Nové doplnenie stránky

Keďže som našiel na internete tri knihy v elektronickej podobe v slovenskom jazyku, uvádzam zdroj: The New Revelation of The Lord Jesus Christ


  • Hlavné idey Nového Zjavenia.pdf - on Jun 13, 2010 9:31 AM by New Revelation2001 (version 1) 
    4650k View / Download
  • Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista.pdf - on Jan 30, 2010 1:33 PM by New Revelation2001 (version 3 / earlier versions
    3926k View / Download
  • Štyri pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia.pdf - on Jun 13, 2010 9:28 AM by New Revelation2001 (version 3 / earlier versions
    1508k View / Download
Prečo existuje táto zem so všetkým, čo k nej partrí? Dôvodom bolo a je nastolenie týchto myšlienok, ktoré na to, aby mohli byť v pravom slova zmysle zodpovedané, musia byť uskutočnené. Jedná sa o myšlienky v nasledujúcom odstavci. To, čo nasleduje po tomto odstavci je časťou tejto realizácie:

„CO BY SE STALO, KDYBY
SE VZNIK ŽIVOTA MOHL VYSVĚTLIT TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A
PŘÍRODNÍMI HMOTNÝMI PROCESY, ANIŽ BY SE BRALY V ÚVAHU JAKÉKOLI
DUCHOVNÍ ZÁKONY, DUCHOVNÍ SVĚT ČI NEJVYŠŠÍ – STVOŘITEL ? JAKÝ BY BYL
ŽIVOT, JESTLIŽE BY NEBYLO JAKÉKOLI DUCHOVNOSTI, NEBO JESTLIŽE BY SE
DUCHOVNÍ PRINCIPY ODVOZOVALY Z HMOTY A PŘÍRODY, NAMÍSTO TOHO, ABY SE
HMOTA A PŘÍRODA POVAŽOVALA ZA PRODUKT A NÁSLEDEK DUCHOVNÍCH
ZÁKONŮ, PRINCIPŮ ?“

Takže z toho můžete vidět, že z tohoto zavržení, z tohoto odmítnutí opětovat lásku
Nejvyššího můžete stvořit ze sebe, ze své vlastní svobodné vůle, aktem vlastní svobodné
volby vlastnosti přesně opačné k vlastnostem pravé lásky, jako jsou ubohost, bídnost,
neštěstí, zlo, faleš, nepokoj, ohyzdnost, ošklivost, umíněnost, hněv, násilí,
nepřátelství, vina, války, nemoci, neštěstí, zkaženosti, nehody a všechny ostatní
ohavnosti a hrůzy, které lidstvo na této planetě má v takové hojnosti. Výsledek takové
sebelásky a lásky k tomuto světu je tedy právě takový. Ať existuje jakákoli negativita či
zlovolnost, existuje kvůli aktu tohoto odmítnutí. Nebyl to ale Nejvyšší, kdož odmítl sdílet s
vámi Svou Lásku a Moudrost. Nejvyšší nemůže být nikdy považován za původce takových
negativit, zel a nepravd. Byli jste to vy, kdo jste odmítli tuto vzájemnost a sdílení, a tímto
činem jste se stali fabrikátory negativního stavu.
Takže všechno negativní, všechno zlo a neštěstí všeho druhu bez jakékoli výjimky a výluky
bylo vytvořeno lidskými bytostmi, které se v jednom okamžiku svých dějin rozhodly
experimentovat s ideou toho, co by se stalo, kdyby odmítly sdílení a opětování této
Lásky se svým Stvořitelem.
Důsledkem a výsledkem této experimentace byla aktivace negativního stavu a všech
jeho ohavností a ohyzdností, jak je živě zobrazují veškeré dějiny lidstva na planetě
Zemi.
Tento akt lze považovat za obecný princip, jakým vznikly všechny lidské ubohosti, problémy
a strádání, ať jsou duchovní, duševní, emocionální, intelektuální, sexuální, fyzické či jakékoli
jiné.
Ale co vaše problémy ? Jak jste se k nim dostali ? Jsou mimo vaši kontrolu ? Možná
souhlasíte s tím, že některé vaše duševní problémy jsou výsledkem vašeho špatného
počínání, ale co čistě zdravotní a fyzické problémy nebo nemoci, kterou jsou zdánlivě mimo
jakoukoli vaši kontrolu ? Věříte tomu, že vaše tělo muže něco vytvořit nezávisle na vašem
duchu ?
