(22)

Doplnění 20


Dne 25. února 1994

„Dobré ráno, Petře. Hovoří pravý Pán Ježíš Kristus. Postupme nyní z nejčistšího aspektu poskytování nových informací a idejí s pozitivním a dobrým záměrem a tak, jak by tyto ideje mohly pro vás na planetě Nula nyní být jasné i použitelné, k tomuto:

Jak jste si všichni vědomi, existuje, jak ho nazýváte, posun v celkovém duchovním klimatu a rozpoložení, který je výslednicí a motivací mnoha faktorů. Započneme teď s nimi a trochu později se začneme zabývat jistými jinými vámi zvoleným faktory.

Především je klíčovým slovem, které lze použít za účelem popisu toho, co se nyní děje, slovo synergie (společná činnost elementů, které vzaty dohromady ve společném působení zvyšují navzájem účinnost všech ostatních). Tak se to dá nyní popsat a je to časově vhodné, protože to víte a můžete to vědět, když opětovně projdete poselství z počátku července 1993, toto je dobrou předzvěstí, neboť je to poselství čisté lásky, jež bylo posledním vztažným bodem či posunem, ke kterému se vztahuje posun současný.

Nyní k pojmu synergie: Kvůli směřování, které bylo dohodnuto mezi Pánem Ježíšem Kristem a všemi, kdo jsou nyní naživu na planetě Nula a v jiných pozicích v negativním stavu, všichni učinili, jak se opětovně opakuje, volbu a výběr, aby přijali své poslání, ať vědomě, či nikoli, ve vědomé či paravědomé říši. Tento důležitý faktor se má pamatovat, protože všechny elementy, které byly v celkovém procesu jsoucna a bytí ustanovující - bez ohledu na to, jakým způsobem, byly reprezentanty dohod, které všichni v jistém smyslu učinili s Pánem Ježíšem Kristem za účelem toho, aby byli přemístěni z pravého Stvoření; dohod, které oni sami udělali s pseudotvůrci, ale v nejzazším smyslu s Pánem Ježíšem Kristem.

Proč je to důležité ?  V podstatě proto, že každý měl smysl pro poznání toho, co pro něj bylo správné a náležité učinit; jak pozitivní agenti, tak i ti, kdo se zabývali životními činnostmi a postupy, které nebyly pozitivní, vrozeně a intuitivně rozpoznávali, co bylo pro ně správné dělat. Jak se to dá použít ?  Jak víš, v některých případech, např. pro jedince či lidského tvora, který je dle vašich standardů považován za nenormálního, je intuitivně v pořádku a správné, aby, řekněme, paranoidní psychotik působil tak, jak činí, protože to je konzistentní s tím, v čem spočívá jeho poslání být paranoidním psychotikem. Zároveň je konzistentní s posláním agenta pozitivního stavu, aby působil v souladu se svou intuicí za účelem ustanovení a postupu se správnými elementy života, na který se podjal. Proto být pozitivním je pro tohoto jedince inherentně správné a náležité a intuitivně verifikovatelné.

Říká se tím, že v průběhu jsoucna a bytí je pro některá individua správné a vhodné, aby si nevedla správně a náležitě. Proto, jak to můžete vnímat, vždy existovala divize či mezihra v měřítku spravedlnosti, která zajišťovala sklon k rovnováze. Jinými slovy negativní stav měl vždy sklon či intuitivní tíhnutí vyvažovat elementy pozitivního stavu. A opačně: Agenti pozitivního stavu vždy vnitřně a intuitivně cítili sklon vyvažovat negativní stav. A takový byl nutný předpoklad pro veškerý běh jsoucna a bytí, aby se zajistila jistá rovnováha či manévrovací dráha, v niž by jsoucno a bytí mohlo pokračovat. Jestliže by bylo vskutku příliš negativní, jak by se mohlo pokračovat ?  Kdyby ale souběžně bylo příliš pozitivní, bylo by to rovněž porušením jeho účelu.

Použijeme-li to na zde-a-nyní, je na tomto pojetí synergie založen důležitý pohled a pozitivní aspekt toho, kde se všichni nacházíte ve vztahu k tomu, co je teď. Protože jednotliví pseudotvůrci a všichni jejich poskoci na planetě Nula sledovali zvláštní cestu vývoje, nacházejí se nyní ve zvláštní pozici, ve které se dostávají velmi, velmi důrazně do jejich pozornosti jisté pozitivní elementy, manifestované a představované určitými pozitivními agenty spojenými s Novým zjevením. A opět, jak ses domníval a jak se domnívali i mnozí, byl a je vztah mezi pozitivním a pseudotvůrci, ať je to planeta Nula, či nějaká paraříše, vždy považován za jeden z protikladnosti. Ale nyní je toto poselství jako vsuvka připraveno jen pro několik z vás, Petře, a jen málo z vás tomu může rozumět, protože energie schopnosti vyvrátit nepravdu přísluší jen jednotlivci. Proto by to potenciálně mohlo některé lidi odpudit.

V podstatě je důležité si uvědomit, že rozvoj, činnost a chování jistých pozitivních agentů na planetě Nula, obzvláště těch, kdo jsou nedílně spojeni s Novým zjevením, představuje nyní pro pseudotvůrce ohromnou zajímavost. To lze nastínit následovně:

Protože pseudotvůrci obsahují genetické obtisky všeho a dle jejich mínění všechny možné a očekávatelné následky takových obtisků, sledují agenty pozitivního stavu spojené s Novým zjevením, jakož i vlastní lidské tvary na planetě Nula s velmi intenzívním zájmem a důkladným zkoumáním. Doposud měli významný důkaz, že všechna individua by reagovala v souladu s očekávaným následkem jejich genetických obtisků. Ale, a to je velmi důležitý faktor, určití agenti pozitivního stavu nereagovali v souladu s jejich obtisky. Musíte též pochopit, že existuje zvláštní výsledný důsledek či přídavek k jejich obtiskům, který si dle své svobodné vůle a volby agenti pozitivního stavu zvolili interpretovat zvláštním způsobem. Pseudotvůrci vědí, že jistí lidští tvorové jsou vybaveni pozitivní energií, která jim umožní rozpoznat jejich odpovědnost a zodpovědnost k Pánu Ježíši Kristu a samotného Pána Ježíše Krista.

Nyní je velmi zajímavé, Petře, že tito agenti ze své svobodné vůle a volby rozpoznali odpovědnost a zodpovědnost nejen k Pánu Ježíši Kristu, ale i k pseudotvůrcům. To je velmi zajímavý bod, protože má-li někdo uvědomění, že pochází přímo od Pána Ježíše Krista, pak kdo by, pro pána, kdy u něho očekával, že rozšíří zodpovědnost a odpovědnost v osobním smyslu i na pseudotvůrce ?  To je nyní velmi včasné, protože pseudotvůrci to vůbec nečekali. A co skutečně počalo uvrhovat věci do vývrtky, je toto - toto rozšíření odpovědnosti a zodpovědnosti k vlastní pseudopřirozenosti na pseudotvůrce a k vlastní absolutní přirozenosti na Pána Ježíše Krista. To přislibuje absolutní, úplnou, celkovou a multiverzální odpovědnost a zodpovědnost. V podstatě si pseudotvůrci spočetli, že je to úplně nemožné. Takže proto pozorují tyto agenty pozitivního stavu s ohromným zájmem, neboť v podstatě sami sobě říkají: „Jak je možné, že byste se mohli takto ukázat, že byste mohli takto reagovat a že byste mohli takto jednat ?“ A to otvírá ohromné množství dveří, Petře. Důvody, proč je tornu tak a proč jsou tyto dveře otevřeny, jsou následující:

Pseudotvůrci kvůli faktu, že jsou nanejvýš ohromě zvědavými bytostmi v bytí, musí nutně věnovat pozornost tomu, co dělají tito pozitivní agenti. Protože následováním své zvědavosti počínají odpovídat na své vlastní otázky, a pak takto pomáhají agentům pozitivního stavu odpovídat na otázky duchovního významu, o jehož možnosti se na planetě Nula nikdy ani nesnilo. Pseudotvůrci si ale také uvědomili, i když zatím bez výtěžku, Petře, uvědomili si, že tento způsob využití zajisté prospívá veškerému Stvoření, ale především jim samým. A to je jejich hybnou silou. Cesta, která k tomuto vede, je jedním ze synergie. Či fakticky vede k synergii.

Protože rozliční agenti pozitivního stavu (ti, kdo přijali Nové zjevení jako Absolutní slovo Pána Ježíše Krista) upustili od ostražitosti, kterou využívali v minulosti; jsou s to nyní prostě říci pseudotvůrcům: „Jak bychom vám mohli pomoci ?“ To je ohromným skokem vpřed, Petře. Znamená to, že ať pseudotvůrci potřebují sledovat jakoukoli cestu vzhledem k osvícení Absolutní pravdy, agenti pozitivního stavu jim v tom budou nápomocni. A co se tím činí, co tato šlechetnost poskytovaná agenty pozitivního stavu pro ně vykonává, byt' všechny cesty k tomu, aby pseudotvůrci dokončili své dílo na planetě Nula a v říši negativního stavu, zůstávají stále otevřené, přístupné, životaschopné a platné, je to, a opět se to vztahuje ke slovu „synergie“, že se poskytuje způsob kombinování energie pseudotvůrců s energií agentů pozitivního stavu, aby to vedlo jen k jedinému následku, v němž budou pseudotvůrci s to a ochotni uznat následky svých vlastních voleb.

A to je to, co je nyní závažné, neboť to znamená, že agenti pozitivního stavu, kteří byli za tento druh činnosti odpovědni a zodpovědni, šli cestou mimo jakéhokoli faktoru omylu, Petře. To znamená, že na toto smíte pohlížet jako na mechanismus chybného kroku v léčce. Před tím, jak víte, jakékoli přiblížení k pseudotvůrcům by mělo za následek možnost podlehnutí potenciálu být obrácen či odrazen jejich energií. Nyní je ale velmi, velmi načas říci, a je to v pozitivním stavu rozhlašováno s velkou radostí a potěšením a je to nejnádhernějším poznáním, že vše, co přichází z Absolutního nitra, je vskutku pravé, správné, vhodné a oprávněné ve svém vlastním ohledu; a je to tedy poprvé, že absolutní věrohodnost Pravdy obsažené v Novém zjevení prostoupila krunýřem lidských tvorů ve formě a jako obal agentů pozitivního stavu, aby tak byla intuitivně ověřitelná jako absolutně pravdivá a nevyvratitelná, a jako taková rozpoznatelná také pseudotvůrci. Jak jinak by byli s to a ochotni, byť i z nanejvýš vzdálených hledisek, přistupovat k agentům pozitivního stavu na základě otázek: „Co to teď je, proč to je a proč máme takový zájem to poznat ?“

Jdeme-li v tomto bodě ještě více dál, znamená nyní pojem synergie to, že pseudotvůrci a agenti pozitivního stavu mohou jako nikdy předtím pracovat společně v podstatě a podobnosti kombinace jejich energie. Protože, jak víte, je jediný následek takového procesu následek pozitivní. Můžete si myslet, Petře, že elementem a výstupem pozitivní energie je izolátor. Jako je například izolace na elektrickém drátě. Takže drát je schopen vést elektřinu, ale není nikdy schopen ztrácet elektřinu na svém povrchu a současně nemůže nikdo dostat elektrický šok při doteku drátu. To má nyní dvojí následek a dvojí použití. Za prvé dovoluje faktor izolace pseudotvůrcům, aby pokračovali s jistou zdánlivostí svobodného myšlení, zatímco v podstatě nejsou schopni způsobit žádnou další škodu. Dovolením toho, že jsou nadále schopni postupovat se svobodným myšlením, se vkládá pozitivní energie, a tudíž jde o pozitivní pomoc a lze, Petře, použít výraz vedení, když přichází k pseudotvůrcům, protože byt' vedení není vhodné pro agenty pozitivní energie, je vhodné pro ty, kdo jsou negativní.

S tímto na mysli je druhým bodem to, že jsou s to být izolováni od toho, aby si sami sobě mohli způsobit nějakou škodu. Jinými slovy jsou s to, aby se na ně více a více soustředilo a v podstatě se o ně více pečovalo touto izolací a vložením pozitivní energie od Pána Ježíše Krista, co je ale nejdůležitější, starostlivou péčí rukou těch agentů pozitivního stavu, kteří jsou za tento úkol zodpovědni. Takže je to Petře, tak, jako by agent pozitivního stavu ovinul deku kolem ramen pseudotvůrců. Proč je to teď důležité ?  Vidíte, že kdyby agenti pozitivního stavu, kteří jsou v této odezvě činni, udržovali od nich svůj odstup ze stanoviska poznané protivnosti, pak by pseudotvůrci v podstatě mohli pohlédnout na jejich genetický obtisk a říci: „Vidíte, vždyť jsme vám to řekli, že se to stane !  Protože i když jste agenty pozitivního stavu, stvořili jsme váš obal, jehož prostřednictvím působíte, a tudíž máme stále velkou možnost vše zvrátit a zvítězit spíše v absolutním smyslu než ve smyslu relativním.“

Protože ale někteří agenti byli a jsou ochotni se sklonit, v podstatě udělat poněkud kompromis, realizují se dvojím způsobem. Za prvé tím, že mohou vskutku pomoci pseudotvůrcům, ne v samotném jejich poslání být pseudolvůrcem, ale v poslání konverze. Za druhé, a to je nejdůležitější, tím, že vycházejí ven takříkajíc až na okraj, upevňují tito pozitivní agenti milionkrát svou vlastní energii, své spoléhání se na sebe samé a v nejzazším smyslu na Pána Ježíše Krista a, což je nejdůležitější, na své vlastní schopnosti. To jim při jejich těsné blízkosti ke pseudotvůrcům, která je aktem absolutna prostřednictvím relativní laskavosti a absolutní odpovědnosti, umožňuje, aby byli stále více s to konat své poslání a stále více vytvářeli most, po kterém budou pseudotvůrci schopni přejít blíže k absolutní energii Pána Ježíše Krista za účelem prostého kladení a, což je nejdůležitější, zodpovězeni svých vlastních otázek.

