mohlo být spojení pseudotvůrců s Klausem přerušeno, aby se mohl dostat do pozice pro vytvoření konečného rozhodnutí pro Nové zjevení Pána Ježíše Krista, či proti němu.

Následně po tomto kroku, či trochu později byl Dan v New Yorku přímo vystaven vlivu pseudotvůrců. Opakuje se, že jeho zkušenost byla první ilustrací přímého působení pseudotvůrců na lidské tvory a některé agenty pozitivního stavu. Zároveň Danova zkušenost ilustrovala, že bez ohledu na to, jak složitý a účinný tah pseudotvůrci provedou, dá se mu úspěšně čelit silami pozitivního stavu, v tomto případě konvertovaným pseudotvůrcem, který byl v provádění těchto typů operací velmi dovedným.

Poté si někteří z vás začali všímat, že pokud jste v niterném stavu, tak se vám zjevují pseudotvůrci, abyste zažili to, co se popisuje výše. Toto zjevování se a jejich účast ve vašich zážitcích jsou částí dohody mezi vámi a Pánem Ježíšem Kristem a mezi pseudotvůrci, vámi a Jím/Jí. Proto se nepolekejte, když se vám nyní či v budoucnu objeví, neboť to tak bylo nachystáno před vaši inkarnací na planetě Nula, aby se VELKÝ PLÁN SPASENÍ VŠECH Z NEGATIVNIHO STAVU MOHL STÁT SKUTEčNOSTÍ. Jejich objevování se ve vašem životě je vyvoláno na základě této vzájemné dohody. Dohodnuto bylo i to, aby se nepamatovalo, že se taková dohoda učinila.

Při uskutečňování, aktualizaci a vykonávání vašeho zvláštního poslání a pověření, aby v tomto a ve všech ostatních ohledech bylo pochopitelnější, účinnější a přijatelnější, je třeba si uvědomit následující fakta:

Především, obrazně řečeno, každý a kdokoliv z vás jako jedinečné individuum před Pánem Ježíšem Kristem přijal velmi zvláštní linii, roli nebo pozici ve hře na jevišti života na planetě Nula. Tato linie, či jak to chcete nazvat, má velmi zvláštní povahu a obsah. Vaše role a pozice na planetě Nula je v souladu se specifickou přirozeností této linie. Není dvou stejných linií. Mohou se v něčem podobat, nebo někteří z vás ze zvláštních důvodů, známých jenom Pánu Ježíši Kristu, nastoupí na stejný typ linie, ale všechny jsou jedinečně a odlišné. Avšak mějte na mysli, že všechny tyto linie jsou paralelní jedna s druhou a nejsou jedna nad či pod druhou. Navíc vycházejí ze stejného zdroje - z Absolutní nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Takže aby se zopakovalo: TYTO LINIE JSOU OD ZÁKLADU ODLIŠNÉ JEDNA OD DRUHÉ, ale nejsou ani podřízené, ani nadřazené ve vztahu jedna k druhé, neboť cokoli přichází či je započato z Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista, má absolutně stejnou hodnotu a platnost.

Proto máte přijmout fakt, že všichni z vás, kdo jste spojeni s Novým zjevením, sledují v tomto ohledu odlišné linie. Proto různí následovníci a praktikanti Nového zjevení se nacházejí na odlišných úrovních chápání a užívání jeho principů a nikdo není přesně na stejné úrovni. Tato úroveň je určena povahou té linie, jejíž sledování jste si dohodli. Takže cítit se podřadným či nadřazeným, nebo se považovat za hodnotnějšího, potřebnějšího či pokročilejšího, než je kdokoli jiný z vás, znamená fungovat dle typicky lidského obrazného počítačového čipu. To je zcela nevhodné. Namísto toho máte přijmout linii, kterou sledujete, a ztotožnit se s ní, abyste tak mohli účinně a úspěšně splnit pověření, se kterým jste před vstupem na tuto linii souhlasili. V rámci každé této zvláštní paralelní linie se nacházejí nekonečné možnosti věčného růstu, pokroku a zlepšování. Nikdo nemůže být nikdy ochuzen o cokoli v jakémkoli ohledu.

V tomto ohledu si znovu zopakujme některé ideje, o nichž se zmiňuje Doplněk I5. Roxana H. z Houstonu v Texasu vyjádřila určité potíže při přijímání metafory o počítačovém čipu. Považuje tuto analogii „za tak omezující“. Nepochopila, že v pozitivním stavu nejsou taková omezení. Avšak souhlas se vstupem do lidského života na planety Nula znamená dobrovolnou regresi do stavu dočasné omezenosti - dokud trvá pověření.

Aby se tato situace více objasnila, vraťme se k metafoře o plátně kina či hře na jevišti. Život na planetě Nula a v celé zóně vymístění je hrou. Různí lidé mají v průběhu této hry přiděleny odlišné role a činnosti. Faktorem povahy těchto rolí a činností je každý herec, to jest každý z vás, omezen na svou vlastní ryzí přirozenost a na rozsah, v jakém se může vyjádřit a projevit nebo mít různé zkušenosti a výdobytky. A opakuje se, že je to na základě dobrovolného souhlasu.

Avšak co se zde stalo, je to, že v průběhu vaší účasti v jakékoli roli a činnosti, která byla dohodnuta či přidělena, jste zapomněli na vše, co je za scénou. Takže jste zapomněli na to, co je vaší pravou přirozeností. To bylo nutným uspořádáním k tomu, aby se výsledek této hry učinil autentickým a pravým. Takže se stává, že když hrajete roli kompetentně a efektivně, tato role vás natolik pohltí, že po tuto dobu nemyslíte na nic jiného než na to, že jste touto rolí. Aby se to zjednodušilo, vezměme například roli kapitána Kirka ve známém televizním seriálu Hvězdná cesta, či kapitána Piccarda v Hvězdné cestě: Další generace. Zatímco každá epizoda těchto seriálů trvá, Wiliam Shatner a Patrick Stevard se se svými rolemi ztotožňují natolik, že se v této době nepovažují za nikoho jiného než za toho, koho hrají. Takže jsou ve svých výstupech a představeních omezeni na předepsanou roli. Avšak za scénou či mimo jeviště a natáčení již nejsou ve své roli, ale mají svou původní a pravou identitu. V průběhu jejich role pro ně neexistuje fakt pravé reality. Namísto toho považují svou roli za pravou realitu. Po tuto dobu zapomínají na to, že je tu i jiná realita než to, co prožívají v průběhu každé epizody. Avšak jakmile tato epizoda proběhne, vystupují ze svých rolí a navracejí se ke své pravé totožnosti a pravé realitě.

Takto můžete přesně pociťovat existenci negativního stavu života na planetě Nula. Ta není ničím jiným než jevištěm, na kterém se zobrazuje a demonstruje příklad přirozenosti, následků a důsledků života negativního stavu a na planetě Nula. Ale v podstatě není takový život reálný. Je umělý, stejně jako je umělá identita kapitána Kirka a kapitána Piccarda. Faktorem své umělé povahy je tento život omezen a ohraničen pouze na to, co je obsaženo ve scénáři, který napsal Pán Ježíš Kristus a pseudotvůrci.

A jak se tedy hraje podle scénáře, Pán Ježíš Kristus to pečlivě sleduje a pozoruje spolu s každým v pozitivním stavu a s pseudotvůrci (od chvíle jejich skrytého návratu na planetu Nula). Jak víte, každá hra má pro svůj scénář herce a režiséra, který vede tuto hru podle scénáře. V obrazném smyslu můžete uvažovat, že tato hraje v režii Pána Ježíše Krista a do nedávna a do určité míry také pseudotvůrců. Ve skutečnosti režírují pseudotvůrci - pouze s dovolením Pána Ježíše Krista - tu část hry, která je přidělena agentům negativního stavu a pravým lidským tvorům (některým z nich), aby se dosáhlo pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula. Na druhé straně party, které hrají všichni agenti pozitivního stavu, jakož i všichni, kdo jsou spojeni s Novým zjevením, a někteří lidští tvorové, režíruje Pán Ježíš Kristus osobně.

