(27)

Zjevení o zjevovateli „Kurzu zázraků“„Ačkoli byl tento článek napsán v r. 1984, jeho relevantnost a nadčasovost v nyní-a-zde se stane zřejmou v procesu jeho čtení.

V posledních letech přineslo plody populární duchovní hnutí, které se u mnoha lidí stalo velmi úspěšným. Toto hnutí přijalo duchovní filosofii obsaženou ve ctech dílech „Kurzu zázraků“. Tato kniha byla poprvé publikována v r. 1975. Od té doby se těšila dvanácti po sobě jdoucím vydáním (do r. 1984) a stala se dobře známou po celém světě mezi profesionály i laiky. Referovalo se o mnoha úspěších jako výsledku aplikace principů obsažených v „Kurzu zázraků“.

Mnozí lidé se ptají, jak „Kurz zázraků“ chápat ze stanoviska Nového zjevení. Někteří lidé, kletí jsou obeznámeni s oběma filosofiemi, jsou ochotni tvrdit, že existují pozoruhodné podobnosti mezi „Kurzem zázraků“ a Novým zjevením a mezi jejich metodologickými nástroji.

Není náhodou, že formulace a rozvoj „Kurzu zázraků“ nastaly přibližně ve stejnou dobu, kdy počaly první kroky přenosu Nového zjevení ve formě vývoje principů duchovní hypnózy.

Jak se již ukázalo mnohokráte před tím, a obzvláště v první kapitole knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“, je každé nové zjevení doprovázeno současným pseudo-novým zjevením zfabrikovaným v peklech. Jednou z tendenci tohoto pseudozjevení je používat a v sobě obsahovat mnohé ryzí a původní ideje Nového zjevení, aby se falzifikovaly, zvrátily a zkreslily jeho nejdůležitější, nejzávažnější a kritické ideje a pojmy. Taková je povaha negativního stavu - převzít všechny ideje a pravdy a použít je způsobem, který slouží jeho účelu, to jest jeho věčnému pokračování a rozkvětu.

Vzhledem k důležitosti záležitosti probírané v tomto článku byl před jakýmkoli pokusem o zhodnocení pravého zdroje a obsahu „Kurzu zázraků“ předložen duchovnímu světu a obzvláště Pánu Ježíši Kristu požadavek, aby se zjevila pravda a odhalil pravý zdroj této filosofie.

Odpovědí na tento požadavek bylo to, že se nám radí podrobit obsah „Kurzu zázraků“ duchovnímu testu, jak je popsán v první kapitole knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“. Tento test byl proveden a vyšel z něj alarmující výsledek. Aby se zajistilo, že se nejedná o myšlení dle přání tazatele, byly výsledky testu předloženy Pánu Ježíši Kristu k ověření. Byly plně potvrzeny a nezávisle podepřeny Pánem Ježíšem Kristem a Vysokou radou Nové nebeské společnosti. Pro vaše uvážení se vám výsledek tohoto testování sděluje v následujících osmi bodech:

(1)
Z celkového obsahu prvního dílu „Kurzu zázraků“ je zřejmé, že ten, kdo zde hovoří, nazývá sebe Kristem. Můžeme z toho tedy vyvodit, že autor „Kurzu zázraků“ je takzvaný Kristus. V prvním dílu se jméno Pán Ježíš Kristus až na velmi málo výjimek nikdy neobjevuje pohromadě. To je překvapující, vezme-li se v úvahu 622 stran prvního dílu. To není v žádném případě náhoda. Jak víte, je jednou z hlavních ověřovacích zkoušek jakékoli filosofie to, jakým způsobem odráží pojetí přirozenosti Pána Ježíše Krista. To je nejdůležitějším a nejzávažnějším testem. Na tomto pojetí stojí a padá význam a důležitost jakékoli filosofické a duchovní koncepce.

Hlavní ideou Nového zjevení v tomto ohledu je, že jest pouze Jeden Nedělitelný Bůh, Kdož je Pán Ježíš Kristus, pravý Nejvyšší, Kdo učinil Své Božství lidským a následně Své Lidství Božským. Božské, jež bylo učiněno lidským, bylo nazváno Ježíš, a Lidské, jež bylo učiněno Božským a jež bylo sjednoceno a spojeno se samou esencí a substancí Pána Ježíše Krista ­Otcem - se nazývá Kristus. Pán Ježíš Kristus se tedy po svém oslavení, to jest po tomto kritickém sjednocení, stal pouze Jedním Nedělitelným Bohem. Neexistuje žádný jiný Bůh. Z toto zjevení je zřejmé, že pouze Pán Ježíš Kristus je tím Jedním, Kdo absolutně vidy Jest, a tudíž Ho/Ji nelze stvořit. Pouze On/Ona je Jedním, Kdož je nestvořen. Z tohoto zřejmého oddělování plyne, že obsah „Kurzu zázraků“ není zjevením pravého Pána Ježíše Krista.

(2)
Potíže, které má „Kurz zázraků“ s uváděním jména Pána Ježíše Krista pohromadě, jsou velmi zřejmé. Na str. 55 třetího dílu „Kurzu zázraků“ se říká: „Jméno Ježíše Krista je pouze symbol.“ Na str. 83 je jméno s pomlčkou: Ježíš pomlčka Kristus. Říká se zde: „...jméno Ježíše je jménem toho, kdo byl člověkem, ale uviděl tvář Krista ve všech svých bratrech a vzpomněl si na Boha. Tak se stal totožným s Kristem a již ne člověkem, ale jedním s Bohem.“  A na straně 85 téhož dílu se naznačuje, že Kristus, Syn Boží, byl stvořen Bohem. A v odpovědi na otázku na str. 83: „Je Ježíš Kristem ?“ se kvapně odpovídá: „O ano, spolu s tebou.“

V tomto pojímání neexistuje původní spojení mezi Ježíšem a Kristem, ale úplná oddělenost, jako když jsou dvěma odlišnými osobami: Kristem - stvořením Boha - a Ježíšem ­prostým člověkem, který dovolil, aby do něj Kristus vstoupil a ztotožnil se s ním.

Toto pojetí odporuje již doslovnému smyslu Bible Svaté. V Evangeliu dle Lukáše, v kap. I, verši 31-32 čteme; „Hle, počneš ve svém lůně a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. On bude veliký a bude se nazývat Synem Nejvyššího; ... .“ Z tohoto textu je zřejmé, že to byl Ježíš, kdo měl být nazýván Synem Božím. Ježíš tedy nebyl obyčejným člověkem, jak by „Kurz zázraků“ rád věřil. Povšimněte si, prosím, že falzifikace a deformace směřuje proti Ježíši, a ne proti Kristu. Proč je tomu tak ?  Pro negativní stav je nejvíce nebezpečným pojetím, že Ježíš je pravá Esence Pána Ježíše Krista - Absolutní Božská Láska a Dobro - a že Kristus je pravá Substance - Absolutní Božská Moudrost a Pravda. Přijetí všech principů lásky a dobra, jak je představuje Ježíš, do vlastního života, znamená konec negativního stavu. Takový příjem transformuje recipienty a vytváří revoluční změny v jejich životech pouze v pozitivním smyslu. Proto negativní stav zoufale bojuje proti přijetí Ježíše jako pravého Boha.

Na druhé straně přijetí Krista jako Syna Božího nevytváří pro negativní stav žádné nebezpečí, neboť pravda (Kristus) bez lásky a dobra nemá sama o sobě život, a tudíž nemůže přinést žádné změny či odstranění negativního stavu z lidských životů. Kristus bez Ježíše nemá smysl a je prázdným pojmem. Ježíš bez Krista, na straně druhé, se nemůže náležitě projevit, protože je to moudrost a pravda, jež činí lásku a dobro hmatatelnou, přijatelnou a prožívatelnou. Takže jedině v Pánu Ježíši Kristu přebývá tělesně veškerá Božskost, jak naznačuje apoštol Pavel v Dopise Koloským, kapitola 9.

Ve všech třech dílech „Kurzu zázraků“ je tento nejdůležitější koncept přirozenosti Pána Ježíše Krista soustavně mrzačen, deformován a ničen. Takže obsah těchto tří dílů nemůže přicházet od pravého Pána Ježíše Krista.

(3)
V pojímání přirozenosti Pána Ježíše Krista v „Kurzu zázraků“ se vše zdá být postaveno do pozice vzhůru nohama. Na str. 85 třetího dílu čteme: „fetiš je projevem Ducha Svatého“ ... „Je hlasem Božím, a proto přijal formu. Tato forma není jeho realitou, kterou zná sám Bůh spolu s Kristem, jeho skutečným Synem, Kdo je jeho součásti.“ „Duch Svatý je stvořením jednoho Stvořitele.“

Nesprávnost tohoto tvrzení je velmi zřejmá. Říká se zde, že jeden Stvořitel stvořil Ducha Svatého a pak stvořil Krista, Svého skutečného Syna. Ježíš je pouze projevem tohoto stvořeného Svatého Ducha. Ježíš je tak extenzí stvořené síly či jinými slovy, je stvořením stvořeného, a nikoliv Stvořitele. To je velmi podružná role.

Tvrzení, že Ježíš je projevem stvořeného Ducha Svatého, odporuje již doslovnému smyslu Svaté Bible. V Evangeliu dle Jana, kap. 20, verš 22 čteme: „On (to jest Pán Ježíš Kristus ) na ně vdechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého.““

Není z tohoto textu zřejmé, že Duch Svatý je projevem či pokračováním Pána Ježíše Krista, a ne opačně, jak by „Kurz zázraků“ chtěl, abychom uvěřili ?  V kap. 7, verši 39 stejného evangelia v poslední větě tohoto verše čteme: „...neboť doposud nebyl duch svatý dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven.“ Oslavení Ježíše znamená učinit jeho Lidství Božským a sjednotit je samotnou podstatou, kterou je pravý Nejvyšší, zvaný Otec. Takto je z tohoto velmi zřejmé, že funkce Ducha Svatého může nastat pouze z úplného sjednocení Pána Ježíše Krista, to jest Jeho Božského lidství a Lidského Božství jako Jednoho Nedělitelného Boha.

Protože je veškeré pojímání pravé přirozenosti Pána Ježíše Krista zkresleno a vzhůru nohama, je zřejmé, že pravý Pán Ježíš Kristus není zjevovatelem „Kurzu zázraků“.

(4)
Po všech třech dílech „Kurzu zázraků“ se objevují mnohá nepřímá a .jemná zkresleni, zvrácenosti a falzifikace. Dobrým příkladem takové vychytralé a nebezpečné mystifikace je sedmý výrok, zaznamenaný na straně 128 druhého dílu, kde se říká: „Má vůle je Boží,“ a pak: „Neexistuje žádná jiná vůle než vůle Boží.“ Na první pohled se na těchto výrocích nezdá nic nesprávného a každý by mohl od srdce souhlasit s výrokem, že „neexistuje žádná jiná vůle než vůle Boží“. Logika této věci nám ale říká, že když „má vůle je Boží“, pak existuje jen má vůle, a tudíž neexistuje žádná jiná než moje vůle sama. Následně neexistuje žádný jiný Bůh, ale jen já sám, což jinými slovy znamená, že každý čtenář je či může být bohem. Ohavnost a odpornost tohoto výroku je zřejmá. Mám se považovat za jediného Boha a neexistuje nic jiného než já. Solipsismus této filosofie (já jsem jediným středem vesmíru a neexistuje nic jiného než já) je velmi zřejmý. V tomto ohledu ovšem neexistuje vůbec žádný Bůh. Mám uctívat pouze sebe a má vůle je vším ve všem. Opakuje se, že se jedná o pozici vzhůru nohama. Principy pravého Nového zjevení nás učí, že správný a uspokojivý výrok v této věci není „Má vůle je Boží“, ale právě opačně: „Boží vůle je moje.“ A protože není jiné vůle než Boží, já jsem extenzí a procesem Boží vůle či Boha, Extenze a proces není totéž jako původce a zdroj této extenze a procesu.