Pamatujete si z předcházejících dvou kapitol této knihy výrok, který říká, že Nejvyšší utvořil
na planetě Zemi z mrtvých elementů hmoty lidské tělo a to tělo nebylo naživu a funkční,
dokud Nejvyšší do něj nevdechl či nenadělil Svého Ducha a tímto aktem je neoživil ?
Takže co je naživu v tomto těle ? Tělo samo ? To nemůže být naživu, neboť je vždy
neživou entitou, mrtvými elementy hmoty bez jakékoli stopy života v nich. Je to duch v
těle, který žije a udržuje vaše tělo ve stálém pohybu a funkci, dávaje vám falešný dojem, že
tělo žije samo o sobě. Pamatujete si příklad o východu a západu Slunce ? Říkáme, že
Slunce vychází a zapadá, ale ve skutečnosti je Slunce stacionární a je to Země, která se
pohybuje okolo Slunce a kolem své vlastní osy a tento pohyb způsobuje tuto iluzi. Totéž
je pravdou o těle. Myslíme ve smyslu toho, že je naše tělo naživu samo o sobě, ale tomu
tak nikdy nebylo a není. Namísto toho je to duch ve vašem těle, který je naživu a který
chce, cítí, pociťuje, dýchá, hýbe se a vykonává vše, co děláte.
Je-li tomu tak, pak jak dochází k tomu, že toto tělo, samo o sobě mrtvé, může produkovat
nějakou nemoc, ať by byla jakákoli ? Je velkou iluzí a hrubým omylem lékařské vědy, že vás
krmí takovým nesmyslem již po několik tisíc let a nutí vás věřit, že to není nic jiného než
fyzické choroby, jejichž původcem muže být fyzické tělo samo o sobě. Cokoli je samo o
sobě a v sobě mrtvé, nemůže produkovat nic nebo dát vznik ničemu. Takže každá
fyzická nemoc, ať je bez jakékoli výjimky a výluky jakákoli, která vás muže postihnout,
vzniká ve vašem duchu a je fyzickým symptomem či souvztažností čistě duchovního
stavu dění ve vás. Něco špatného se stalo s vaší náležitou duchovní funkcí, což postihlo
ten orgán či tu část těla, která s touto funkcí přímo souvztaží či koresponduje. Jelikož váš
duch a vaše duše jsou přítomni v každé buňce a orgánu vašeho těla, aby je udržovali
naživu, je-li něco v nepořádku s touto specifickou součástí funkce vašeho ducha, která
ovládá tuto část či orgán vašeho těla, tato část či orgán vašeho těla se stanou nemocnými,
aby reflektovaly duchovní dysfunkci.
Není to ovšem pravda jen o fyzických nemocech, ale o všech ostatních negativitách, které
byste mohli mít, jako jsou špatné návyky, obezita, kouření, alkoholismus, užívání drog, různé
sexuální dysfunkce, špatné nálady, provinění, trestné činy, násilí, války a cokoli jiného.
Dáváte jim názvy, máte je. Všechny jsou výsledkem a důsledkem nějakého nevhodného
duchovního stavu dění buď v rámci jedince, či v rámci celé společnosti či veškerého lidstva.
Ale co takzvané přírodní katastrofy a pohromy, které se skutečně zdají být mimo vaši
kontrolu ? Tyto druhy katastrof a pohrom jsou natolik pod vlivem duchovních zákonů,
jako je cokoli jiného. Když společnost jako celek soustavně uvolňuje do vnějšího světa
přírody jen násilné, negativní, běsnící a protivné pocity, myšlenky, činy a podobné
negativní věci, tyto věci ovlivňují pohyb všech fyzikálních elementů a komponent. Jsou
jim vnuceny formy násilných okolností, které udeří na rozličné části Země zdánlivě
nečekaně, jako blesk z čistého nebe. Nikdo si neuvědomuje, že tyto záležitosti jsou
výsledkem lidské negativity, násilnosti, zuřivosti a nesprávného myšlení, cítění, víry a
činnosti lidstva jako celku.
Z těchto vysvětlení můžete jasně vidět, že cokoli se stane na Zemi, s vámi osobně i s jinými
lidmi, je výsledkem duchovního stavu dění a vaší vlastní mysli. Je to vždy výsledek buď
vašeho správného, nebo nesprávného duchovního výběru, o čemž nemáte v mnoha
případech žádné vědomé uvědomění. Falešné myšlení, falešné pocity, postoje, nevhodné
sebepojímání, sebepředstavy, zkreslené náhledy a názory, neadekvátní chování a konání i
podobné věci, které mají duchovní původ, jsou tím, co způsobuje problémy, utrpení a
strádání vaše, jakož i celého lidstva.