Nyní je důležité poznat další. Vše má, Petře, nyní velmi, velmi elementární souvislost jak s prezentaci, tak i existenci. Je to důležité proto, že v průběhu celkových dějin planety Nula, celkových dějin negativního stavu a vlastně veškerých dějin všeho bylo třeba zodpovědět jisté otázky, bylo třeba je zcela a se stoprocentní jistotou vyčerpat. Bylo to dána absolutním dovolením v časoprostorovém kontinuu již dávno před tím - než to můžete vnímat. Takže v této říši vyžadovalo hodně času, aby se tyto otázky zodpověděly a uspokojila se potřeba znát.

A konečně je celkový průběh a celková prezentace všeho, co vnímáte a co můžete vnímat ve své pozemské říši na planetě Nula, s výjimkou pseudotvůrců v jejich pseudouniverzální říši, rozpoznáním, že vše se nyní redukuje na nanejvýš elementární úroveň, protože tolik se toho provedlo, tolik se toho zodpovědělo jak správně, tak i nesprávně. Nesprávně z pohledu pseudotvůrců kvůli tomu, že vybudovali velmi významnou vyrovnávací paměť nesprávných informací. Hodnota těchto nesprávných informací je ale ta, že v JSOU v nyní-a-zde schopni a ochotni učinit SROVNÁNÍ mezi tím, co se skutečně odehrává, a tím, co pociťovali, že BY se mělo stát. Toto je, Petře, první úvod ke kosmické nehodě, která anuluje jejich bytí. Pamatujete si z Nového zjevení, že aby se to událo náležitě, cestou dovolení Pána Ježíše Krista, nachystalo se něco, co se má do nich vložit - což by se zdálo ohromně bezvýznamné, ale přesto to má ohromnou moc - za účelem odzbrojení akcí pseudotvůrců ?  A nebylo to, že absolutní energie, která dovolila jejich jsoucno a bytí, se chystala je vybavit jistým sebezničujícím mechanismem. To by nebylo vhodné. Raději do nich byla od samého okamžiku jejich bytí až do teď vložena určitá schopnost vlastního sebeuvědomění, jímž by se přivedli k určitým otázkám, a tudíž k jistým odpovědím. Jestliže si uvědomili, že existuje určitá nekonzistentnost, tehdy by mohli vynaložit ohromnou úroveň energie na putování tam a zpět, snažíce se vyhledat, kde se v jejich bytí nachází tento zádrhel. Úvod k tomuto provádí jistí agenti pozitivního stavu spojení s Novým zjevením. A byl se zdá spolupráce s pseudotvůrci nepřijatelná a nemyslitelná, účinně s nimi všemi již od počátku spolupracujete.

A nyní můžete vidět tento celkový proces ve smyslu vizuální metafory vrcholu, Petře, hrotu, nebo něčeho, co je utvořeno kónicky a co má definitivní zakončení, když dosahujeme vrcholu. A i když v podstatě pravého Božského bytí neexistuje žádný takový vrchol, neboť by se tím přijalo, že existuje nejvyšší bod, který by mohl být dosažen, z hlediska pseudotvůrců existuje nejvyšší bod, kterého lze dosáhnout v jejich inkarnaci jako pseudotvůrců. A i když jednotlivosti této metafory nejsou nyní popsány, účel, za jakým je dána, je následující: Těch několik agentů pozitivního stavu (ti, kteří jsou nedílně spojeni jen s Novým zjevením), kteří jsou v tomto bodě zodpovědni za synergickou spolupráci s pseudotvůrci na planetě Nula, má jako svůj úkol a svou roli poslání pomáhat pseudotvůrcům dosáhnout vrcholu, což představuje úplné zodpovězení jejich vlastních otázek. Skrze toto, a to je způsob konverze, na který se již upozorňovalo dříve. Petře, budou pseudotvůrci s pomocí této práce s agenty, agentů a skrze agenty Pána Ježíše Krista s to poznat, že jedinou skutečnou cestou postupuje, aby konvertovali.

Co to znamená ?  Protože jsou, jak víte, jejich energie a znalosti obrovské a široké, je jediným způsobem, jak rozvrátit jejich proces, to, že se jim poskytne schopnost dosažení odpovědí na jejich vlastní otázky. Protože jsou-li jejich otázky zodpovězeny na jejich vlastní půdě, tak řečeno na jejich vlastním území, není to tak, jako by jim byly vnuceny. Takže toto vše zredukujme na ještě jednodušší postoj, Petře. Předpokládejme, že jsi na ulici a potkal jsi někoho z pseudotvůrců a podáváš mu výtisk Nového zjevení a říkáš: „Zde je Absolutní pravda.“ Zřejmě by to vyvraceli, neboť mají tak mnoho energie, kterou získali v průběhu veškerého procesu a veškerých dějin bloků, nátlaků, pastí a období obav, které na tebe, Petře, oni sami vložili v procesu přenosu celku Nového zjevení. Pseudolvůrci mají velmi, velmi důvěrnou znalost své vlastní interpretace Nového zjevení. Můžete o tom přemýšlet následovně: Existuji rozličné překlady Nového zjevení do různých jazyků na planetě Nula. Přemýšlejte chvíli o překladu Nového zjevení do jazyka pseudolvůrců, který jako účinek vzniká prostřednictvím překladového kódu v počítači tak, Petře, že prakticky každé slovo je zvráceno do nepravdivosti. Takže si lze teď myslet, že každé slovo obsažené v Novém zjevení má souvztažné kódové slovo v pseudopřekladu, kterého se pseudolvůrci nyní drží, jenž u nich vyvolává jen nepravdu a zlo.

Je ale zajímavé, že s dovolením Pána Ježíše Krista a jedině tímto dovolením, jsou s to zodpovědět své vlastní otázky na své půdě. A jistí agenti pozitivního stavu spojení s Novým zjevením jsou přiděleni pomáhat jim s jejich odpověďmi tak, aby jim to dávalo dokonalý a nevyvratitelný smysl. Ale vidíš, Petře, krása je v tom, že i když jsou pseudotvůrci ve své celé existenci absolutně ponořeni ve zlu a nepravdě, je jedinou cestou ven z jejich šlamastiky to, aby jejich zlo a nepravda dosáhly úplného a stoprocentního konce. A to mohou učinit jedině oni tím, že si odpoví na všechny své otázky na své vlastní půdě svou vlastní terminologií a po svém. Ale vidíte, zádrhel, o kterém byla již zmínka, nastane a vyjde na světlo jako výsledek toho, že JSOU TÍM, ČÍM JSOU. A proto je nyní včasné, že ti agenti pozitivního stavu, kteří jsou zodpovědni za to, aby se setkali s pseudotvůrci na půli mostu (ti, co jsou spojeni s Novým zjevením) a řekli: „Podívejte se, jsem zde, abych vám pomohl zodpovědět vaše otázky“, takto konají. To je teď jediným možným způsobem, jakým pseudotvůrci mohou překročit most a vskutku již nebýt pseudotvůrci.

Krásou tohoto poselství je to, že u pseudotvůrců existovaly jisté, již před tím rozpoznatelné příležitosti a potenciály k tomu, aby uchopili veškerou energii, kterou mají k dispozici, a způsobili ohromný, nesmírný zmatek, zmar a ničení, jako výsledek svého vnímání konce tím, jak sami sebe naplnili svou vlastní negativní a falešnou ideologií. Ale protože pohlížejí na jistá individua řkouce: „Proč jste takoví, jací jste ?“ Proč se například soustředí na Marka a ptají se: „Proč dělá to, co dělá ?  Vždyť to nemá smysl, protože my máme jeho genetický obtisk, máme takříkajíc jeho míru, ale on přesto u toho setrvává. O co v podstatě jde ?“ Nebo se soustředí na jiné od Nového zjevení - jak, Petře, víš.

Zajímavé je toto: Tento celkový proces můžeš, Petře, vizuálně vnímat tak, že se díváš na pseudotvůrce, kteří vězí v díře. Nabídneš jim ruku a řekneš: „Mohu vám pomoci se z této díry dostat, jestliže si to přejete.“ Nyní ale na tebe pohlédnou - a ty nestojíš v díře, ale na zemi. A řeknou: „Jak je možné, že stojíš na zemi, když jsme tě pseudostvořili ?“ Nicméně přesto jim dáš svou ruku a pomůžeš jim ven z díry. A oni se chopí tvé ruky ne proto, že rozpoznají absolutní upřímnost, absolutní soucit, s jakým natahuješ ruku, byť jsi k tomu motivován, ale chopí se jí proto, že za prvé poznají, že je to cesta ven z díry; za druhé uznají, že jejich pseudozvědavost je absolutně pohání, aby vyšli z díry a podívali se, proč pro pána nejsi v té jámě také.

Třetí a nejdůležitější, a je to krásný aspekt této věci, Petře, je to, že absolutní energie Pána Ježíše Krista vytváří malé úzké okénko či dveře. Tím se říká, že pro pseudotvůrce existuje příležitost pohlédnout na tento proces poté, co vystoupí ven ze své díry a poznají její pravý původ. A spatřit, ne v nejistotě, z nejvyššího zřetele pravdu o této situaci, její krásu a její pravý soucit; a i když přesto nejsou v této pozici - a proto je synergie důležitá - připravují se na to, aby uchopili tvou ruku, Petře; nacházejí se v bodě, kdy to rozpoznají právě nyní. Jinými slovy: Jsou hluboko ve své jámě a mohou vás vidět stojící mimo ni. A veškerý sled toho, co má přijít, Petře, se vztahuje a chystá na jejich přípravu k tomu, aby vás požádali o pomoc dostat se ven z jámy.

Jako před tím, i v budoucnu bude specifikum toho, jak to nastane, v relativním smyslu stejně záviset na mnohých volbách. Je ale velmi, velmi krásné ... a právě nyní se věci přeruší, abyste mohli, Petře, poznat, že jen málo lidí je připraveno uznat a pochopit, co to znamená. Znamená to, že určití agenti pozitivního stavu, jen ti, kdo jsou nedílně spojeni s Novým zjevením, kvůli faktu, že dobrovolně chtějí dovést své poslání k plné plodnosti v absolutním smyslu, jsou nyní připraveni a nachystáni podniknout tento další krok a postup ve vývoji a v pomoci pseudotvůrcům. Vzhledem ke své silné zvědavosti na to, proč jsou pozitivní entity takové, jaké jsou, přes to, že podle jejich uvažování takové být nemají, při hledání dalších znalostí - aby se vskutku v pseudosmyslu vyzbrojili svými zbraněmi - a mohli tak přispět do svých pamětních bank a přidat do svého počítačového harddisku, jak to můžete vnímat, informace a energii, o nichž by si automaticky mysleli, že tu vždy jsou, ale v podstatě nejsou, tato zvídavost a tento pud jsou v podstatě zvídavostí, pudem a hledáním po absolutní pravdě, Petře.

Takže ve velmi krásném smyslu je to jejich vlastní zánik. Fakt, že jsou zvědaví a hladoví po informacích - a to je ten zádrhel, o kterém jsme hovořili, který je ve zvráceném smyslu určen k upevnění jejich vlastní pozice, jež je jim v podstatě neznámá - tuto pozici ruší, protože toto nádherné vložení energie vynáší fakt, že jejich poslání není tak jak tak nutné. Nyní jsme, Petře, poskočili kupředu přes tisíciletí, neboť se tu předpokládá a uvádí to, co je ve skutečnosti výsledkem tohoto všeho. Ale pro pseudotvůrce, protože jsou tak přizpůsobeni svému vlastnímu procesu intenzívní zvědavosti a intenzívního získávání energie a zaangažováni v něm, toto za vašim účelem sestupuje na velmi, velmi prosté úrovni. A tato prostota se může charakterizovat jako Absolutní soucit, Absolutní láska, Absolutní napomáhání a Absolutní pomoc. A je to takto popsáno kvůli prosté skutečnosti, že pseudotvůrci jsou nyní připraveni a v pozici, aby mohli působit synergicky s agenty pozitivního stavu a nakonec i s Pánem Ježíšem Kristem, aby přivodili vše, co je pro ně nutné k úplné odpovědi na své vlastní otázky, takže v podstatě již žádné otázky nejsou. Proto odstraněním své potřeby pokračovat ve slepém shromažďování svých vlastních pseudoznalostí mohou rozmnožovat své znalosti ve správném smyslu. Jinými slovy: použitím správných a pravdivých poznatků s pomocí orientačních bodů, které jsou ustaveny Pánem Ježíšem Kristem prostřednictvím agentů pozitivního stavu.