Toto jsou dva zcela odlišné stavy. Takže já nemohu nikdy být Bohem a má vůle nemůže být nikdy vůlí Boží, protože jsem stvořený a nejsem Absolutní. Jestliže by se má vůle stala vůlí Boží, veškeré Stvoření by se zničilo, protože nemůže být udržováno z relativní kondice. Z této a podobných deformací je zřejmé, že pravý Pán Ježíš Kristus nemůže být autorem a zjevovatelem „Kurzu zázraků“.

(5)
Celkový obsah „Kurzu zázraků“ je překvapivě antifeministický. Neexistuje v něm ani jedna prostá zmínka o ženách, dcerách či ženství obecně. Je veskrze maskulinní. Jestliže by někteří z vás měli sklon věřit tomu, že jde o způsob vyjadřování a že maskulinní kategorie jsou zde použity jako všezahrnující, hluboce se mýlíte. To není náhodou. Máto přímý vztah k záležitosti toho, proč se v celém textu odděluje slovo Ježíš a Kristus a soustřeďuje se pouze na pojem a význam Krista. Není náhodou, že slovo Ježíš se ve všech třech dílech uvádí pouze několikrát, zatímco slovo Kristus se uvádí mnohokrát na každé stránce, Femininní princip Pána Ježíše Krista se buď zavrhuje či hluboce podceňuje nebo zcela neguje stejně tak, jak je tomu s obsahem a významem slova Ježíš.

To je nachystáno velmi vychytrale, podvodně a záměrně. Opakuje se ještě jednou, útočí se proti Absolutní esenci Pána Ježíše Krista čili Ježíšovi - to jest Absolutní Božské lásce a Dobru. Absolutno Božské lásky a Božského dobra ustanovuje Absolutní femininitu Pána Ježíše Krista a Ježíš je ztělesněním ženských principů, protože Její Božství (Ježíš) bylo učiněno lidským. Na straně druhé Absolutní Božská moudrost a Pravda Pána Ježíše Krista ustavuje Absolutní maskulinitu Pána Ježíše Krista a Kristus je ztělesněním maskulinních principů, protože Jeho Lidství (Kristus) bylo učiněno Božským.

Pán Ježíš Kristus představuje Absolutní věčné manželství všech principů Božské lásky i Dobra až po Božskou moudrost i Pravdu a principů Božské moudrosti a Pravdy až po Božskou lásku i Dobro. Čili Božské femininity až po Božskou maskulinitu a Božské maskulinity až po Božskou femininitu. Toto manželství je sjednocujícím principem veškerého Stvoření a udržuje veškerý život. Toto pravé pojetí Pána Ježíše Krista je smrtelným nepřítelem samého jsoucna a bytí negativního stavu, protože ten nemůže tento akt věčného manželství snést ani na okamžik. Proto kdokoli ve svém srdci a životě přijímá Pána Ježíše Krista v tomto správném pojetí jako jediného Boha v jsoucnu a bytí, osvobozuje se z pout a otroctví negativního stavu.

Proto se „Kurz zázraků“ shodně pečlivě a záměrně vyhýbá jakékoli diskusi o femininních principech a principech Pána Ježíše Krista. Nechce, aby lidé věřili v Pána Ježíše Krista jako jediného Boha a v manželství všech principů femininity a maskulinity v jednotě, jednosti, rovnosti a harmonii jejich funkcí. Vzhledem k jednostrannému postoji a pojetí „Kurzu zázraků“ nemůže tento být pravým zjevením od Pána Ježíše Krista.

(6)
Aby dále falšoval a zkresloval pravou přirozenost Nejvyššího, Kdož jest Pán Ježíš Kristus, „Kurz zázraků“ pečlivě a záměrně dezinterpretuje význam Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Na str. 439 druhého dílu čteme: „Druhý příchod Krista, který je jistý jako Bůh, je pouze opravou chyb a návratem zdravého rozumu.“ Smysl Druhého příchodu Pána Ježíše Krista zde citovaný (kniha ve skutečnosti hovoří o Druhém příchodu Krista, a nikoli o Druhém příchodu Pána Ježíše Krista) je jen velmi malým důsledkem, následkem a výsledkem pravého Druhého příchodu. „Kurz zázraků“ si zde záměrně počíná tak, aby se nekladl důraz na skutečný, základní a nanejvýš mystický a tajemný význam Druhého příchodu Pána Ježíše Krista a redukuje jeho smysl na jeho důsledky a následky. Takže závěr se stává prostředkem a prostředek se stává závěrem. Tento trend převládá v celém obsahu „Kurzu zázraků“.

Jedním z nejvýznamnějších pojetí či aspektů Druhého příchodu Pána Ježíše Krista je zjevení a následné poznání, uznání a přijetí skutečnosti, že Pán Ježíš Kristus je jediným pravým Bohem, Nejvyšším, Kdo má mnohá jiná jména, a že není jiného Boha a že On/Ona učinil Své Božství lidským a následné Své Lidství Božským, a že tedy pouze On/Ona je Jedním, Kdo Absolutně vždy jest. Poznání, uznání a přijetí těchto faktů o Pánu Ježíši Kristu v našich životech a srdcích nám otevírá dveře k osobnímu setkání s Pánem Ježíšem Kristem uvnitř nás, v naši pravé Niterné mysli, když vcházíme do nitra. Jako výsledek uznání tohoto faktu se následně odstraní všechny naše problémy, omyly, chyby, strádání, bláznivosti či cokoli, co máme v negativním smyslu, a jsme osvobozeni a volni od negativního stavu. Bez přijetí tohoto faktu, tedy bez Druhého příchodu Pána Ježíše Krista, není toto osvobození a tato volnost možná. Je tedy totálně devastující nepravdou, když „Kurz zázraků“ prohlašuje: „Tato slova je možno číst a mít z nich prospěch, aniž byste Ho (to jest Ježíše) přijali do svého života.“ (Str. 84 třetího dílu „Kurzu zázraků“.) To znamená, že nemáte přijímat či chtít přijímat Pána Ježíše Krista do svých životů, abyste se zbavili negativního stavu.

Z pohledu principů Nového zjevení je pravdou právě opak: Je nemožné vůbec cokoli učinit, aniž byste do svých srdcí a životů nepřijali Pána Ježíše Krista jako pouze Jediného Nedělitelného Boha. To je dalším důležitým významem Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Ze shora uvedených závěrů je zcela zřejmé, že Pán Ježíš Kristus není pravým zjevovatelem „Kurzu zázraků“.

(7)
Formální uspořádání „Kurzu zázraků“ je soustavně vzhůru nohama. Není náhodou, že vysvětlení nejdůležitějších pojmů a pojetí přicházejí až v samém závěru třetího dílu. Pravé Nové zjevení vždy počíná vysvětlením základních obecných principů a pojmů duchovnosti, Pána Ježíše Krista, života a lidí. Avšak v případě „Kurzu zázraků“ jsou formulovány nejprve podružné principy, čemuž předcházejí praktické nástroje jejich použití následované rozvinutými praktickými návody toho, jak je použít, a nakonec se končí objasňováním pojmů. Toto uspořádání je typickým metodologickým nástrojem negativního stavu. Proč je tomu tak ?

Jak se uvádí na počátku tohoto článku, každá zfabrikovaná a deformovaná duchovní metodologie si bere původní a ryzí pravdy Nového zjevení a jeho metodologické nástroje a představuje je jako první. Když lidé tyto pravdy čtou jako první, jsou hotovi je pojmout, aniž si uvědomují, že padli do nebezpečné léčky. Poté, co použili metodologické nástroje a dosáhli nějakých pozitivních úspěchů (byť dočasných), jsou přesvědčeni o síle, pozitivnosti a dobrotě jim předkládané nové filosofie. Na závěr svého čtení a praktikování jsou již tak značně lapeni a zamotáni v síti falešného zjevení utvrzovaného jejich dočasně pozitivními zkušenostmi a výsledky, že považují za dané a zjevné, že má hodnotu vše ostatní, co se jim předkládá na samém konci, považujíce to za skutečnou pravdu. Takže spolu s ryzí pravdou přijímají také všechny nepravdy a deformace, považujíce je za pravé a ryzí. Vždyť působí-li předešlá pojetí dobře a zní věrohodně a pravdivě, musí být přece i zbytek stejný. Neuvědomují si zde, že falzifikované a zkreslené části jsou ty nejdůležitější, životně nejzávažnější a kritické pro jejich náležité úspěšné následování ve věčném životě a pro jejich pravý duchovní pokrok. Toho se vždy týkají ideje a pojetí o Bohu, Pánu Ježíši Kristu, Duchu svatém a podobných věcech. Tyto ideje jsou základem a bází, na nichž se buduje pravá duchovnost a z nichž je možná pravá změna a eliminace negativního stavu. Jestliže zničíte tuto základnu a bázi, ale ponecháte zbytek struktury nedotčen, co pak máte ?  Nic než krásnou budovu postavenou na písku - a jakmile ji popadne první bouře, zhroutí se a zcela rozpadne na prach.

Takto negativní stav chytá lidi do pasti. Dovoluje jim do jisté míry vnímat a přijímat pravdu, ale zkresluje samou základnu a bázi, ze které tyto pravdy vycházejí a na niž jsou postaveny a rozvinuty. Takto se netřeba ničeho obávat; a to je pro negativní stav velmi bezpečné, když napájí lidi všemi druhy pseudosprávných idejí a dočasně účinných praktik, neboť ví, že lidé nemají žádnou vhodnou základnu a bázi pro to, aby v jejich životech mohla nastat skutečná stálá změna a eliminace negativního stavu. Principem zde je: Poskytnout lidem sekundární a terciární ideje a praktiky pravého Nového zjevení, ale napadnout, podkopat, zvrátit, zfalšovat, nesprávně postavit, zavést a, je-li to možné, zničit či znemožnit to, aby lidé přijímali jeho primární ideje, na nichž je vše vybudováno a z nichž vše vyvěrá.

Takže lze mít nějaké pravdy obsaženy v těchto filosofiích, a přesto - protože zbytek jejich obsahu deformuje a falzifikuje nejzákladnější, nejzávažnější a nanejvýš kritické pojmy, které jsou základnou a bázi pro změnu a eliminaci negativního stavu - nedostanete se ve svém životě nikam. Pokud ano, bude to jen dočasně a následný pád vašeho způsobu bude zničující (když ne během tohoto pozemského života, tak poté).

Je zjevné, že účelem napsání „Kurzu zraků“ byla polapit lidi do pasti nejzazší likvidace tím, že se jim poskytne jistý přístup k idejím pravého Nového zjevení, zatímco se zároveň rozvrátí a zničí samotná jeho základna a báze, na níž jsou tyto ideje postaveny. Hlavním účelem tohoto zničujícího uspořádání je ovšem to, aby se lidé odváděli pryč od přijetí Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti jako pouze Jednoho Boha Nedělitelného, pravého Nejvyššího, pouze Jediného, Kdož Absolutně vždy jest. „Kurz zázraků“ tedy v žádném případě není zjevením pravého Pána Ježíše Krista.

(8)
Jestliže je tedy vše, co bylo v uvedených osmi bodech řečeno, pravdou, kdo je tedy pravým zjevovatelem „Kurzu zázraků“ ?

Z hlediska výše uvedených skutečností je zřejmé, že jeho pravým zjevovatelem je Antikrist, který využívá principy pravého Nového zjevení a přináší své vlastní pseudozjevení, aby zničil a podkopal nejdůležitější principy Nového zjevení, které se vztahují k pochopení pravé přirozenosti skutečného Pána Ježíše Krista a všeho, co se k tomu vztahuje. Protože tento Antikrist hraje roli skutečného Pána Ježíše Krista, zjevuje se jako spasitel lidí, který hovoří těmito krásnými slovy zdánlivé lásky, moudrosti, provádějící vnější zázraky, znamení atd., aby polapil lidi v past víry v něho a jeho uznání. Jakmile lidé začnou v něj věřit a uznávat ho, tehdy pečlivě a vychytrale zničí veškerou a jakoukoli víru v pravého Pána Ježíše Krista a úplně zvrátí náležité chápání a přijetí pravého významu skutečného Nejvyššího, Pána Ježíše Krista a Ducha Svatého. Při provádění této vychytralé a podvodné deformace Antikrist doufá, že může ovládnout veškeré Stvoření a tuto planetu a ustanovit se jako jediný bezkonkurenční vládce všech a všeho. To je jeho hlavní účel. Proto přináší své vlastní zjevení tímto tak zdánlivě přijatelným a přitažlivým způsobem, jak se odráží v „Kurzu zázraků“.