Můžete se samozřejmě ptát, jak můžete za všechny tyto věci nést odpovědnost, jestliže si
vědomě neuvědomujete vykonání těchto voleb a vytváření takových falešných postojů, jak
bylo uvedeno výše.
Jste odpovědni proto, že jste z důležitých duchovních důvodů zvolili po jistou dobu si
vědomě neuvědomovat tato fakta. Tato volba vás učinila jasně odpovědnými. Takže
jaké jsou faktory vzniku vašich problémů ?
Jak si pamatujete z předešlé kapitoly, váš současný život nezačal na planetě Zemi. Za
současných podmínek na planetě Zemi, kde je negativní stav plně aktivován a dominuje, by
bylo nemožné přežít váš přímý vstup do tohoto světa bez předešlého důkladného tréninku a
přípravy ve zvláštním intermediálním světě, který byl pro tento účel stvořen Nejvyšším.
Také si pamatujete, že v průběhu vašeho pobytu v tomto světě jste byli vystaveni různým
zkušenostem a aspektům negativního stavu. To bylo vykonáno z pozice plného a vědomého
uvědomování si toho, jakému účelu a cíli tyto negativní zkušenosti slouží ve srovnání s
pozitivním stavem a z pozice pozitivního stavu. Také si pamatujete, že bez ohledu na to,
jakým ze sedmi způsobů jste přišli na tuto Zemi, jste tu dobrovolně s velmi zvláštním
posláním a pověřením. V souladu s povahou vašeho poslání a pověřením jste si zvolili
všechny své budoucí problémy, ať jsou jakékoli (dokonce se, například, narodit jako úplný
idiot), a svůj životní styl do posledního detailu každého kroku vašeho přechodného
pozemského života. Jedině prožitím svých vlastních osobních zkušeností na této Zemi, ať
jsou jakkoli hrozné a ubohé, můžete náležitě, efektivně a úspěšně splnit své poslání a svůj
účel svého bytí zde. Cokoli vás během života na Zemi postihne, není jen vaší volbou, ale je
to, a to je důležitější, kvůli velmi závažnému, životně důležitému a rozhodujícímu
poučení o různých aspektech povahy negativního stavu. A toto poučení není jen pro
vás osobně, ale pro celé Stvoření. Takže z vašeho života zkušeností v negativním stavu
sezná veškeré Stvoření odpověď na tu kritickou a důležitou otázku, která byla popsána v
kapitole první této knihy.
Když jste procházeli tréninkem v tomto zvláštním zprostředkujícím světě, přijali jste
problémy, strádání a utrpení či to, co máte, které byste měli během života na Zemi, a plně
jste se s nimi všemi ztotožnili. Přijali jste je jako své. Toto přijetí vám umožnilo přežít váš
drsný a krajně nebezpečný příchod na tento svět prostřednictvím nelidského, krutého a
nepřirozeného fyzického zrodu z mateřského lůna. Jestliže přicházíte do tohoto světa bez
zkušeností těchto problémů, které zmírňují tento drsný a nebezpečný příchod, byli byste
okamžitě zničeni útoky úplných zel a nepravd negativního stavu, který zuřivě útočí na vše
pozitivní a dobré. Takže potřebujete získat a prožít všechny tyto problémy, které byste
projevili během svého pozemského života, před tím, než sem vstoupíte, abyste byli schopni
zde přežít.
Z tohoto faktu můžete vyvodit, že cokoli se vám od okamžiku početí až do konce vašeho
pozemského života stane, není příčinným faktorem a faktorem vzniku vašich osobních
problémů a potíží, jak by psychologové, psychiatři, psychoterapeuti, lékaři a právní poradci
rádi věřili. Namísto toho všechny tyto zážitky s vašimi rodiči a jinými lidmi, či jakékoli
negativní zkušenosti jste měli, fungují pouze jako činitelé spouštějící vaše problémy.
Uvádějí vaše problémy, které jste získali v tom zvláštním intermediálním světě, aby se
mohly projevit a prožít znovu v této dimenzi a mohly vám a všem ostatním po celém
Stvoření poskytnout příležitost seznámit se s něčím velmi důležitým.