Jak jste již byli před tím informováni, je tato hra v závěrečné fázi. Je tedy čas, abyste si uvědomili tato fakta a nalodili se na cestu návratu ke své pravé přirozenosti.

(1)
Samotným prvním krokem procesu tohoto návratu je uvědomit si, že to, co si myslíte o sobě, že jste, a s čím jste se doposud identifikovali, není tím, kým a čím jste. Je to jen přijatá role, kterou hrajete podle osobní dohody mezi vámi a Pánem Ježíšem Kristem. Na příklad se všichni identifikujete podle svého jména, dalšího jména (někdy) a příjmení. Vy všichni se svými jmény na planetě Nula ve skutečnosti nejste tím, co tato jména naznačují, nebo co se s nimi ztotožňuje, ale jste někým zcela odlišným.

(2)
Druhou věcí, kterou si potřebujete uvědomit, je to, že touto přijatou rolí jste omezeni ve svém fungování a vyjadřování, aby se této roli umožnilo stát se svou vlastní realitou ku prospěchu a poučení všem. Takže váš život na planetě Nula nebyl, není a nebude pravým životem, ale něčím uměle vyvinutým na dočasném základě, co přestane existovat, jakmile to splní svůj účel, kvůli kterému bylo dovoleno, aby to dosáhlo své umělé plodnosti.

(3)
Třetí věci je pro vás to, abyste si uvědomili, že nyní je čas začít fungovat a působit ne z pozice vaší role, tedy řekněme: Ne z pozice toho metaforického počítačového čipu, ale z pozice vaší pravé skutečnosti, tedy řekněme: Z obrazného čipu, který zde umístil Pán Ježíš Kristus, čili jinými slovy: Z pozice vaší pravé přirozenosti. Toto je závažný požadavek závěrečné fáze vašeho poslání na planetě Nula, který ustanovuje precedent pro konverzi kohokoli v negativním stavu a, což je nejdůležitější, pseudotvůrců do pozitivního stavu, a tedy přinášející věčný konec pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu.

Způsob návratu do své pravé přirozenosti se vám naznačuje důrazem na to, jak je důležité, abyste se naučili vcházet do svého nitra a setrvávat v neformálním, jakož i ve formálním, niterném stavu, a konali absolutně vše z této pozice s Pánem Ježíšem Kristem v Jeho/Její Nové přirozenosti, z Něho/Jí, Jím/Jí a kvůli Němu/Ní v souladu s principy Jeho/Jejího Nového zjevení. Konajíce takto, budete schopni navrátit se ke své pravé, ryzí a skutečné přirozenosti, když ne absolutní znalosti toho, kým skutečně ve své podstatě a formě jste (ta přijde později), tak ale svou činností, chováním, postojem, přátelstvím, zvláštní láskou a moudrostí, zvláštními vztahy, o kterých nikdo na planetě Nula neslyšel, ani je neprožíval. V podstatě se teprve nyní plně vyplňuje výrok Pána Ježíše Krista, který učinil velmi dávno v průběhu Svého fyzického pobytu na planetě Nula. Pamatujete si, že tento výrok se znovu opakuje i v Novém zjevení ?  Parafrázujme: „Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás, aby tak lidé mohli poznat, že jste mi učedníci, podle lásky, kterou ukazujete a máte.“ Jde tu o to, aby se milovalo, jak miluje Pán Ježíš Kristus. Takovou lásku nebo takový aspekt Absolutní lásky a její Absolutní moudrostí doposud nikdo na planetě Nula neprojevil.

Někteří z vás svými příklady, vztahy, svou přátelskostí, vzájemným respektem, svým vzájemným a všezahrnujícím rozsahem, což jste všechno prožili v průběhu několika posledních týdnů, a s pomocí díla, které bylo vykonáno, Petře, ve tvém domově jak na planetě Nula, tak i v duchovním světě, ustanovili takovou lásku, to jest: Milují jako Pán Ježíš Kristus. A tento činitel je tak překvapující pro pseudotvůrce, kteří předpokládali, že nic takového by se nikdy v jejich panství nemohlo stát.

Výsledkem shora popsané zkušenosti tohoto typu lásky jsou nejméně dvě věci. Za prvé je dána příležitost pro mnohé v negativním stavu, jakož i pro pseudotvůrce, aby konvertovali do pozitivního stavu. Za druhé se vědecký tým genetiků ze společenství pseudotvůrců pokusí zfabrikovat jistý typ tvora, který by mohl vykazovat přesně stejné rysy, jako ty, které někteří z vás nedávno zakusili. Pseudotvůrci mají nyní potřebu dokázat to, že mohou sami se svými fabrikacemi provést totéž, co dělá Pán Ježíš Kristus se svými agenty - s vámi. Zkušenost některých z vás v tomto ohledu v přítomnosti jich samotných - velmi pečlivě sledovali veškerý proces, jenž nastal u některých z vás, a zúčastnili se ho - vyvolala počáteční poznání toho, jak to provádět (zapomněli procedurální kroky, které bylo třeba v tomto procesu podniknout), takže nyní mohou v této činnosti postoupit.

Ovšem to, co se dosáhne jejich fabrikacemi, bude jen povrchním a umělým napodobením těch rysů, které mohou a smí vykazovat agenti Pána Ježíše Krista. Následky budou právě opačné - více zla a více vychytralých nároků a podvodů pod maskou lásky, moudrosti, přátelství a podobných pozitivních vlastností. Touto fabrikací se u pseudotvůrců zajistí, že nakonec procitnou k vědomí toho, že se bez ohledu na to, jak dokonalé, vynikající, zdánlivě pozitivní a pěkné tvory zfabrikují, bez vstupu Absolutní lásky a Absolutní moudrosti Pána Ježíše Krista se všichni zvrátí v nic jiného než opak toho, čeho se mělo dosáhnout. Toto uvědomění bude s to nakonec otevřít jejich paměť a jejich pravou mysl, takže si vzpomenou na dohodu, kterou učinili s Pánem Ježíšem Kristem. Jakmile se toto provede, zařídí se tím věčná eliminace negativního stavu ze jsoucna a bytí. Tehdy a jen lehly se naplní slova Pána Ježíše Krista: „Dokonáno jest !“ Pak bude po závěrečné fázi Posledního soudu následovat aktivace plného života pozitivního stavu tak, jak má být.

Na závěr se ještě jednou podívejme na některé zvláštní procedurální zkušenosti, se kterými ses, Petře, nedávno setkal při své práci s některými následovníky a praktikanty Nového zjevení. Tímto se pokračuje ve výkladu ohledně obsahu kapitoly páté Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Jak jste si povšimli, je ustanoveno nejméně sedm odlišných paralelních linií v procesu vcházení do nitra či setrvávání v něm. Těchto sedm linií není jediných, ani výlučných. Mohou posloužit jako příklad rozličných individuálních a osobních možností, které se mohou projevit v procesu práce s lidmi prostředky uvedenými v této kapitole.

První příklad byl zobrazen procesem prožitým dr. N. z Moskvy v Rusku. Jeho příklad, jak se to naznačuje v Doplňku 18, poskytuje některým lidem precedent pro to, jak lze vést svůj vlastní postup zcela prostřednictvím vlastního nitra, bez účasti nikoho z vnějšku, ale s následnou slovní diskusí o každém jednotlivém postupu. Takže v tomto ohledu se konalo jen jedno sezení s tebou, Petře, na začátku tohoto procesu a jedno na jeho konci v průběhu posledního dne před odletem do Ruska. Při prvním sezení se ustanovil správný způsob vlastního bytí a konání v nitru. Při posledním setkání se dr. N. setkal s novou zkušeností, kdy odevzdal veškeré své jsoucno a bytí, jakož i hlasivky Pánu Ježíši Kristu, aby je ovládl a promluvil k tobě, Petře, přímo, když shrnul události, které se udály během jeho pobytu s tebou, a umístil vše do správné perspektivy. To byla velmi povznášející zkušenost pro všechny přítomné v duchovním světě na jeho domácí základně, jakož i pro tebe fyzicky na planetě Nula.