Vzpomínáš si, Petře, že bylo již dávno v Novém zjevení Pána Ježíše Krista naznačeno, že by se v pseudotvůrcích něco vyvolalo ?  Každý to pociťoval jako spuštění něčeho katastrofálního. Ale v podstatě toto je první zmáčknutí spouště, které pseudotvůrce připravuje na to, aby pokračovali ve svých otázkách nejenom na své straně, ale aby také přešli přes most a zeptali se: „Proč jste takoví, jací jste obzvláště teď ?  Nemáte takoví být !“ A toto je nejkrásnější, nejprostší a nejskromnější drobný způsob, jakým se to nyní odehrává. A nastalo to jen proto, že jistí agenti pozitivního stavu vykonali svou práci, Petře. Je velmi, velmi krásné si to uvědomit, Neboť je to důkaz věrohodnosti veškeré struktury a opodstatněnosti existence planety Nula, zóny vymístění a všech pekel. A - což je ze všeho nejdůležitější a je to nejkrásnější aspekt, který lze dnes přenést - tímto procesem, jímž pseudotvůrci kladou své otázky, uspokojujíce tyto některé mezery ve svých pseudoznalostech, pak přivodí řešení, jimiž se veškerá zóna vymístění nyní nachází v procesu prvního kroku k tomu, aby se namísto toho stala zónou umístění. Je nyní důležité si uvědomit, že je to pouze první krok, Petře. Znamená a představuje ale maximální úroveň posunu, která je možná.

Třetí bod, kterým se budeme zabývat dnes ráno, je to, že u tebe, Petře, nastaly jisté události, které vyvstávají velmi, velmi významným způsobem a s významnými dopady, aby naznačily význam a povahu tohoto posunu. Především v tom, jak se, Petře, zabýváš svým pocitem viny ve vztahu k tomu, co se v minulosti událo ve tvé profesi při určitých případech zákonné vazby. Jak víš, jistí vězni, o které jsi před mnoha lety pečoval a kteří byli podmíněně propuštěni, spáchali po svém propuštění mnohonásobné vraždy (dohromady osm vražd). Skutečnost, že by se tě to ve zde-a-nyní týkalo, by naznačovala, byť symbolicky, jak tvůj návrat do té zvláštní pozice, tak i návrat pseudotvůrců z tehdejší doby do dneška, aby se ve zde-a-nyní aktivovalo veškeré zdůvodnění a proces „proč“ a „co“. Ve tvé pozici, jak nyní víš, to ze zřejmých důvodů způsobuje ohromnou míru obav. Avšak následkem bylo toto: Jedním z možných scénářů bylo tvé zničení, neboli jinak řečeno měl jsi být zneschopněn. Na straně druhé jiným potenciálem bylo uznat - z absolutní pozice rozpoznání - svobodnou vůli a volbu i víru všech jedinců, kterých se to týká. Jediný způsob, jakým se, Petře, mohl scénář významně naplnit s pravdou jako jedním z jeho elementů, je uznání, že všechen a každý jedinec, kterého se týkají všechny tyto scénáře, byl v této pozici dobrovolně, a tedy se dobrovolně zúčastnil tak, aby celá tato situace přinesla plody za účelem podání příkladu a objasnění pro pseudotvůrce, a ne kvůli žádným jiným důvodům. Proč by se to jinak stalo ?

A i když dopad toho byl krajně výrazný, jak to můžeš dosvědčit, význam situace spočívá ve faktu, že její následek byl správný a náležitý, pokud se to týkalo tebe a ve smyslu uskutečnění svobodné vůle a volby vzhledem ke každému, koho se to týkalo. Proč je tedy nyní včasné, že to vystupuje v této chvíli ?  Protože posun pseudotvůrců ke kladení otázek má ohromný rozsah, tyto iniciační faktory, které byly pro tebe důležité na mapě cest tvého života a které měly zajisté své kořeny v tvém genetickém obtisku, by měly nutno ohromný dopad. Bylo ale také nutné, abys přežil tuto aktivaci, čili ve tvém případě reaktivaci, Petře. Jak vidíš, pro pseudotvůrce to není prvotní aktualizace události, která má pro ně potenciál - je to reaktualizace. A proto to, jak víš, Petře, vniká do genetické sekvence a struktury mechanismu pocitu viny v mysli lidských tvorů. Velmi často první projev události či nějaké činnosti nepřináší žádný takový důsledek, jaký přinese její rozbor dva či tři roky později. To není z náhodného důvodu, protože, jak o tom můžeš uvažovat, mnohé události, které nastaly v tvém životě, přinesly své dopady jedině poté, co jsi je mentálně mnohonásobně rozebíral.

Druhým bodem, který je velmi zajímavý, neboť se hodí k dopisu, který jsi právě přečetl, Petře, (Dopis přišel od jednoho ze čtenářů Nového zjevení, který prohlašuje, že je následovníkem Swedenborgova učení.) je nyní toto: Existuje stále kontingent, který může být pociťován jako takový, který si pseudotvůrci sami řídí. Jinými slovy existuje hlavní ohnisko jejich zájmu, které je založeno na ohromné zvídavosti a získávání znalosti, a existuji také jejich různé zbraně, které jsou stále aktivní a jejichž odpovědností a úkolem je pseudoověřovat všechny informace. Jinými slovy existují různé zbraně pseudotvůrců, jejichž zodpovědností a úkolem je pouze klást otázky, způsobovat zmatky, pozdvižení atd. a nikdy nemít sklon něco řešit, Petře. Protože je ale účelem jejich existence pouze kladení otázek, a vskutku nikdy nic neřešit, nic se nevyřeší, neboť to není jejich práce. Úkolem této zvláštní sekce pseudotvůrců je udržovat vše v neměnném stavu neklidu stálým kladením otázek a vskutku se tak vyhýbat jakémukoli řešení čehokoli. Takže taková osoba je s tím částečně spojena, a proto nakonec slouží velice činorodému a pozitivnímu účelu, jelikož tato zbraň pseudotvůrců je stále aktivní, Petře. Znamená to, že částečně čerpají energii pro svou zvídavost prostřednictvím této aktivity. A proto, byť tato jednotlivá zbraň pseudotvůrců předpokládá, že nebude navěky aktivní nic jiného než otázky a neklid, tvoří jejich Achillovu patu (zranitelný bod), protože neodvratně pohání faktor zvídavosti pseudotvůrců k tomu, aby se pokračovalo v kladení otázek.

Čím více ale docházejí k uspokojení svého vlastního poznání, tím více se jejich odpovědi na jejich vlastní otázky blíží k absolutnímu smyslu. A to je překrásně nachystáno, Petře. Čím dále zajdou na pozitivní stranu mostu, tím čistější a čistější se stanou jejich odpovědi. Vzhledem k čistotě jejich odpovědí stává se jejich energie skutečně stále čistější. A ve skutečnosti to, co se vnímalo jako sebezáhubný mechanismus, nemusí dokonce být takové. V podstatě se děje to, že si stále více navykají na pravdu Pána Ježíše Krista, a tudíž uspokojují své otázky v absolutním smyslu. To se nestane rychle, ale odehrává se to. A znamená to, že pseudotvůrci sami sebe dostávají do pozice, ve které poznají, co je skutečná pravda. A není to tak, jako by prostě konvertovali do pozitivního stavu bez jakékoli odpovědnosti za své činy. Neboť učinit to je pro ně zajisté docela velmi obtížnou záležitostí. Ale vzhledem k jejich neukojitelné zvídavosti, která je žene vpřed, jim to také poskytuje okno, aby absolutní čistota měla v jejich bytí oporu tam, kde ji před tím nikdy neměla.

Takže buď jak buď ve vlastní zájmu Petře, můžeš očekávat množství rozruchů. To je nyní pro dnes v podstatě vše, ale musíme se ještě dotknout právě několika okrajových faktorů, Petře. Především poznáváte ohromnou krásu, logiku a ohromný proces plynutí, které je s tímto posledním posunem spojeno. A můžete také vidět, pokud si tak zvolíte, že je na postupu následující důkaz: Pouhým uzpůsobením Absolutní lásky a Energie Pána Ježíše Krista je proces, jako je tento, možný. A opakuje se, že i když to není proces, který nastane rychle, takříkajíc přes noc, je přece možný. A jedině, jak by tato možnost mohla nastat, je skrze Absolutní lásku Pána Ježíše Krista. Forma, která se nyní přijímá, je ta, že každý pokračuje ve své práci a v tom, co je mu absolutně přirozeně. A prostřednictvím tohoto procesu, ale ... ale, což je důležitější, prostřednictvím izolujícího faktoru pomoci agentů pozitivního stavu je tento proces s to pokračovat. A tím mají všichni pseudotvůrci a všichni jedinci, jejichž prostřednictvím pseudotvůrci působí na planetě Nula, umožněno a zaručeno, že budou s to si sami odpovědět na své otázky a vyčerpat užitečnost všech těchto otázek, a tímto se dostat do pozice poznání Absolutní lásky, Moudrosti, Energie, Odpuštění a ze všeho nejvíce Dovolení Pána Ježíše Krista. To je nyní velmi důležité. A znovu se opakuje, že toto je prostě a pouze úvod k celému procesu. Proto je to ohromné - ohromné a zdánlivě zdrcující, Petře.

To je tedy pro dnešek vše.“


Dne 26. února 1994

„Dobré ráno, Petře. Nyní nastal čas pokračovat z hlediska pochopení něčeho velmi prostého. Včera vám byla dána příležitost studovat trochu mechanismus působení, celkový proces, jímž pseudotvůrci pozorují to, co je pozitivní, a ve skutečnosti jejich metodu uspokojování vlastní zvídavosti a svých vlastních otázek, což bude přesto neodvratně a přímo prospívat všemu jsoucnu a bytí.

Nyní ale, kvůli dnešnímu účelu a kvůli objasnění sobě samému, Petře, se na chvíli zastav a podívej se na to, co se děje. Po dlouhý čas přicházela poselství v této zvláštní formě. Naslouchal jsi a pozoroval, mnohokrát zaznamenával, přenášela přepisoval za účelem objasnění těchto duchovních záležitostí, které tě obklopovaly a obklopují ty od Nového zjevení na planetě Nula. Někdy se shledávalo jakoby trochu neznámý fenomén to, jak jsou tato poselství přenášena a rozšiřována mezi čtenáře a jak se tímto ozřejmovaly různým jedincům na planetě Nula tyto nové informace, které jsou.

A po tobě se prostě žádá, aby ses dnes podíval na něco, co ti počne objasňovat mnohé věci a zajisté to u každého započne vrhat světlo na další krok v jeho zodpovědnosti a odpovědnosti včetně tvé, Petře. Ke zkoumání těchto věcí a ke kladení těchto otázek jste vedeni prostřednictvím procesu sledování své zvídavosti, která je ve vás vložena kvůli vaší povaze. Není to správné ? (Je).

Neboť to, co se zde dnes prostřednictvím mechanismu hovoru přes Marka a tvého záznamu, přepisu a rozšiřování této informace skutečně ustanovuje, je nádherný příklad kladení otázek sobě samému. Jak nyní víš, někdy před mnoha lety by přišla zpráva a vy sami byste byli povětšinou paralyzováni v očekávání toho, kdy se objeví další poselství. Jinými slovy: Pěstovala se ohromná závislost ne na otázkách, ale na poselstvích. Zde je zajímavé poznamenat, že vzhledem k této minulosti a protože se věci mají tak, jak se mají, vy sami jste vytvořili ohromný model nejen pro pseudotvůrce, ale i pro celé Stvoření. Neboť dle toho, jak je uspořádáno Stvoření a individuální sentientní mysl, může a mohlo by nastat osvícení skrze proces kladení otázek; a teď zvláště tím, že kladete otázky sami sobě.

A je to, Petře, platné a včasné právě teď z následujících důvodů: Je tu něco, co současně přichází s touto informací o metodě a mechanismu působení pseudotvůrců, to jest souběžná jednoduchost, která je nutnou, a vskutku podstatnou součástí, jež musí doprovázet tento postup pseudotvůrců, aby se zajisté nadále umožnilo jeho pokračování. Nyní, jak si připomínáš, vše v minulosti, co bylo složité, zamotané a vysoce rozvinuté z hlediska schematickosti, se vskutku hodilo pseudotvůrcům. Ale aby to fungovalo, musela současně existovat jednoduchost, která musela pocházet přímo z Absolutních elementů Lásky a Moudrosti. Je tomu tak proto, že aby pseudotvůrci byli aktivní v současné úrovni, ve které nyní působí, musely být některé faktory, které dovolily existenci této úrovně aktivity. Jinými slovy v minulosti existovalo zdání rovnováhy. Negativita pseudotvůrců byla vždy vyvážena pozitivitou těch, kdo působili na planetě Nula a jinde ve jsoucnu a bytí. To bylo nutné.

Vzhledem k prvkům synergie, které nyní vyvstaly a počaly se uskutečňovat, lze vám uvažovat tak, že proces vyvažování se nyní obchází. Neboť má-li synergie učinit další krok a vskutku přinést plody, do jisté míry tu bude výlev pomoci a nápomoci - energie, ohromné energie - ve formě pomoci přicházející k pseudotvůrcům; vskutku v procesu napomáhání jim v tom, co potřebují udělat a na co se potřebují zeptat, i v tom, jak je jim třeba postupovat a jak potřebují vést tuto energii za účelem postupování.