Musíte si pamatovat, že nutnost znovu prožít problémy v této dimenzi - v zóně vymístění této
planety - vyplývá z faktu, že v intermediálním světě je zakoušíte s plným vědomým
uvědoměním si účelu, potřeby a cíle, jakému slouží. To bylo učiněno pro srovnání s
pozitivním stavem a z pozice pozitivního stavu. Taková zkušenost není dostatečná pro
poučení, protože toto poučení se nekoná z pozice negativního stavu, ale z pozice stavu
pozitivního. Pravé poučení o povaze negativního stavu se muže odehrát jedině z pozice
stavu negativního, to jest z pozice nevědomosti.
Důvodem, proč jste získali zkušenosti problémů v tomto speciálním intermediálním světě,
nebyla natolik demonstrace povahy negativního stavu, ale umožnění vám přežít váš vstup
do nevědomosti negativního stavu.
Na druhé straně lidé, kteří vstupují do tohoto světa z pekel (a v současné době máme více
než dvě třetiny lidstva přicházející z pekel), nemohou přežít svůj vstup do tohoto světa
bez předcházejícího poučování a přípravy na to, jak zmírnit jejich čistá zla a negativitu. V
tomto světě jsou vystaveni agentům Nejvyššího, kteří neustále vyzařují a emanují čistou
Lásku a Moudrost, Dobro a Pravdu Nejvyššího. Toto vystavení by jim způsobilo takovou
úzkost, že by okamžitě zahynuli. V tomto procesu by ve své čisté zášti mohli zničit vše
ostatní. Pekla nemohou dovolit, aby se to stalo, protože to by znamenalo jejich úplné
sebezničení. Proto lidé, kteří do tohoto světa přicházejí z pekel, musí být velmi pečlivě
trénováni a připravováni. Je též důležité si uvědomit, že tito lidé, kteří přicházejí do tohoto
světa z pekel, jsou ti, kdo byli původně zfabrikováni pseudotvůrci, poté co se tito usadili v
peklech. Takže nikdy nezažili jiný stav než pekla. Nikdy předtím nebyli na planetě Zemi
nebo na jiné planetě či jiném místě Stvoření zóny vymístění tohoto druhu. Takže se
nereinkarnují, jak by někteří lidé rádi věřili, ale jsou buď počati z negativní a zlé ideje dvou
duchů v peklech (kterážto idea je magickými a různými jinými tajemnými prostředky
vybavena životem a stává se individuální, sebeobsahující a sebeuvědomělou bytostí), anebo
se někteří negativní duchové, kteří žili po celý svůj život v peklech, dobrovolně rozhodnou
přijít sem poprvé se speciálním posláním, jak bylo popsáno výše. Protože ale žijí v úplných
zlech, nepravdách a negativnosti, zajisté v sobě neobsahují nic pozitivního a dobrého.
Považují svou kondici za jedině dobrý a pozitivní stav. Proto musí být připravováni a
trénováni, aby mohli vstoupit do tohoto světa, kde by poprvé navázali kontakt s něčím
pozitivním a dobrým. Toto pozitivní a dobré je vyzařováno a emanováno zvláštními vyslanci
Nejvyššího na této Zemi.
Takže na základě těchto obecných úvah si asi kladete tuto otázku: „Jakému účelu, potřebě,
cíli a poučení slouží mé osobní problémy a negativní zkušenosti bez ohledu na to, jaké jsou,
či cokoli jiného tohoto druhu ? Jak se mohu z tohoto všeho poučit a musím skutečně tím
vším projít ?
Odpovědí na tyto důležité otázky je to, že účel, potřeba, cíl vašich osobních a
soukromých problémů a všech zkušeností i poučení z nich jsou známy pouze
Nejvyššímu a vaší Niterné mysli. Takže vše o tomto můžete nalézt jedině vy osobně
v intimním vztahu k sobě samotným. V příští kapitole vám bude ukázán krok za krokem
způsob a postup, jak máte právě toto provést.
Musíte si zapamatovat, že jsme všichni odlišní, a tudíž vyváříme odlišné zkušenosti,
poznatky a projevy i ze stejných typů problémů a nemocí, které bychom mohli mít
společné s ostatními. Proto je pro mne nemožné, abych vám říkal, jaký je váš specifický cíl a
účel a jaká je vaše potřeba všech těchto vašich zážitků. Mohu vám podat pouze obecný
nástin, jaký je zobrazen v této či předešlých kapitolách. Mohu vám ale připomenout či ve vás
vyvolat něco, co máte, co je velmi zvláštním nástrojem, prostředkem, schopností či darem od
Nejvyššího, který jste si přinesli se sebou do tohoto světa, za účelem být s to seznámit se se
specifickým účelem a významem svého vlastního života. Jestliže čtete tuto knihu, jste
nanejvýš jistě připraveni na změny ve svém životě a na začátek toho, že si budete
uvědomovat a využívat tento zvláštní dar, abyste poznali všechny odpovědi na tyto otázky.