Z předešlé rozpravy je zřejmé, jak je přijetí filosofie „Kurzu zázraků“ krajně nebezpečné. Zvrácením, falzifikací a likvidací správného pojímání pravé přirozenosti Pána Ježíše Krista prakticky anuluje význam a praktikování všech pozitivních konceptů a postupů, které by tyto tři díly mohly mít. Tímto se vám radí, abyste se touto filosofií nenechali svést. Jako vždy je samozřejmě na vás, abyste si obsah tohoto článku ověřili ve svém nitru.“
(28)

O dětskosti a souvisejících záležitostech


Dne 29. července 1995

Po několik posledních dnů jsem vedl rozsáhlou diskusi s Pánem Ježíšem Kristem a všemi příslušníky své pravé duchovní rodiny o pravém významu pojetí „kojenectví“, „dětství“, „dospívání“ a „dospělosti“. Bylo mi řečeno, že ohledně těchto pojetí existuje mnoho nepochopení - dokonce i mezi některými členy spojenými s Novým zjevením. A nejenom to, ale někteří z nich zacházejí tak daleko, že se snaží napodobovat Margaretino rozpoložení a chovají se jako malé děti - snažíce se i hovořit dětským hlasem. Toto je ovšem zcela směšné. V případech takového napodobování si úspěšně blokují přístup ke svému pravému já a ke své pravé přirozenosti a otevírají do široka dveře negativnímu stavu, aby zamořil jejich život a ovlivňoval ho ve všech jeho aspektech. Děje se tu to, že lidé jako tito se stávají zcela uzavřenými před svou pravou přirozeností a před svou schopností nalézt, kým vskutku jsou, proč jsou zde a co je jejich pověřením od Pána Ježíše Krista na této planetě. Tím, že takto činí, slouží věci negativního stavu namísto Pána Ježíše Krista.

V lidském životě, v jeho zdeformované a deformující kondici, tato pojetí znamenají něco ZCELA ODLIŠNÉHO než v pozitivním stavu Stvoření Pána Ježíše Krista. V lidském životě znamená „dětskost“ úplnou nevědomost, bezmocnost a absolutní závislost na tom, kdo poskytuje péči z venčí. „Dětství“ v lidském životě znamená úplnou sebestřednost, omezení na své vlastní já a závislost na rodičovském vedení a získávání jakýchkoli poznatků deformovaně z venčí.

„Dospívání“ v lidském životě označuje ustavování se v zevnějšnostech a přizpůsobování se zevním požadavkům tlaku jemu rovných a rebelování proti autoritě „dospělých“ a podobné paradoxy, které dostávají teenagery do stavu zmatku a nejistoty o čemkoli. JEDINOU JISTOTU, kterou mají, je to, že NIC NENÍ JISTÉ ČI JASNÉ a že jediný smyl čehokoli lze nalézt v jejich příslušnosti k tomu, co jim diktují jejich skupina jim rovných.

„Dospělost“ v lidském životě, je definována biologickými, fyziologickými a fyzickými znaky a ustavením různých zvyků, obyčejů a tradic, které se stávají panující silou a způsobem jejich individuálního života. V opravdové realitě nejsou lidští tvorové nikdy schopni dosáhnout stavu dospělosti. Ve své esenci a substanci jsou velmi nezralí a rozporuplní ve většině aspektů jejich života (kapitoly 11 a 12 v Novém zjevení velmi dobře popisují, co to je lidský život).

Na straně druhé pojetí „dětskosti“ v pozitivním stavu označuje čistotu stavu a rozpoložení úplné znalosti toho, co správné a náležité bez potřeby o tom přemýšlet jakýmkoli způsobem funkci mysli a bez potřeby zvažovat, zdali to tak je či není, a bez kladení otázek, proč je něco takové, jaké je. Všechny události a informace se prostě vnímají dle čistoty vlastního intuitivního rozlišováni bez potřeby spekulování či uvažování o čemkoli. „Dětskost“ je stavem znalosti a vnímání všeho o esenci a substanci všeho relativního k absolutní všeznalosti a vševnímavosti Pána Ježíše Krista. Taktéž znamená stav čisté nevinnosti, skromnosti, pokory a oddanosti a nepodmíněné lásky, moudrosti, laskavosti, ušlechtilosti, něžnosti, porozumění, vděčnosti, vděku, milosrdenství, odpuštění, soucitu a vcítění se.

Taktéž ale znamená čistotu pozitivního stavu, který NELZE zkazit, zamořit a zašpinit něčím přicházejícím z negativního stavu.

„Dětství“ v pozitivním stavu znamená proces stavu dětskosti, který uplatňuje čistotu svého stavu na všechny duševní procesy za účelem sdílení a opětování toho, co má a čím je ve svém čistém stavu naznačeném výše.

„Dospívání“ ve svém pozitivním spoluoznačení znamená čistotu rozumových procesů a logiky za účelem promítnutí stavu dětskosti a dětství z nitra do zevnějšku a jeho zakotvení v zevnějšku ze zpětnou smyčkou k dětství a dětskosti. Taktéž označuje prosazování vlastního jedinečného já čili „já jsem“ za účelem ustanovení vhodného rozpoložení a založení toho, na čem lze ustanovit smysluplný, naplňující, láskyplný, moudrý a produktivní vztah.

„Dospělost“ pak v pozitivním stavu znamená úplnou integraci všeho, co reprezentuje dětskost, dětství a dospívání za účelem aktualizace, realizace a manifestace všeho, co je obsaženo v čistotě stavu dětskosti, v procesu dětství a v „já jsem“ dospívání. To je stav nejzazší zralosti. Takže v tomto smyslu v pozitivním stavu není žádné oddělení těchto stavů, procesů, rozpoložení a projevů, ale dětskost, dětství, dospívána dospělost nastávají současně a souběžně ve všech svých aspektech v témž jedinci.

V určitém smyslu v jejich pozitivní konotaci, jak je tomu v pozitivním stavu Stvoření Pána Ježíše Krista, můžete dětskost klást naroveň Duchovní mysli, dětství vnitřní mysli, dospívání zevní mysli a dospělost pozitivní sentientní mysli, která je plně v souladu s Absolutně pozitivní sentientní myslí Pána Ježíše Krista.

Negativní spoluoznačení těchto pojmů ovšem podobně souvztaží z rozličnými úrovněmi pseudomysli a jejich zcela nevědomou, falešnou, zdeformovanou a vzhůru nohama obrácenou pozicí.

Důvod, proč se v Novém zjevení a jeho doplněních říká, že se potřebujeme stát malými dětmi, je ten, že se potřebujeme navrátit ke své pravé přirozenosti. Aby se toto učinilo, potřebujeme projít procesem znovunarození, což vyžaduje, abychom zažili, co znamená opravdové dětství ve svém pozitivním spoluoznačení, aby se získal integrovaný stav a proces zralosti, kterým je opravdová dospělost.

Být jako malé děti ale také znamená úplné bezpodmínečné spolehnutí se, důvěru, víru a jistotu v Božskou prozřetelnost Pána Ježíše Krista. Znamená to taktéž být vedeni Pánem Ježíšem Kristem, a ne sebou samými, a činit vše v našem životě z Pána Ježíše Krista, dle Něj/Ni, skrze Něho/Ní, Ním/Ní a s Ním/Mi připisujíce veškerou lásku, moudrost, dobro, pravdu, pozitivní konání a víru jejich znamenitému zdroji - Pánu Ježíši Kristu.

Znamená to též zahrnout vše a neponechat nic mimo v procesu sebezkoumání a sebevnímání, abychom přijali, kým jsme, čím jsme, bez bažení, chtění a toužení být jako někdo jiný či toužení mít a vlastnit to, co mají či vlastni jiní lidé, nebo bez snahy napodobovat jejich rozpoložení a životní styl či cokoli, co prožívají a čím procházejí ve svém osobním a individuálním životě.

Toto je v zásadě stručný obsah diskuse, kterou jsme až do dnes měli. Sděluji vám stručný obsah této konverzace, abyste o něm uvažovali.

Petr.
(29)

Objasnění některých duchovních pojetí


Dne 19. dubna 1996.

Tohoto dne velmi časně ráno (ve 3:00 hod) jsem byl Pánem Ježíšem Kristem probuzen a požádán, abych zapsal následující informace:

„Je čas přerušit dlouhé mlčení a přenést některá důležitá objasnění v této (psané) formě všem jedincům, co mají zájem, sdílejíc tak s nimi to, co přichází od pravého Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti.

Dnes probereme v zásadě dvě hlavní zajímavá témata.

(1)
První téma se vztahuje k pojmu takzvaného „bílého zlatého prachu“. Ne mnozí z vás jsou si vědomi, že ve stálé Arizona, USA existuje muž jménem David Hudson, farmář, z něhož se stal vědec - spiritualista, který během minulého desetiletí ve spolupráci s některými jinými skutečnými vědci objevil některé nové chemické prvky, které chyběly v tabulce prvků, jak ji na začátku tohoto století popsal ruský vědec Mendělejev. Speciálním typem manipulací s těmito prvky byl tento člověk s to vyvinout z čistého zlata to, co nazývá „bílým zlatým práškem“. Výsledkem nebylo samotné čisté zlato, ale jeho prášek se zcela odlišnými vlastnostmi, než má samo zlato, a přesto to bylo zlato pro všechny praktické účely.

Podle jeho domněnky tato sloučenina obsahuje ohromně tajemné a mysticky síly, které mají neobvyklé a neslýchané vlastnosti. Jestliže se za určitých dobře definovaných okolností a postupů tento bílý zlatý prášek denně požívá po období devíti měsíců, dosáhne se nadlidské kondice. V této kondici je jeden s to vnímat věci a bytosti v jiných dimenzích včetně andělů světla. U jedince se vyvinou takové schopnosti jako teleportace, telepatie, jasnozření a jasnoslyšení, jasnovidnost a mnohé jiné tajemné sily a schopnosti. Nejen to, ale ten, kdo završí tento proces během devíti měsíců, je schopen žít ve svém fyzickém těle až tisíc roků (mezi devíti sty a tisícem roků) v dokonalém zdraví bez procesu stárnutí, bez jakýchkoli fyzických anebo duševních neduhů či potíží, aniž by potřeboval jakoukoli potravu či nápoj. (Jedinec je obdrží z kosmických energií). Zakusí největší možnou sexuální potenci (a šest či sedm denních spontánních orgasmů) a mnoho .jiného této povahy podle domněnek tohoto muže. Po devíti stech či tisíci letech jeden překoná tělesný stav a stane se jako bohem či opravdovým bohem.

Povšimněte si, prosím, metodologie zde používané, fyzická, chemická sloučenina zvaná „bílý zlatý prach“, jestliže je zevně přijímána jako potrava do fyzického těla po devět následných měsíců striktně určeným postupem, může dosáhnout těchto zázračných výkonů. Pan Hudson pak pokračuje a nárokuje si, že bílý zlatý prach vyléčí lidi ze všech bezvýchodiskových rozpoložení, jako například zhoubná rakovina, smrtelné AIDS a všechny ostatní nevyléčitelné choroby. Důvod, proč je bílý zlatý prach s to způsobit tyto všechny neobvyklé stavy a kondice v lidském těle, je ten, že zcela a úplně pozměňuje jeho DNA, přepisuje jeho genetický kód a otevírá dokořán všechny aspekty funkcí lidského mozku, které jsou za jiných okolností v procesu běžného lidského života nedostupné. Jinými slovy, namísto fungování na úrovni pěti či méně procent, jak je tomu u každé lidské bytosti, se lidský mozek probouzí do plnosti svých potenciálů, které byly do tohoto bodu za jakéhokoli jiného rozpoložení lidem nedostupné.

