Peter Daniel Francuch. Zvláštna postava. Aký je môj názor na neho? Ak svoje knihy vnímal ako pravdu a nie ako sci-fi dielo, tak mal ochorenie mozgu, spojené láskou k sci-fi.  Ak svoje dielo vnímal ako sci-fi, ale na verejnosti ho chcel prezentovať ako pravdu, tak bol rafinovaný podvodník.  Prípadne si z neho urobilo médium nejaké podvodné stvorenie z inej dimenzie. Pravda bez logiky nemôže byť pravdou, vo Francuchových knihách logika poriadne škrípe. Ak by aj nebola v totálnom protiklade s logikou pravdy, a bola by v súlade s ňou, bol by to stále len potenciál pravdy, bez potvrdenia pravdy, ale až k tejto méte sa Francuchove knihy nedostali. Sú v nich závany logiky nepopierajúce možnú pravdu, ale tak isto sú v nich antilogické prvky, ktoré sú v protiklade s potenciálom možnej pravdy. Takže obsah týchto kníh môžem považovať len za trapný pokus ošáliť ľudí. Aj vy ste sa dali ošáliť? 

Môj názor k obsahu knihy "Kto si a prečo si tu." 

V nasledujúcich častiach z knihy "Kto si a prečo si tu", sa píše o tom, že príčina akéhokoľvek ľudského problému je duchovná. Je rozdelená do dvoch kategórii: Problém spôsobený hriechom, nesprávnym spôsobom života a problém spôsobený pravým, správnym duchom, za účelom, aby sa cez tento problém prejavila Božia milosť. Ja si dosť potrpím na logiku, pri hľadaní pravdy, a tu mi tá logika chýba. Ak by sa problémy, ako choroba mali prejavovať v priamej úmere s hriešnym životom, tak by mnohí neféroví ľudia mali byť oveľa viac chorí, ako tí, čo féroví sú. A nie je tomu tak. Veľakrát ochorejú deti, ktoré ešte ani nemajú šajnu o tom, že existuje nejaký hriech, a pritom sa právajú oveľa príjemnejšie, než tzv. neposlušné deti, ktoré sa tešia dobrému zdraviu. Mnohí chorí ľudia sú oveľa lepšími než zdraví, napriek tomu sa Božia milosť uzdravenia nekoná, a tí neféroví, si v plnom zdraví užívajú aj naďalej ovocie svojej neférovosti. Takže kde je tu logika, podľa môjho názoru Francuchových fantázií, mozgovej poruchy, alebo obete média, neskúmajúcej hodnovernosť? 
Tak isto duchovná hypnóza, či autohypnóza, a kontaktovanie sa s pravou mysľou, ktorá tvorí len 5% našej bytosti, a k tomu je ešte v oblasti nevedomia, ku ktorej sa môžeme dostať len duchovnou autohypnózou, či hypnózou.  A ja sa pýtam: Akú mám motiváciu z pozície svojej vedomej  mysle, čiže pseudomysle, chcieť sa dostať k svojej pravej mysli, keď tým mám prísť o svoje súčasné vedomé ja? Čo je logické na tom, že chce pseudomyseľ spáchať samovraždu, aby namiesto nej mohla nastúpiť pravá myseľ? Vlastnosťou pseudomysle sú samé negatívne stavy, prečo by mala chcieť uvoľniť miesto pozitívnym stavom? To už by nebol negatívny stav, ale pozitívny, a to nie je logické!!! Predtavte si, že 95% negatívneho stavu, uvoľní miesto 5% pozitívneho, a to si jeho existenciu ani neuvedomuje. A urobí to preto, aby zabil seba a vzkriesil pozitívno. Nie je to najušľachtilejší čin, aký si dokážete predstaviť? Môže byť takýto čin výplodom negatívneho stavu? Nie je príliš pozitívny na to, aby bol výplodom negatívneho stavu? V tejto knihe sa nachádza kopec ďaľších nelogickostí, o ktorých by sa dalo písať, ale verte mi, nechce sa mi. Možno inokedy. (administrátor)

Úryvky z knihy "Kto si a prečo si tu":

Velmi dobře si uvědomuji, že mnozí z vás budou mít potíže, aby uvěřili a přijali všechna tato 
fakta, která jsou vám zjevena snad poprvé v životě. Obzvláště budou někteří z vás mít potíže 
uvěřit tomu, že fyzické nemoci jsou pouze symptomy duchovního stavu záležitostí čili 
duchovních faktorů. 