Kdybyste nebyli připraveni, nikdy byste si nevybrali tuto knihu.
Velmi dobře si uvědomuji, že mnozí z vás budou mít potíže, aby uvěřili a přijali všechna tato
fakta, která jsou vám zjevena snad poprvé v životě. Obzvláště budou někteří z vás mít potíže
uvěřit tomu, že fyzické nemoci jsou pouze symptomy duchovního stavu záležitostí čili
duchovních faktorů.
Vám, kdo jste pravidelnými čtenáři Svaté bible, bych rád připomněl něco, co učinil a řekl
Ježíš Kristus. Těm, kdo nikdy nečetli Bibli Svatou, to dává příležitost učinit tak právě teď.
Jak se předtím uvedlo, jsou všechna fakta, zjevená v této knize, obsažena ve vnitřním
smyslu Svaté bible.
Pamatujete si ten případ, kdy člověk, který byl ochrnutý, byl přinesen k Ježíši Kristu na
posteli a spuštěn do domu shora ze střechy, protože lidé, kteří jej přinesli, se nemohli k
Ježíši Kristu dostat přímo kvůli množství lidí, kteří ho obklopili ? Tato událost je
zaznamenána na třech místech: V Evangeliu dle Matouše, kapitola devátá, verše dva až
šest; v Evangeliu dle Marka, kapitola druhá, verš jedna až jedenáct; v Evangeliu dle Lukáše,
kapitola pátá, verše sedmnáct až dvacet pět. Když Ježíš viděl jejich víru a snahu, řekl: „BUĎ
DOBRÉ MYSLI, SYNU, TVÉ HŘÍCHY JSOU TI ODPUŠTĚNY.“ MATOUŠ 9:2. Proč by to
Ježíš Kristus řekl prve, namísto toho, aby přímo vyléčil nepříjemnou fyzickou kondici tohoto
muže ? Učinil to kvůli dvěma důvodům: Za prvé: Aby uvedl do naší pozornosti skutečnost,
že nejsou žádné fyzické nemoci těla, které by mohly vznikat v těle, ale všechny mají
duchovní původ. Za druhé: Že skutečnou příčinou všech nemocí včetně fyzických je
nějaký hřích či zlý stav, který jsme přijali, nebo jsme mu dovolili, aby vládl našemu
životu. Nebo že se s ním ztotožňujeme, nebo že máme nesprávný náhled, názor, postoj
či životní styl, který je hříšný, neboť všechna zla a nepravdy jsou hříchy. Všechny jsou
příčinnými faktory a faktory vzniku všech našich problémů. Takže tento výrok: „TVÉ HŘÍCHY
JSOU TI ODPUŠTĚNY“, má vlastně říci, že tvůj nesprávný duchovní styl života je
napraven, a tudíž se ti může vést ve všech ohledech dobře. A jelikož vaše fyzické
problémy jsou pouze symptomy a výrazy vašeho duchovního rozpoložení, jakmile se toto
rozpoložení napraví, fyzický symptom zmizí a vy jste uzdraveni. Vždyť tělo samo o sobě a v
sobě vůbec nehřeší. Je to duch a duše v tomto těle, které hřeší a způsobují, že vaše tělo
reaguje tak ubohým a vynuceným způsobem.
Anebo pamatujete si tohoto muže u rybníka Bethesda, postiženého po třicet let jistým
druhem fyzické slabosti, jak to zaznamenává Evangelium dle Jana, kap. pátá, verše jedna
až čtrnáct ? Ten muž byl uzdraven o Sabatu, což bylo trnem v oku farizejů. Když ho Ježíš
Kristus spatřil podruhé, řekl tomu muži: „HLE, JSI UZDRAVEN. NEHŘEŠ JIŽ VÍCE, ABY TĚ
NEPOTKALO NĚCO HORŠÍHO.“ Tento případ opět jen potvrzuje to, co bylo řečeno výše o
vzniku fyzických problémů. A varování je velmi zřejmé: Jestliže pokračujete ve svém
negativním stylu života, ve své nesprávné či nižádné duchovnosti, mohou se vám stát
horší věci. To je důsledek takového života.