Aby svá tvrzení dokázal, pan Hudson je široce a skutečně vědecky zdůvodňuje velmi zevrubnými a vědecky přípustnými odkazy na takové zdroje jako Svatá bible, Kniha Mormon, Kniha mrtvých, Svitky od Mrtvého moře, Apokryfy, egyptské hieroglyfy a na mnohé jiné zdroje současných autorů, kteří píší či psali na duchovní a mystická témata.

Pan Hudson srovnává bílý zlatý prášek s „manou“ a „předkladným chlebem“, které byly seslány dítkům izraelským během jejich čtyřicetiletého putování divočinou na jejich cestě z Egypta do země zaslíbené. Tvrdí, že někteří lidé, kteří měli výsadu požit tuto látku, již dosáhli, nebo jsou v procesu dosažení, tohoto výše popsaného stavu. Byli zbaveni svých kondic konečnosti a nachází se na cestě, jak se stát nadlidmi.

Podívejme se nyní na některé nesrovnalosti v tvrzeních pana Hudsona. Je především nějak pravdivé, že bílý zlatý prach je z hlediska jeho fyzikálních, chemických a biologických vlastností schopen způsobit všechny tyto jevy ?  V tomto tvrzení jsou nějaká zrnka pravdy. Musíte v tomto ohledu pochopit to, že během fabrikace lidských tvorů, jejich mozků a fyzických těl byly do nich implantovány některé genetické kódy, které souvztaží s některými duchovními stavy, které reflektují schopnosti sentientní mysli vyvinout či dosáhnout výše popsané stavy a kondice.

Účel této implantace je velmi zjevný. Pseudotvůrci si naplánovali, že v určitém časovém bodě bude nutné trikem přivést lidi k víře, že je možné dosáhnout stavu dokonalosti a božskosti čistě zevními prostředky bez použití jakýchkoli pravých duchovních prostředků a principů. Jinými slovy: Můžete dosáhnout nejvyšší možnou úroveň duchovního uvědomění a stavu čistě zevními, fyzickými, biologickými, chemickými a hmotnými prostředky bez jakéhokoli použití stavu niternosti nebo subjektivní duchovní práce. Tento postup je ovšem postupem z vnějšku do nitra, tak typickým pro metodu negativního stavu.

Musíte pochopit to, že pseudotvůrci a jejich poskoci v současnosti pracují v tomto ohledu na nejméně dvou scénářích. Jedním je fabrikace nadlidí takříkajíc bez čehokoli předem. V tomto scénáři používají zcela odlišný přístup, který přímo nezahrnuje typické lidské genetické uzpůsobení. Jiným scénářem je transformace některých v současnosti existujících lidských tvorů do nadlidského pokolení s výše popsanými kondicemi, stavy a schopnostmi. Nezapomínejte také, prosím, na odpadlíky, kteří obdobně mají v tomto ohledu svou vlastní agendu a scénáře.

Tyto snahy na straně pseudotvůrců jsou za účelem závěrečného zodpovězení jejich nejdůležitější otázky o možnosti dosažení dokonalého a téměř nesmrtelného života čistě zevními, hmotnými, biologickými a chemickými prostředky bez jakéhokoli použití duchovních principů. Takže nepotřebujete Boha nebo Jeho/Její tvořivé usilování, abyste byli schopni dosáhnout nejvyšší možnou úroveň dokonalosti v pozitivním smyslu. Takový stav dokonalosti a nejvyššího možného duchovního zahrnutí je mono zařídit čistě neduchovními prostředky.

Jak jste si z výroků pana Hudsona všimli, nerad užívá příliš slovo „duchovní“, namísto toho rád užívá slovo „filosofický“. To není bez významu a souvislosti. Jak chápete, je pan Hudson, ač není sám pseudotvůrce, pod úplným vlivem pseudotvůrců a ti mu dali veškeré jeho vědecké znalosti. Pseudotvůrci se mu ovšem jevili jako andělé světla. Jak jinak by se mohli jevit ?

Nyní nesrovnalosti: Jestliže bílý zlatý prach má tyto vlastnosti, jak to, že pan Hudson sám prach neužívá ?  Svádí to na svou ženu, která mu to prý zakázala. Pravdivost jeho tvrzení je pochybná. Vezmete-li v úvahu typickou lidskou povahu, pak každý lidský tvor, včetně manželky pana Hudsona, by do toho skočil oběma nohama, aby okusil možnosti tak závažné povahy.

Na druhé straně jedli děti izraelské „manu“ po čtyřicet let, aniž by byli nemocní a aniž by je unavovala a zprotivili si ji. S protesty přicházelo zničení všech těchto rebelů. Jestliže se mana přirovnává k bílému zlatému prachu, a jestliže se užívala denně, ne po devět měsíců, ale po mnoho roků, pak by je měla učinit nejen nesmrtelnými, ale duchovně vysoce vyvinutými bytostmi, jež by byly jako bohové a jež by neměly žádnou potřebu jíst či pít jako normální smrtelníci a jež by překonali všechny zlé a negativní sklony, které tak důkladně vykazovaly během té doby. Jak z historie víte, opak byl pravdou.

Můžete si být ovšem jisti, že pan Hudson je plně schopný vynalézt velmi věrohodná vysvětlení jak toho, co se s dětmi izraelskými přihodilo, tak i toho, proč se on a jeho paní v této chvíli této procedury neúčastní.

V tomto ohledu musíte chápat, že většina náboženských knih, které pan Hudson cituje, byla napsána v čistě duchovních souvztažnostech a symbolismu. Ty - ať tak či onak - buď obsahují některé důležité duchovní pravdy, nebo některé důležité duchovní deformace a nepravdy. Takže „mana“ v tomto ohledu souvztaží s dobrem pravdy, nebo se zly nepravd. To, že byla pojídána po čtyřicet let, znamená přivlastňování si tohoto dobra ve všech stavech pokušení. V nejvyšším smyslu „mana“ znamená získání Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejího Nového zjevení a všech jeho duchovních principů a pouček a jejich přijetí ve vlastním životě. „Jíst manu“ znamená transformaci v čistě nebeskou bytost se všemi výše popsanými atributy, ale v čistě duchovním stavu a dimenzi, a ne ve fyzickém smyslu, to jest v lidském těle a na této planetě.

Kvůli souvztažnému významu obsahu těchto citovaných knih a kvůli mnoha úrovním chápání, které existují v tom, jak tyto souvztažnosti vykládat, jsou předmětem subjektivních výkladů jakýmkoli způsobem, jakým kdo potřebuje ospravedlnit své vlastní předpoklady o čemkoli. Jak si pamatujete, náležitá, správná, pravá, ryzí a opravdová interpretace těchto souvztažností je možná pouze Pánem Ježíšem Kristem. Kdokoli se pokouší je vykládat sám o sobě, upadá do léčky negativního stavu a vynalézá význam vnucený negativním stavem, aby se to hodilo jeho vlastním zlým a negativním cílům a účelům. Avšak takový interpretátor nevnímá nic jiného než to, že jeho výklad a vysvětlení souvztažností je náležité a absolutně správné. Takže takovému vykladači nepřijdou na mysl žádné pochybnosti o této věci.

Avšak mějte na mysli, že kvůli teto důležité duchovní souvztainosti existuje také určitý vliv a dopad z ní na fyzickou úroveň a na lidské tělo. Schopnost tito souvztažnosti vytvářet takový vliv, dopad a ovlivňování z duchovního do fyzického je v současnosti využíván pseudotvůrci, jejich poskoky a renegáty, aby zfabrikovali takové typy bytostí a transmogrifikovali některé současně existující lidské tvory k jejich podobě a obrazu se všemi silami a schopnostmi, jaké mají sami. Kvůli tomu mnozí lidé, kteří se dostanou do styku s touto informací, budou úplně a zcela opanováni těmito tvrzeními o bílém zlatém prachu a získají určité síly a schopnosti, které jim pseudotvůrci uštědří.

Jak vidíte, klam tohoto uzpůsobení spočívá ve faktu, že to není bílý zlatý prach sám, který způsobí tyto změny a výdobytky v lidském těle a v individuálním životy, ale pseudotvůrci samotni, prostřednictvím svých osobních sil, účinně uštědří tyto síly několika lidem, kteří požívají a budou požívat tento prach, myslíce, pociťujíce a věříce, že je to prach sám, co způsobuje, že získávají všechny výše popsané prospěšnosti. Pseudotvůrci, jejich poskoci a renegáti velmi pečlivě vybírají a budou vybírat určité lidské tvory vhodné pro tento účel a podávají a budou jim podávat k požití bílý zlatý prach a pak následně pozměňovat jejich genetické uzpůsobení některými jinými prostředky, které mají k dispozici jenom oni, tak, aby se prokázalo, že je to bílý zlatý prach samotný, který to činí, a nikoli něco jiného.

Takže to, o čem se předpokládá, že způsobuje tyto změny, je něco čistě hmotného, zevního, z vnějšku, a nikoli něco duchovního, vnitřního a pouze z nitra k zevnímu. Protože se ovšem toto bude činit jako průvodní jev, všechny tyto pokusné lidské subjekty ochotně přijmou fakt, že je to bílý zlatý prach sám, který jim činí tyto dobré věci, a nikoli někdo či něco jiného. Přijetím těchto idejí jako faktů budou všechny duchovní spoluvýznamy lidského života nebo jakéhokoli života jako takového úplně vymazány z lidského uvědomění. Avšak v procesu tohoto počínání pseudotvůrci potřebují využít bílý zlatý prach jako důležitý katalyzátor, který jim umožňuje dosíci v tomto ohledu svého cíle a ustanovit v lidském těle kondici, která zařídí to, co je popsáno výše. Aby v tomto ohledu uspěli ve svém úsilí, je nutné mít nějaký hmotný, fyzický, biologický, chemický a zevní činitel, který je souvztažný s jinými úrovněmi reality anebo pseudoreality. Obvykle, v případech, jako je tento, takový činitel funguje v roli katalyzátoru k té realitě či pseudorealitě, která pak umožní vytvoření něčeho výše popsaného. Bílý zlatý prach tomuto účelu slouží dobře. Jak vidíte zas a opět, v negativnímu stavu jako vždy se prostředek stává cílem a cíl se stává prostředkem A toto je jeden z mnoha způsobů, jakým negativní stav úplně vítězí na vaší planetě.

Protože bílý zlatý prach je v tomto procesu využíván jako katalyzátor, umožňuje těm lidem, kteří ho užívají, aby byli oklamáni mocí sugesce, že je to opravdu látka sama, jež toto všechno páše.

Vy, kdo čtete tato slova, jste nabádáni, abyste neupadli do této léčky, která je na vás tak pohodlně nastražena negativním stavem a jeho zobrazujícimi zástupci a zakladateli.

Pan Hudson má ovšem v jednom smyslu dojista pravdu, když tvrdí, že si máme být vědomi toho faktu, že na této planetě již neexistuje žádná šedá oblast. Vše je buď zlé, či dobré. Jak si z verbálního komunikováni někdy předtím pamatujete, bylo vám sděleno, že již není dovoleno, aby se praví lidští tvorové rodili na této planetě. Namísto toho jsou ti, kdo se na této planetě rodí, agenty negativního stavu. Praví lidští tvorové vytvářejí šedou oblast. Agenti pozitivního stavu reprezentují dobrotu a pravdu a agenti negativního stavu zla a nepravdy. Odstraníte-li pravé lidské tvory, odstraníte šedou oblast. Byli jste také verbálně informováni o tom, že po nějaký čas nastává proces transmogrifikace pravých lidských tvorů, aby tak každý z lidského rodu, kdo nestraní pozitivnímu stavu, byl transmogritikován v pravého agenta negativního stavu. Tato situace vám ukazuje, že závěrečná diferenciace, umístění a pozice každého a čehokoli na této planetě je v procesu své závěrečné fáze, aby odehrál další nejdůležitější posun a krok k ukončení pseudojsoucna a pseudobytí negativního stavu.

(2)
Druhé téma, které dnes máme probrat, se vztahuje k nesprávnému chápání, vnímání a výkladu některých duchovních pojetí, která někteří z vás, kdo jsou spojeni s Novým zjevením Pána Ježíše Krista, propagují a ke kterým tíhnou.