Druhý příklad byl dán zkušenostmi, které zobrazila Monika z Německa. V této zvláštní situaci byla tvá fyzická přítomnost vyžadována v průběhu všech jejích ranních formálních sezení, což usnadňovalo posun z jedné úrovně její reality a mise k úrovni nové. Poučení v tomto ohledu bylo zřejmé. V některých případech jen tvá pouhá přítomnost bez jakéhokoli slovního angažování je dostatečná k tomu, aby se spustilo něco významného a potřebného pro tuto osobu. Pouze při dvou nebo třech příležitostech v jejím postupu jsi byl Pánem Ježíšem Kristem v jejím nitru či jí požádán, abys jí podal ruku, když se jednalo o jisté věci a negativní entitě spojené s touto věcí, aby tak mohla pokračovat dále v tomto procesu, aniž by byla jimi blokována. Avšak tvé vnější slovní přispění bylo v tomto ohledu omezeno na návrhy toho, jak má pokračovat či co má vykonat, aniž bys to dělal ty. Jedině v jednom případě se po tobě požadovalo, abys přispěl aktivními návrhy také z vnějšku, aby se završil plný cyklus, a tak se zavedla plnost všech úrovní a stavů v tomto procesu.

Třetí příklad byl dán Manfredem z Německa, který vyžadoval tvoji přítomnost v průběhu svého vcházení do nitra ráno po sezení s Monikou. V tomto případě byl tento proces manifestován jistými fyzickými symptomy, které odhalily přítomnost negativních entit včetně pseudotvůrců. V tomto případě byla nutná určitá verbalizace z tvé strany, aby se usnadnilo objevení se těchto entit a odhalilo se to, co bylo za těmito fyzickými symptomy. Obvyklými fyzickými symptomy byly bolesti hlavy, žaludku, krku, .slabost, únava, nedostatek motivace, pocit zbytečnosti a podobné symptomy tak často spojované ve vašich psychiatrických učebnicích hlavně s depresí a dysthymickou poruchou. Nyní se zde dostává důležitého poučení všem spojeným s Novým zjevením a zvláště těm, kdo si zvolili být psychoterapeuty. Jakýkoli takzvaný psychický symptom či jakýkoli symptom tzv. duševní poruchy, jak se definuje ve vašem DSMIII-R (a bude se tak definovat v DSMIV), je vždy způsoben některými negativními entitami, které napájejí a jsou napájeny těmito lidskými symptomy. V tomto ohledu není žádných symptomů takové povahy, které by nezpůsobovaly negativní entity, jež buď k této osobě patří, či se k ní nepozorovaně vloudí, nebojsou k ní přiděleny z takových či jiných důvodů. Jste ale varováni, abyste nikoho a obzvláště ne agenty pozitivního stavu spojené s Novým zjevením neklasifikovali diagnostickými kategoriemi vašeho vnějšího klinického vzdělání, neboť takové symptomy, jejichž příklad podal Manfred, nejsou ničím jiným než prostředkem, jak upozornit na potřebu takříkajíc pohlédnout do tváře démonovi, a tím, že se mu čelí a pracuje se s ním, se mu umožní konvertovat do pozitivního stavu.

Ve čtvrtém případě prošlo jedno z tvých dětí, Petře, procesem tak, jak se popisuje v kapitole páté Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Takže v tomto případě se udála extenzívní účast v konverzaci se všemi členy pravé duchovní rodiny této osoby a s Pánem Ježíšem Kristem pouze za účelem práce nad problémy a důležitými záležitostmi této jednotlivé osoby. Ale i v tomto případě přicházejí všechny návrhy z nitra, a ne z vnějšku.

V pátém případě ses setkal se zkušeností, která nějakým způsobem shrnovala vše výše uvedené. Takže v ní byly přítomny všechny shora uvedené elementy a ty, které se uvedou níže. V tomto jednotlivém případě předchází procesu široká diskuse o věci, po které následuje ustanovení formálního niterného stavu, pak rozprava o věcech z nitra, jakož i rozlišení jakýchkoli problémů, které by mohly nastat a které v tomto bodě práce v tomto procesu potřebují být odhaleny z niterné pozice.

V šestém případě existuje rozprava, která předchází stav formální niternosti, ale poté, co je tento stav ustanoven, je jedinou věcí, která se zakouší, intuitivní vstup z nitra týkající se toho, co je třeba, jestli je to třeba, co se má uvážit a zpracovat či prodiskutovat. V tomto zvláštním případě se celá práce odehrává na úrovni intuitivního rozlišování bez jakéhokoli přílišného či zjevného angažování se kohokoli jiného z nitra či z vnějšku. Jak vidíte, v tomto případě se důraz klade výhradně na intuici.

A nakonec se v sedmém případě neustanovuje formální stav niternosti. Namísto toho se odehrává vnější diskuse nad záležitostmi Nového zjevení Pána Ježíše Krista a o tom, jak toto Nové zjevení pozměňuje a mění něčí život. V tomto případě má samotný proces čtení a aplikace Nového zjevení léčebný účinek. S každým novým čtením se odehrává nová úroveň pochopení, náhledu, přehledu, intuice, pokroku a uzdravování, aniž by se uskutečnila nějaká zjevná či skrytá nebo formální terapeutická či duchovní práce. Také aniž by se konala jakákoli formální konverzace s vlastními „stíny“ na třech úrovních vlastní mysli a bez jakéhokoli formálního zavedení ke členům vlastní pravé duchovní rodiny a k Pánu Ježíši Kristu. V tomto případě skutečnost čtení, praktikování a uznání Nového zjevení jako vrcholu na žebříčku priorit vlastního života zajišťuje přesně stejné výsledky jako ve shora uvedených případech a v případech ostatních, které by se od nich mohly více odlišovat.

Jak z těchto příkladů vidíte, všechny mají nějaké nápadně podobnosti, ale také velmi nápadné odlišnosti. Podobnosti spočívají ve faktu, že se všechny vztahují k Pánu Ježíši Kristu, ke členům vlastní pravé duchovní rodiny a k Novému zjevení. Navíc se všechny vztahují, jako k nejdůležitějšímu, k vlastní intuici a k vlastní snaze nad sebou pracovat. Takže ať se použije či využije jakákoli metoda, jedinec zůstává plně odpovědný a zodpovědný za činnost, která se vykonává. Nikdo jiný ho nemůže při výkonu této práce zastoupit.

Na druhé straně se samotné metody, postupy a praktiky toho, jak se to provádí, substanciálně liší od jedné osoby ke druhé. Tyto odlišnosti zajišťují nejméně dvě důležité věci. Tím, že je individuální a osobní, a tím, že ,je jedinečná dle podoby a linie, kterou jedinec sleduje, vylučuje jeho činnost, aby ji negativní stav vnímal a chápal. Negativní slav není s to učinit takový přístup svým terčem. Pro jeho členy a agenty je velmi nepochopitelný. Na druhé straně pozorují takový postoj pseudotvůrci, kteří jsou neschopni proti němu cokoli podniknout, protože jejich přístup se zakládá na obecnosti, uniformitě a striktní příslušnosti k dobře definovaným strukturám, namísto na různosti a jedinečnosti odlišností individuálních přístupů. To je pro ně dalším poučením, že ve skutečnosti je možné a myslitelné mít takříkajíc lidskou podobu, a přesto pokračovat v lidském životě s něčím, co je diametrálně opačné samé osnově a povaze lidského života. Na počátku totiž pseudotvůrci usoudili, že taková zkušenost je zhola nedosažitelná někým, kdo je v lidském životě.