Vám, kdo jste pravidelnými čtenáři Svaté bible, bych rád připomněl něco, co učinil a řekl 
Ježíš Kristus. Těm, kdo nikdy nečetli Bibli Svatou, to dává příležitost učinit tak právě teď. 
 
Jak se předtím uvedlo, jsou všechna fakta, zjevená v této knize, obsažena ve vnitřním 
smyslu Svaté bible. 
Pamatujete si ten případ, kdy člověk, který byl ochrnutý, byl přinesen k Ježíši Kristu na 
posteli a spuštěn do domu shora ze střechy, protože lidé, kteří jej přinesli, se nemohli k 
Ježíši Kristu dostat přímo kvůli množství lidí, kteří ho obklopili ? Tato událost je 
zaznamenána na třech místech: V Evangeliu dle Matouše, kapitola devátá, verše dva až 
šest; v Evangeliu dle Marka, kapitola druhá, verš jedna až jedenáct; v Evangeliu dle Lukáše, 
kapitola pátá, verše sedmnáct až dvacet pět. Když Ježíš viděl jejich víru a snahu, řekl: „BUĎ 
DOBRÉ MYSLI, SYNU, TVÉ HŘÍCHY JSOU TI ODPUŠTĚNY.“ MATOUŠ 9:2. Proč by to 
Ježíš Kristus řekl prve, namísto toho, aby přímo vyléčil nepříjemnou fyzickou kondici tohoto 
muže ? Učinil to kvůli dvěma důvodům: Za prvé: Aby uvedl do naší pozornosti skutečnost, 
že nejsou žádné fyzické nemoci těla, které by mohly vznikat v těle, ale všechny mají 
duchovní původ. Za druhé: Že skutečnou příčinou všech nemocí včetně fyzických je 
nějaký hřích či zlý stav, který jsme přijali, nebo jsme mu dovolili, aby vládl našemu 
životu. Nebo že se s ním ztotožňujeme, nebo že máme nesprávný náhled, názor, postoj 
či životní styl, který je hříšný, neboť všechna zla a nepravdy jsou hříchy. Všechny jsou 
příčinnými faktory a faktory vzniku všech našich problémů. Takže tento výrok: „TVÉ HŘÍCHY 
JSOU TI ODPUŠTĚNY“, má vlastně říci, že tvůj nesprávný duchovní styl života je 
napraven, a tudíž se ti může vést ve všech ohledech dobře. A jelikož vaše fyzické 
problémy jsou pouze symptomy a výrazy vašeho duchovního rozpoložení, jakmile se toto 
rozpoložení napraví, fyzický symptom zmizí a vy jste uzdraveni. Vždyť tělo samo o sobě a v 
sobě vůbec nehřeší. Je to duch a duše v tomto těle, které hřeší a způsobují, že vaše tělo 
reaguje tak ubohým a vynuceným způsobem. 
Anebo pamatujete si tohoto muže u rybníka Bethesda, postiženého po třicet let jistým 
druhem fyzické slabosti, jak to zaznamenává Evangelium dle Jana, kap. pátá, verše jedna 
až čtrnáct ? Ten muž byl uzdraven o Sabatu, což bylo trnem v oku farizejů. Když ho Ježíš 
Kristus spatřil podruhé, řekl tomu muži: „HLE, JSI UZDRAVEN. NEHŘEŠ JIŽ VÍCE, ABY TĚ 
NEPOTKALO NĚCO HORŠÍHO.“ Tento případ opět jen potvrzuje to, co bylo řečeno výše o 
vzniku fyzických problémů. A varování je velmi zřejmé: Jestliže pokračujete ve svém 
negativním stylu života, ve své nesprávné či nižádné duchovnosti, mohou se vám stát 
horší věci. To je důsledek takového života. 