Jak si pamatujete z Doplněni 15 v „Korolariích Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, zde se tvrdí, že někdo, kdo má Nové zjevení a přesto nesprávně vnímá, chápe či vykládá jeho ideje a pojetí, stává se terčem negativního stavu, dokonce hůře, než ten nejnižší v nejnižších peklech. Tento výrok byl v této době učiněn nikoliv náhodou. V této době se předvídalo, že někteří z vás upadnou do pasti pseudotvůrců svým nesprávným chápáním a desinterpretováním Nového zjevení a budou jimi negativně ovlivňováni, jakož i budou ovlivňovat jiné, kdo upadnou pod jejich vliv. Přišel čas tuto situaci napravit. Pro vaši informaci, stojíte na ohromně významném počátku událostí a na křižovatce rozhodnutí a voleb, které určí, jak a jakým způsobem se odehraje vítězství a následné ukončení negativního stavu na vaší planetě a uzavření zóny vymístění. Vaše pozice, postoje, chování, vztahy a vše ostatní týkající se vašeho života, vaše volby a rozhodnutí o tom jakou cestou jít a kde být, hrají extrémně důležitou roli v tomto procesu. Aby se tento proces rozvinul do plnosti svých potřeb a projevení se, ti z vás, kdo jsou svedeni mimo nesprávným vnímáním, chápáním a výkladem některých pojetí Nového zjevení Pána Ježíše Krista, a ti, kdo upadli do vlivu falešného Ježíše Krista a pseudotvůrců, potřebuji učinit závěrečnou volbu a rozhodnutí pro či proti tomu, co se v tomto výroku sděluje. Aby se to učinilo, je vám dán náležitý výklad některých duchovních pojetí, ke kterým ve svých výrocích a v osobním životě tíhnete a které propagujete.

První pojetí, které se vyloží, je pojetí „dětskosti“ a „dětství“. Jak víte, Margaret a ti, kdo upadli do jejího vlivu, předpokládají, že nejprve se doslovně stala dítětem, pak nemluvnětem. V jejím pojetí se ona a Mark například stali nemluvňaty, Dr. Vasilij N. a Monika se stali dětmi a třeba Peter a Ludmila představovali rannou dospělost. Toto je zcela nesprávné pojetí. Podívejme se na ně blíže.

Jak víte, když přivedli děti a nemluvňata k Ježíši Kristu, aby jim během svého pobytu na planetě Nula požehnal, Jeho/Její učedníci se snažili jejich matkám v tomto bránit. Ježíš Kristus je pokáral řka, že Království Boží patří takovým, co se stanou dětmi. Pravý Pán Ježíš Kristus tímto říká, že tento výrok zaznamenaný v evangeliích (například v Lukášovi 18;15­-17) znamená následující:

Být jako nemluvně nebo malé dítě znamená být ve stavu prostoty, bezpodmínečné víry, důvěry a spoléhání se v Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti a v čistotě nevinnosti a poznání všech věcí, aniž by se něco ponechávalo stranou. Neznamená to být takovým fyzicky. Jak si pamatujete z Doplnění 3 v Korolariích ..., je zde doporučeno, abyste se stali jakoby malými dětmi. Současně jste byli nabádáni oprostit svůj život ve všech jeho aspektech. Definice toho, co to znamená oprostit vlastní život je v tomto doplnění taktéž vyslovena. Zde se říká, že oprostit vlastní život znamená pečlivé prozkoumání všeho ve vlastním životě, aniž by se něco ponechalo mimo. Jestliže srovnáte dětskost s prostotou nebo se zjednodušujícími věcmi, pak podle logiky čistého sylogismu (jestliže A=B a B=C, pak A=C) být jako malé děti v tomto spoluoznačení a pro tuto dobu neznamená nic více, než zjednodušování všech věcí ve vašem životě a zahrnutí všeho do toho zjednodušování, aniž by se něco v procesu tohoto oprošťování ponechalo stranou.

Na druhé straně byste od nynějška měli z kapitoly 22 „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“ vědět, že v žádné dimenzi pozitivního stavu včetně dimenze přírodní se nikdy nerodí žádné takové děti či nemluvňata. Takže to, co Margaretiny zážitky bytí dítětem a pak nemluvnětem propagují, je stav uměle vyvolaný pseudotvůrci, který nikde a nikdy ve Stvoření neexistuje. Je plně v rozporu s obsahem zmíněné kapitoly a čehokoli, co se zjevuje v Novém zjevení a jeho Korolariích.

Kvůli nesprávnému pochopení tohoto pojmu a jeho nevhodnému užívání a používání nastává v jejím případě postupné vybočení ze správné cesty a ona byla ovládnuta pseudotvůrci spolu s těmi, kdo upadli do jejího vlivu. To vede k nesprávnému chápání a výkladu pojetí „synergie“ a „pospolitosti“. Je to jako efekt sněhově koule. Jakmile se jedno pojetí nesprávně pochopí a vyloží, vede to k řetězové reakci a veškerá struktura se stává úplně zamořenou a zkomolenou.

Z tohoto náležitého pochopení je velmi zřejmé, že lidské pojetí „niterného dítěte“, na které poukazuje BethAnn, a jež je pojetím zfabrikovaným lidskými psychology, je zcela falešné. Neexistuje nic takového jako „niterné dítě“. Co namísto toho existuje, je bolest a utrpení zakoušené během vlastní výchovy na této planetě v interakci s významem ostatních. Je to typické lidské pojetí, neexistující nikde a nikdy jinde ve Stvoření, jež bylo původně zfabrikováno a poskytnuto pseudotvůrci za účelem ustanovení nevědomosti, nevědomých procesů, bezmocnosti, absolutní závislosti na zevnějšnostech, sebestřednosti, egoismu a všech ostatních ohavností a ošklivostí negativního stavu. Takže v tomto spoluoznačení pojem „dětskosti“ a „dětství“ má čistě negativní konotaci. Účelem zde není snažit se utišit toto imaginární niterné dítě, ale odstranit ho zcela a úplně z vlastního života a ustanovit namísto toho život prostoty a nezávislosti. Avšak jestliže věříte v mocné sugesce a přijímáte mocné sugesce svých autorit - psychologů o existenci vašeho niterného dítěte, jež způsobuje potíže tak či onak, vyžadujicí vaši stálou pozornost, zajisté podlehnete všem problémům spojeným s tímto pojetím, stávajícím se v tomto ohledu sebenaplňující se věštbou.

Jak víte, vše v negativním stavu a na planetě Nula je v pozici vzhůru nohama, v obráceném pseudořádu a v opozici k pozitivnímu stavu. Vezmete-li tento fakt v úvahu, pak nic v lidském životě není normální či přirozené včetně a obzvláště pojetí dětskosti a dětství. Asi před dvěma týdny bylo toto pojetí velmi pěkně vylíčeno v jedné z epizod populárního seriálu Star Trek: The Voyager. V této epizodě posádka Voyageru potká velmi podivnou sentientní společnost, která má obrácený vývojový proces ve srovnání s vývojem lidí od kojenectví do dětství, do adolescence a do dospělosti. V této společnosti se lidé rodili plně dospělí se všemi atributy dospělosti a jak se stávali staršími, stávali se ve skutečnosti mladšími až po věk přibližně 96 let, kdy se stali malými dětmi ve stavu úplné nevinnosti. V tomto bodě odcházejí na jejich svatou planetu, kde zanechávají svá dětská těla a překonávají tělesný stav do čisté individualizované sentientní energie dosahujíce vyšší úrovně duchovního uvědomění.

Ačkoli způsob, jakým je tato scéna v epizody vylíčena, neodráží v tomto ohledu přesně realitu vývoje v pozitivním stavu, nicméně velmi pěkně přesně popisuje, jak by se ohledně této problematiky měly věci pojímat. Avšak fyzikální aspekt tohoto příběhu, ve kterém se lidé stávají fyzickými dětmi, neodpovídá realitě v pozitivním stavu. Ve skutečnosti růst, k tomu, aby se jeden stal mladším, se zastavuje přibližně v 18 letech věku. Po té jsou k dispozici několikeré možnosti k volbě, v závislosti na povaze, struktuře a dynamice každé jednotlivé osoby.

Ovšem toto vše u výše uvedených lidí nastává dle předcházejícího souhlasu, aby se všem jasně zobrazilo, co se vskutku děje, když osoba nenáležitě chápe a nesprávně vykládá ideje Nového zjevení, a jak se taková osoba stává terčem negativního stavu, hůře než ten nejnižší v nejnižčích peklech, a jak se to projevuje v každodenním životě takové osoby.

Tento následek je spojen s dalším pojetím, které bylo nenáležitě pochopeno a vyloženo. Toto pojetí je „synergie“. Jak si pamatujete z Doplnění 20 v Korolariích ... , toto pojetí bylo uvedeno v té době. Znamená kombinaci energií agentů pozitivního stavu a pseudotvůrců za jediným účelem POMOCI jim obdržet správné odpovědi na jejich otázky při jejich hledání znalosti Absolutní pravdy a pomoci při jejich konverzi do pozitivního stavu tím, že se jim ukáže cesta přes most přechodu, který má být zbudován prostřednictvím kombinace dvou energií – SYNERGICKY.

Současně bylo v tomto doplnění ukázáno, že do tohoto procesu byla zabudována kondice izolace (jak je izolován elektrický vodič, aby nemohlo dojít k výboji elektřiny do okolního prostředí a ke způsobení zranění komukoli - namísto toho slouží kladnému užitku), aby tak ani pseudotvůrci, ani agenti pozitivního stavu nemohli být jakkoli zraněni či poškozeni anebo aby se cítili duchovně, duševně či fyzicky nepohodlně v procesu společné činnosti. Pádný jiný účel nebyl v tomto ohledu pro synergii stanoven.

Avšak v případě zde popsaném nastala krajní situace v tom, jak se toto pojetí pochopilo a aplikovalo. Tato situace ihned poskytla pseudotvůrcům příležitost využít ji za jejich účelem negativně, protože obdrželi nesprávné odpovědi od osoby, o které se předpokládalo, že jim poskytne správné. Tím, že se pojetí „dětství“ a „dětskosti“ uchopilo nenáležitým způsobem a použilo se tak, jak se to nedělá v pozitivním stavu, utvořili si někteří pseudotvůrci závěr, že není žádný rozdíl mezi povahou pozitivního a negativního stavu. Tento závěr je zmocnil k tomu, že do jisté míry transmogrifikovali Margaret a její následovníky a způsobili jim řadu duchovních, duševních a fyzických problémů, které od tohoto bodu zažívají. Tyto jsou důsledky, výsledky a následky takové nenáležitosti.

A nakonec pojetí „pospolitosti“. Jak si pamatujete, o tomto pojetí se zmiňuje již Doplnění 18, Povšimněte si ale, prosím, konotaci, v ní bylo použito. Vztahuje se k destruktivnímu setkání během shromáždění ke Dni díkůvzdání v tvém domě, Petře. Důvodem, proč bylo použito v této jednotlivé době, a ne jindy, bylo to, co mělo přijít. Toto pojetí nemá vůbec žádné pozitivní spoluoznačení. Má čistě negativní původ. Je načase si uvědomit u tohoto přímého zjevení Pána Ježíše Krista, že pospolitost neexistuje v pozitivním stavu a nemá zde místo. Je to JEN v negativním stavu, že lidé jsou bez jednoty, jednosti, harmonie fungování a účelu pospolu, aby produkovali a kuli všemožná zla a nepravdy a aby zničili pozitivní stav. Žádný jiný spoluvýznam tohoto pojmu neexistuje.

Avšak co existuje namísto toho v pozitivním stavu je absolutně individualizovaná, zosobněná, nezávislá a soudržná jednota, jednost a harmonie fungování a účelu všech ve službách Pánu Ježíši Kristu a Jeho/Jejímu Novému zjevení a pro přivedení úplného konce negativního stavu a nastolení pravého života pozitivního stavu v jeho úplnosti a nekonečné rozmanitosti.