Ale existuje jiný velmi zajímavý případ, popsaný v Evangeliu dle Jana, kapitole deváté,
verších jedna až tři a v celé kapitole. Je to případ muže od narození slepého. Když učedníci
Ježíše Krista tohoto muže spatřili, optali se Ježíše Krista: „KDO ZHŘEŠIL, ŽE SE
NARODIL SLEPÝ ? TENTO MUŽ NEBO JEHO RODIČE ?“ Z této otázky můžete vidět, že
učedníci si uvědomovali fakt, že všechny lidské problémy včetně fyzických mají duchovní
původ. Vždyť hřích je ovšem především čistě duchovní akt v negativním smyslu. Ježíš
Kristus je ale překvapil následující odpovědí: „NEZHŘEŠIL, ANI ON, ANI JEHO RODIČE,
ALE MAJÍ SE V NĚM ZJEVIT SKUTKY BOŽÍ.“
V tomto případě neexistovaly žádné negativní důvody k tomu, aby tento muž byl tak krutě
fyzicky postižen, ale namísto toho existoval velmi silný pozitivní duchovní důvod toho, že se
narodil slepý. Zřejmě si tento muž zvolil se tak narodit, aby byl prostředníkem Nejvyššího,
aby v něm zjevil Své skutky. Přečetli jste již někdy celou tuto příhodu o tomto muži v
kapitole deváté Evangelia Jana ? Jestli ne, vybízím vás si ji přečíst právě teď, přednostně v
Nové verzi krále Jakuba. Je to velmi poučný příběh.
Ale dokonce i v tomto případě můžete jasně vidět, že příčina slepoty toho muže byla
duchovní - činit vůli Boží přijetím poslání narodit se slepý. To je čistě duchovní čin a je to
samozřejmě pozitivní duchovní čin, který je v protikladu k duchovnímu činu hříšnému.
Z těchto příkladů můžeme učinit bezpečný závěr, že v zásadě existuji DVA typy důvodů
všech našich problémů včetně problémů fyzických; oba tyto důvody jsou čistě
duchovní.
(1)
Jeden je negativně duchovní. Jestliže nebereme na zřetel náležité způsoby duchovního
života; popíráme-li či odmítáme-li cokoli duchovního v nás; jestliže přijímáme zkreslené
duchovní náhledy, jestliže jsou naše postoje, motivace, sklony, vztahy s druhými, chování,
myšlení, chtění, cítění, touhy, přání a to, jak vycházíme s Bohem a jinými a sami se sebou,
nesprávné a neduchovní; jestliže naše sebepojetí, sebepředstava a sebeuvědomění jsou
nesprávné, nevhodné a neduchovní, přivádíme na sebe všechny druhy problémů, které se
velmi často projevují rozličnými fyzickými chorobami.
(2)
Druhý zdroj našich problémů je pozitivně duchovní. Přijímáme specifické poslání od
Nejvyššího, abychom ukázali jisté problémy či vzorce chování, aby se tak v nás mohlo
projevit působení Boží či Božských duchovních principů. Četli jste kdy či slyšeli o někom
anebo viděli nebo potkali někoho, kdo umíral na rakovinu nebo na jiný druh tajemných
fyzických obtíží a v jehož případě medicínské léčení selhalo a nedalo se nic udělat ? A pak
se náhle uskutečnilo zázračné uzdravení a vyléčení poté, co se tato osoba vložila do rukou
Božích a použila některé duchovní metody léčení ?
Toto jsou případy, o kterých hovořím. To jsou lidé, kteří se dobrovolně rozhodli vykonávat
skutky Boží a projevovat duchovní principy Pána takovýmto živým a viditelným způsobem.
Pán Ježíš Kristus mi řekl, že v současné době na planetě Zemi -
(80 %)
osmdesát procent lidských problémů vzniká z první příčiny: Z negativních duchovních
důvodů - z nedostatku duchovnosti, popírání Boha nebo ze zkreslených, falešných,
nesprávných náboženství nebo ze zdeformované duchovnosti.
(20 %)
Dvacet procent lidských problémů je výsledkem druhé příčiny: Pozitivních duchovních
ilustrací skutků Božích.
Jak ale můžete vidět, oba druhy problémů se dají léčit, použijete-li náležitou metodu. Jestliže
je pravdou, že vše vzniká z duchovních příčin, není pak logické si myslet a uvažovat, že
léčebné kůry se mají provádět také duchovními prostředky a veškeré způsoby léčení se
mají vykonávat především duchovními nástroji, prostředky a metodami ?