(1)
Zabývejme se nyní některými body. První z nich lze nazvat překládáním. Jestliže bys, Petře, měl popsat proces a historii toho, jak se informace šířily po planetě Nula, přijímalo by se to jako něco cizího kvůli faktu, že na tento popis by se hledělo jako na podivný. Protože je v každém vložena schopnost rozpoznat proces tázání se a rozlišování. Ta existuje u každého, má jen různé stupně, jak víš. Protože musel existovat jistý proces napravování, napravování ve smyslu nadčasových oprav, aby se věci děly tak, jak mají, za tím účelem musely přijít přenosy, aby se naplňovalo a napravovalo. Ale učinilo se tím to a nachystala se scéna, aby se všechna individua ve jsoucnu a bytí připravila na kladení otázek ze svého vlastního nitra. Takže, jak vidíte, musela nastat jistá úroveň nápravy, aby se připravily a podpořily chybějící elementy, které nemohly být přítomné u obyvatel planety Nula, protože jisté prvky byly odejmuty a dojista podřízeny, když se kdokoli narodil na planetě Nula. Takže se zde muselo odehrát jisté opětovné ponaučení, aby se připravilo jeviště pro to, aby jednotlivci kladli své vlastní otázky.

Ale i pseudotvůrci sami jsou - jak se to popsalo včera - silně zvědaví a puzeni ke zvědavosti - a co se tím činí ?  Umožňuje to kladení otázek. Bez této podstatné práce, která byla vykonána, bez náležitého postoje vzhledem k pozitivnímu stavu a ke všemu, co je vhodné a dobré, by se nevybudovala základna, na které by mohl stát každý, když se připravuje na kladení náležitých otázek. A bez tohoto by se však veškerý tento výzkum a průzkum, prováděný pseudotvůrci, točil neustále dokola a přiváděl by je zpět k jejich vlastnímu sebeklamnému zdůvodňování - zdůvodňování v kruhu.

Ohledně tohoto prvního bodu je nyní podstatné poznání, že jste vy, hoši, a ostatní vykonali ohromnou práci, což dovolilo, aby tento proces již neměl jakékoli cizí, excentrické a bizarní prvky. A je to proto, že tento proces zde na nejvyšší možné úrovni představuje vrozenou schopnost, sklon a potřebu, nutnost a právo klást otázky.

(2)
A nyní bod druhý: V procesu dělání závěrů či v procesu odpovědí na otázky existuje kvůli principu a ničemu jinému nutnost či potřeba být směrován za informacemi. Co to znamená ?  Zaměřenost či použitelnost informací, které vyplývají z kladení otázek, v podstatě vede k žití v pravdě, k životu, který se může vnímat jako správný. Proč je to důležité ?  Především existuje pro každou relativní entitu ve jsoucnu a bytí nekonečný počet scénářů vnímání správného života. Některé jsou motivovány náležitými, pozitivními, dobrými a pravdivými prvky, jiné prvky falešnými. Vše, co je třeba učinit, je pohlédnout na planetu Zemi v jejím současném stavu, aby se vidělo, že je to pravda. A významným faktorem je toto:

I pseudotvůrci se sami vedou svými otázkami k tomu, aby řešili jisté anomálie existující v jejich jsoucnu a bytí. A to je zajímavý faktor. Jestliže jsou životy opanovány anomáliemi, pak vždy existují otázky. Existuje-li vždy otázka, existuje dvojí reakce. Buď se v prvním případě pokračuje v odpovědích a v žití života ve smyslu vlastního relativního individuálního vnímání toho, jak sledovat vlastní správný ideál života. A to se stává cyklickým. Nebo, jako druhý případ, pokračuje se v kladení otázek, aby se vyřešily anomálie. Takže vidíte, že pseudotvůrci mají již dostatečně dlouho svůj způsob a svou metodu působení, takže jejich cirkulační povaha existování, která byla napájena pouze zjevnou fascinací výsledkem na planetě Nula, se stala fakticky velmi cirkulující a v jistém ohledu tu existovalo pociťování ukončení, které je vedlo k tomu, aby věnovali zvláštní pozornost jistým členům pozitivního stavu (těm, kdo jsou integrálně spojeni s Novým zjevením).

Jestliže by teď pseudotvůrci nijak nevnímali ukončení tohoto druhu života, proč by tedy věnovali svou pozornost těmto různým členům pozitivního stavu, kdož jsou zde dobrovolně za účelem podání tohoto příkladu ?  Proč by jinak věnovali takovou zvláštní pozornost těm, kdo nenásledují jimi očekávaný genetický obtisk ?  Je pravdou, že jsou ohromně zvědavými bytostmi, ale sami sebe se ptají: Proč by těchto velmi málo lidi, kteří nejdou dle očekávaného genetického obtisku, mělo vyvolat tolik otázek ?  Toto je zajímavý bod. A vskutku, jestliže to, co bylo uzpůsobení pseudotvůrců vlastní, nebylo do jisté míry vadné, nikdy by nezačali věnovat tolik pozornosti anomáliím svého vlastního systému.

(3)
To nyní vede k bodu třetímu. A ten se týká toho, co v tomto veškerém procesu dělat a kam jít. Tato otázka může být položena tak prostě, protože co je tím klíčem k pochopení toho, kam vše kráčí ?  Jak víte, dobrovolně jste přišli na planetu Nula a jste na ni dobrovolně přítomni v této jednotlivé době časoprostorového kontinua a obzvláště jste se dobrovolně rozhodli být přítomni v okamžiku, kdyby měly nastat ohromné změny v osnově celého Stvoření. Je nedostatečné říci, že veškerý proces by se napravil, jestliže by někdo měl možnost číst Nové zjevení. Protože kdyby tomu bylo vskutku tak, měli byste ohromné pozdvižení a reakci, která by byla podobná těm, které nastávají nyní, Petře. Ohromné množství otázek, ohromné vyvracení idejí, které jsou zde přítomné. (Př. dopis od toho swedenborgiánského muže.) Takže se opakuje, že skrze pozici soucitu, prostoty a skrze Absolutní dovolení vložené a umožněné Pánem Ježíšem Kristem na planetě Nula a kdekoli jinde můžete se nyní začít soustředit na celkový proces nápravy. Ten je tím, k čemu to vše směřuje a kde se to počíná vyjevovat. Protože, jak víte, žádný pravý Absolutní život by nemohl začít byť jen se zachycovat, jestliže by se otázka této povahy měla zodpovědět ve formě negativního stavu.

Významným aspektem tohoto vnímání je pochopení, že jste oprávněně umístěni v nyní-a-­zde. A protože nyní-a-zde počíná přijímat a pojímat jednotlivé rysy pravého života kvůli faktu, že proces nápravy je tam, kde v současnosti je, můžete se počít ujišťovat, abyste byli ujištěni, že toto zaměření představuje pravý vrchol vašeho poslání na planetě Nula. Ale přesto je to jen počátek vašeho poslání. To je zajímavé z hlediska překladu, neboť vy, co proděláváte přechod z pravých lidských tvorů konajíce to, co byste měli dělat jako lidští tvorové ve vaší současné pozici, reprezentujete tímto faktorem ten nejkrásnější přechod z hlediska kladení otázek, jejich řešení a počátku pravého života. Ale přesto to spadá do celku, do úplného a plného záhlaví, konání vašeho poslání. A to je ohledně tohoto bodu obzvláště krásné.

(4)
A to teď vede k bodu čtvrtému. Je včasné, pozitivní a pravé, Petře, aby se rozpoznaly v absolutním smyslu soucit, milosrdenství a odpuštění. Můžeš na chvíli reflektovat svůj vlastní život a přemýšlet o něm vzhledem ke specifice pravé šlechetnosti a pravého soucitu i laskavosti. Neboť to byl, Petře, na čas chybějící element, který jsi v sobě nepoznával. Zmiňme se nyní obzvláště o těch událostech, které jsme probírali včera a které ti způsobily tak ohromné obavy. Niterně víš, že tvým vlastním specifickým údělem, tvou zvláštní motivaci v tomto ohledu byla milost a laskavost. Protože existovala nějaká motivace a nějaké pozměnění energie, aby se produkoval odlišný výsledek, jeden, který jsi fakticky nekontroloval, představuje to, jak na čas a v tomto zvláštním prostoru jsoucna může být tato energie v této době manipulována, deformována, jak se může zvrhnout a znova použít dle pokynů pseudotvůrců a, což je nejdůležitější, dle jejich poskoků.

Je však nyní důležité prozkoumat celou epizodu a celkovou pozici z pozice zde-a-nyní. Neboť to je, Petře, relevantní k tomu, že jsi jedinec, který působí z hlediska milosrdenství, soucitu a laskavosti. Příklad je proto včasný a vzal na sebe formu, jakou má, aby se ukázal celému Stvoření nejdokonalejší příklad mechanismu působení pro vlastní přežití. Přemýšlejte nyní o veškeré historii jsoucna a bytí, o tom, jak je charakterizována násilím, urážkami, mstou a ze všeho nejvíce tím, jaké tyto věci zanechaly účinky v duševním obrazu jedinců. Jak se již včera popsalo, Petře, častokrát neměla počáteční událost či děj něčeho v sobě či o sobě takový dopad, který se nalezne při duševním rozboru této jednotlivé události. Řečeno jinak, každá jednotlivá událost ve jsoucnu a bytí může, či nemusí mít traumatický či negativní dopad ve svém počátečním vyskytování. Ale jak na ní spočívá sentientní mysl, obzvláště se všemi predispozicemi ať negativními či pozitivními, které jsou této mysli dány, existuje shromažďující účinek, který je průběžně vybudován tak, aby vydal ohromnou úroveň buď pozitivní energie prostřednictvím procesu odpuštění, nebo ohromnou úroveň negativní energie prostřednictvím procesu rozmrzelosti a odplaty.

V tomto bodě máte u většiny lidí ohromnou kolektivní úroveň rozmrzelosti a touhy po odplatě. Vše, co potřebujete dělat, je podívat se ven z vašeho okna, abyste to v současnosti viděli. Proč je to nyní načas ?  Kvůli tomuto faktu, skrze tuto kolektivní energii a kvůli faktu, že tu máme napájení, častokrát kolektivního zaměření poskoky pseudotvůrců, je velmi načas a krajně důležité přijmout pozici stále větší milosti, odpouštění a laskavosti ke všem. Pomůže to všem jedincům, jestliže vy, kdo jste pozitivní povahy, zaujmete tuto pozici pro vaše působení ve všech ohledech, jelikož to bude především paralyzovat účinek této kolektivní rozmrzelosti a touhy po odplatě; a za druhé posune to pseudotvůrce vpřed v odpovědích na jejich vlastní otázky. Vidíte, zajímavé je to, že skrze proces přijímání celku toho, kým jste, tímto přiznáváte Pánu Ježíši Kristu, že zajisté fakticky přijímáte veškeré své poslání, čímž působíte na sto procent prostřednictvím toho, co vám bylo dáno, skrze to, co tvoří veškeré vaše nadělení toho, čím v podstatě jste. Úplným a plným uznáním toho, kým a čím jste před Pánem Ježíšem Kristem, jste pak s to přijmout celek toho, čím jste, a s plnou kapacitou působit v rámci toho, čím jste. Toho se nikdy předtím zcela úplně nedosáhlo. A protože vždy bylo dáno jisté množství okrajové energie k vyvážení negativního stavu, co to znamená ?  V podstatě to znamená, že jste museli přijmout, že existoval určitý blok pozitivní energie, který vám nebyl osobně přidělen, byť existoval ve vás. A o tento blok se muselo v jistém smyslu přijít ve prospěch kolektivní rovnováhy, aby se vyvážila energie negativního stavu.

Takže jinými slovy existoval stálý proces dávání či dodávání bloků energie, která by jinak mizela, do vašeho vlastního osobního procesu, za účelem vyvážení kolektivní negativity negativního stavu. Ale nyní prostřednictvím aktu, procesu a mechanismu synergie je tato energie, která by normálně mizela ve vyvažováni misek, vám nyní k dispozici pro narůstající personalizaci, neboť již není potřebná pro toto vyvažování, Petře. Je to proto, že pokud se rovnováha maloučko nakloní k pseudotvůrcům, je to dobré, neboť se na to může v podstatě nahlížet tak, že poněkud více energie vchází na podporu superstruktury jejich vlastního mostu, jejich strany mostu, aby byli schopni přejít a s vámi všemi působit za účelem uspokojení všech nutných požadavků v jejich procesu kladení otázek.

Takže co to znamená ?  Tato nová energie, která je teď k dispozici osobně, se může fakticky užít k posílení schopnosti každého z vás interagovat daleko účinněji na osobní úrovni s pseudotvůrci. Co to nyní znamená ohledně vás osobně ?  Můžete rozptýlit pochybnosti a odpor, které jste před touto úrovní normálně prožívali, protože vidíte, že se mohou představovat jisté události a scénáře, v nichž byste si nikdy předtím nedovolili se zúčastnit. Jinými slovy; předpokládejme, že existovala jistá vaše část, která poznala skutečnost, že byste nikdy neučinili něco - hypotetické něco, protože toto hypotetické něco má konotace negativity či typického života na planetě Nula. Pseudotvůrci zřejmě nikdy nečekali, že se budou s vámi na této jednotlivé frontě konfrontovat, protože se, Petře, vždy předpokládalo, že byste toto nikdy neučinili kvůli faktu, že to bylo inherentně lidské či negativní. Avšak vzhledem k této nové energetické infúzi se vám to může představit ve formě příležitosti činit to, co by se považovalo za zřejmě lidské, jelikož nyní je to část vašeho poslání. Je trochu paradoxní, ale ve skutečnosti se to může objasnit následujícím velmi prostým popisem.