Na závěr je třeba se zmínit o dvou věcech. Za prvé, kvůli důležitosti současné situace, která existuje kdekoli ve stvořeni, v zóně vymístění a na planetě Nula, a kvůli tomu, že nikdo nepotřebuje se navždy ztratit nebo být sveden na zcestí těmi z vás, kdo sami sebe shledají v této prekérní situaci, jak se naznačuje výše, je dána příležitost polepit se, vrátit se zpět na cestu tím, že požádají o odpuštění Pána Ježíše Krista a přijmout je a znovu se spojit s pravým Pánem Ježíšem Kristem a Jeho/Jejím Novým zjevením a jeho Korolarii. Tím, že tak učiníte, znovu nastolíte své umístění a pozici v říši pozitivního stavu a stanete se opět znovu pravými představiteli pozitivního stavu na této planetě během závěrečné fáze jeho manifestace. Volba je ovšem na vás. Takové jsou i důsledky !  Nejste nuceni či žádáni, abyste uznali a přijali, co je zde zjeveno a přichází přímo od opravdového Pána Ježíše Krista a to, že je vám dána poslední možnost a příležitost se polepšit a vrátit se zpět na cestu duchovního pokroku do doby, kdy se všichni navrátíte do pozitivního stavu. Pamatujte si, že na této planetě již neexistuje žádná šedá oblast. To znamená, že neučiníte-li správnou volbu, jejím nedostatkem stanete se kořistí negativního stavu a do takové doby, kdy negativní stav bude buď eliminován, nebo si uvědomíte svou šlamastiku a navrátíte se na správnou cestu.

Za druhé: Někteří z vás nesprávně chápou, co bylo zjeveno v Soukromém rozhovoru zaznamenaném v Korolariích.... Někteří z vás zašli tak daleko, že dospěli k závěru, že Petr se stal ve svém pověření obsolentním a že již nic více skrze něho nepřijde. Toto je zcela nesprávný závěr vedoucí k ničemu jinému než ke zmatkům a k zaujímání pozic, které jsou irelevantní a nevhodné z hlediska pozitivního stavu. Pravou skutečností je, že tento rozhovor měl ukázat, že na Petrova bedra je položena stále větší odpovědnost a pověření než kdykoli předtím. Fakticky bylo jasně naznačeno, že toto poslání v tomto ohledu pouze začalo. Některé aspekty jeho zodpovědnosti byly zmíněny dříve. Bylo uvedeno, že je částečně odpovědný za globální následek Nového zjevení na planetě Nula a jinde.

V tomto ohledu si máte být vědomi faktu, že Peter jako zprostředkovatel přenosu Nového zjevení a jeho Doplnění je během tohoto jednotlivého časového období a pokud je fyzicky přítomen na planetě Nula jedinou oprávněnou osobou na této planetě, která smí náležitě vykládat, vysvětlovat a sdělovat pojetí, ideje, pojmy a principy Nového zjevení, aby se vyhnulo jejich desinterpretaci a nesprávnému pochopení, kdykoli je ohledně nich nějaká pochybnost, nejistota a zdráhání se. Za tímto účelem a pouze v tomto ohledu bude fungovat jako končený rozhodce.

Proto každý, kdo chce slyšet a naslouchat tomu, co se zde zjevuje, je nabádán činit následující; Kdykoli kdo má i ty nejmenší pochybnosti, nejistoty, zdráhání se či cokoli ohledné jakékoli ideje, pojetí či pojmu Nového zjevení, nebo kdo není na sto procent jist a ujištěn, že je, či není ve styku s pravým Pánem Ježíšem Kristem anebo se členy jeho pravé duchovní rodiny, což by mu mohlo poskytnout náležité a správné vyložení, vysvětlení a objasnění těchto pojetí, ideji a pojmů, tomu se radí, si je ověřit se zprostředkovatelem přenosu Nového zjevení a jeho Korolarií. Tato rada je platná pouze a jen ohledně náležitého chápání, výkladu a objasnění pojmů, idejí a pojetí Nového zjevení a jeho Korolarií a ničeho jiného či odlišného.

Toto je jen rada. Nikdo není nucen a neočekává se, aby tuto radu následoval. Pokud ji někdo nenásleduje ze své vlastní svobodné vůle a volby bez tlaku a nátlaku, nebude mít žádný smysl, význam a pozitivní výsledky. Každému jsou dány volby na výběr. Proces vykonání této volby je ve vašich rukách. Vy jste odpovědni a zodpovědní za tento nejkritičtější krok.

Předkládaná informace v tomto dopise je pro vykonání volby a k souhlasu či nesouhlasu s jeho obsahem. Není pro argumentaci, ospravedlňování nebo omlouvání, či pro disputace nebo cokoli jiného ohledně vlastní situace a způsobu, jakým kdo vnímá své současné duchovní rozpoložení. Chce-li někdo ohledně ní vést spory, bylo by to mrhání časem. Znamenalo by to, že ten/ta ji nechápe a nemá žádnou touhu se napravit a navrátit se na správnou cestu. Tímto taková osoba upadne do rukou negativního stavu.

A to je pro dnes vše.“
(30)

Dopis všem mým přátelůmDne 10. ledna 1996.

Drazí přátelé !

Odmlčel jsem se na dlouhou dobu, aniž bych toho příliš o čemkoli sděloval touto zvláštní písemnou formou. Dokonce i nyní se do značné míry zdráhám použít tuto formu, či říkat cokoli o čemkoli nebo o komkoli, protože to lze nebo se to může vykládat jako vnucování z mé strany.

Avšak nedávno mi bylo Pánem Ježíšem Kristem jasně oznámeno, že do jisté míry mám určitý stupeň zodpovědnosti za globální status Jeho/Jejího Nového zjevení na planetě Nula. Na druhé straně je velmi jasné, že každý čtenář a praktikant Jeho/Jejího Nového zjevení má svou osobní a individualizovanou zodpovědnost za jeho následky v jeho/jejím vlastním osobním životě.

Vzhledem k mému podílu na tomto všem a protože jsem částečně zodpovědný za globální následek Nového zjevení Pána Ježíše Krista na této planetě, byl jsem zpraven, abych s vámi sdílel některé úvahy, myšlenky a hypotetické scénáře, které se buď již odehrávají mezi vámi, kdo čtou a prohlašují, že praktikují Nové zjevení Pána Ježíše Krista (nejhorší možný scénář), nebo se mohou či nemusí odehrávat (doufejme, že tomu tak není), nebo se mohou odehrát někdy v budoucnu (takovému scénáři se dá zabránit).

Takže mi dovolte vám sdělit dvě věci. Jednou je jasné vidění, které mi bylo poskytnuto Pánem Ježíšem Kristem tak před třemi týdny jako potencialita toho, co by se mohlo stát komukoli z nás, pokud ve svých životech a ve vztazích ke každému jinému nenásledujeme správné duchovní postupy, jaké se naznačují v Novém zjevení Pána Ježíše Krista a jeho doplněních, plus jednu hypotetickou situaci či scénář.

(1)
Za prvé, vidění: Navštívila mě jedna osoba, doprovázená jinou, obě byly spojeny s Novým zjevením Pána Ježíše Krista. Ta osoba mě ukázal svůj jazyk. Ten měl na svém povrchu tři velmi ošklivé, extrémně nakažlivé, jako červ vyhlížející výběžky, každý měl jiný tvar a barvu. Okolo rtů této osoby byly početné boláky z nachlazení. Když jsem to spatřil, prohlásil jsem; „Co se s tebou děje špatného a jak jsi k tomuto přišla“ Ta osoba odpověděla: „Se mnou se neděje absolutně nic špatného, nemám žádné problémy; neshledávám nic špatného na svém jazyce či rtech.“ Znovu se opakuje, že toto je hypotetická situace, která by se mohla stát realitou u každého z nás.

Výklad této vize je velmi jasný: Zmíněná osoba (a já vám jméno té osoby neposkytnu, neboť to může být kdokoli z nás !) by fungovala z pozice svých tří pseudomyslí. Cokoli by nám lato osoba sdělovala nebo s námi sdílela, ať by to znělo jakkoli pěkně, přesvědčivě, láskyplně a moudře, bylo by čistou otravou a zamořením negativním stavem. Museli bychom být velmi obezřetní ohledně toho, jak bychom přijímali takové výroky či zkušenosti této osoby. Naneštěstí dotyčná osoba by nerozpoznávala či nechápala vážně problémy, které by mohla v tomto ohledu mít, a to, že by mohla být pod možným vlivem negativního stavu.

Nyní mi můžete říci, že tato vize mi byla vnucena buď pseudotvůrci či renegáty, či někým z negativního stavu, aby ve mě zničila důvěru, spoléhání se a vztah, které jsem k této osobě doposud měl. Taková možnost vždy existuje s výjimkou toho, že jsem si stále mnohokrát prověřoval zdroj tohoto vidění.

Varování zde je tedy jasné: Neberte za zřejmé vše, co slyšíte a prožíváte, ať se to jeví jakkoli pěkně, pozitivní a dobré, přesvědčivé, láskyplné a moudré, ale namísto toho mnohokráte prověřujte své úmysly, motivace a status své duchovní kondice, jakož i, a to jako nejdůležitější, prověřujte svůj vztah a postoj k Pánu Ježíši Kristu a Jeho/Jejímu Novému zjevení a jeho doplněním. Pokud si toto neustále neověřujeme, jsme v nebezpečí ovlivňování a nákazy negativním stavem.

(2)
Nyní bod druhý: Tento bod je také čistě hypotetickou konstrukcí. Jak se uvádí výše, může se nebo nemusí stát.

Jak si pamatujete z Doplnění 3, I5, 16, 20, Oznámení z I5. dubna 1994 a z Připomínky z 30. října 1994 a z jiných míst Jeho/Jejího Nového zjevení a doplnění (Pamatujete si skutečně, co se v těchto poselstvích sděluje ?  Vyzkoušejte si to a zjistěte, kolik si toho pamatujete !), Pán Ježíš Kristus velmi výrazně zdůrazňuje, že všechny naše metody a praktiky, jakož i skupinová působení, negativní stav úplně a zcela obsáhl. Jedinou cestou ven z této nebezpečné šlamastiky je, abychom personalizovali a individualizovali náš přistup a spoléhali se na vlastni intuici. Protože pseudotvůrci a jejich negativní stav zakládají svůj přístup na seskupování, masách a kvantifikaci, nejsou s to ovlivnit tento navrhovaný individualizovaný a intuitivní přístup.

Zde je hypotetický scénář: Když si pseudotvůrci a jejich poskoci uvědomili tuto situaci, shromáždili se na ohromné schůzi a důkladně tuto situaci probrali a po nějakou dobu uvažovali, jak ji obejít a jak nakazit a ovlivnit, ať jakkoli, ty agenty pozitivního stavu, kteří čtou a praktikují Nové zjevení Pána Ježíše Krista. Jinými slovy zabývali se tím, jak je lapit do pasti, způsobit jim různé problémy, vytvořit rozkoly, opozice, frakce, strany a podobná typická rozpoložení pro negativní stav tak charakteristická.

Po delší době tak přišli s následujícími třemi možnostmi:

(1)
Za prvé si řekli: „Konec konců známe křehkost a nespolehlivost lidské paměti. Jak mnoho čtenářů Nového zjevení a jeho doplnění by si vskutku pamatovalo všechny důležité detaily jeho obsahu a rad, jaké poskytuje jemu oddaným čtenářům ?  Vždyť my jsme vytvořili jejich zevní schránu a my jsme převinuli jejich nervový systém a velmi dobře víme, že jsou náchylní velmi brzy zapomenout to, co přečetli či znali o probíraných záležitostech, nebo prostě zkreslují jeho smysl nebo to ve svém životě nesprávně chápou či používají. Nalezněme tedy někoho - nanejvýš zranitelnou, ale zároveň v tomto ohledu nejvíce věřící a oddanou osobu - a do mysli této osoby vložme nové pojetí, které bude vyznívat velmi pozitivně, velmi láskyplně, velmi pěkně a moudře, přesto však nám poskytne možnou otevřenost tomu, aby se mysl té osoby kontaminovala a zašpinila a abychom skrze tuto osobu byli s to ovlivnit některé další, se kterými je tato osoba ve styku a má na ně výrazný vliv.“ Tak přišli na slovo „pospolitost“, které nahrazuje slovo „skupina“.