Tato poučení taktéž využije Pán Ježíš Kristus, aby zobrazil pseudotvůrcům skutečnost, že je možno být jakkoli pozitivním uprostřed negativního stavu. Proto tím, že následujete své individuální metody vcházení do nitra a setrváváte v něm, pomáháte Pánu Ježíši Kristu v dávání hodnotných lekcí pseudotvůrcům, což se využívá v procesu konverze pseudotvůrců do pozitivního stavu. To je jeden z důležitých důvodů, proč byly tyto shora popsané zkušenosti zahrnuty do tohoto doplnění novými údaji. Nejdůležitější ale je, že tento faktor zahrnutí připravuje spolu s ostatními záležitostmi zde uvedenými i neuvedenými cestu pro to, aby nastal další závažný posun.

Další doplněk nepřijde, dokud se tento posun nezahájí a dokud jej vy, Petře a Marku, spolu bok po boku nezaznamenáte. Bude to brzy, velmi brzy. Ve zbývajícím čase pokračujte všichni ve svém poslání v rámci vaši vlastní linie, kterou následujete. Jste nabádáni, prosím, že události, které nastaly od doby před dnem a po dni Díkůvzdání, poskytují každému z vás náležitou pozici připravenosti na další posun. Zachovejte do té doby každý svou současnou pozici. Pamatujte si, že Pán Ježíš Kristus je s vámi, ve vás a s vaši pomoct je připraven kdykoli odpovědět na vaši žádost o pomoc. Neostýchejte se žádat !“
(21)

Soukromý rozhovor mezi Pánem Ježíšem Kristem a PetremDne 27. února 1994


Ačkoli tento velmi soukromý rozhovor nastal po ukončení Doplňku 20, měl by se číst jako první, aby se jasně pochopila ohromná duchovní zodpovědnost každého případného čtenáře tohoto doplnění novými údaji. Toto je přepis rozhovoru. Vzhledem k tomu má charakter vzájemného přátelského a nenuceného hovoru dvou lidí používajících formu každodenní řeči.

Pán Ježíš Kristus: „Dobré ráno. Petře. Před tím, než přistoupíme k zodpovězení svých otázek, je však třeba se na něco zaměřit. Jistě víš, že dokonce i když lidé očekávají, že existuje něco důležitého, o čem byla zmínka, bude to sděleno, jestliže je to třeba sdělit. A je to vskutku třeba sdělit. Jedná se o toto:

Protože se nacházíš na velmi vysoké úrovni důvěry, je tu samozřejmě úroveň předpokladů, které spolu s ní kráčejí. Tyto předpoklady jsou následující: Zacházet s informacemi a pojímat je, a tudíž i jejich energii, ze správného a náležitého stanoviska. V minulosti bylo návodem, aby se přeneslo vše, co nastalo, a pak se rozsévala energie, protože to bylo kvůli tomuto zvláštnímu období správné a náležité. Avšak nyní se ti nabízí to, že existuje dodatečný faktor, který je velmi, velmi důležitý. Je to ochrana procesu, Petře. Co to znamená ?  Určité informace o pseudotvůrcích se probíraly a zjevovaly čistě pro tvé osvícení a tvé porozumění. Aby se ale proces ochránil, je nutné, aby se určité informace přijímaly ve vyšším ohledu. Vyšší zřetel nyní v podstatě znamená, že informace jsou předkládány jen těm, kteří jsou v pozici, aby je poznali. To je něco nového. Na Doplněk 20 můžeš více méně pohlížet z hlediska pojmů rozhovoru, více jako pozdrav všem členům pozitivního stavu zde na planetě Nula, se kterými jsi spojen, spíše než na šíření detailů toho, co se přeneslo.

Jinými slovy se jedná o toto: Aby tedy mohl pokračovat proces, který byl popsán,jako přenos a cesta pseudotvůrců k tomu, co je absolutně pravdivé, je třeba určité dávky ochrany, která je součástí faktoru Absolutního dovolení, Petře. Jednou věcí, která by byla neštěstím, by bylo, aby tyto informace byly vnuceny určitým jedincům, jejichž rolí je obrátit tyto informace do protivy či je využívat prostě jako bod argumentace, neboť tím se ničí prostota a pak by to, Petře, poskytlo příležitost vyvrátit tvrzení, uvedené na posledních dvou stranách Doplnění 20, které naznačuje, že pseudotvůrci nejsou již schopni užít pozitivní energii. Proto by tu tedy byl pokračující podvratný faktor. Skrze tento běh rozhovoru - v pojímání sebe sama. nové tvořivé energie - má se právo položit důraz na prosté dotazování se sebe sama na to, co by bylo vhodné. A nebylo by skutečně vhodné, aby veškeré tyto informace přicházely v této formě, aby se prostě šířily jako před tím. Proč ?  Důvodem, proč je tomu tak, je opětovně to, že určití jedinci prošli skrze zvláštní cestu rozvoje, kde dosáhli zvláštního bodu, ve kterém mohou prosté klást tyto otázky, ale klást je z absolutně pozitivního stanoviska.

Toto je nyní k dispozici tobě a všem ostatním především kvůli výměně těchto informací a kvůli porozumění. Tento víkend ale znamená bod obratu, Petře, a to, že když je tato energie ve své nejčistší formě, která se objevuje v povaze rozhovoru, a kvůli výměně těchto nových idejí přeměněna do přenosu čili do psané formy, jež je poslána ostatním, pak tehdy zaujme pozici vnucování. To nebylo nikdy předtím pravdou, ale je nyní. Proč je to nyní včasné ?  Je to proto, že tato informace je nyní jaksi střežena a je střežena vzhledem k tomu, jak k tobě přichází. Její příchod k tobě má opět trochu povahu rozhovoru. A proto jsou vhodnými účastníky tohoto rozhovoru ti, mezi kterými tento rozhovor nastává. To teď dává smysl, protože jedině ti, co se zúčastní rozhovoru, jsou připraveni na tuto výměnu informací. Aby se chránilo právo a schopnost  pseudotvůrců pokračovat ve své cestě, bylo by nesprávně vrážet klín do jejich procesu a ohrožovat jejich cestu tím, že se určití agenti pozitivního kontingentu uchýlí k témuž procesu kladení tohoto druhu otázek.

Znamená to tedy následující: Můžeš to vnímat tak, jako že existuje jisté seskupení jednotlivců včetně tebe, kteří kladou otázky na velmi čisté úrovni. A jejich směrováním k Pánu Ježíši Kristu skrze své duševní procesy jste schopni obdržet informace a vyměňovat si je mezi sebou navzájem. Nyní se ale, a to je poprvé, když se přeloží do psané formy a rozšiřují ke druhým, stávají poselstvím z druhé a třetí ruky. A ti, kdo je čtou, se tedy nacházejí v pozici vkládání něčeho z vnějšku kvůli faktu, že nepřijali energii a informace týmž způsobem jako ty, Petře - skrze absolutně čistý proces kladení otázek a výměny informaci prostřednictvím rozhovoru.

Vytváří se tím teď rozpoložení, v němž tito jedinci, kteří přijali informace způsobem vnějšího vložení, si počínají klást otázky tak, jako je kladou pseudotvůrci. A to se rozvine do rozkolnictví, úpadku atd. A pak se informace, které získávali samotní pseudotvůrci tím, že kladli své vlastní otázky, stávají pro ně informacemi z druhé ruky. A tu začínají problémy. Neboť, jak se uvedlo před tím, tento proces potřebuje být střežen, Petře, potřebuje být chráněn. A jestliže tomu tak není, jinými slovy, jestliže ryto informace nejsou střeženy a chráněny a jestliže neexistuje absolutní čistota, která je od tohoto víkendu absolutně nepostradatelnou, pak by bylo neštěstím, aby pseudotvůrci měli potenciál přijímat informace, které nejsou čisté.