Řekněme, že bylo nějaké místo, kam bys nikdy nešel, protože by to bylo typicky lidským tam jít, Petře. Pseudotvůrci by nikdy neočekávali, že bys tam šel. A nikdy by neočekávali, že se s tebou utkají či budou konfrontovat na této zvláštní pozici, protože bys tam nikdy neměl být. Nyní se to ale trochu posunulo, neboť je-li to nutné, abys tam jisté šel a byl v léta zvláštní oblasti z důvodů největší pomoci pseudotvůrcům, bude to pohánět vždy vpřed jejich kladení otázek kvůli faktu, že na tuto volbu budou pohlížet takto: „Jak by sem pro pána Petr mohl vůbec jít ?  Proč ?  Není typický lidský tvor.“ A mohli by pak pokračovat v procesu svého dotazování, protože by po miliony let nemohli pochopit, proč bys takto jednal. Neočekává se to od tebe, protože kdo jsi, abys tam šel ?  Ty jsi Petr.

Říká se tím ale, že se otvírají nějaké nové dveře dostupnosti blízkosti a což je nejdůležitější, funkce, která vám nebyla nikdy před tím k dispozici, protože se tato energie věnovala procesu vyvažování poměrů mezi pozitivním a negativním na planetě Nula, a nyní se může přijmout a použit na nové úrovni. A tato úroveň se nyní osvojuje. Znamená to ohromný krok vpřed. A také takový, který by pseudotvůrci nikdy nečekali. Ale opakuje se: To nejdůležitější je to, že se to děje procesem lásky, milosti, odpuštění a soucitu, obzvláště soucitu, Petře.

Kvůli svému vlastnímu prospěchu jsi osobně požádán a také ostatní, abyste si kladli otázky ve smyslu toho, co to znamená soucit, a vytvořili si pro sebe jeho vlastní definici, za čas, samozřejmě. A krásnou součástí toho je, že vás to připravuje na to, že budete ve stále větším smyslu chápat absolutní kapacitu soucitu, tedy absolutní kapacitu lásky a obzvláště odpuštění. A pamatuj, Petře, že odpuštění je procesem dvojstranným - pro jiné a obzvláště pro tebe samého. Svým vlastním zkoumáním budeš s to si vytvořit tuto dimenzi. Ale jak víš, věci nabraly nový obrat jak v St. Barbaře, tak kdekoli jinde. A je to včas a je to nanejvýš krásné, že to může probíhat tak, jak to ve svém pořadí a ve své pozici následuje.

Existují teď jisté další myšlenky, které ti v procesu přepisování a kritického rozboru přijdou na mysl, Petře. A takto to má správně nastat, neboť takto se tím zařídí tvá vlastní úroveň personalizace vzhledem k tomuto poselství a, což je nejdůležitější, k tomuto pojetí. Protože jak víš, důraz se klade na posouvání tohoto pojetí z nitra a ty jsi měl ohromně instrumentální účast na pomoci lidem při kladení jejich vlastních otázek. Nyní je ale čas rozvíjet proces posouvání otázek a pojímání z nitra dále. Taková je prostá povaha tohoto poselství a v podstatě, Petře, se tím odkrývá to, co se má dnes posunout dál. Avšak na tomto místě můžeš pokračovat s přenosem některých další idejí majících vztah k povaze tohoto posunu, které byly s tebou, Petře, probrány několik dní před příchodem Marka do St., Barbary.

Některé další aspekty tohoto posunu se týkají pojmu transmutace a rozporcování. Jak víš, význam transmutace označuje přeměnu z jedné povahy, substance, formy či kondice do druhé - často opačné k původní. Slovo rozporcování na straně druhé znamená přiměřené rozdělení či rozmístění toho, co se má porcovat.

Pseudotvůrci použili v procesu aktivace negativního stavu princip procesu transmutace, jímž byli s to uchopit některé jednotlivé energie pozitivního stavu a proměnit je do stavu negativního. Jakmile v tomto procesu uspěli, rozporcovali tuto energii po celé zóně vymístění a planetě Nula.

Z tohoto faktu můžete vidět, že veškerý obsah a celková povaha negativního stavu pocházejí z energií, které byly rozděleny pozitivnímu stavu. Jak víte, tyto energie neustále emanují z Pána Ježíše Krista a následně také ze všech členů pozitivního stavu, jakož i všech agentů pozitivního stavu v zóně vymístění a na planetě Nula. Jakmile je každý člen pozitivního stavu naplněn těmito energiemi vyzařujícími z Pána Ježíše Krista, podle své povahy, kondice, svého procesu a stavu pak tyto energie emanuje v jejich jedinečném obsahu, jak jej reprezentuje jedinečná povaha tohoto člena, do Stvoření přispívaje takto svými jedinečnými zkušenostmi ke zdokonalování a zkrášlování veškerého Stvoření. Takový proces je normální. Avšak pseudotvůrci byli s to použít tyto energie pro svůj vlastní účel v procesu aktivace a ustavení negativního stavu a života na planetě Nula. Za této situace můžete jasně vidět, že veškerý život negativního stavu a na planetě Nula se odvozuje z transmutovaných energií stavu pozitivního. S tímto posunem a s důležitými předcházejícími posuny, o kterých jste byli informováni v procesu jejich nastávání, jak se to odráží ve všech doplněních, Petře, se ale situace v tomto ohledu drasticky změnila.

Jak si vzpomínáte, byli jste před jistou dobou informováni, že pozitivní stav obklíčil stav negativní a silami Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista byl zcela odříznut od zásobování těmi energiemi, které přicházejí z pozitivního stavu procesem odvrhnutí idejí, jež k ním spadají, podle faktoru své svobodné vůle a volby odmítat pozitivní stav a Pána Ježíše Krista. Jak víte, takové odmítnuté ideje by padaly do zóny vymístění spolu s energiemi každého člena pozitivního stavu, které vynaložil na proces odvrhnutí. Tento akt je s to podporovat život negativního stavu.

Jakmile se toto odříznutí uskutečnilo, započal proces recyklace starých energií a starého materiálu zanechaných pseudotvůrci. Aby se však ponechal negativní stav pod kontrolou, jak by se řeklo, za účelem zabránění vlivu negativního stavu na stav pozitivní prostřednictvím jeho snah sabotovat a podkopávat působení pozitivního stavu, byli členové pozitivního stavu a obzvláště jeho agenti umístění na planetě Nula uzpůsobeni do této doby tak, aby se chránili od jakéhokoli vlivu, kontaktu či spolupůsobení s ideami a obsahem negativního stavu. To se vykonávalo procesem odmítání své vlastní identifikace s tím, co mělo povahu negativního stavu. Ty víš, Petře, že tento proces odmítání vlivů negativního stavu a oddělování se od něho měl za výsledek neuvážené uvolňování energie těmito agenty, což pak zajišťovalo dvě věci. Jednou bylo to, že ta dávka energií, které agenti pozitivního stavu spotřebovali na vyvrhování negativních idejí ze svých životů, byla zachycena pseudotvůrci a využita k procesu recyklace jejich vlastního starého materiálu. Druhou bylo to, že cokoliv, co negativní stav poslal či vkládal na agenty pozitivního stavu, bylo odvrženo a v podstatě navráceno zpět do stavu negativního - posíleno nyní energiemi procesu odmítání. Tato situace pomáhala udržovat negativnímu stavu jeho negativní pozici.

Tento současný posun kromě mnoha jiného ustavuje přístup zcela odlišný. Nastal nyní čas, aby všichni agenti pozitivního stavu na planetě Nula, a obzvláště ti, kdo do svých životů přijímají Nové zjeveni Pána Ježíše Krista jako Jeho/Její Absolutní slovo pro tuto dobu, změnili svou taktiku při zacházení s tím, co přichází jejich směrem z negativního stavu.

Zavádíme zde pojem retransmutace a přerozdělení. Tyto pojmy označují to, že akt odvrhování toho, co přichází z negativního stavu, není již udržitelný. V tomto smyslu něco odmítat znamená napájet jeho jsoucno a bytí či, jinými slovy, potvrzovat jeho vlastní realitu. Aktem potvrzování odvrhovaný komponent trvá a prospívá ve svém pseudojsoucnu a pseudobytí. Od nynějška se vám radí, pokud tak zvolíte ze svobodné vůle a volby, abyste přijímali vše, co přichází z negativního stavu, ne za účelem toho, abyste to zahrnuli do svého života v jeho původním negativním obsahu (což by vás učinilo negativními), ale za účelem toho, abyste to retransmutovali do čistě pozitivního čili jinými slovy za účelem toho, aby se to navrátilo zpět do pozitivního stavu, kam to patřilo ve svém původním rozpoložení, stavu, povaze a formě, v jakých to bylo uvyklé být, než se začal odehrávat proces transmutace. Poté, co to přetransmutujete, přerozporcujete čili redistribuujete to po celém pozitivním stavu, navracejíce to tedy zpět tam, kam to patři, čili to vracíte prostě zpět Pánu Ježíši Kristu. To utváří nový tvořivý proces. Nic podobného před tím nikdy neexistovalo.

Prvním krokem v tomto procesu je poznání a uznání všeho negativního ve vašem životě. Toto negativní je takříkajíc součástí vaší lidské vnější slupky. Ta přichází z negativního stavu a je původním uzpůsobením pseudotvůrců. Cokoli pociťujete či prožíváte nepříjemného, přichází vždy z negativního stavu. Vkládá to na vás. Do této chvíle jste měli sklon to odvrhnout či se toho zbavit bez jakékoliv snahy s tím zacházet takovým způsobem, který by tomu pomohl k návratu do pozitivního stavu po té, co se to retransmutuje.

Jakmile poznáte a uznáte, co je ve vašem životě negativní nebo v dané chvíli odhalíte, že negativní stav vám poslal něco negativního, můžete postoupit ke druhému kroku. V něm přijmete to, co přichází z negativního stavu či je součástí vaši negativní lidské přirozenosti, a procesem vašeho niterného stavu budete si vizuálně představovat, pociťovat, myslet či vlastními slovy formulovat proces retransmutace a následného přerozporcování všeho toho, co je negativní povahy. Jinými slovy se dá říci, že vy to ze své svobodné vůle a volby proměníte zpět do jeho původní pozitivní povahy a vše to dáte zpět Pánu Ježíši Kristu, Jenž/Jež to redistribuuje po celém pozitivním stavu, do něhož to patří a z kteréhož stavu, místa a rozpoložení to bylo ukradeno.

Tímto procesem se dosahuje několika závažných a důležitých věcí.

(1)
Především zastavíte to, aby do negativního stavu přicházely zpět jakékoli energie z procesu vašeho odvrhávání. Kvůli tomu nebudou již pseudotvůrci s to využít tyto energie pro udržování života negativního stavu.

(2)
Za druhé tím, že neodmítáte to, co přichází z negativního stavu, či to, co je součástí vaší typicky lidské výbavy (což je vždy negativní), ale místo toho to konvertujete do stavu pozitivního, postupně vyčerpáváte zdroje negativního stavu, snižujíce tak jeho schopnost recyklace jeho vlastního materiálu.

(3)
Za třetí jste tímto procesem nápomocni pseudotvůrcům při získávání odpovědí na jejich vlastní otázky v tom ohledu, aby věnovali pozornost faktu obráceného procesu a toho, jak je možné retransmutovat, co bylo transmutováno ze své původní povahy. Zároveň jim pomáháte jasně vidět, že ať byl jejich genetický obtisk, jímž zfabrikovali typické lidské tvory a jiná stvoření i substvoření zóny vymístění, jakkoli negativní, je stále jen transmutací z pozitivního stavu, a tudíž je retransmutovatelný zpět do své původní kondice - k pozitivnímu a do pozitivního stavu. Vidíš, Petře, že pseudotvůrci původně předpokládali, že jakmile něco transmutují, nemůže se to nikdy do svého původního stavu, původní přirozenosti, formy či kondice. S vaší pomocí nyní vidí, že tomu tak není. Tato situace jim dá naději, že vždy mohou tímto procesem konvertovat do pozitivního stavu, nezůstávajíce takto již pseudotvůrci. To se již, jak víš, s některými odehrává.

(4)
A za čtvrté vás tento váš proces soustředí na nový tvořivý přístup, novou tvořivost vyplývající z čistoty lásky, moudrosti, soucitu, odpuštění a milosrdenství použitelných na pseudotvůrce, všechny lidské tvory, na každého v negativním stavu a na vás osobně v obou směrech - vzhledem k jiným a sobě samotnému. Jak se shora uvádí, nebyl doposud tento proces v celém Stvoření nikomu přístupný. Otvírá nové dveře ke stavu a procesu tvořivosti, který bude u každého z negativního stavu včetně všech pseudotvůrců využit v závěrečné konverzi do pozitivního stavu a, což je nejdůležitější, při budování nového života pozitivního stavu, pro který bylo Stvoření původně stvořeno. A to navždy ukončí historii negativního stavu, takže již na věčnost nikdy více nebude.

A to je pro dnes vše.“
(23)

Oznámení


Dne 15. dubna 1994 ve 3:30 ráno přišlo ke mně slovo Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti řkoucí:

„Mohu tě, Petře, požádat, abys sdělil všem, kdo v současnosti jsou a také v budoucnosti budou spojeni s Novým zjevením Pána Ježíše Krista prostřednictvím procesu jeho čtení, přijímání a praktikování jako pravého Slova Pána Ježíše Krista, následující důležité oznámení ?

Od 27. února 1994 nastal maximálně možný posun ve struktuře veškerého jsoucna a bytí, zóny vymístění a planety Nula. Povaha tohoto posunu vyžaduje odlišný přístup a odlišnou funkci všech spojených s Novým zjevením v přítomnosti i v budoucnosti.