Proč si myslíte, že máme tak vysokou míru selhání v tradičních medicínských,
psychologických a fyzických přístupech k léčení ? Prostou odpovědí na tuto otázku je to, že
tento přístup k léčení v mnoha případech nebere ohled dokonce ani na možnost
existence duchovních faktorů, které v tom všem hrají roli hlavní, ne-li jedinou.
Když jsem se poprvé zmínil svým kolegům v terapeutickém kolegiu o této možnosti, většina z
nich se mi smála nebo mě považovala za blázna (psychotika, abych užil jejich pojmu). Jiní by
si za mými zády říkali: „Zde kráčí podivín F. (autor „Nového zjevení“ – pozn. zpracovatele),
kdo věří v duchovní původ všech lidských problémů.“
Ale taková je povaha negativního stavu. Udržuje vás ve vaši vlastní duchovní slepotě,
abyste nemohli objevit skutečnou pravdu a začít s tím vším něco dělat až do bodu, kdy sami
sebe změníte. To je jedna z věcí, kterou negativní stav nechce, abyste učinili: Abyste nalezli
skutečnou pravdu a změnili se v souladu s touto pravdou. Negativní stav by nad vámi ztratil
vládu, jestliže byste začali věřit pravdě, poznali byste pravdu a osvobodili byste se z pout
materialismu, ateismu, nesprávných náboženství, zdeformované duchovnosti a čeho všeho,
co máte.
Při pohledu na tato zjevená fakta vám nyní může být zřejmé, že negativní stav, čili vše
negativní a problematické ve vašem životě, vzniká na základě skutečnosti, že jste přijali
poslání mít zkušenost stavů a kondic, které buď postrádají jakoukoli duchovnost, nebo mají
duchovnost zdeformovanou, zvrácenou, otrávenou a zašpiněnou, jak ji reflektují
všechna současně existující náboženství, kulty, bratrstva a různá jiná pseudoduchovní hnutí
na planetě Zemi. (Více o této věci, máte-li zájem, viz „Základy lidské duchovnosti“, „Poselství
z nitra“ a „Realita, mýty a iluze“.)
Tak dlouho, jak dostáváte na základě vašich pozitivních a negativních zkušeností důležité
duchovní lekce, i když si v mnoha případech nejste uvědoměle vědomi procesu tohoto
poučování, zůstáváte takovými, jací jste. Znamená to, že se nechcete změnit a že se těšíte
životu takovému, jaký je. Je to ovšem falešná spokojenost, protože vyplývá z úniku, z
odmítání toho, že by bylo ve vašem životě něco špatného. (Aniž ovšem máte pozitivní
zkušenosti.) Jestliže ale nemáte žádnou touhu se měnit, nečetli byste právě teď tato slova.
Čtete-li je právě teď, poučili jste se a jste připraveni se změnit a zahájit život skutečné
radosti, rozkoše, potěšení a štěstí. Čtení této knihy se ovšem může považovat jen za
příležitost, která je vám dána, abyste něco udělali sami se sebou a se svým životem. Jako
svobodné lidské bytosti máte právo a výsadu odmítnout přijetí této příležitosti se změnit a
nevzít v úvahu veškerý obsah této knihy, jako nemající pro vás žádnou hodnotu. Máte
opravdu právo a výsadu užívat své ubohosti a svého současného životního stylu, kterým
potlačujete sami sebe.
Jak víte, mnozí lidé věří, že všechny lidské problémy a strádání počaly s příběhem o
Adamovi a Evě v zahradě Eden popsaném v kapitole třetí Geneze čili První knihy Mojžíšovy
v Bibli Svaté. Tito lidé skutečně věří, že existovala jedna osoba, jejíž jméno byl Adam, a že
byla jiná individuální osoba - jeho žena, jejíž jméno bylo Eva, a že byli oba pokoušeni a
poslechli hada a vzali jablko ze stromu a snědli ho a následkem a, nastojte, neuposlechnutím
Božího přikázání zahájili ďábelský rej a veškerou tragédii lidstva na Zemi. Je to pěkná
historka a ti lidé, kteří chtějí věřit jejímu doslovnému smyslu mají veškeré právo a výsadu jí
věřit tak, jak byla doslovně napsána.
Co ale skutečně znamená ? Některé tyto významy jsme již vysvětlili v předešlých dvou
kapitolách.
Především to nebylo žádné jablko z jabloně, ale byl to plod ze stromu poznání dobra a
zla. Že Bůh zapověděl jíst plody toho stromu pod trestem smrti, znamená varování
před aktivováním negativního stavu kvůli hrozným důsledkům pro veškeré Stvoření.