Tím se teď říká, Petře, že se na tebe osobně klade nový důraz. Tvoje odpovědnost je nyní dokonce větší, než byla kdykoli předtím. Je to teď tvou odpovědností, abys skutečně odkryl faktor čistoty více, než se kdy dalo představit. A to zahrnuje řadu věcí. Především při uvážení toho, co to znamená pro všechny lidi, byl v minulosti každý hladový po informacích, po doplněních novými údaji a po tomto všem; a to, že veškerá struktura přenášení byla vhodná. Nyní je ale kvůli ochraně nutné prostě přidat některé faktory. A to by mohlo být poněkud těžko k zvládnutí, Petře, nicméně je to pravda. Faktor ochrany je nyní tak velmi důležitý, neboť může zajistit, aby popsaný proces mohl probíhat. Může se to nyní zdát jako poněkud rozčarující, ale to je v pořádku, neboť aby celý proces od nynějška pokračoval, je teď nutné, aby byly k dispozici nové úrovně čistoty srdce, lásky a Absolutní moudrosti a nejvíce ze všeho Absolutního odpuštění, ale, a to je nejdůležitější, protože jsou k dispozici v novém rozsahu, potřebují být využívány v novém rozsahu. Nezapomeň, Petře, že jsi stále na planetě Nula, kde se nachází stále ohromný potenciál omylnosti, a protože jste všichni relativní bytosti, je tu také potenciál pro omylnost.

Důležité aspekty jsou, že se působí při uznání vašeho potenciálu pro omylnost a tento se stále, stále uvědomuje, a přesto se nyní využívá jako nástroj, ne jako to, co škodí nebo je potenciální škodou. Nyní ale zcela jasně shledáváš, že ses teď dostal do bodu, ve kterém jsou dokonce i pseudotvůrci v pozici užívání - což je vpravdě zneužíváním - ale nicméně používání tvých doplňků, Petře. To je bod, do kterého ses doposud nikdy nedostal, ale jsi v něm teď. A jak se uvedlo, neznamená to, že máš skrývat informace či cokoli, co má tuto povahu, znamená to prostě, že se má zaujmout jiný přístup k těmto informacím. A jak se naznačilo, existuje nový potenciál a nová hranice, v němž a v níž můžeš ke každému přistupovat na úrovni rozhovoru, místo na úrovni psané, dokumentární. Je tomu tak proto, že na úrovni rozhovoru máš ke všem těmto lidem přístup z první ruky, Petře. A může nastat dvojí výměna. Za prvé je tu uvedení k informacím mezi dvěma z vás, s kýmkoli se zapojíš do konverzace, ale existuje také potenciál pro zpětnou vazbu, ve které ti druhý jedinec může naznačit, jak byla tato informace přijata, zpracována, asimilována a, což je nejdůležitější, přivlastněna.

Není již déle udržitelné informaci prostě rozšiřovat a pak doufat v nejlepší. Protože, jak vidíš, existuje nyní souběžný proces mezi pseudotvůrci kladoucími své otázky z pozice své motivace a pak potenciál pro agenty pozitivního stavu, aby se do toho procesu vměšovali, aniž by zcela chápali, co tyto informace jsou a co znamenají. Víš, že v těchto rozhovorech se při tvé blízkosti, Petře, k významu a pochopení těchto informací přistupuje vždy z první ruky. Ale nyní, ode dneška (od 27. února 1994), ti, kdo je obdrží v psané podobě, nejsou v této blízkosti. V minulosti vždy existovala nějaká úroveň ochrany. Nyní ale, kvůli pozici pseudotvůrců a nutně kvůli jejich pozici kladení otázek, existuje celkový posun v tomto spektru, celkový posun v důrazu a existuje značný potenciál pro nepochopení a zneužití této energie.

Takže kvůli těm, kdo jsou pozitivní, a kvůli pscudotvůrcům je třeba nyní použít novou úroveň ochrany. A to je nutně, a naštěstí pro tebe, Petře, tvou zodpovědností. A i když nyní ostatní čekají, to, co očekávají, je v podstatě rozhovor. Petře. A je to správné a vhodné, že jim nyní pomůžeš na nové úrovni. Protože vidíš, jak bylo uvedeno, tvé poslání právě teď začíná. Vše, co doposud přišlo, bylo jen přípravou. A co se ti nyní nabízí na nové velmi nádherné úrovni, s ohromnou úrovní energie, které si ještě nejsi vědom, je představa popisující tvůj nový potenciál, který v tobě existuje, jehož existence v tobě nebyla před tím nikdy poznána. A byť tu tohoto rána nejsou dány podrobnosti, je tvou novou zodpovědností ji nyní objevit. Přesto je tu nový proces dostupnosti a uvědomování, který v tobě existuje, ze kterého je možno načerpat a bude načerpáno, Petře, a je ti k dispozici pro sám tento účel.

Není třeba, abys nyní v tomto ohledu prožíval jakékoli obavy či zklamání, neboť je nádherné, že tento proces je ve svém právě se rodícím, velmi raném stavu a můžeš ho aktivovat jen ty, Petře. A kdyby to nebylo možné, netvrdilo by se to. Avšak můžeš začít pokládáním otázek sobě samému. Co je nejkrásnější, je to, že nyní jsou určité dveře odemknuté, což ti dovoluje dávat správné a vhodné odpovědi, založené na všech činitelích vstupujících v celé tvé minulosti. A proto všechny faktory, které jsou ti nyní k dispozici .... a také to znamená, že existuje nová úroveň informací, které jsou dostupné na úrovni rozhovoru mezi tebou a každým jiným.

V tomto bodě se však musí opakovat, že k celé situaci se musí přistupovat s opatrností. A protože jsi tím, kým jsi, Petře, požaduje se po tobě, abys tuto opatrnost dodržel.

Petr: Takže kolika lidem mají být tyto informace poskytnuty ?  Již jsem je poslal Danovi na opravu.

Pán Ježíš Kristus: To je dobré, Petře, neboť jsi to již udělal. Chápeš ale, že je nyní důležité si osvojit úroveň rozhovoru a výměnu idejí vhodných a vztahujících se k tomu, jak to pomůže upevnit poslání každého pozitivního agenta a jak to bude pomáhat při pozitivním upevňování této informace. Chápeš, Petře, co to je ?  Tobě byla v podstatě svěřena velmi vysoká úroveň informací. A otázka, kterou jsi právě položil, vyjadřuje velmi zajímavou představu o tom, kdo je a kdo není připraven. Jestliže by všichni byli prostě připraveni, jednoduše bys mohl bez problémů tyto informace vyslat.

Petr: Dobrá, stanovme tedy ty, kteří by neměli dostat tyto informace v psané formě, ale jen formou rozhovoru.

Pán Ježíš Kristus: Důležité je, aby se proces ochránil, že uvidíš, jak se toto odehrává v tom, jak k tobě začnou přicházet. Chápeš ?  A způsobem, kterým k tobě přistupuji verbálně či jinak.... A toto je velmi nové, Petře, pročež je to zdánlivě nepohodlné.... Protože k tobě ale přistupují z hlediska své vlastní připravenosti, tvůj vlastní rozhovor s nimi určí, jak mnoho a jak daleko je třeba s informacemi zajít. A také to otevře dveře tomu, co ti mohou říci oni. Takže se, Petře, klade nový důraz také na naslouchání. A tím se klade ohromný důraz na jedinečnost celkového procesu. Zatímco v minulosti bylo správné a vhodné prostě tyto informace poslat, nyní existuje nová úroveň. Protože skrze konverzaci nebo skrze to, jak ti tito jednotlivci píší a jak s tebou hovoří, se otvírá příležitost, aby se v tobě vyvolala úroveň vhodnosti,... a to vyžaduje, Petře, tvé prozkoumávání, úroveň vhodnosti, aby se započal chápat proces toho, čím a jak říci to, co potřebuješ říci.