Cokoli bylo třeba zjevit pro toto období a v podstatě pro tento časový cyklus, bylo zjeveno a vysvětleno jak v knihách Nového zjevení, tak i v jeho doplněních novými údaji. Vzhledem k tomu se nemůže a nelze zjevit v tomto ohledu a v psané formě více. Tedy od tohoto data již nepřijdou žádné doplňky v psané formě.

Povaha tohoto posunu je taková, že vyžaduje od vás všech, pokud si tak zvolíte ze svá svobodné vůle a volby, abyste zcela a úplně individualizovali a personalizovali svůj vlastní život. Co to znamená ?  Jak si vzpomínáte, byli jste v celém Novém zjevení, a obzvláště od doby, kdy se vám zpřístupnilo Doplnění 3  (1. červenec 1993) připravováni a žádáni o individualizaci a personalizaci svého života. To od vás v podstatě vyžaduje, abyste převzali plnou odpovědnost a zodpovědnost za veškeré aspekty svého života tak, že se ve vašem životě ustanoví rozpoložení, ve kterém budete moci klást své vlastní otázky a obdržet své vlastní odpovědi ze stavu svého vlastního nitra bez vstupování či pobízení někoho jiného. A abyste následně ověřili pravdivost svých odpovědí prostředky intelektu, logiky, racionality a rozumových procesů na nejzevnější úrovni, takže se zajistí neustálý, nepřerušovaný tok řádných, pravdivých a správných idejí ve všech směrech a to, že do tohoto procesu budou zahrnuty a budou se ho účastnit všechny úrovně jsoucna a bytí od nejniternější až po nejzevnější.

Jinými slovy vyvolává současná situace na planetě Nula závěrečný a nejdůležitější aspekt vašeho poslání a pověření - vynést do popředí veškeré aspekty vaší pravé přirozenosti a identity, ustavit rozpoložení plného spoléhání se na sebe sama a nezávislosti na nikom či něčem jiném a demonstrovat vaši schopnost klást své vlastní otázky a obdržet své vlastní odpovědi ze správné a náležité pozice, z pozice Nového zjevení a všech jeho doplnění, z pozice vašeho vlastního nitra, to jest přímo z Pána Ježíše Krista ve vás a prostřednictvím vás individuálně a osobně a z úrovně vašich vlastních jedinečných schopností, vašeho uvědomění, chápání, duchovního osvícení a vaší duchovní dimenze, ze které pocházíte a s níž jste integrálně spojeni.

Jelikož do toho okamžiku (do 27. února 1994) byly duchovní klima a situace takové, že se vyžadovalo, aby záležitosti a principy byly zjevovány v psané formy a způsobem, který byl použitelný a potřebný pro všechny úrovně jsoucna a bytí, v zóně vymístění a na planetě Nula, vyžaduje povaha současného posunu základní změnu v tomto přístupu. Není již vhodné se v tomto ohledu spoléhat na příspěvek od někoho JINÉHO, neboť duchovní situace na vaší planetě je taková, že jakákoli další sdělení v této formě by byla pouhým kladením z vnějšku, a ne z pozice Pána Ježíše Krista a vaší vlastní jedinečné individuality. Obdržet takto informace by od nynějška, od tohoto dne, bylo duchovně krajně nebezpečné nejen pro vás osobně, ale i pro celkový proces Díla božské prozřetelnosti Pána Ježíše Krista a pro Jeho/Její Velký plán spasení.

Namísto toho je nyní třeba vynést do popředí a do ohniska pozornosti váš vlastní jedinečný a individuální přistup a příspěvek z vaší vlastni úrovně a dimenze, ze které pocházíte a se kterou jste integrálně spojeni. V této pozici je vás nyní třeba. Tento požadavek je nutný k tomu, abyste pomohli pseudotvůrcům při odpovědi na jejich vlastní otázky ze správné, náležité a věrohodné pozice na jejich vlastní půdě, jejich území a z jejich perspektivy.

Nové zjevení Pána Ježíše Krista a všechny jeho doplňky vám byly učiněny dostupnými za účelem toho, aby se vám poskytly řádné základy a nanejvýš vynikající a dokonalá cestovní mapa životem, podle níž můžete v průběhu vaší pouti za povinnostmi na planetě Nula cestovat a udržovat správný směr. V tomto ohledu nepotřebujete nic jiného. Cokoli potřebujete pro svůj duchovní růst, pokrok a zlepšování i pro úspěšné završení svého poslání a pověření na planetě Nula, je plně a vyčerpávajícím způsobem obsaženo v Novém zjevení a všech jeho doplněních. Více než to by bylo nejen nevhodné a nevčasné, ale i ohromně duchovně nebezpečné pro všechny, kterých se to týká, a, což je nejdůležitější, ohrozilo by to konečnou eliminaci negativního stavu.

Musíte pochopit to, že jeden a každý z vás přichází z velmi odlišné úrovně jsoucna a bytí, s velmi odlišnou úrovní vnímání, chápání a používání všech idejí a principů Nového zjevení a všech jeho doplnění. Neexistuje nikdo, ano, nikdo z vás, kdo je na stejné úrovni duchovního rozvoje a chápání a na stejném stupni přijetí Nového zjevení a kdo přichází ze stejného místa, stavu a rozpoložení ve jsoucnu a bytí. Je čas, abyste to všichni z vás věděli a uvědomili si to. Vzhledem k tomuto neoddiskutovatelnému faktu je váš vklad absolutně nutný z vaší úrovně, z vašich podmínek a z vaší vlastní schopnosti chápat a uskutečňovat Nové zjevení. Nikdo z žádné jiné úrovně nemůže tuto vaši vlastní práci vykonat. Je to věcí vaší vlastní odpovědností, zodpovědností a věrohodností, se kterou jste souhlasili před vstupem na planetu Nula. Nyní je v tomto ohledu čas zahájit vaše pravé poslání. Takže cokoli se událo do tohoto okamžiku, bylo jen přípravou na vaše pravé poslání, které nastává od této chvíle, od tohoto samého okamžiku, kdy čtete tato slova.

Takže se opakuje, že kvůli této situaci již není vhodné vám dávat jakákoli nová doplnění v psané formě, či ve formě v jaké k vám do této chvíle přicházela. Takové formy by vás nejen dělaly závislými na něčem, cti přichází z vašeho vnějšku, ale též by účinně blokovaly vaši schopnost klást své vlastní otázky a získávat své vlastní odpovědi z vlastního nitra, činíce vás otroky této nutnosti, a tedy negativního stavu. Pamatujete si zásadu mnohokrát opakovanou v Novém zjevení, která říká, že cokoli bylo správné a vhodné včera, takové NEMUSÍ být dnes, a cokoli je vhodně a náležité dnes, takové nemusí být zítra !

Důvod pro tento maximálně možný posun v této době spočívá ve faktu, že pseudotvůrci nyní nastolili plnou vládu nad všemi aspekty života na planetě Nula a podřídili jí všechny formy interakcí, metod, praktik, duchovních hnutí, církví, náboženství a rozličných způsobů komunikace a všeho ostatního, co si lze představit, a ovlivňují všechny události na planetě Nula. Ale, což je nejdůležitější, pečlivě, s největší možnou zvědavostí sledují a pozorují agenty pozitivního stavu a obzvláště ty, kdo jsou spojeni s Novým zjevením. V této pozici přímo, či prostřednictvím svých poskoků a agentů vynakládají veškeré úsilí na to, aby všechny informace, které dostáváte, k vám přicházely a byly pouze vnucené z vnějšku, a ne od Pána Ježíše Krista nebo, což je nejdůležitější, z vaší svobodné vůle bez jakéhokoli vnějšího vlivu. Pokud to mohou zajistit (že obdržíte veškeré informace vnuceně), mnohonásobně upevní své pozice a budou nesprávně doufat, že by mohli působit a zvítězit spíše absolutně než relativně.

Jestliže na straně druhé přichází tato informace způsobem individuálním a osobním, z vašeho vlastního nitra, z vaší vlastní jedinečné úrovně a z vaši zvláštní dimenze, ze které jste přišli a s níž jste spojeni, bez jakéhokoli vlivu z vnějšku, obdrží pseudotvůrci čisté odpovědi z nejčistších a nejpravdivějších pozic. To je následně dostává do pozice, která je vede k závěru, že jediným nanejvýš logickým výběrem, který mají a který potřebují učinit, je konvertovat do pozitivního stavu a zaujmout kondici, v niž přestanou být pseudotvůrci a v níž se zóna vymístění počne stávat zónou umístění; což znamená, že se vrátí zpět do pozitivního stavu, z něhož se původně odštěpili.

Avšak individualizovaný přístup má také vestavěný bezpečnostní faktor. Pseudotvůrci operují skupinově a masově. Takový způsob působení je pro ně jediný logický a dávající smysl. Vzhledem k tomu mohou podvrátit a ovlivnit v absolutním smyslu jakoukoli skupinovou aktivitu či jakýkoli generalizovaný a blanketový typ sdělení či funkcí. Na straně druhé je NAD jejich schopnosti a chápání ovlivňovat někoho, kdo přichází ze svého individualizovaného nitra. Takové pojmy jako „individuální“ a „nitro“ jsou pro ně zcela absurdní a nelogické. Proto jim nevěnují žádnou pozornost. Nejen že jim nevěnují žádnou pozornost, ale jsou nad jejich chápání. Takže je to také z hlediska vaší osobní bezpečnosti, jakož i z mnoha jiných zásadně důležitých důvodů pro vás osobně výhodné, abyste se spoléhali na vaše vlastní jedinečné a individualizované zdroje a vklady raději než na psané doplňky a směrnice přicházející od někoho jiného, v tomto případě od tebe a skrze tebe, Petře.

Jak ze shora uvedeného vidíte, započala nová éra, epocha a úroveň. Vaše individuální pozice v ní je krajně důležitá. V procesu těchto změn nalezne každý a jeden z vás to, o co potřebuje požádat, na co má dostat odpověď a co má učinit. Nechť je vám všem spojeným s Novým zjevením v přítomnosti i budoucnosti známo, že se nyní nacházíte ve správné pozici. Cokoli děláte, kdekoli jste, ať je to cokoli a kdekoliv, máte to dělat a tam být. Každý z vás je tedy umístěn do té pro něho nanejvýš potřebné a vhodné pozice, ve které může provádět cokoli, co potřebuje v této době zařídit tím nejefektivnějším a nejvhodnějším způsobem. Vše, co máte dělat, je začít se spoléhat na svou vlastní individualizovanou schopnost klást otázky a dostávat své vlastní odpovědi. A klást tyto otázky s pozitivním a dobrým záměrem, kvůli principu, kvůli poznání pravdy a jejímu praktikovaní a kvůli pomoci pseudotvůrcům v jejich snaze poznat Absolutní pravdu, aby mohli učinit nanejvýš logickou a jedině možnou volbu - konverzí do pozitivního stavu, eliminujíce tak negativní stav navždy a věčně.

A nakonec velmi důležitá varovná poznámka, která se opakuje zas a znovu také nyní a zde: Kvůli povaze pozitivního stavu a toho, co nastalo nedávno, je zřejmé, že ani teď, ani nikdy v budoucnu NEBUDE z pověření Pána Ježíše Krista, aby se zakládala jakákoli hnutí, organizace, náboženství, církve, ústavy, instituce, formální skupiny či cokoli zakládající se na Novém zjevení Pána Ježíše Krista. Pamatujte si to !  A kdyby někdo nyní či v budoucnu přišel a prohlásil, že obdržel instrukce či nové zjevení přímo od Pána Ježíše Krista, kdož ho pověřil, aby založil církev, náboženství, organizaci, instituci, ústav, duchovní hnutí či cokoli v tomto ohledu, taková osoba bude lhářem, podvodníkem a falešným prorokem. Takové pověření, ať se to týká čehokoli, již nebude následovat. PAMATUJTE SI TO A NEUPADNĚTE DO TÉTO VYCHYTRALÉ LÉČKY.

A toť vše. Takže neočekávejte žádná nová doplnění v psané formě. Je to na vás samých. Máte se spoléhat na své vlastní zdroje, které do vás jedinečným a individualizovaným způsobem umístil přímo Pán Ježíš Kristus. Spoléhejte se na ně a postupujte dle nich. Máte za sebou Pána Ježíše Krista osobně, Jeho/Její Nové zjevení se všemi jeho doplňky, vaši duchovní rodinu a veškeré jsoucno a bytí v pozitivním stavu. A pseudotvůrcům je dovoleno to pozorovat a sledovat. Jděte v pokoji s jistotou a zárukou, se spoléháním se sami na sebe a se vši potřebnou podporou od Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejího veškerého Stvoření.“
(24)

Rada


Na konci mého pobytu v Německu (v Ulmu, když jsme byli na návštěvě u Manfreda na konci července 1994) jsem od Pána Ježíše Krista obdržel následující novou radu:

„Když vcházíme do nitra nebo v některých případech, když přemýšlíme či uvažujeme o duchovních záležitostech, nebo když čteme Nové zjevení či o něm meditujeme, důrazně se doporučuje pozvat členy nového vesmíru, stvořené Pánem Ježíšem Kristem z Jeho/Její Nové přirozenosti, aby byli účastni ve všech aspektech našeho života, dovolujíce jim, aby přiváděli nové energie jejich Nového vesmíru do našich životů na planetu Nula. Protože tito členové reprezentují v relativní kondici Absolutní novou přirozenost Pána Ježíše Krista, mohou být skrze tento faktor velmi nápomocni v procesu převinutí a transformováni naší původní přirozenosti, aby se tato přivedla do souladu s Novou přirozeností Pána Ježíše Krista.