Toto je velmi pěkné slovo, a i když dotyčná osoba chápe jeho význam v jeho náležité konotaci, někdo jiný by mu rozuměl zcela jinak, protože konec konců jaký je rozdíl v tom být pospolu a ve skupině ?  Obě situace lze vykládat jako stejné, zatímco jsme sehnali dohromady několik lidí a nyní, pod maskou pospolitosti, tu máme skupinu lidí, jaké lze velmi účinně ovlivnit. Znajíce typickou lidskou povahu, znajíce, že každý člen této „pospolitosti“ je na odlišné úrovni duchovního uvědomění a že někteří jedinci jsou výřečnější či pasivnější než jiní, a spoléhajíce se na ohromnou pověst dotyčné osoby, můžeme to postupně učinit tak, že všichni následovníci či posluchači této osoby v pospolitosti budou naslouchat tomu, co tato osoba říká či navrhuje, a tak uspějeme v odříznutí posluchačova přístupu k jeho/jejímu vlastnímu nitru a intuici, a tedy k Pánu Ježíši Kristu. Nebo můžeme mít úspěch ve směru opačném: Někteří z nich se vzbouří proti takovému uspořádání a oddělí se od těchto členů jednotlivé pospolitosti. Takto provedeme mezi nimi rozštěp a budou mít své vlastní strany, jak to dělají typičtí lidé. Takto prokážeme bez stínů pochyb, že tito takzvaní agenti pozitivního stavu nejsou nijak odlišní od kterýchkoli lidí a popřípadě, v nejzazším smyslu, že není žádného rozdílu mezi stavem pozitivním a negativním.

Mimo pojetí „pospolnosti“, které lze vykládat a chápat mnoha protikladnými způsoby, zaveďme a experimentujme s několika dalšími pojmy, jako „dětství a dětskost“ a včleňme tyto pojmy do dotyčné osoby tak, že je tato osoba přijme do krajnosti směšného zevního chování namísto toho, aby je brala jako symboly a reprezentace čistoty stavů a nevinnosti a jiných pozitivních vlastností těchto pojmů, jak se vnímají, chápou a praktikují v pozitivním stavu, takže všichni obdivovatelé a následovníci této osoby vyvinou sklon následovat chování této osoby a takto je pokazíme v tom, že nebudou následovat svou vlastní intuici a svou vlastní individualizovanou a osobní cestu. A navíc tímto krásným slovem „pospolnost“ můžeme do jejich mysli vložit ideu, že v jsoucnu a bytí je zcela nová situace, která ustavuje odlišné rozpoložení, co se týče přijímání poselství od Pána Ježíše Krista a od členů vlastní niterné duchovní rodiny. Taková poselství mohou přicházet jen a pouze v pospolnosti a nikoli skrze jednu jednotlivou osobu, jakou je např. Petr, jehož posláním bylo, je a bude být přenašečem takových poselství a idejí.“

Toto je krajně nebezpečná situace a možnost. Bylo-li by tomu tak, osobně bych se úplně a zcela oddělil od takové pospolitosti a od každého, který by byl takovou situací zkažen, jak tomu bylo s Dr. Arthurem J.

Pseudotvůrci by mohli pokračovat: „Pokud však uspějeme toto provést, mohlo by nám to poskytnout jinou otevřenost pro zničení jejich duchovnosti a jednoty. V procesu takové pospolnosti se odehrávají různá sdílení. Různí jedinci mají různé zkušenosti v tom, jak komunikují s Pánem Ježíšem Kristem a se členy jejich duchovní rodiny. Využívajíce těchto jim vlastních odlišností můžeme, když nastává sdílení v pospolitosti, vzbudit v některých jedincích pocity závisti, žárlivosti, frustrace a podobné negativní pocity z faktu, že ve stavu své niternosti vůbec nemají tentýž druh přístupu, jako mají jiní. Mohou si říci: „Jak k tomu přijdu, že vůbec nevidím Pána Ježíše Krista a členy své duchovní rodiny nebo že jsem neschopen mít k Němu/Ní a k ním jasně určený přístup, jak má on či ona ?  Jsem méně důležitý či méně než on/ona ?“ Takže můžeme v osobách takové povahy vzbudit silné pocity podřadnosti či odvržení či něčeho podobně negativního a přimět je k tomu, že se vzdají své oddanosti k Pánu Ježíši Kristu a Jeho/Jejímu Novému zjevení nebo přinejmenším můžeme podkopat jejich důvěru v sebe sama a v Pána Ježíše Krista a v Jeho/Její Nové zjevení. Vždyť velmi pohodlně zapomněli, to co se stále opakuje v Novém zjevení a jeho doplněních o faktu, že každý jednotlivý jedinec je v tomto ohledu na odlišné úrovni duchovního uvědomění, potřeb a dohody s Pánem Ježíšem Kristem o způsobech a cestách komunikování a společenství s Ním/Ní a jinými v duchovním světě ve stavu svých niterností, jakož i v čemkoli jiném. Toto je jeden z možných hypotetických scénářů.

(2)
Druhý se vztahuje k pojetí „duchovní rodiny“. Pseudotvůrci a jejich poskoci (jakož i renegáti) vymysleli v tomto ohledu následující ideu. Řekli si: „Známe typický lidský sklon toužit, žádat si a chtít společníka a uzavírat rodinné svazky. Tyto v zásadě pozitivní tužby může zužitkovat a vložit do nich následující ideje: Jak víte, každý z těchto agentů pozitivního stavu je obklopen svou duchovní rodinou, která se nachází v duchovním světě. Využívajíce tohoto faktoru, můžeme do nich vložit silnou, přesto přirozenou, touhu vytvořit takovou rodinu z jedinců, kteří čtou a prohlašují, že praktikují Nové zjevení Pána Ježíše Krista. Nadělíme některým jedincům, aby toužili hrát roli duchovního otce anebo matky a ostatní aby byli jejich dětmi. A i kdyby tomu tak bylo a skutečně existují někteří, kteří jsou duchovními otci a matkami druhých, a tedy ostatní jsou jejich duchovní děti, můžeme tuto situaci využít, hrajíce si s jejich negativními lidskými aspekty a dle mocnosti zařídit dvě věci:

Za prvé, pokud uspějí při ustanovení takové duchovní rodiny v zevním světě na planetě Nula, budou mít sklon nahradit naslouchání pravé duchovní rodině v duchovním světě, takže si odříznou přístup k ní a ke své intuici, ale, a to je nejdůležitější, k Pánu Ježíši Kristu. Zároveň můžeme v této situaci vzbudit v domnělých duchovních rodičích touhu, aby předpokládaným dětem dávali rady s dojmem, že je to Pán Ježíš Kristus, Kdož takto skrze ně činí.“ (Toto je duchovně nejnebezpečnější situace - vnucovat někomu tuková nabádání, pří čemž se vyvolává dojem, že jim řekl Pán Ježíš Kristus, aby ti dali takovou radu namísto toho, aby tě nasměrovali k tvému vlastnímu mitru pro otázky na jakoukoli otázku životních záležitostí, jež se tě či kohokoli z vás mohou týkat !) Toto je žádoucí následek takové touhy a typického lidského sklonu. Na druhé straně se může stát také opak a je velmi vítáno, pokud se tak děje. Majíce typický lidský sklon, předpokládané děti této zevně předpokládané duchovní rodiny se proti tomu vzbouří a budou proti svým předpokládaným duchovním rodičům. V takovém případě bychom taktéž dosáhli svého cíle, protože se odštěpí jeden od druhého a ustanoví různé strany, které budou obviňovat či obžalovávat nebo cokoli, co mají, jeden druhého a vytvářet zatvrzelé pocity a všemožné negativní postoje. A opět můžeme dosažením tohoto dokázat, že mezi negativním a pozitivním stavem není žádný rozdíl. Tak proč byť jen uvažovat o konverzi do pozitivního stavu ?

(3)
A zde přichází třetí hypotetický scénář (ačkoli tento se naneštěstí ve skutečnosti již odehrál): Zprostředkovatel přenosu Nového zjevení Pána Ježíše Krista je muž. Proč tedy nevyužít některé osobní problémy čtenářek a předpokládaných praktikantek Nového zjevení a vložit do nich pocity rozmrzelosti či přinejmenším pochybnosti nebo silné touhy, aby některá poselství či ideje či instrukce nebo rady mohly také přicházet skrze ženu. Pokud tohoto dosáhneme, posílíme princip separace, který byl vytvořen v doba kdy žena a muž byli rozštěpeni do dvou zcela odlišných pohlaví. Úspěchem v tomto snažení budeme s to udržovat negativní stav do nekonečna, protože negativní stav je vybudován na principu separace. Takže tyto ženy budou vyhledávat jinou nejvhodnější ženu, která by se hodila k tomu, aby se stala takovým orákulem Boha či Pána Ježíše Krista. Ve svých dobrých a pozitivních úmyslech budou často navštěvovat tuto jinou ženu a budou písemně zaznamenávat výroky a tvrzení této jiné ženy, přidávajíce k nim některé své vlastní ideje. Poté budou sdělovat své zápisky některým ze svých přátel. Jak čas poplyne, mohli bychom tyto zápisy využít a prohlásit, že jsou pravým slovem Božím, které je nadřazeno všemu a nahrazuje vše, co bylo v Novém zjevení Pána Ježíše Krista zjeveno skrze muže.

Konec konců můžeme si být jisti, že tito jedinci velmi rychle a pohodlně zapomenou, co bylo o tom řečeno v Novém zjevení, že žádná další poselství, jež by měla mít všeobecné a všezahrnující použití, již skrze nikoho nepřijdou. Namísto toho budou všechna individualizovaná a osobní atd. Každý také pohodlně zapomene, že Nové zjevení bylo přeneseno z pozice absolutní integrace, Jednosti a Sjednocení Absolutní maskulinity a Absolutní femininity Pána Ježíše Krista skrze Petrovu maskulinitu a femininitu. Kdo si vzpomene na tvrzení, že Pán Ježíš Kristus, Petr a kdokoli jiný v sobě obsahuje rovnou měrou oba tyto principy a že zevní projev těchto principů je jen zevní schrána, ale niterně jsou oba obsaženy v každém z nás ?  Potřebuje Pán Ježíš Kristus jednoho muže a jednu ženu v oddělené formě, aby sdělil Své zjevení či cokoli, co si přeje sdělit ?  Podívejme se, jak tito, či přinejmenším někteří, agenti pozitivního stavu zapomněli, že Nové zjevení Pána Ježíše Krista s jeho doplněními bylo psáno souběžně, současně a sjednoceně v obou pohlavích a že vůbec v žádné době nechybělo ani jednou zdůraznění tohoto faktu. A to, že všechny výroky a vše ostatní bylo vždy učiněno jako on a ona zároveň. Jestliže je můžeme mít k tomu, aby na toto zapomněli, a navádět tyto ženy k tomu, aby pokračovaly ve svém trendu separace, dosáhneme svého cíle podkopávajíce jejich jednotu a náležité vnímání, chápání a používaní pravého Nového zjevení. A protože není žádné přítomnosti Pána Ježíše Krista v jakémkoli stavu separace, dosáhneme také nejdůležitějšího cíle - jejich oddělení od pravého Pána Ježíše Krista a jejich napojení na jednoho z nás, jenž bude hrát velmi přesvědčivou roli toho, že je pravým Pánem Ježíšem Kristem.“

A nakonec pseudotvůrci, jejich poskoci a renegáti mohou říci: „Jestliže tohoto dosáhneme, budeme s to velmi účinně podkopat věrohodnost Nového zjevení Pána Ježíše Krista, věrohodnost existence Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a ovšem věrohodnost přenašeče samotného. Budeme s to do některých či dokonce do všech z nich vložit nesouhlas se vším, co jim on říká či sděluje, takže budou moci říci, že to není od Pána Ježíše Krista, ale buď od nás, nebo od našich démonických zástupců nebo z jeho osobních idejí. Takže je přesvědčíme, že Petr je pod naším vlivem, takže mu nemusí naslouchat. Již jsme v tomto ohledu vložili možné pochybnosti nejméně do dvou či více osob, majících dojem, že některá z doplnění, jakož i některé výroky Nového zjevení samého nejsou z Pána Ježíše Krista, ale z Petrových osobních předsudků. Jestliže uspějeme v tom, že je přesvědčíme, že je tomu tak, pak je tu již malý krok ke zpochybnění všeho, co bylo skrze Petra přeneseno, a tudíž doplnění jsou jen jeho osobní názory. V tomto případě, kdož ví, snad i Nové zjevení ve své celistvosti není od pravého Pána Ježíše Krista, ale bůhví od koho či čeho. Vždyť všichni zapomenou, co Pán Ježíš Kristus řekl o Petrovi v úvodu Svého Nového zjevení, v jeho kapitole 30 a v Soukromém rozhovoru zaznamenaném v „Korolariích Nového Zjevení Pána Ježíše Krista.“