Ale existuje jiný velmi zajímavý případ, popsaný v Evangeliu dle Jana, kapitole deváté, 
verších jedna až tři a v celé kapitole. Je to případ muže od narození slepého. Když učedníci 
Ježíše Krista tohoto muže spatřili, optali se Ježíše Krista: „KDO ZHŘEŠIL, ŽE SE 
NARODIL SLEPÝ ? TENTO MUŽ NEBO JEHO RODIČE ?“ Z této otázky můžete vidět, že 
učedníci si uvědomovali fakt, že všechny lidské problémy včetně fyzických mají duchovní 
původ. Vždyť hřích je ovšem především čistě duchovní akt v negativním smyslu. Ježíš 
Kristus je ale překvapil následující odpovědí: „NEZHŘEŠIL, ANI ON, ANI JEHO RODIČE, 
ALE MAJÍ SE V NĚM ZJEVIT SKUTKY BOŽÍ.“ 
V tomto případě neexistovaly žádné negativní důvody k tomu, aby tento muž byl tak krutě 
fyzicky postižen, ale namísto toho existoval velmi silný pozitivní duchovní důvod toho, že se 
narodil slepý. Zřejmě si tento muž zvolil se tak narodit, aby byl prostředníkem Nejvyššího, 
aby v něm zjevil Své skutky. Přečetli jste již někdy celou tuto příhodu o tomto muži v 
kapitole deváté Evangelia Jana ? Jestli ne, vybízím vás si ji přečíst právě teď, přednostně v 
Nové verzi krále Jakuba. Je to velmi poučný příběh.
Ale dokonce i v tomto případě můžete jasně vidět, že příčina slepoty toho muže byla 
duchovní - činit vůli Boží přijetím poslání narodit se slepý. To je čistě duchovní čin a je to 
samozřejmě pozitivní duchovní čin, který je v protikladu k duchovnímu činu hříšnému.
Z těchto příkladů můžeme učinit bezpečný závěr, že v zásadě existuji DVA typy důvodů 
všech našich problémů včetně problémů fyzických; oba tyto důvody jsou čistě 
duchovní.
(1)
Jeden je negativně duchovní. Jestliže nebereme na zřetel náležité způsoby duchovního 
života; popíráme-li či odmítáme-li cokoli duchovního v nás; jestliže přijímáme zkreslené 
duchovní náhledy, jestliže jsou naše postoje, motivace, sklony, vztahy s druhými, chování, 
myšlení, chtění, cítění, touhy, přání a to, jak vycházíme s Bohem a jinými a sami se sebou, 
nesprávné a neduchovní; jestliže naše sebepojetí, sebepředstava a sebeuvědomění jsou 
nesprávné, nevhodné a neduchovní, přivádíme na sebe všechny druhy problémů, které se 
velmi často projevují rozličnými fyzickými chorobami.
(2)
Druhý zdroj našich problémů je pozitivně duchovní. Přijímáme specifické poslání od 
Nejvyššího, abychom ukázali jisté problémy či vzorce chování, aby se tak v nás mohlo 
projevit působení Boží či Božských duchovních principů. Četli jste kdy či slyšeli o někom 
anebo viděli nebo potkali někoho, kdo umíral na rakovinu nebo na jiný druh tajemných 
fyzických obtíží a v jehož případě medicínské léčení selhalo a nedalo se nic udělat ? A pak 
se náhle uskutečnilo zázračné uzdravení a vyléčení poté, co se tato osoba vložila do rukou 
Božích a použila některé duchovní metody léčení ? 