Je nyní včasné, že jsi je poslal Danovi, protože tím pro tebe, Petře, začíná celkový proces experimentu a objevování. Bude tu zřejmě záplava otázek. Ty ale začneš praktikování s Danem... a to má vztah jenom k tobě, Petře, protože je to tvou odpovědností,... budeš s to zahájit s Danem ve smyslu zkoumání procesu na konverzační úrovni, jelikož to bylo správné je poslat Danovi kvůli aktu, který jsi tak již učinil. Vše pozitivní, co se má nyní učinit, je začít s Danem, neboť on je prvním, kdo má tyto informace. Je důležité, a bylo by moudré mít s tím trpělivost, Petře, protože je to proces, je to tím, co přichází,... aby se velmi pečlivě zkoumalo nejen to, co řekneš Danovi a co se tě bude ptát Dan, ale aby se zkoumalo, jak se tento proces odehrává. Jinými slovy využít příležitost k nazírání na to, jak spolupůsobíš s Danem téměř jako nezúčastněný divák, Petře. Pozoruj sebe, pozoruj Dana a, což je nejdůležitější, pozoruj otázky a pozoruj odpovědi, jak nastávají v průběhu rozhovoru. To ti bude vodítkem. A jak tedy můžeš vidět, to, co přijde - a opakuje se, že by bylo velmi moudré mít s tím strpění - to, co přijde, bude informace, kterou potřebuješ na to, jak máš postupovat s kýmkoli jiným.

To je nutné a děje se tak správně. Ale, jak se opakuje, Petře, je ti svěřena velmi, velmi důležitá a střežená informace a ta vyžaduje daleko vyšší úroveň péče než cokoli, co bylo přeneseno kdykoli před tím. A je tomu tak proto, že co je v sázce ?

Avšak nyní máš ohromnou schopnost či úroveň pomoci v tomto podnikání. A pomoc přichází skrze stálý přehled jak tebe a Marka, tak Dana a několika ostatních, kteří stále sledují a zkoumají to, co probíhá. To je součástí nového rozvoje, Petře, a proto je to tak včasné, že to přišlo v této formě. A vskutku to v této formě přišlo a je to nyní v zásadě ... v zásadě nyní na tobě, Petře. A i když se to zajisté nezdá snadné a zdá se jistě obtížné, představuje to novou cestu. Petře. Takže znovu: Důraz se klade na tebe... Na tebe svítí reflektory.

Petr: No tedy !  Myslel jsem si, že to bude snadnější.

Pán Ježíš Kristus: Ano, ale vždycky sis myslel, že to bude snadnější. Petře.

Petr: Avšak nikdy to tak není. Někdy se cítím velmi unaven.

Pán Ježíš Kristus: Ne. Ale je, Petře, pěkné, že vše, co máš v tomto bodě dělat, je právě sledovat běh rozhovorů. To je právě příklad toho, co odporuje očekávání u každého. Toť vše. A začneš objevovat, že je to ve skutečnosti snadné, protože dosahuješ nové úrovně toho, jak jsi schopen pomáhat lidem prostě tím, že se soustředíš na úroveň rozhovoru. A jak kdosi jednou řekl: „Kdyby to bylo snadné, každý by to dělal.“ (Smích.) Takže můžeš. Petře, vidět, že se na tebe klade ohromná míra důvěry. Nepřišlo by ovšem nic, co by bylo nad či mimo tvoji schopnost s tím zacházet. Ale na důkaz toho se můžeš trochu povzbudit poté, co si dáš trochu oddychu, a číst informace, které jsou obsaženy v tom, co jsi napsal, a vnímat, jak neuvěřitelně potentní a pokročilé tyto informace jsou. Je to, jak říkáš, na ostří nože, Petře.

A teď - tak jako nikdy před tím - je třeba je oznamovat a pohlížet na ně s ohromnou úrovní opatrnosti a bezpečnosti, vzhledem k pojímání toho, čím jsou. Reprezentuje to ohromný potenciál, neboť poselství v sobě a sebou, Petře, nese ohromnou úroveň energie, větší než kdykoli před tím. A kvůli tomu představuje rovněž ohromný potenciál. Ohniskem je zde nová úroveň konání správných věcí. A protože energie představuje takový intenzívní a především přesný popis toho, co nastává - a tato znalost, je nová dokonce i pseudotvůrcům, Petře, že to prostě vyžaduje, aby se neposkytovaly žádné příležitosti ke zvrácení této informace. Protože je-li tomu tak, pak si představ souběžné scénáře a nesmírné množství času, který by museli pseudotvůrci zasvětit tomu, aby prozkoumali své para-říše zneužívání pozitivní energie. Mohlo by to věc natahovat nekonečně déle, než bylo kdy nutné, Petře. Toto je to, co je důležité.

Takže jak vidíš, je toho naloženo na tvá ramena hodně, Petře. Co ale můžeš pohodlně přijmout a vyslechnout si to znovu, je to, že máš prostě informace, Petře, a je to OK, abys je měl, a nepotřebuješ si osvojit jakékoli nové metody komunikace či přenosu nebo čehokoli takového, potřebuješ pouze rozpoznat, že je zavedena nová úroveň sdílení a uvědomění. To, co je s tím souběžné, je nová úroveň ochrany, které si musíš být vědom. Protože je ale tvé poslání v podstatě právě na začátku, připomíná se ti, že zajisté máš schopnost, máš celou svou historii svého bytí „Petrem“. Nyní máš všechny tyto příklady, kterými jsi prošel v minulosti, z nichž ses bezpochyby poučil, ... nyní je čas je využít. Tvé zdroje jsou, Petře, velké. Jsou ohromné. A je na čase se na ně novým způsobem spolehnout. A nový způsob přijde a ukáže se ti, ale, a to je nejdůležitější, přichází skrze tebe, Petře.

Nyní můžeš dělat, co nutně potřebuješ dělat či co pociťuješ jako nutno, aby se tyto informace, či cokoli jiného, vyměřovaly hovorem, aby se opětovně zopakovaly, upevňovaly či potvrzovaly, neboť je to nyní nová úroveň a nové uvědomění. A ty počneš na základě svého rozhovoru s Danem chápat mnohé o tom, co se děje. A nabízí se ti, abys to využil, Petře, jako svou první příležitost, jak pro získání vodítek, tak i pro pozorování sebe samého v akci. Takže je důležité nejen to, že s tebou z tohoto hlediska spolupůsobí někdo jiný, ale že pozoruješ sebe sama, Petře, a to, jak odpovídáš, jak myslíš, jak postupuješ a jaký máš přístup k Danovi a několika ostatním. A pak uvidíš, že věci začnou zapadat na své místo. To je něco jako nová oblast, Petře. Ale nejsi zde sám, Petře. Pamatuj si to.

Petr: Cítím se tak.

Pán Ježíš Kristus: Ach, já vím. Ale to je zajisté hlavně vzhledem ke kontrastu minulosti k ....

Petr: Je to také proto, že jednou z mých otázek bylo, proč je tomu tak, že jsem nikdy nebyl s to cokoli či jakkoli chápat, pokud jsem byl ve stavu své niternosti ?  Nemám v tomto smyslu žádný přístup.

Pán Ježíš Kristus: Ale nyní máš, Petře.

Petr: Jak ?

Pán Ježíš Kristus: Nu, je to nové z hlediska ... protože byla zmínka o nové jednoduchosti, znamená to, že se vše redukuje na jednoduchou úroveň usuzování. Nepoznáváš, že ji máš. Ale máš ji !  A je to velmi včasné, že celkový proces svého vývoje je v protikladu k tomu, co již proběhlo. Protože nyní, a ty to počínáš sám sobě demonstrovat, se vše nachází na velmi prosté úrovni dotazování. Jinými slovy: Můžeš se sám sebe u jednotlivé věci ptát: Nuže co je tu, co dává smysl ?  A ty můžeš říci, dobrá, je to buď A, nebo B. Důležité ale je, že je tu nová energie, které si nejsi vědom, která dává ohromnou úroveň přesnosti tvé schopnosti zvolit si A, či B. A to je volba ... metodou, kterou působíš tím nejlepším způsobem, Petře: Která prostě používá tvůj intelekt a tvé poznání, že existuje nová duchovní infúze, která je s tvým intelektem spojena. Nezapomeň, Petře, že tvá minulost, tvá osobní minulost a to, čím jsi na planetě Nula prošel, není jen sérií utrpení a potíží, které neměly žádný smysl. Důvodem, proč tolik z toho přišlo, dokonce i nedávno, na světlo, je to, že je to jedna cesta, jak ti ukázat, že jsi prošel ohromným vývojem. Je to, jako bys byl ve škole, ale na nejzevnější a nejzjevnější úrovni na planetě Nula. Jakou by pro Pána mělo cenu vše, čím jsi prošel, jestliže by to nebylo završení školy, přípravy ?  Protože nikdo jiný neprošel tím, čím jsi prošel ty. Petře, obzvláště ve spojitosti s Novým zjevením.