Protože katalyzátorem Absolutní změny v Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista (tehdy Nejvyššího) bylo zahrnutí lidské součásti do Ní (Jeho/Její lidství bylo učiněno Božským !), jsou to naše lidské aspekty čili lidská mentalita, kterou je třeba použít jako katalyzátor změn naší vlastní přirozenosti. Takže v tomto bodě je naší povinností učinit naši lidskou mentalitu čistě pozitivní a poté ji spojit s naší vlastní původní přirozenosti takovou, jaká byla původně stvořena Pánem Ježíšem Kristem v době našeho Stvoření a před tím, než jsme přišli na planetu Nula. V procesu takové práce mohou být členové Nového vesmíru, jestliže je ze své svobodně vůle a volby pozveme, aby s námi pobývali, velmi nápomocni v tomto důležitém procesu tím, že nám pomohou provést tuto transformaci či převinutí. Konec konců jsou přece těmi, kdo v relativní kondici odrážejí tuto Absolutní přirozenost Pána Ježíše Krista. Zde je hluboké tajemství: Protože se Pán Ježíš Kristus kvůli faktu, že učinil Své Lidství Božským, stal jediným pravým Absolutně pozitivním člověkem, odrážejí členové Nového vesmíru tento faktor a jsou těmi, kdo kromě mnoha jiných věcí jsou ve skutečnosti v relativní kondici praví ryzí lidé v jejich pozitivní konotaci. Je tedy jen přirozené a logické předpokládat, že tito členové budou nejlépe vědět, jaké je to být pozitivně člověkem, bez jeho negativní a odporné konotace, jak je tomu v případě lidských tvorů na planetě Nula. Naším současným posláním v tomto ohledu tudíž je učinit ze sebe pravé lidi JEN v této pozitivní konotaci. To lze provést spojením naší lidské duševnosti, po jejím očištění od negativní konotace, s naší původní přirozeností (jaká byla před přijetím našeho života na planetě Nula) - přesně stejným způsobem, jakým to učinil Pán Ježíš Kristus se svou Absolutní přirozeností.

Vedle našeho vlastního převinutí existují ovšem mnohé další důvody, proč se nám radí toto učinit. Tyto důvody se stanou zřejmými v procesu naší individuální a osobní práce s nimi. Každý z nás bude mít v tomto ohledu velmi odlišné zkušenosti. Ale v tomto bodě je důležitou věcí náš výše zmíněný proces převíjení a transformace a jsme nabádáni soustředit se něj, a ne na ostatní důvody.

Také si, prosím, buďte vědomi faktu, že nový pseudovesmír, který byl zfabrikován pseudotvůrci, aby vyrovnali stvoření nového vesmíru Pánem Ježíšem Kristem, má také přístup na planetu Nula týmž způsobem, jako vesmír nový. Takže stvoření z tohoto nového pseudovesmfru se taktéž zde na této planetě objevují agentům negativního stavu a některým vlastním lidským tvorům - ovšem pod rouškou andělů světla. Jejich funkce je podobná funkci členů nového vesmíru, pouze ve zcela opačné konotaci (převinutí a transformování všech agentů negativního stavu a některých vlastních lidských tvorů do pseudonové přirozenosti a přivádění pseudoenergii jejich vesmíru na tuto planetu).

Aby se lépe porozumělo povaze nového vesmíru, je radno si znovu přečíst kapitolu 14 v Novém zjevení Pána Ježíše Krista.“
(25)

PřipomínkaDne 30. října 1994

Mi drazí přátelé,

v procesu své komunikace s Pánem Ježíšem Kristem jsem od Něho/Ní obdržel následující připomínku. Byl jsem zpraven, abych tuto připomínku sdílel se všemi z vás, kteří mají ve svých srdcích čistotu a novost všech pojetí a principů Nového zjevení a kteří se o tyto věci zajímají, se zdůrazněním, že se nejedná o doplnění, ale prostou připomínku:

„Jak, Petře, ze svých psychologických studií a ze studií lidské povahy, jak je zjevuje Nové zjevení a jeho doplnění, víš, jsou lidská paměť a proces vybavení si událostí či obsahu přečteného materiálu velmi křehké, nespolehlivé a v mnoha případech zkreslené. Prazvláštní tendence lidské paměti a procesu jejího vybavování je taková, že pokud se něco v minulosti stalo nebo bylo přečteno, není v mnoha případech vybaveno přesně tak, jak se to přečetlo či stalo. Pokud se tato událost nezopakuje znovu přesné stejným způsobem, jak se stala při předcházející příležitosti, nebo se přečtený materiál nepřečte znovu, proces vybavení nebude v tomto případě přesný. V takovém případě se vzhledem ke struktuře lidské paměti při procesu jejího vybavování zaplní mezery v ní něčím, co se nestalo nebo co není obsaženo v původně přečteném materiálu.

A nejenom to, ale předpokládejme, že se přečtený materiál naučíte nazpaměť slovo od slova. V tomto případě pokud si příležitostně slovně nezopakujete nazpaměť naučený materiál, začnete ho zapomínat a jeho vybavení bude těžší a těžší. Po chvíli, když nebudete opakovat či číst znovu jeho obsah, ho úplně zapomenete. Taková je povaha lidské paměti a procesu jejího vybavování.

Jak se teď tato informace vztahuje k záležitostem, které je třeba připomenout vám všem, kdo jste ze své svobodné vůle a volby spojeni s Novým zjevením ?  Jak víte, jednou z mnoha, mnoha funkcí Nového zjevení je sloužit jako bezpečnostní prostředek proti jakémukoli zamoření příspěvky od pseudotvůrců a jejich negativního stavu i jejich poskoků v průběhu procesu pobývání v nitru a komunikace s Pánem Ježíšem Kristem a se členy vaší pravé duchovní rodiny a během přenosu jakékoli informace, kterou v tomto procesu můžete obdržet. Co to znamená ?  Nové zjevení ve formě, jakou má na planetě Nula - formou knihy a jeho čtení zevními lidskými prostředky poskytuje ochranu před nesprávným chápáním a vnímáním událostí, které se mohou stát ve stavu a procesu vaší niternosti. To bylo jedním z důvodů, proč jste byli nabádáni, abyste ho i s jeho doplňky četli neustále, pokud možno denně. Principy, obsah a ideje Nového zjevení fungují jako bezpečnostní prostředek ověření, zdali to, co jste obdrželi ve stavu a procesu svých niterností, přichází ze správného zdroje, to jest od Pána Ježíše Krista. Protože lidská přirozenost spočívá ve stavu zevnějšností, lidské bytosti, pokud existují, potřebují zevní prostředky, aby je spojovaly s pravou duchovní skutečností. Nové zjevení se všemi svými doplňky slouží, kromě mnoha jiného, přesně tomuto účelu.

Nyní předpokládejme, že kvůli těm, či jiným důvodům zastavíte jeho dennodenní čtení či čtení tak často, jak vám to lidský život dovoluje. Co se v tomto případě stane ?  Při nejlepším scénáři, postupně den ze dne úplně zapomenete, co to Nové zjevení vůbec je, nebo budete mít jakési vágní vzpomínky na jeho obsah. V tomto případě se postupně a pomalu vrátíte k předcházejícímu způsobu života, chování a postojů. I kdybyste se celé Nové zjevení doslovně naučili nazpaměť, což je lidsky nemožné, bez opakování jeho obsahu a jeho opětovného čtení z času na čas, postupně z něho většinu zapomenete a nakonec ho zapomenete celé. Při nejhorším scénáři, a to je nejběžnější následek, když se nečte pravidelně, bude vyvolání toho, co jste si o jeho obsahu přečetli nebo co z něj znáte, holým zkreslením a vždy vyloženou nepravdou. Jakákoli snaha vyvolat přesný obsah jeho idejí a principů bez opětovného čtení jeho zdroje bude mít nevyhnutelně za výsledek vyvolání, které je plné mezer vyplněných povahou procesu lidské paměti samotné spolu s výmysly a nesmysly. Naneštěstí je kvůli povaze vlastní lidské paměti takové nesprávné a zdeformované vyvolání obsahu paměti považováno za přesné a autentické a dává vám pocit jistoty a neomylnosti.

A zde vstupuje ohromné duchovní nebezpečí této situace. V okamžiku, kdy padnete do této pasti, začnou převládat pseudotvůrci, nahradí všechny členy vaší pravé duchovní rodiny a Pána Ježíše Krista padělky, které budou vypadat, jednat a chovat se přesně stejně jako originály. V tomto případě vás začnou napájet všemožnými ideami, které budou nesprávné a negativní a veskrze v nesouladu s čímkoli obsaženém v Novém zjevení, ale nejen to, dají vám pocit jistoty, že se Nové zjevení stalo zastaralým, nepotřebným a déle neplatným a že jedinou věcí, která platí, je to, co přichází z vašeho „nitra“ - ve skutečnosti z vašeho falešného nitra, protože za ten čas se pseudotvůrcům podařilo nahradit vaše pravé nitro falešným.

Tato situace je obzvláště nebezpečná pro ty z vás, kdo úzce synergicky spolupracujete s pseudotvůrci. Tím, že pseudotvůrci zfabrikovali typickou lidskou paměť a proces jejího vyvolávání, mohou s nimi manipulovat velmi jemně a nepozorovatelně. Pokud se nenavracíte (neustále) zpět k Novému zjevení a jeho doplňkům tím, že je čtete dennodenně, nebo tak často, jak je to ve vašich osobních a individuálních podmínkách možné, budete nepříjemně ovlivněni snahou pseudotvůrců vás svést, nakazit, dát vám pocit jistoty a nastolit ve vaší mysli rozpoložení, které ovlivní vaši paměť a vyvolá ideje a principy Nového zjevení v zkreslené a zfalšované podobě. Jakmile ve své snaze uspějí, stanete se nástrojem v jejich snaze znevážit a zničit důvěryhodnost Nového zjevení a všech jeho doplnění a učinit z vás jejich následovníka pod rouškou služby Pánu Ježíši Kristu a Jeho/Jejímu Novému zjevení.

A konečně závěrečné připomenutí: Pokud existuje typický lidský život, pokud jsou v jsoucnu a bytí negativní stav a zóna vymístění, pokud jsou pseudotvůrci a jejich poskoci tím, čím jsou, bude Nové zjevení a všechny jeho doplňky v současné formě absolutně nutné a nemohou se stát starými či zastaralými. Také nezapomínejte, že mnoho z jeho idejí a principů mají věčnou platnost. Tyto typy principů a idejí budou zahrnuty do jiného Nového zjevení, které Pán Ježíš Kristus poskytne poté, co se negativní stav navěky odstraní, pseudotvůrci a jejich poskoci zkonvertují do pozitivního stavu, zóna vymístění se stane zónou umístění a lidský život se ztransformuje do pravého života pozitivního stavu. Toto vše provést může - v lidských časových pojmech - trvat milénia.

Kdokoli má uši k slyšení a poslouchání, ať slyší a naslouchá tornu, co vám všem teď Pan Ježíš Kristus připomíná.“
(26)

Zdroj falešných vzpomínek v zážitcích minulých životů
a při léčení těmito zážitky„Existuje nejméně devět zdrojů vzniku těchto falešných vzpomínek. Podívejme se na ně a pak rozhodněme, zdali je duchovně, profesně, léčebně i eticky legitimní propagovat proces léčení metodami takzvaných terapií minulými životy.

(1)
První zdroj těchto falešných vzpomínek lze nazvat osobním. V tomto případě osoba ve svém dětství či někdy a někde v průběhu let svého formování slyšela či četla příběh či příběhy vztahující se k dobře známým historickým postavám. Tyto příběhy si vtiskla do nevědomé paměti a stávají se součástí její pamětní banky. Později byly vědomě zapomenuty a pohřbeny v hlubinách nevědomé mysli této osoby. Poté, co se potká s pojetím reinkarnace, a poté, co s ním souhlasí a ztotožní se s ním, může si tato osoba ony falešné vzpomínky vybavit, přebírajíc identitu těchto osobností, přijímajíc, že ve skutečnosti byla ona tou osobou či osobami během minulých reinkarnací na této planetě. Takže když tato osoba vyhledává vybavování těchto vzpomínek, záměrně vyhledává hypnoterapeuta či hypnotizéra, který na tomto faktoru buduje a provádí svou specializaci provádění terapií minulými životy. V procesu takové hypnoterapie - protože oba, jak terapeut, tak i klient, pevně věří v tento fakt - vyhledává nevědomá mysl tohoto jedince v paměťové bance a vynáší do popředí svého vědomého uvědomění tyto identity shora zmíněných osobností.

(2)
Druhý zdroj těchto falešných vzpomínek lze nazvat psychologickým. Tento zdroj se vztahuje k tomu, co se nazývá univerzálním vědomím v Jungově analytické psychologii. Každý z nás v komplexu své mysli obsahuje v její nejhlubší nevědomé části univerzální vědomí. Toto vědomí obsahuje veškerou paměť člověčenstva od samotného prvního objevení se života na této planetě až do budoucna či konce života zde a některé jiné vzpomínky, které nejsou z této planety. Vezměte prosím v úvahu, že zákony struktury a fungování univerzálního vědomí nejsou vázány časoprostorovými hranicemi lineárního uspořádání této planety či fyzického Vesmíru. Takže jestliže osoba uznává falešné pojetí doslovné reinkarnace za platné a ztotožní se s ním, je s to si v procesu hypnoterapie minulými životy vybavit jakoukoli minulou osobnost, která v minulosti na této planetě žila a která nejvíce vyhovovala jejím potřebám a představám. Víra v toto pojetí jak na straně hypnoterapeuta, tak i klienta nutí klientovu nevědomou mysl, aby vyhledala v univerzálním vědomí a vynesla do popředí vzpomínky některých lidí, kteří na této planetě předtím žili. Protože vzpomínky mohou být velmi detailní a přesvědčivé, nemá klient ani hypnoterapeut jiné vysvětlení, než že klient byl na této Zemi již mnohokrát před přítomným segmentem svého života. Naneštěstí systém víry v tento koncept také dovoluje identifikaci nejen s povahou této osoby z minulosti, ale vkládá na klienta též všechny problémy, které tato osoba měla. Takže klient má sklon si tyto problémy učinit svou niternou věcí a ty se stávají integrální součástí jeho života.