Toto jsou případy, o kterých hovořím. To jsou lidé, kteří se dobrovolně rozhodli vykonávat 
skutky Boží a projevovat duchovní principy Pána takovýmto živým a viditelným způsobem.
Pán Ježíš Kristus mi řekl, že v současné době na planetě Zemi -
(80 %) 
osmdesát procent lidských problémů vzniká z první příčiny: Z negativních duchovních 
důvodů - z nedostatku duchovnosti, popírání Boha nebo ze zkreslených, falešných, 
nesprávných náboženství nebo ze zdeformované duchovnosti.
(20 %) 
Dvacet procent lidských problémů je výsledkem druhé příčiny: Pozitivních duchovních 
ilustrací skutků Božích. 
Jak ale můžete vidět, oba druhy problémů se dají léčit, použijete-li náležitou metodu. Jestliže 
je pravdou, že vše vzniká z duchovních příčin, není pak logické si myslet a uvažovat, že 
léčebné kůry se mají provádět také duchovními prostředky a veškeré způsoby léčení se 
mají vykonávat především duchovními nástroji, prostředky a metodami ?
Proč si myslíte, že máme tak vysokou míru selhání v tradičních medicínských,
psychologických a fyzických přístupech k léčení ? Prostou odpovědí na tuto otázku je to, že 
tento přístup k léčení v mnoha případech nebere ohled dokonce ani na možnost 
existence duchovních faktorů, které v tom všem hrají roli hlavní, ne-li jedinou. 
Když jsem se poprvé zmínil svým kolegům v terapeutickém kolegiu o této možnosti, většina z 
nich se mi smála nebo mě považovala za blázna (psychotika, abych užil jejich pojmu). Jiní by 
si za mými zády říkali: „Zde kráčí podivín F. (Francuch), 
kdo věří v duchovní původ všech lidských problémů.“

Ve vašich problémech může být pouze ďábel či zlí duchové, protože jedině 
ďábel nebo zlí duchové mohou být ve vašich hříších. Takže vy kradete to, co bylo 
původně Nejvyššího, a dáváte to ďáblu a zlým duchům, to jest negativnímu stavu. Činíte tak 
v okamžiku, kdy jste se rozhodli tomuto problému dovolit, aby vstoupil do vašeho života a 
opanoval ho. V tomto smyslu se stáváte zloději a lupiči. Není v tom žádný rozdíl, jak dalece  
předstíráte, že jste křesťan, návštěvník kostelů, čtenář Bible, účastník modliteb a vykonavatel 
všemožných slavností a obřadů a tak dále a podobně. Pokud na svých problémech lpíte a 
jste jimi zotročeni, skutečně nevěříte v Nejvyššího. Podvádíte sami sebe a všechny 
ostatní okolo vás, když prohlašujete, že skutečně věříte v Nejvyššího a že jste Jeho/Její 
následovníci či nově zrození křesťané. Zvolili jste si, aby ďábel a zlí duchové ovládli vaše žití 
a aby obvykle nepříjemně ovlivňovali ty kolem vás (na základě jejich volby). 
Nečiní v tom žádného rozdílu to, že jste dobrovolně vstoupili do negativního stavu za tímto 
účelem, to jest prožít tyto druhy problémů. Pokud se ztotožňujete s čímkoli negativním a 
problematickým, stáváte se aktivátory či účastníky aktivace a podpory negativního stavu a 
jeho dominance ve vás. Tímto aktem vyháníte ze sebe Nejvyššího s výjimkou pěti procent 
pravého lidství ve vás. Prosím, pamatujte si, že když jste dobrovolně přijali své poslání, 
byla vám především poskytnuta cesta ven z negativního stavu a vy jste ze své 
svobodné vůle a volby přijali podmínky této cesty. Tato cesta se vám nyní tímto 
připomíná a připomínají se vám nyní i ty postupy, jakými se dostat ven z negativního 
stavu.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one