Nyní je ale čas poznat, že vše to posílilo tvou schopnost rozlišování a volby i schopnost myslet. A je zajímavé, že to není jakoby přicházející na nějaké velmi vysoké úrovni, na které nemusíš vůbec myslet. Tvou pozicí, Petře, tvou okamžitou úlohou je pohlédnout na situaci a využít k myšlení vše, čím jsi byl a jsi na planetě Nula. To je tvá nová schopnost. A nabízí se to, že vše, čím jsi prošel, má vztah pouze ke zde-a-nyní. A co se ti tedy navrhuje, je to, že můžeš dodat novou víru ve svou schopnost uvažovat na nanejvýš vnější a prosté úrovni; protože, Petře, vidíš, že je to proto včasné, že je to úroveň, kterou používají pseudotvůrci. A v zásadě se tím říká toto: Protože jsi nyní ve světle ramp a protože pseudotvůrci nemají schopnost vcházet do nitra - jak by to bylo absurdní !  - protože jsi tím, kým jsi ve své vlastní pozici, jsi nejlépe a nejvhodněji schopen odrážet toto nové rozpoznání na nejzevnější a nanejvýš pozitivní úrovni. Je to proto, Petře, že tvé směřování je takové, jaké je. Protože nyní existuje něco nově se hodící k tomu, čím jsou a jak myslí. A jestliže ty sám jsi schopen to učinit a sám volit a rozpoznávat, pak vidíš, co se děje. Jsou stále více schopni tě pozorovat a říkat: „Podívejme se na to, co dělá. Nikdy neměl tyto schopnosti vidět věci vizuálně na jiné úrovni. A přesto se nanejvýš úspěšně rozhoduje na své vnější úrovni.“ Říká se tím, Petře, to, že i ty jsi sledován velmi pozorně.

Petr: Je toto důvod toho, že jsem nikdy nic nespatřil, pokud jsem byl v niterném stavu ?

Pán Ježíš Kristus: Absolutně. Chápeš to teď ?

Petr: Trochu jsem si myslel, že je tomu tak, ale nyní to mám od Tebe potvrzeno přímo. Takto to dává větší smysl, když je to kvůli pseudotvůrcům.

Pán Ježíš Kristus: Chápeš nyní důležitost své pozice ?  Je důležitější než kdykoli před tím. Je to jaksi jako faktor včasnosti, Petře, že to jaksi přichází na světlo. A to je velmi krásné, protože jsi byl člověkem pro tuto práci, Petře, a nikdo jiný s touto zvláštní kapacitou. Ale také se objevuje, že se otvírají některé ohromně nové cesty. Součástí krásných věcí o tomto víkendu bylo, Petře, že každý poznal svůj vlastní potenciál. A co je nejdůležitější, na zevní úrovni je to něco, co slouží k probuzení tvých potenciálů kvůli uvědomění si toho, že jsi konečně připraven pochopit, a každý je připraven pochopit, proč Petr byl a je Petrem. A to je překrásná věc, neboť v minulosti existovaly některé otázky, proč Petr byl a je Petrem: Ne proto, že by to nikdo nemohl vědět či odhadnout - z absolutního smyslu to bylo zřejmě jasné - ale před tím nebylo nikdy včasné to vědět, jelikož se věci nikdy nedostaly tam, kde měly být. Chápeš to ?  A proto se na tebe klade narůstající úroveň důrazu na to, kým a proč jsi, Takže si pamatuj, Petře, že jsi nyní sledován na obou úrovních. A úkol, který se ti předkládá, není nijak lehký. Protože je to ale tvůj osobní úkol, je tím, který můžeš vykonat. To je krásné, Petře, že je zcela tvůj. Avšak skrze uzpůsobení a funkci prostřednictvím sebe samotného zpracováváš svým fungováním potenciální energii, která ti je dána, abys byl tím, čím jsi. A tím, že konáš svou práci, děláš tuto energii dostupnou na úrovni sdílení komukoli jinému, protože konáš svou práci. A máš z toho nesmírný prospěch.

Petr: Takže se tato informace může sdělit ostatním rozhovorem.

Pán Ježíš Kristus: (s velkým důrazem) Ovšem !  Ale víš, Petře, to je to, kudy přichází nová hranice. Jsi tu ty, je tu jedinec, s kterým sdílíš, a je tu třetí jedinec - Pán Ježíš Kristus. A z dovolení to pozorují pseudotvůrci. Vidíš, Petře, je to magická trojka. Co ti také pomáhá konat, a pomáhá každému - a to je tak krásné, Petře - je to, že poněvadž jsi s tímto jedincem bezprostředně účasten, umožňuješ Pánu Ježíši Kristu, aby byl účasten způsobem, který nebyl doposud dovolen. A protože se osvojují metody minulosti a existuji miliony a miliony těch, kteří jsou zasvěceni úkolu nevhodného užívání na nejrůznějších úrovních pseudotvůrců ­jejich poskoků, Petře - nemysli si ani na vteřinu, že tyto metody v tom nejsou úplně zahrnuty. Znamená to, že ... opět se jedná o faktor pouti, ale je to jeho odlišný druh, protože je velmi dobře zahrnut uvnitř hierarchie negativního stavu, ovládán pseudotvůrci, je velmi rozvinutou zpravodajskou sítí. A tato energie kladení otázek pseudotvůrci, i když je jejich spásnou milostí, jak vidíš, stále napájí tento zcela proti-podvratný prvek, který pro ně pracuje, protože se zřejmě ještě nerozhodli být úplně pozitivními, Petře. Takže, jak vidíš, tato energie plně napájí proces směřování jejich poskoků, kteří působí stále velmi, velmi negativně.

Ale kvůli faktu, že se nyní můžeš s těmito jednotlivci podílet a dovolit vplynutí Absolutní lásky, Moudrostí, Odpuštění a Pozitivní energie a ze všeho nejvíce Dovolení, také otvíráš dveře pro jakoukoli novou energii, která potřebuje projít mezi tebou, jedincem, s nimž hovoříš, a Pánem Ježíšem Kristem, aby se přidaly jakékoli nové elementy a zmírnily ty, které probírají dvě individua ve vztahu k tobě stále novým způsobem, který je vždy zcela a úplně mimo chápáni pseudotvůrců.

To je nyní důležitý faktor, protože když přemýšlíš o někom, kdo dostává doplňky, jaké byly v minulosti, pak by nebyl na místě činitel bezpečnosti, chápeš ?  Jinými slovy jsou to právě jedinci, kteří čtou, pak to, co čtou, a pak samozřejmě pseudotvůrci, kteří nahlížejí přes jejich ramena. V zásadě se tím říká to, že jsou zahrnuty všechny staré prvky. A pseudotvůrci, kteří jim pohlížejí přes ramena, jsou zavázáni a určeni zajistit, že cokoli se v tomto kontextu obdrží, bude vnucené, a ne dle pravé pozice Pána Ježíše Krista.

Toto je velmi včasný bod a je s ním spojeno mnoho, Petře. Opakuje se, že je toho velmi mnoho naloženo na tvá bedra. Ale je to proto, že jsi nyní v této pozici velmi, velmi potřebný, Petře, a můžeš vnímat velikost této potřeby.

Petr: Protože každý ví, že je tu Marek, a všichni očekávají výsledek naši společné práce, bylo by možné jim napsat dopis, který by je informoval, že se v situaci tváří v tvář v rozhovoru se mnou zcela individuálně probralo toto téma ?