Strom poznání dobra a zla znamená vnější čili smyslovou, senzuální část lidské bytosti
nebo zevní čili vnější mysl, která sama v sobě neobsahuje žádnou skutečnou pravdu či
dobro. Jakékoli dobro a pravda, které má, pochází z Niterné mysli, to jest z Nejvyššího v
Niterné mysli. Had v zahradě Eden označuje ideu v lidské mysli, že můžete odmítnout
či popírat Nejvyššího a Jeho/Její Lásku a Moudrost a že nemusíte tuto Lásku a
Moudrost s Nejvyšším opětovat nebo sdílet. Takže had označuje sebelásku, egoismus
a lásku k vnějším, zevním věcem, které nemají žádnou duchovní hodnotu a která se
obvykle rovná lásce k tomuto světu. Hadova otázka (parafrázováno): „Zakázal vám Bůh
skutečně jíst ze stromu poznání dobra i zla pod trestem smrti ?“, znamená tu důležitou
otázku, která byla zformulována v první kapitole této knihy: Jaký by byl život bez
duchovnosti, nebo kdyby se odvozoval z jiného zdroje než Nejvyššího a Jeho/Jejích
duchovních principů ? A hadova odpověď, že: „budete jako bohové, znající dobré a zlé,
a zajisté nezemřete“ (parafrázováno), znamená, že tato sebeláska a láska k tomuto světu
přinese své plody a že budete vedeni sami sebou a ne Bohem. Získat nové poznatky,
které do té doby nebyly k mání, se zdá být dobrým a pozitivním (Eva - femininní princip,
shledává plod stromu jedlým a chutným). To, že ho Eva dala také Adamovi,
maskulinnímu principu, který ho jedl a shledal ho též dobrým a příjemným, znamená, že
rozumový obsah lidské mysli ospravedlňuje, omlouvá a rozumově zdůvodňuje tento
čin za účelem poučení.
Toto je tedy ve zkratce, co skutečně znamená jeden aspekt části tohoto příběhu. Existuje
ovšem devět dalších významů tohoto příběhu, které není vhodné nyní zjevit. (Více o tom
si můžete přečíst v prvním díle Swedenborgovy knihy „Arcana Coelestia“ čili „Nebeská
tajemství“ a v mých knihách „Základy lidské duchovnosti“ a „Realita, mýty a iluze“.)
Na základě shora uvedených faktů nyní můžete položit následující otázku: Jak se toto vše
může použít ve vlastním osobním živote nebo dennodenním žití ? Odpověď na tuto
otázku bude dána v následujících bodech:
V anglickom jazyku:
V českom jazyku.
Som stále veľmi nepríjemne chorý, a tak som znova začal hľadať cestu von z choroby cez zdelenia Petra Francucha. V diele Kto si a prečo si tu, zobrazuje, prečo človek zažíva nepríjemné stavy, vrátane chorôb. Udáva duchovnú príčinu ochorenia, a každému možnosť dozvedieť sa po vstupe do svojho vnútra, k svojej pravej duchovnej mysli, čo je príčinou, a ako sa z toho dostať. Udáva dve možnosti vstupu do svojho vnútra. Prvá je s dobrým úmyslom a druhá so zlým úmyslom. V prvom prípade nastupuje cestu k svojej pravej duchovnej mysli a v druhom k pseudoduhovnej mysli. Keďže môj úmyseľ je čistý, nastúpil som cestu do svojho vnútra k pravej duchovnej mysli, ale stretol som tam nikoho a nič. Úplné prázdno. Bez akejkoľvek bytosti, myšlienky, či hlasu. Proste prázdno. Nieje tam niekto, kto by mi povedal čokoľvek, nieto ešte čo je príčinou mojej choroby a ako z nej von. Je tam úplne prázdno, bez života. 
Nedáva mi vôbec logiku, ako môže byť pravdou, že ak človek vstupuje s dobrým úmyslom do svojho vnútra, môže stretnúť negatívne bytosti. Však oni nemajú prístup do pozitívneho sveta. Preto mi nedáva logiku, prečo neskôr Pán Ježiš Kristus označil duchovnú autohypnózu za nerelevantnou cestou k Nemu, keď negatívny svet do pozitívneho nemôže vstúpiť. Ako dôvod udal kontamináciu tejto cesty negatívnym stavom. 
Ako môžem veriť informáciám, ktoré píše Peter Francuch vo svojich knihách, keď nefungujú a chýba v nich logika? Chcem a len dostať z nepríjemného stavu, ale ani Peter Francuch mi túto možnosť v praxi nedáva. 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one