Dámy a pánové, takové jsou možné následky těchto výše popsaných hypotetických scénářů. Můžete ovšem, a máte tak právo, říci, že existuje možnost, že je pravý opak pravdou. To jest řekněme, že jsem to já, kdo je nástrojem v rukách pseudotvůrců či renegátů či obou a že mým účelem zde je podkopat dílo Pána Ježíše Krista prostředky výše uvedenými. Je-li tomu tak, prosím Pána Ježíše Krista a vás o odpuštění a milosrdenství. Jestliže je to, co se zde sděluje pravdou, a něco z toho je již pravda, pak prozíravým, náležitým, správným a moudrým pro všechny z nás bude, abychom vešli do nitra svým individualizovaným a osobitým způsobem a dotázali se Pána Ježíše Krista, do jaké míry se vše toto vztahuje na naši vlastní situaci. Shledáme-li, že vše či něco z toho je použitelné na naši individuální situaci či rozpoložení, máme pak požádat Pána Ježíše Krista o pomoc (jestliže si tak zvolíme dle své vlastní svobodná vůle a volby a ne proto, že to tak říkám !), aby pozměnil naše způsoby, vyjádříce Mu/Jí svou šlamastiku, žádajíce o Jeho/Její milosrdenství, soucit a odpuštění. Zároveň máme odpustit jeden druhému a ukázat milosrdenství a soucit jeden druhému. Tím, že budeme činit právě takto, uspějeme vyhnout se těmto či všem jiným léčkám, které pseudotvůrci, jejich poskoci a renegáti na nás nastražili.

Není náhodou, že v tomto dopise nejsou žádná jména. Jak se uvádí výše, shora řečené se může hodit a každého z nás. Toto je napsáno ne za účelem obviňování, obžaloby či ukazování prstem na kohokoli jiného, ale za účelem hodnocení, prozkoumávání a zevrubné prohlídky sebe samého a vyvinutí schopnosti úspěšně se vyhýbat všem léčkám nastraženým negativním stavem podél cesty životem, kterou se ubíráme. Také je to za účelem vyvinutí bezpodmínečného odpouštění, milosrdenství a soucitu v duchu moudré nepodmíněné lásky ke všem ostatním.

Pokud vnímáme sdělení tohoto dopisu tímto moudrým způsobem, nevyvstanou z toho nikomu žádné problémy. Pokud ne, máme v tomto ohledu nést všechny důsledky našich voleb - ať mohou být jakékoli.

Je velmi závažné a důležité si uvědomit podíl zodpovědnosti za tuto situaci a pokračujíce ve čtení tohoto dopisu se nestát defenzivními a provinilými, berouce ho osobně, nebo se snažit o něm se mnou debatovat, nebo se snažit mě přesvědčit o správnosti či nesprávnosti čehokoli, co se zde sděluje. Nechť je to mezi Pánem Ježíšem Kristem a vámi a ne mezi vámi a mnou. Neočekávám tudíž, dokonce ani nechci mít,  žádné telefonní hovory o této záležitosti.

Přeji vám vše nejlepší od Pána Ježíše Krista a ode mne osobně.  Petr.
(31)

Druhý soukromý rozhovor mezi Pánem Ježíšem Kristem a Petrem


Ačkoli se tento druhý soukromý rozhovor udál již před nějakým časem (dne 30. prosince 1994), bylo mi Pánem Ježíšem Kristem dovoleno a byl jsem Jím požádán, abych jej vložil do obsahu „Korolarií Nového Zjevení Pána Ježíše Krista“ až nyní (dne 20. dubna 1997).

Pán Ježíš Kristus: „Dobré ráno. Petře. Dnes (30. prosince 1994) to bude velmi jednoduché poselství - ke sdělení tobě, Petře, a za účelem prostého potvrzení a objasněni. Toto poselství je tu prostě ke sdělení jen v prostoru tohoto pokoje pouze pro velmi stručné objasnění, které začíná velmi jednoduchou připomínkou.

Jak víš, existuje jednoduchý a krásný kontrast mezi Absolutnem a relativnem. A je to v tomto čase včasné ve smyslu připomenut proto, že vše, co je Absolutní, vyvěrá ze všeho, co je dokonalé a dobré. Vše, co je relativní, je, jak víš, ve stavu přiblížení k Absolutnímu, vyvěrajíc z Absolutního, ale samo o sobě není absolutní. Takže ve smyslu posílení a odstranění některých pochybností je právě teď včasné a vhodné si zapamatovat kontrast mezi relativním a absolutním. Důvodem, proč je to pro tebe, Petře, včasné a důležité, je prostě to, že skrze pochopení opětovného posouzení relativna a Absolutna v tomto bodě přichází nové pochopení toho, proč jsi v pozici, ve které jsi.“

Petr: Pochybování ?

Pán Ježíš Kristus: „Ano. A je to prostě kvůli zopakování a posilování, že v celém průběhu historie zjevování Nového zjevení a tvého přenášení tohoto zjevení na planetě Nula tu existoval určitý doprovodný faktor ke všem jednotlivým krokům a obdobím, které byly přiměřené ke každému přenosu Nového zjevení. Znamená to, že například pří první knize existovalo zvláštní duchovní klima, které ji obklopovalo, a pak u druhé, u třetí a tak dále až nakonec u současného přenosu Nového zjevení - u současné knihy - kdy ji taktéž obklopovalo zvláštní klima. To mělo zvláštní důsledky a projevy zevně ve tvém bytí.

Časově příhodným bodem zde je toto: Veškerá přípravná práce byla vykonána pro život, který v současnosti vedeš, Petře. Občas se to zdá být poněkud neobhajitelné, ale, jak víš, v jednotlivých okamžicích minulosti existovaly signifikantní vstupy ve formě poselství a doplnění a to byla pouze příprava na nynějšek, který se zdá snad podivně klidným, ale fakticky tomu tak není.

Co to odráží, je ... protože jsi zde ve formě lidského tvora - a protože v minulosti byl sklon uznávat lidskou formu jen jako něco absolutně negativní - je faktem, že jsi stále v lidské formě a že to je tvůj modus operandi, tvůj nástroj, takříkajíc tvůj dopravní prostředek. A protože jsi souhlasil, abys na sebe vzal formu lidského tvora, existovaly tu veškeré charakteristické rysy, které doprovázely lidskou formu a které byly taktéž součástí ujednání.

Nyní je důležité to, že vhledem k tomu, že v minulosti byly nastaveny tak mnohé precedenty a byla vykonána veškerá přípravná práce, můžeš vidět že to v podstatě vedlo k tomuto okamžiku, k právě teď. A prostě, pokorně a tiše se připomíná, že nyní je ve skutečnosti velmi aktivní. A opět si pamatuj, že vzhledem k tomu, že tvá pozice je tím, čím je, existuje ohromná úroveň multiverzální a univerzální účastí, jež odráží duchovní aspekt bytí mimo vědomou účast v zevnějšnosti planety Nula a bytí s touto účastí spojeného. Protože ve všech říších existuje ohromná aktivita, občas se to jeví, jako by aktivita v oblasti planety Nula byla poněkud podřadná nebo jako by se na ní nic nedělo. Má se ale připomenout, že přesto je tu ohromná činnost a účast. A toto poselství je tu prostě kvůli tomu, aby ti to připomnělo.

Nyní přejděme na jiný bod. Týká se chápání existence pseudotvůrců. Jak víš a jak to ilustruje tento příklad: Když se do tvého světa narodí živočišné mládě, potřebuje mít péči, aby mohlo přežít. A jak postupuje vývoj tohoto živočicha, například kočky, vše, co souvisí s genetickým průběhem býti kočkou, potřebuje proběhnout, aby se důvod bytí tohoto živočicha na planetě Nula naplnil. Avšak aby se tento živočich udržel, musí tu být URČITÝ STUPEŇ péče a ochrany - i pro ty nejnegativnější živočichy.

Tento příklad má přivést k pochopení, že i negativita, vzhledem k tomu, že není absolutní, také potřebuje lásku a péči, aby mohla postupovat a nalézt své úplné naplnění a vyčerpat důvod své existence. Toto je opakování faktu, že nic nemůže existovat mimo Absolutní lásky a vyživování Pána Ježíš Krista. Proč je to důležité nyní ?

Jak víš, vždy tu je sklon a motivace hodnotit negativitu jako protipól Božské lásky. To je velká iluze, protože byt' i je takto utvářena a často je negativita představována jako rozsáhlejší než Božská láska, je přesně opak pravdou. Ale nyní, může-li se to tak pokorně nabídnout, je jedním způsobem přístupu k tvému bytí a jedním způsobem přístupu k opravdu veškerému bytí planety Nula a pseudostvoření to, že se nyní zaujme vědomě aktivní postoj, aby sis uvědomil, že jedině prostřednictvím velmi pokorného, láskyplného a pečujícího přístupu vyživování - při němž se uvědomuje, že negativní stav také potřebuje lásku, aby se prostě udržoval do bodu, kdy již nebude potřeba, aby byl - se negativní stav může odstranit.

Prostřednictvím tohoto postoje veškerá práce, která přijde, a vše, co potřebuje vyjít najevo, se bude chápat odlišně a plněji. A to je tím, Petře, co je nyní primárním ohniskem; Pokorné a velmi úplné pochopení toho, co nastává. Na nové a zjednodušené úrovni a vhodné tak, že pro tebe s úplnou výbavou lidských potřeb, které máš k dispozici pro toto pochopení, je potřebné, abys vše chápal v rámci lidských prostředků, jimiž působíš. To je nyní důležité a může se to usnadnit pochopením příkladu, že láska a výživa jsou vyžadovány a vyvěrají pouze z Pána Ježíše Krista, ale přesto se musí uplatňovat na všechny. To je důležitý bod.

A nakonec tu zbývá velmi krátké poselství. A tím je, že staré bylo završeno, Petře. Všechna nastavení a spouště a všechny prvky, které procházely k završení předešlého života, se nyní završily. Nynějšek značí ohromně nový počátek. A opakuje se, že je tu skutečně nový počátek. Vyznačuje to nový začátek a buď ujištěn, že nikdo, včetně Tebe, Petře, není nijakým způsobem zapomenut.

To, co je důležité, je pochopení, že poprvé za dlouhou dobu jsou všechny součásti a části na svém místě, kde mají být, aby se uskutečnilo objevení dalšího kroku. To je to, čím nynějšek vůbec je a ty můžeš být vyzván se soustředit na několik jednoduchých slov, která popisují, co tím vůbec je: Prvním je samozřejmě vznešenost. Za druhé ale každý v této době může dočasně opustit vše, co ho utahuje, a rovnováhu i omezení, jež jsou vlastní jeho osobnosti, a snad se dočasně od nich osvobodit a jako ty, být prostě ve světle Pána Ježíše Krista. A to je nejlepší způsob bez starostí a zaneprázdnění, Petře, i když jen dočasně, jak pomoci při podpoře toho, aby se uskutečnil počátek tohoto nového kroku, který je vskutku VELKOLEPÝ.“

Petr: A my přesto nemůžeme přesně vědět, z čeho tento nový krok pozůstává ?

Pán Ježíš Kristus: „Nu, součástí ujednání je, aby to odhalil každý, jak chápeš: Protože důležitým faktorem je nyní individuální přispění, Petře. A ty víš, jak důležité to je. A je to věc ohromné krásy, Petře, že to je formátem nynějšího.To je vše, co potřebujete nyní vědět.“
15.01.2009 15:47:45
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one