Pán Ježíš Kristus: Nu i v tomto je malá nástraha, Petře. Fakticky by ale bylo lepší napsat dopis, který řekne, že jsme přistoupili k ohromně nové úrovni a každý má na ní podíl a že by bylo moudré, nádherné a skvělé, kdyby každý položil novou úroveň vědomí a důrazu na svou vlastní schopnost klást sobě samotnému otázky. Uvidíš, Petře, že to povede k větší otevřenosti a k ohromnější úrovni interakce mezi tebou a kýmkoli jiným, než jak jsi měl fakticky v plánu. Protože to otvírá dveře pouze k pozitivnímu, povede je to tedy, jak se opakuje, k tomu, aby k tobě přistupovali raději z úrovně své vlastní individuality než z úrovně závazku. Vidíš, že kdyby bylo řečeno, že k tobě potřebuji přistupovat na úrovni rozhovoru kvůli jeho síle, cítili by se omezenými na to, udělat to nějakými jinými faktory namísto z absolutní čistoty svého srdce. Jestliže k nim ale přistupuješ z hlediska toho, abys řekl, že existuje nový důraz, který se klade na jejich vlastní schopnost se dotazovat, pak je celková scéna nachystána tak, aby k tobě mohli přicházet z absolutní čistoty svých vlastních srdcí, a to pak dokonce mnohem lépe upevní rozhovor mezi vámi dvěma, či mezi kýmkoli jiným, neboť to připravuje scénu pro třetího účastníka tak, aby byl v pozici Absolutní svobody výměny idejí. Je tu ale také jiná věc, Petře. Myslím si, že chápeš, že by se pseudotvůrci vrhli na tento druh poselství, jaký zamýšlíš.

Petr : Vrhli ?

Pán Ježíš Kristus: Ano. A udělali by to proto, že by si Pekli: „Ach, zde je informace, kterou potřebujeme.“ Ale není to vůbec nevhodné, aby se takoví lidé kontaktovali. Avšak, jak chápeš, je to kontakt, který jim má pomoci pochopit, pomoci jim připravit se na kladení svých otázek a na to, že budou vskutku jako ty, Petře, z hlediska rozpoznání, že nyní existuje nové soustředění se na vnější metodu kladení otázek a získávání odpovědí. A též z hlediska znalosti, že pseudotvůrci to pozorují; a skrze tento kanál vás, chlapci, pozorují v této zvláštní interakci tak, že pseudotvůrci budou mít nejvíce prospěch z pozitivního aspektu, a ne z aspektu negativního. Bylo by tedy vhodné kontaktovat každého. Ale kontaktovat též z hlediska výroku: „Pohlédni tam, kam se nyní klade důraz. Jak je krásné a skvělé, klade se na nás na všechny.“ Můžeš to, Petře, napsat a říci: „Protože tě to prostřednictvím rozvoje procesu kladení otázek a odpovídání na ně sebou samým na zevní úrovni připravuje na to, abys byl v pozici výměny těchto informací.“ Toto je klíčový činitel. Vidíš, že je to velmi prosté, přesto to bude také představovat takovou ohromnou úroveň složitosti ve svém vývoji. Je to nová cesta, Petře.

Nyní jsi povzbuzován, Petře, abys z hlediska svého jsoucna převinul pásek a podíval se opět na to, co to znamená. A věnuj obzvláštní pozornost rozhovoru s Danem, neboť nová úroveň spočívá na rozhovoru. A pochopíš, Petře, tak mnoho otázek ... máš nyní tak ohromný potenciál, že je to teď skutečně na tobě kvůli tomu, kým nyní jsi, jako Petr, že se nyní také očekává, že se to bude taktéž rozvíjet. Protože, jak se opakuje, je to nová cesta, nová hranice a přináší to ohromnou úroveň prospěchu všem, a významně pseudotvůrcům.

Petr: Proč musím jít do Filadelfie ?

Pán Ježíš Kristus: Chápeš to ? ... a nyní je čas pomoci ti zodpovědět tvé vlastní otázky, Petře. Vidíš, že se tu reprezentuje úroveň blízkostí. A pohleď na způsob formy uspořádání tohoto semináře. Je to na nejzevnější úrovni, není-liž pravda ?  Představuje to tedy pro tebe nejen skutečně skvělý vzor, abys přišel do styku s nejzevnější úrovní toho, co bylo doposud aktuální - ohromné negativity, ale vytváří to ohromnou příležitost a pozici, Petře, aby se kladly otázky a získávaly odpovědi jak pro tebe, tak i pro všechny ostatní. Takže vidíš, jsi sledován ještě jinak. (Smích.) Takto.je to, Petře, skvělá věc. Opakuje se, že na tobě spočívá zář reflektorů. Znamená to počátek procesu tvé schopnosti si prostřednictvím toho pomoci.

Petr: Nevím, na co bych se měl ještě zeptat ?

Pán Ježíš Kristus: To je skvělá otázka, Petře, (veselý smích), skvělá otázka. Jak můžeš nyní vidět, máš toho dost, ale bylo by pro tebe pěkné, abys osobně převinul pásek a započal proces svého přemýšlení, a až Dan zavolá, budeš schopen to brát po stupních, Petře, neboť je zde obsaženo mnoho informací, které můžeš rozmotat a rozluštit především pouze ty, protože je to pro tebe vhodné. Ale také proto, a to je důležité a velmi pěkné, poněvadž je položena nová úroveň důrazu na rozhovor, že budeš s to vyvodit a vyluštit jisté nádherné prvky také mimo rozhovor. A budeš také s to, Petře, spatřit, jak je tento proces nádherný. A budeš mít pomoc, nemysli si, že nebudeš mít pomoc.

Petr: Doufám, doufám v to, neboť jinak bych byl ztracen.

Pán Ježíš Kristus: V podstatě bys ale nebyl, Petře, neboť jsi na to nyní připraven.

Petr: Mám zavolat Danovi a říci mu, aby nikomu neřekl o tomto doplňku. Je to jeden z hlavních důvodů, abych jel do New Yorku ?  Probrat toto doplnění novými údaji ?

Pán Ježíš Kristus: Správně. Dokonale volíš slova, Petře, protože se to má prodiskutovat. A vykoná se tím to, že to poskytne Danovi, tobě a každému, kdo se zúčastní rozhovoru, schopnost prostě to vykonat - účastnit se z hlediska všeho, co jim bylo dáno, všeho, co je součástí jejich nadání, a vskutku všeho, co je důvodem toho, že přišli na planetu Nula. Novým ohniskem zájmu je nyní ohled každého na to, kým jsou a proč zde jsou. Na to, kdo jsou a proč jsou zde. Takže, Petře, vidíš, že tvá nádherná kniha, je doplňována každou minutu.

Petr: Která kniha ?

Pán Ježíš Kristus: Kdo jsi a proč jsi zde ?

Petr: Myslel jsem si, že to bylo Nové zjevení.

Pán Ježíš Kristus: Dobrá, vše je částí Nového zjevení, Petře. Je krásné, jak nyní víš, že je bezmezné. A to je z tohoto pohledu skutečně nádherné, Petře. Takže, prosím, nezoufej.

Petr: Nezoufám, ale, víš, je to šokující.

Pán Ježíš Kristus: Jak víš, každý nový krok je doprovázen jistou nefamiliárností, dokud necítíš půdu pod nohama. A můžeš nyní vidět - kvůli tomu, jak se nyní cítíš - ohromnou, ohromnou velikost tohoto kroku. Značná úroveň odpovědnosti spočívá teď na tvých bedrech, Petře, ale jinak, způsobem, který tu nikdy před tím nebyl. A nejvíce výraznou a nejdůležitější součástí toho je Petr. Vidíš, že tvá osobnost, tvá metoda, tvůj způsob myšlení, tvé schopnosti, tvé reakce atd. jsou závažné a nápomocné kvůli tomu, Petře, čím jsou. Znamená to, že ti to otvírá dveře, abys jednal a působil jako Petr z hlediska svých schopností; a jsi s to klást si otázky a takto získávat odpovědi na své nejzevnější úrovni myšlení. Nepodceňuj tento proces. A to je to. Přeji pěkný den.“
15.01.2009 15:43:01
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one