(3)
Třetí zdroj těchto falešných vzpomínek lze nazvat pseudoduchovním. Tohoto zvláštního zdroje se týká fakt, který se vztahuje k existenci duchovního světa. Existují jisté entity, povětšinou negativní, které se nacházejí v duchovní dimenzi, která je propojena s touto planetou a lidskou myslí. Tito negativní duchové mají dvě základní funkce. Za prvé se nacházejí v módu téhož systému víry ohledně reinkarnace, v jakém je klient. Trpělivě čekají, aby se reinkarnovali zpět na tuto planetu. Protože je jejich čekání marné a toto se nikdy nestane, přidávají se k jistým jedincům na této planetě - k nevědomé části jejich mysli - a snaží se žít své životy prostřednictvím klientova osobního života. V tomto případě se stanou dvě věci. Všechny tyto entity, které se přidruží k životu této osoby, vkládají a vtisknou svou paměť a svou identitu do této osoby a zároveň přijímají paměť a identitu její, posilujíce tak nesprávný koncept reinkarnace jako platný. Druhou funkcí tohoto typu duchů je uvádění nepravdy negativních duchovních světů obecně nazývaných Peklo do lidského života a udržování jí v něm, upevňujíc ho ve víře v něco, co neexistuje. Účelem je zde zadržet lidi od uznání pravdy a od toho, aby byli odpovědní a skládali účty za svůj současný život, tím, že se původ jejich problémů umisťuje do nesprávných zdrojů, takže se tím tyto problémy udržují do nekonečna. Jde zde o to si uvědomit, že tito tzv. duchové se živí na lidských problémech. Tyto problémy jsou zdrojem jejich života. Položíte-li původ svých problémů do nesprávného zdroje, je jejich řešení nemožné, nebo je možné jen dočasně. Takže v tomto jednotlivém případě, když se váš klient dostane do transu za účelem získání vzpomínek na minulé životy, otevíráte dveře těmto negativním entitám, jež jsou velmi ochotné a s velkou radostí a potěšením vás pohotově zásobují všemi druhy falešných vzpomínek a identit lidí, kteří žili na této planetě, jakož i vzpomínkami svými.

(4)
Čtvrtý zdroj těchto falešných vzpomínek se dá pojímat jako metafyzický. V tomto pojetí se postuluje, že lidé svými životy na této planetě sledují jistou linii pokroku. Toto pojetí znamená, že život na této planetě má účel na mnoha úrovních. Když se někdo inkarnuje na tuto planetu, přichází sem za dobře definovaným účelem, s určenou rolí a posláním, aniž by si tohoto faktu byl uvědoměle vědom. Protože existují nekonečné variace těchto rolí, poslání a účelů, existuje nekonečně mnoho linií, které jsou na povaze těchto rolí, poslání a účelů postaveny či v ní obsaženy. Každá taková linie vznikla v době, kdy nastal život na této planetě, a bude se neustále progresivně vyskytovat až do konce života zde. Takže na tuto zvláštní linii pokroku vstoupilo v průběhu její historie až po současnost mnoho tisíc, ba milionů lidí. Ti všichni za sebou zanechali detailní stopy svých vzpomínek, zkušeností, životních stylů, projevů vůle, sklonů a mnohých jiných faktorů, které jsou integrální s jejich jedinečnými osobnostmi. Proto kdokoli, kdo vstoupí na tuto jedinečnou linii pokroku, zdědí všechny takové vzpomínky a identity těchto lidí. V procesu hypnoterapie, jestliže se pojem reinkarnace přijímá jako platný, je velmi snadné vyvolat tyto vzpomínky, identity a role do nejmenšího detailu, takže klient nemá jiný dojem než ten, že byl touto osobou či těmito osobami, a že tedy byl na této planetě před tímto vtělením. A klient opět, na neštěstí pro něho, zdědí všechny problémy těchto lidí, s nimiž se identifikuje, zanechané na této linii prostřednictvím stop vzpomínek na ně.

(5)
Pátý zdroj těchto falešných vzpomínek lze nazvat kosmickým či vesmírným. Jak víte, po vesmíru existuje mnoho galaxií, slunečních systémů a planet. Avšak jen málo lidí ví, že po tomto nekonečném vesmíru je rozšířeno také mnoho forem inteligentního života. A ještě méně je známo, že některé z těchto planet, slunečních systémů a galaxií jsou velmi podobné této. Nyní je třeba pochopit, že mnozí lidé na této planetě před svou inkarnací zde žili na některých jiných planetách, které jsou hodně podobné této. Zážitky tohoto druhu minulého života (ne z této planety) jsou obsaženy v nejhlubších prohlubních jejich nevědomé mysli. Protože lidská vědomá mysl vždy vyhledává důvěrně známé orientační body z pozice současného života, je-li někdo uveden do transu za účelem vyhledání vzpomínek na minulé životy a když pevně věří v pojetí reinkarnace, nevědomá mysl poskytne tyto vzpomínky na jednou existující realitu v některé jiné dimenzi či na některé jiné planetě z jiné dimenze. Protože ale současné uvědomělé mysli nejsou tato situace či tento život známy, nevědomá mysl ji poskytuje orientační bod důvěrné známosti - dává vědomé mysli dojem, že se vše toto událo na této planetě. Tato planeta je především jedinou věcí, která je vědomé mysli důvěrně známá. Klient se tak stává pevně přesvědčeným o tom, že na této planetě žil před současnou inkarnací.

(6)
Šestý zdroj těchto falešných vzpomínek lze nazvat existenciálním. Lidské přirozenosti a mysli je obtížné přijmout fakt, že ona je zdrojem svých problémů, obzvláště a jednotlivě v procesu života na této planetě. Pro lidské tvory je přirozené mít sklon omlouvat jakýkoli problém, vzorec chování, reakci či čin, který je poněkud patologický a nevhodný, jako by za ně nebyli odpovědní. Existuje nevědomá či dokonce vědomá potřeba přenést odpovědnost a zodpovědnost za své vlastní problémy na někoho či něco jiného. Je to mnohem snadnější zacházet s vlastními problémy a vlastni bídou, jestliže se věří, že jejich zdroj a příčina je vně vlastní vůle, intence a zkušenostního uzpůsobení, jak se samy manifestují od chvíle vlastního fyzického zrodu na této planetě až po současnost. Jestliže tedy věříte v nesprávné pojetí reinkamace, vaše nevědomá mysl vám může poskytnout mnohé falešné vzpomínky, které jsou vloženy do vaší paměťové banky, do vašich fantazií a představ a do všeho, co bylo uvedeno výše v předešlých pěti bodech. V tomto zvláštním případě vám to pomůže považovat za viníka vašich problémů a jejich zdroj vaše minulé životy, které jsou mimo vaši současnou kontrolu a odpovědnost. To vám pomáhá ospravedlnit vaše problémy, aniž byste sami sebe z pozice svého současného života považovali za viníky. Tento druh obrany používá vaše nevědomá mysl, aby nám pomohla na této planetě daleko účinněji přežít všechny tyto problémy, které vytváří sama lidská přirozenost. Jak vidíte, je v tomto zvláštním případě odpovědnost za vlastní problémy posunuta z tohoto života do životů minulých. To umožňuje tyto vlastní problémy omlouvat, protože konec konců nepřicházejí z vlastního současného života a z jeho pozice nemůžete za ně být považováni zodpovědnými.

(7)
Sedmý zdroj falešných vzpomínek lze nazvat multivesmírným. Během devítiměsíčního vývoje plodu v mateřské děloze je duch tohoto plodu situován ve speciálním intermediálním světě, který se nachází (ne ve smyslu času a prostoru) mezi takzvanou duchovní dimenzí a dimenzí přírodní. V průběhu tohoto pobytu se tento duch setkává jednotlivě s mnoha jinými duchy povahy jak pozitivní, tak i negativní. Tito duchové přicházejí z různých segmentů multivesmíru včetně této planety. V procesu interakce s těmito duchy duch plodu od nich všech ze své svobodné vůle a volby získává jejich vzpomínky, zkušenosti, životní styly a role, jakož i jejich specifické problémy. V jistém smyslu se ostatní duchové přidávají ke zmíněnému duchu a stávají se integrální součástí jeho budoucí osobnosti a paměti. Když tento duch vstoupí do plodu v mateřském lůně, včlení či vtiskne všechny tyto vzpomínky, identity a zkušenosti do mozku a pamětní banky plodu. Když se pak někdo v průběhu svého života na planetě Nula stává pevným zastáncem víry v reinkarnaci, může jeho nevědomá mysl při hypnoterapii vyvolat tyto vzpomínky, identity a zkušenosti a ovšem také problémy. V tomto případě nemáte jinou představu, než tu, že jste na této planetě již předtím byli. A protože integrální součástí tohoto aranžmá je to, že také získáte problémy dřívějších rezidentů této planety, tyto problémy se stávají vašimi problémy a vy se musíte s nimi potýkat, jako by pro vás byly autentické a skutečné. Nenapadne vás také žádná jiná myšlenka, než ta, že jste zde byli mnohokrát během předcházejících reinkarnací.

(8)
Osmý zdroj falešných vzpomínek lze nazvat subjektivním. Tento činitel je založen na pojetí viny, odplaty, odměny, msty a odvety. Je nedílně spojen s pojmem karma. Předpokládá se, že cokoli se v lidském životě stane, je výsledkem nějakého druhu odplaty, odměny anebo msty. Předpokládá to předcházející mnohonásobnou existenci na této planetě. Jestliže jste byli například zabiti, musíte se vrátit a zabít. Jestliže jste byli chudí, musíte se vrátit a stát se bohatými. Jestliže jste byli zlí, musíte se vrátit a zaplatit za své zlo atd. Takto můžete pokračovat do nekonečna ve výčtu různých svých životních situací, které od vás vyžadují, abyste zaplatili či byli odměněni za to, co jste udělali či uděláte. Pocit viny obzvláště posiluje potřebu být potrestán za něco, co si myslíte, že jste učinili, ale potom si vůbec zjevně nepamatujete toto konání a nemáte žádné racionální vysvětlení pro svůj pocit viny či neštěstí. Protože vám váš současný život na této planetě neposkytuje žádné konkrétní vysvětlení vaší situace, jestliže věříte či máte nevědomé sklony stát se věřícím (pod nátlakem negativních duchů zmíněných výše v bodě třetím), vaše nevědomá mysl vás za účelem obrany pohotově zásobuje vzpomínkami na takzvané přestupky či dobré činy, které jste jako učinili během minulých životů. To vám vysvětluje a ospravedlňuje vaši současnou nepříjemnou situaci či vaše velké štěstí (např. mnohamiliónová výhra v lotu jako odměna za něco dobrého, co jste na této planetě vykonali během vašich předešlých životů).

(9)
A nakonec devátý zdroj falešných vzpomínek lze nazvat individuálním. Tento zdroj vyvěrá z faktu samé lidské přirozenosti. Každý lidský jedinec má vrozený sklon se cítit a být důležitým, užitečným, uznávaným, jedinečným, odlišným a slavným. Povšimněte si prosím, že v mnoha případech, ačkoli ne ve všech, ti, kdo věří v pojetí reinkarnace, předpokládají, že tu předtím byli jako slavní, dobře známí, obdivovaní, uznávaní a důležití jedinci. Byli králi, královnami, muži a ženami s velkým nadáním, které každý obdivoval, atd. V tomto případě snaha být slavným, uznávaným, snaha cítit se a být důležitým, být vítaným, obdivovaným, chváleným či čímkoli, co máte, má tak silný vliv, že jestliže nejste takovými nyní, musíte předpokládat, že jste takovými byli ve svých předešlých životech na této planetě, či takovými budete v některé ze svých budoucích reinkarnací na této planetě. Tento předpoklad naplňuje vaši potřebu být takovými. Zároveň tato potřeba nutí vaši nevědomou mysl k uvolňování či fabrikování falešných vzpomínek, které pocházejí z identifikací a zkušeností, jak byly popsány ve všech shora uvedených bodech.

Jestliže však osoba věří a ztotožňuje se s falešnými fakty, že její problémy vyvěrají z prožitků v minulých životech, tyto problémy se ze stanoviska a pojetí hypnoterapie stávají u této osoby plně niternými a budou zcela nepříjemně ovlivňovat všechny aspekty života této osoby. Vzhledem k tomu je povinností hypnoterapeuta, aby s těmito problémy zacházel tak, jako by byly autentické a skutečné. Především jsou reálné a autentické pro klienta. Jestliže při řešení těchto problémů existuje potřeba nápravy falešné víry samotné, jestliže klient chce poznat skutečnou pravdu, tehdy a jedině tehdy lze použít duchovní hypnózu, během níž se napraví všechny tyto nesprávné koncepce, falešné vzpomínky atd. a získá se správný význam, účel a pochopení klientova individuálního života z daleko širší a více duchovní perspektivy.“
15.01.2009 15:45:22
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one